Protokół nr 8/2008

P r o t o k ó ł  Nr VIII/08

z obrad XX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 13 radnych. Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad ,
c) przyjęcie protokołu z XIX sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między
    sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przystąpienia i realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli
    oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego
    województwa włocławskiego w latach 2008-2010”,
b) uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
c)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady
    Gminy Rogowo,
e) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009r,
f)  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji
    Rozwoju Gospodarczego,
g) opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
    terenie Gminy Rogowo na 2009r,
h) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin
    Dobrzyńskich Region Północ.
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
   o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
   Rogowo.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.  

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z  XIX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 26 listopada 2008r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :

1. Przedstawiono proponowane zmiany w regulaminie udzielania pomocy
    materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Rogowo.
2. Omówiono zmiany w budżecie gminy na 2008r.
3. Zapoznano się z proponowanymi przez Wójta stawkami dotyczącymi podatku
    rolnego i opłaty za wodę na przyszły rok.
4. Omówiono projekt uchwały dotyczący przystąpienia do realizacji projektu 
    „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej z terenu
    byłego województwa włocławskiego”, którego liderem jest powiat radziejowski.
5. W związku z najnowszymi zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi
    ujednolicenia uchwał gmin w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna
    Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich zaistniała potrzeba uchylenia uchwały w tej
    sprawie i podjęcia zgodnie z wymogami.  

W dniu 25 listopada 2008r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się     następującymi tematami :

1. Zapoznano się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2008r.
2. Podjęto dyskusję nad propozycją Pani Wójt dotyczącą  stawki ceny żyta do
    podatku rolnego na przyszły rok oraz ceny za 1m sześcienny wody na 2009r.
    Przedstawiono przyjęte w ościennych gminach na przyszły rok stawki podatku
    rolnego i opłaty za wodę.  
3. Pani Wójt przedstawiła zmiany do uchwały w sprawie regulaminu udzielania
    stypendium socjalnego dla uczniów z terenu naszej gminy. Poinformowała, że w
    związku z uchybieniami stwierdzonymi przez nadzór wojewody podjęta uchwała
    na poprzedniej sesji w tej sprawie musi być zmieniona.
4. Członkowie komisji w dyskusji podjęli temat dotyczący uzupełnienia  składu
    Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz wyboru wiceprzewodniczącego rady.
5. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie przystąpienia gminy do realizacji
    projektu Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej z
    terenu byłego województwa włocławskiego oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
    Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich.   

W dniu 24 listopada 2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym poruszane były następujące tematy :

1. Dyskutowano w sprawie propozycji Pani Wójt dotyczącej stawki za wodę na 2009r
    oraz obniżenia ceny żyta do podatku rolnego.
2. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję : przystąpienia do realizacji
    projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i kadry administracyjnej z terenu 
    byłego województwa włocławskiego”, przystąpienia Gminy Rogowo do
    Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich, zmieniającej
    uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z
    terenu naszej gminy.
3. Zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 24.11.2008r , na którym omawiane były następujące zagadnienia :

1. Zapoznano się ze zmianami do regulaminu w sprawie udzielenia pomocy
   materialnej tj. stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie
   gminy Rogowo.
2. Komisja zapoznała się z proponowanymi przez Panią Wójt stawkami : ceny żyta
    do podatku rolnego na rok 2009 oraz ceny za 1 m3 wody.
3. Komisja wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Rogowo do projektu, którego
    liderem jest powiat radziejowski pod nazwą „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli 
    i kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa
    włocławskiego”. 
4. Podjęto dyskusję w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju
    Gospodarczego oraz wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
5. Pani Wójt przedstawiła stanowisko Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zmiany
    uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania celem
    zarejestrowania stowarzyszenia i pozyskiwania środków z PROW.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 20.11.2008r :

- uczestniczono w posiedzeniu zarządu spółki powołanej do prowadzenia wysypiska
  w Puszczy Miejskiej. Jednym z tematów było rozstrzygnięcie kwestii zaległości za
  2007r za wywóz nieczystości przez Miasto Rypin,
- odbył się konwent wójtów w gminie Zławieś Wielka, na którym poruszono między 
  innymi temat dotyczący  środków unijnych z programu RPO,
-  w dniu 1.12. odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich,
  Pani Wójt poinformowała, że jest złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o 
  dofinansowanie do remontu drogi gminnej Sosnowo-Krzyżówki w miejscowości
  Sosnowo i Wierzchowiska. Wójt poinformowała również o realizowanych pokazach
  przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
  Obszarów Wiejskich.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt wprowadziła w temat przystąpienia i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą, którego liderem jest powiat radziejowski. W ramach tego projektu można będzie się ubiegać o środki np. na dokształcanie nauczycieli. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/41/08 w sprawie przystąpienia i realizacji projektu
 „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010” radni głosowali jednogłośnie.
W związku z zakwestionowaniem przez nadzór Pana Wojewody niektórych zapisów w uchwale podjętej w dniu 4 listopada 2008r dotyczącej zmian do regulaminu udzielania stypendium socjalnego dla uczniów z terenu naszej gminy radni podjęli uchwałę Nr XX/42/08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska, zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zwiększeniu planowanych dochodów w dz.” Oświata i wychowanie” z tytułu dokonanej wpłaty przez PZU SA O/Brodnica na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu, zmniejszeniu planowanych dochodów w dz. „ Pomoc społeczna” w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanych środków z PZU SA na położenie płytek w stołówce szkolnej w SP w Nowym Kobrzyńcu,  zwiększeniu planowanych wydatków w dz. „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zakup paliwa i opon do autobusu szkolnego,  zmniejszenie planowanych wydatków w dz. ”Pomoc społeczna” w ramach zmniejszenia dotacji celowej na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2008r i zarządził głosowanie.Za podjęciem uchwały Nr XX/43/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad  Pani Wójt wprowadziła w temat dotyczący zmiany uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo. Poinformowała, że uchwałą Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2006r zostali wybrani na Wiceprzewodniczących  – radny Kazimierz Stefański i radny Józef Trymers. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Stefańskiego zaistniała potrzeba wybrania jednego Wiceprzewodniczącego.
Odczytano regulamin wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Gminy, który został przyjęty jednogłośnie przez radnych. Następnie zaproponowano skład osobowy komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Pan Długokęcki Marek zgłosił Józefa Trymers, Pan Piotrowski Jan zgłosił Daszkowską Katarzynę, a Pan Gutkowski Kazimierz zgłosił Pana Smulskiego Andrzeja. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę do pracy w komisji. Radni jednogłośnie zaakceptowali skład osobowy komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady gminy. Radny Trymers Józef zgłosił Lecha Hejzę, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Radny Zacharski Andrzej zgłosił Witolda Paśniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu stwierdzono, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rogowo w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Witold Paśniewski. Protokół komisji wraz z kartami do głosowania w załączeniu protokołu. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Uchwała Nr XX/44/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo została podjęta przez radnych jednogłośnie. Nowo wybrany wiceprzewodniczący podziękował za wybór jego osoby na to stanowisko i zajął miejsce przy stole prezydialnym.  
Z kolei Pani Wójt przedstawiła propozycję ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok. Zaproponowała obniżenie ceny żyta z kwoty 55,80 zł za 1q do kwoty 29 za 1q. Radny Gutkowski zawnioskował o nie podwyższanie ceny żyta do podatku rolnego na 2009r i pozostawienie ceny, która obowiązuje w roku bieżącym tj. 28 zł za 1q.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Pani Wójt – obniżenie ceny żyta do 29 zł za 1q i propozycję Pana Gutkowskiego – obniżenie ceny żyta do 28 zł za 1q. Za propozycją Pani Wójt głosowało 3 radnych, za propozycją Pana Gutkowskiego Kazimierza głosowało 9 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.  
Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/45/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Uchwałą Rady Gminy w dniu 27 listopada 2006r został powołany skład Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz wybrany przewodniczący tej komisji. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Stefańskiego zachodzi potrzeba uzupełnienia składu w/w komisji.
 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pan Gutkowski Kazimierz zgłosił Pana Paśniewskiego Witolda, Pan Zacharski Andrzej zgłosił Pana Lecha Hejzę. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji. W głosowaniu jawnym większością głosów na członka Komisji Rozwoju Gospodarczego  został powołany Pan Paśniewski Witold. Radni w/w komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i poinformowali Radę o wyborze Paśniewskiego Witolda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i poddał pod głosowanie. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XX/46/08 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Następnie Pani Wójt przedstawiła propozycję stawki opłaty za 1m3 wody na 2009r. tj.1,65 zł plus podatek WAT.    Radny Smulski Andrzej zawnioskował o ustalenie opłaty za wodę w wysokości 1,60 zł za 1m3 plus podatek WAT. Innych propozycji radni nie zgłosili.  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie obie propozycje. Za propozycją Pani Wójt głosowało 2 radnych, za propozycją Pana Smulskiego Andrzeja głosowało 11 radnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący opłaty za pobieraną wodę na 2009r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/47/08 w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt poinformowała, że w związku z najnowszymi zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi ujednolicenia uchwał gmin w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich zaistniała potrzeba uchylenia poprzedniej uchwały w tej sprawie i podjęcia stosownej uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przystąpienia gminy Rogowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/48/08 w sprawie przystąpienia do
 „ Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”   radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt omówiła zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Do powyższego tematu radni uwag nie wnosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie głosowali za podjęciem uchwały Nr XX/49/08 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo.
Ad 5.
W tym punkcie sołtys wsi Ruda zgłosił do naprawy drogę położoną w tym sołectwie.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy                                                            Protokolant
Marek Długokęcki                                                                     Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 8/2008 (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 grudnia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 07:35:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 lutego 2009, 10:17:20)
Zmieniono: dodano nagłowek w treści "P r o t o k ó ł Nr VIII/08 z obrad XX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego."

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1770