Protokół nr 7/2008

P r o t o k ó ł  Nr VII/08

z obrad XIX nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 20 listopada 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik Gminy, kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 3 na wniosek wójta została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XIX sesji i stwierdzeniu quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację
    zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin”

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt uzasadniła wniosek złożony do Przewodniczącego o pilne zwołanie sesji koniecznością wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2008r. Projektowana zmiana w budżecie dotyczy zwiększenia  środków  na zadanie dotyczące remontu drogi gminnej Sosnowo-Krzyżówki w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska do kwoty 1.567.000 zł.
         Wprowadzenie powyższej zmiany w budżecie na 2008r umożliwi złożenie w dniu 21.11.br w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o dofinansowanie do remontu ww. drogi. Warunkiem uzyskania dotacji  jest ujęcie do realizacji tego zadania w budżecie gminy oraz 100% zabezpieczenie środków własnych na to zadanie. Pani Wójt dodała, że przy rozpatrywaniu wniosku dodatkowe punkty można uzyskać, jeżeli do realizowanego zadania przyłączą się inne podmioty. Pani Nowakowska poinformowała, że do partycypacji w kosztach modernizacji wspomnianej drogi przystąpi Nadleśnictwo Skrwilno, firma Pana Marka Stefańskiego oraz Starostwo Powiatowe w Rypinie.
Pani Wójt przedstawiła kolejny temat dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Remont drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin”. Zadanie to będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rypinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dotacja z budżetu gminy w 2009r wynosić będzie 248.752,70 zł. Pani Wójt dodała, że w przypadku nie otrzymania przez gminę lub powiat z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 50%  na te zadania, gmina zrezygnuje z realizacji zadania polegającego na modernizacji dróg.
Będąc przy głosie Pani Wójt przedstawiła najważniejsze informacje z działalności za okres między sesjami :

- w dniu 7.11.br odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 
   Funduszu Wsparcia,
- w dniu 18.11 odbyło się spotkanie z osobą, która nabyła nieruchomość od  Pani 
  Cieplińskiej w sprawie przejazdu do gminnych magazynów,
- złożono wniosek o wyposażenie sali komputerowej do świetlicy w Pręczkach w 
  ramach programu „Wioska internetowa”,
- z Programu Operacyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich są realizowane wyjazdy 
  dla osób starszych. Ze środków tego programu korzystają również Koła Gospodyń
  Wiejskich.
- wypłacono zasiłki celowe dla rolników dotkniętych klęską suszy oraz zwrot
  podatku akcyzowego,
- podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie w sprawie
  pozyskania środków z POKL na dokształcanie nauczycieli  

Podczas dyskusji radny Hejza poruszył temat remontu drogi powiatowej w Nadrożu. Zapytał - czy gmina dofinansuje do remontu  drogi w Nadrożu w przypadku kiedy  Starostwo  zdecyduje o modernizacji tej drogi. Pani Wójt odpowiedziała, że jeżeli będą w budżecie środki oraz będzie taka wola rady to gmina może partycypować w kosztach remontu tej drogi.
Z kolei radna Misiak zgłosiła wniosek od mieszkańców Kordyszewo-Ruda oraz właścicieli budynków letniskowych o naprawę nawierzchni drogi ( góra) , która została prawdopodobnie uszkodzona przez budowę wodociągu. Pani Wójt odpowiedziała, że będzie sprawdzona ta droga i zostaną podjęte czynności.  
Następnie skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały zmieniającej budżet. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi, o której  mówiła Pani Wójt. Wobec nie zgłoszenia uwag w tej sprawie odczytano projekt uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi powiatowej i zarządzono głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/40/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+616 do km 4+965” radni głosowali jednogłośnie.

Ad 3.
W tym punkcie głos zabrał radny Zacharski, który zapytał o przetarg na remont SP w Nowym Kobrzyńcu. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe pytanie. Przetarg został rozstrzygnięty. Jeśli nie będzie odwołania to po 20 listopada zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1130 zakończył obrady XIX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Protokolant
Marek Długokęcki                                                          Jadwiga Trybańska 

Plik do pobrania Protokół nr 8/2008 (48kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (20 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2008, 11:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1645