Protokół nr 6/2008

P r o t o k ó ł  Nr VI/08

z obrad XVIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 4 listopada 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy , kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XVIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XVII sesji

2. Wystąpienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy w działalności między sesjami.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo,
c) podatku od nieruchomości na 2009r,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r,
e) określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009r,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia
    Związku Gmin Rypińskich.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
W tym punkcie Pan Długokęcki poprosił o wystąpienie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku. Pan Bombrych w swoim wystąpieniu przedstawił statystyki dotyczące wypadkowości w indywidualnych gospodarstwach rolnych między innymi w powiecie rypińskim i w gminie Rogowo. Omawiał zasady bezpieczeństwa i używania przedmiotów w rolnictwie. Nadmienił, że indywidualne gospodarstwa rolne nie podlegają kontroli przez Inspekcję Pracy. Jednak należy zachowywać szczególną ostrożność w rolnictwie pod względem bezpieczeństwa.

Ad 3.
Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu poruszył temat dotyczący listu Pani Nowińskiej skierowanego do radnych gminy, w którym zarzuca niewłaściwe zarządzanie gminą stwierdzając, że „ wójt traktuje Gminę i jej mieszkańców przedmiotowo jako własny folwark”  Poinformował,  że na sesji Pani Nowińska pomimo prośby o sprecyzowanie zarzutów  nie wskazała uchybień w działaniach Pani Wójt, o to również prosiła radna Maria Borkowska-Misiak. W związku z tym, w dniu 16.09.2008r zwrócił się do Pani Marii Nowińskiej z prośbą o sprecyzowanie zarzutów i wskazanie uchybień w działaniach wójta, co pozwoliłoby na podjęcie działań kontrolnych i ewentualne skierowanie wniosków do właściwych organów. Dodał, że jako przewodniczący Rady Gminy uważa, że jego obowiązkiem jak i Komisji Rewizyjnej jest podejmowanie działań, które pozwolą na wyjaśnienie sprawy i wykluczenie bądź potwierdzenie zarzutów. Pan Długokęcki stwierdził, że z odpowiedzi jaką otrzymał i jaką otrzymali wszyscy radni nic nie wynika. W dalszym ciągu podawane są ogólniki i sformułowania z których nie wynikają konkretne zarzuty. W związku z powyższym sprawę uważa za zamkniętą.
Jeśli Pani Nowińska jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji potwierdzających nieprawidłowości, winna je przekazać organom ścigania.

Ad 4.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 28.10.2008r, na którym zajmowano się następującymi tematami :  przedstawiono proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008r oraz proponowane zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Rogowo, zapoznano się z pismem Starostwa Powiatowego w Rypinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2009r środków na remont niektórych dróg powiatowych na terenie gminy.
W dniu 29.10.2008r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2008r, przedstawiono pismo Starostwa Powiatowego w Rypinie dotyczące dofinansowania przez gminę w 2009r w wysokości 25% kosztów do odcinków dróg – Nadróż-Pręczki, skrzyżowanie w miejscowości Rogowo, Rogowo-Rojewo. Pani Stańska poinformowała o konieczności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo. Ponadto wypracowano stawki podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2009r.
W dniu 30.10.2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym poruszane były następujące sprawy : dyskutowano na temat propozycji Starostwa Powiatowego w Rypinie dotyczącej ujęcia w budżecie gminy na 2009r kwoty na remont niektórych dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Pani Stańska poinformowała o wnioskach, które wpływają  o dokonanie zmian w studium do planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi potrzeba przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. Wypracowano stawki podatków i opłaty targowej na 2009r.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 30.10.2008r, na którym omówione były następujące zagadnienia : zapoznano się ze zmianami w regulaminie w sprawie udzielania pomocy materialnej tj. stypendium socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy, przedstawiono proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008r, dyskutowano w sprawie nadzoru nad wybudowanym boiskiem w Rogowie, wypracowano stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej na przyszły rok, zapoznano się z projektem uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium do planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad 5.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 15.09.2008r :
- w dniu 18.09.br odbyła się narada sołtysów,
- w dniu 22.09.odbyła się narada w Kuratorium w Bydgoszczy na temat objęcia pomocą i bezpieczeństwem tzw.„ Eurosierot”,
- 25 i 26.09 w Skępem odbył się konwent wójtów dotyczący między innymi pozyskiwania środków z zewnątrz, utworzenia funduszu na budowę dróg,
- w dniu 30.09 uczestniczono na posiedzeniu Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie. Ze względu na niewykorzystanie środków na wsparcie działalności gospodarczej Gminie Rogowo zostało przydzielonych 8 etatów na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- w dniu 30.09 odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich, na którym zaakceptowano sprawozdanie z wykonania zadań za I półrocze 2008r,
- w dniu 6.10 odbyła się narada sołtysów w sprawie składania wniosków do GOPS przez rolników w celu wypłaty zasiłku z tytułu szkód spowodowanych przez suszę,
- w dniu 7.10. nastąpiło podsumowanie kontroli przeprowadzonej w urzędzie gminy przez NIK
- w dniu 14.10. otrzymano materiały na wybory uzupełniające w sołectwie Charszewo, Nadróż i Huta , które odbędą się 14.12.2008r,
- w dniu 15.10 podpisano uzgodnienie z firmą w sprawie położenia chodnika w Rogowie,
- w dniu 20.10 na Zgromadzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza ustalono, że należy zaprosić przedstawiciela gazownictwa w sprawie podjęcia decyzji o kierunku prowadzonej nitki gazowej,
- w dniu 21.10 nastąpił odbiór boiska w Rogowie,
- odbyły się kontrole z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wybudowanego boiska w Rogowie oraz wybudowanej drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska.
Pani Wójt poinformowała, że istnieje możliwość pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remonty dróg gminnych i powiatowych. W celu pozyskania środków z tego programu gmina Rogowo przygotuje wniosek na remont drogi gminnej  na odcinku Rogowo-Huta- Nadróż,
Z kolei Pani Wójt poinformowała, że w związku ze świętem Edukacji Narodowej dyrektorzy mają prawo składania wniosków  do Wójta o przyznanie nagrody nauczycielom, którzy w szczególny sposób zasługują na wyróżnienie. Z wnioskiem o nagrodę dla Pani Anny Drwęckiej – nauczyciela SP w Sosnowie  wystąpiła dyrektor Kruzińska. Pani Wójt wręczyła nagrodę Pani Drwęckiej życząc jej dalszych sukcesów w pracy. Do życzeń przyłączył się Przewodniczący Rady oraz Pani dyrektor Kruzińska.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 6
W tym punkcie Pan Długokęcki przedstawił informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo oraz przez Wójta Gminy Rogowo. Z informacji wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym. W powyższych oświadczeniach nie ma nieprawidłowości.
Pani Wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Przedstawiła dane zawarte w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie dotyczące złożonych oświadczeń. Z informacji wynika, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte.

Ad 7
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu planowanych wydatków na zwrot podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji, zakup kostki polbrukowej, cementu i żwiru na remont chodnika w Rogowie, zabezpieczenie środków za pracę równiarką, zwiększeniu wydatków na budowę drogi Rogowo-Huta, zwiększeniu planu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na zasiłki z tytułu szkód wyrządzonych przez suszę, zwiększeniu wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym, zmniejszeniu planowanych wydatków na remont i wyposażenie świetlicy w Starym Kobrzyńcu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/32/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Stańska wprowadziła w temat przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo. Zmiany w studium podyktowane są przede wszystkim zmianami przepisów prawa jak również składaniem wniosków o dokonanie zmian w studium dotyczące między innymi przeznaczenia gruntów na eksploatację kruszyw mineralnych.
Do powyższego tematu radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVIII/33/08 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku na przyszły rok. Komisje Rady przychyliły się do propozycji Wójta. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/34/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2009r. Komisje Rady zaakceptowały propozycje Wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej stawek podatku transportowego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/35/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2009r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje Rady zaakceptowały propozycje Pani Wójt. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XVIII/36/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt przedstawiła proponowane zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania stypendium dla uczniów. Do powyższego materiału radni nie wnosili uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie głosowali za podjęciem uchwały
Nr XVIII/37/08 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Stefańskiego, który był jednym z przedstawicieli  naszej gminy w Związku Gmin Rypińskich,  zachodzi potrzeba wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Pani Wójt zaproponowała na przedstawiciela do ZGR radnego Józefa Trymers. Dodała, że funkcja ta jest społeczna i nie ma z tego tytułu diety Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/38/08 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich radni głosowali jednogłośnie.

Ad 8.
W tym punkcie radny Hejza poprosił o przedstawienie informacji zawartej w piśmie  Starostwa Powiatowego w Rypinie dotyczącej dofinansowania do remontu dróg powiatowych. Pani Wójt odczytała pismo w tej sprawie i poinformowała, że powiat może zgłosić o dofinansowanie dwa projekty inwestycyjne na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ad 9.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1330 zakończył obrady XVIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                            Protokolant
Marek Długokęcki                                          Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr VI/2008 (68kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (4 listopada 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 grudnia 2008, 12:27:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2516