Protokół nr 5/2008

P r o t o k ó ł   Nr V/08

z obrad XVII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 15 września 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie quorum,
b)  przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XVI sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r,
b) wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Stefańskiego,
c) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ,
d) odwołania Sekretarza Gminy Rogowo.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Radna Misiak zaproponowała ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia głosu Pani Sekretarz. Przewodniczący Rady odpowiedział, że udzieli głosu Pani Sekretarz w punkcie dotyczącym odwołania jej ze stanowiska sekretarza gminy. Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
 Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 9.09.2008r, na którym zajmowano się następującymi tematami : przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r Omówiono wykonanie zadań w poszczególnych działach. Członkowie komisji zapoznali się z wysokością zaległości z tytułu pobranej wody oraz z tytułu zaległości podatkowych. Dyskutowano na temat wypłat stypendium dla uczniów. Zapoznano się ze zmianami w budżecie. Omówiono projekty uchwał na sesję.
W dniu 10.09.2008r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2008r, przedstawiono informację z wykonania budżetu za I półrocze br, dyskutowano na temat aktualnie realizowanych zadań , zapoznano się z pismem właścicieli działek w Rudzie dotyczącym sfinansowania przez gminę linii wodociągowej w Rudzie, zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 11.09.2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie , na którym poruszane były następujące sprawy : dyskutowano na temat realizowanych inwestycji w I półroczu br ujętych w informacji z wykonania budżetu , przedstawiono prośbę właścicieli działek w Rudzie dotyczącą budowy wodociągu, omówiono zmiany w budżecie na 2008r oraz zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 11.09.2008r, na którym omawiane były następujące tematy : zapoznano się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2008r , dyskutowano na temat realizowanych wydatków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Obszarów Wiejskich, zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 25.08.2008r :
- w dniu 27.08.br został przejęty przez gminę majątek świetlicy internetowej w sołectwie Kobrzyniec,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Rypinie w sprawie kanalizacji ściekowej na terenie naszej gminy,
- w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w dniu 28.08 i 31.08 zorganizowano dwa wyjazdy dla osób starszych do Niepokalanowa i Płocka,
- w ramach programu POKL w dniu 11.09. kierownik GOPS podpisała umowę z GOPS w Toruniu  na dofinansowanie ze środków unijnych do szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych.
Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała, że w dniu 21.09.br odbędzie się na terenie naszej gminy rajd samochodowy.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Pani Wójt przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. Poinformowała, że w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. W ciągu minionego półrocza zwiększono budżet po stronie dochodów ze względu na przydział dodatkowych środków. Pani Nowakowska poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 52,40%. W dalszej części Pani Wójt omówiła szczegółowo wykonanie dochodów i wydatków według działów gospodarki narodowej. Pani Wójt omówiła załącznik inwestycyjny do budżetu przedstawiając realizację poszczególnych zadań w 2008r. Wójt dodała, że w I półroczu nie było umorzeń z tytułu zaległości podatkowych, nie odraczano i nie rozkładano podatku na raty. Ponadto Pani Wójt poinformowała, że w I półroczu br nie było umorzeń i odroczeń z tytułu pobranej wody.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów w dziale „ Działalność usługowa” z tytułu pozyskanych wpływów z działalności GOW w Sitnicy, zwiększeniu dochodów w związku z dotacją na podstawie zawartej umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 62.209 zł.
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków w związku z pozyskanymi dochodami i przeznaczeniem ich na działalność bieżącą GOW w Sitnicy, zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na remont SP w Nowym Kobrzyńcu o kwotę 43.000 zł. Zabezpieczone środki na ten cel stanowiły kwotę 107.000 zł. Łącznie przeznaczona kwota wynosić będzie 150.000 zł. W dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponowano zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 69.221 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponowano zwiększenie środków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy internetowej w Starym Kobrzyńcu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/28/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
Kolejną uchwałą, która radni podjęli była uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego. W związku ze śmiercią radnego Kazimierza Stefańskiego, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/29/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.   
Pani Wójt wprowadziła w temat dotyczący przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich. Dodała, że gmina Rogowo jest jedyną gminą w województwie kujawsko-pomorskim, która nie należy do stowarzyszenia grupy lokalnej. Należąc do takiej grupy można się ubiegać o środki unijne na imprezy integracyjne. Do powyższego tematu radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/30/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Wójt Gminy zabrała głos w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. Poinformowała, że w dniu 5.09.2008r zwróciła się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o odwołanie Pani Marii Nowińskiej ze stanowiska Sekretarza Gminy Rogowo z dniem 15.09.2008r. Wniosek został uzasadniony utratą zaufania, brakiem lojalności oraz brakiem możliwości dalszej współpracy. Pani Nowakowska poinformowała, że z chwilą uzyskania  uprawnienia do wcześniejszej emerytury Pani Nowińska miała lekceważący stosunek do jej osoby, nie wykonywała  poleceń służbowych. Nawiązała również do tekstu listu, który radni otrzymali od Pani Nowińskiej. Stwierdziła, że zamiast współpracy jest dowód w postaci kłamstw i oszczerstw zawartych w liście. W związku z powyższym nie widzi dalszej współpracy z Panią Nowińską. Pani Nowakowska podała kilka przykładów na nie wywiązywanie się z obowiązków służbowych przez Panią Sekretarz między innymi :
1. Nie została poinformowana ani pracownicy bibliotek, o obowiązku uzupełnienia wykształcenia. Pracownica pełniąca funkcje kierowniczą   pracowała bez kwalifikacji do zajmowanego stanowiska.
2. Na prośbę Pani Sekretarz podpisała zgodę na jej wyjazd na szkolenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do dnia dzisiejszego nie ma informacji ani projektu uchwały o współpracy z tymi organizacjami.
3. Nieprawidłowo przygotowany projekt uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.   
Z kolei głos zabrała Pani Nowińska. Stwierdziła, że o uzupełnianiu wykształcenia przez kierownika biblioteki dowiedziała się w ostatniej chwili, projekt uchwały ona nie przygotowywała, sprawdzała tylko podstawę prawną.
Radna Misiak stwierdziła, że zarówno jedna i druga wypowiedź w jej odczuciu jest ogólnikowa. Nie dowodzi niczego, zarzuty przedstawione przez Panią Wójt nie są aż tak wielkiej wagi. W dalszej części Pani Misiak dodała, że trudno jest pracować z kimś do kogo nie ma się zaufania. Jest zaniepokojona zarzutami podanymi w piśmie Pani Sekretarz do radnych dotyczącymi traktowania  gminy  przez wójta jak własnego folwarku. Radna prosiła o wyjaśnienie. Pani Nowińska nie odpowiedziała na pytanie.
Radny Zacharski powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty podjęto próby załagodzenia konfliktu pomiędzy sekretarzem a wójtem.
Innych dyskusji w tym temacie nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący odwołania Sekretarza Gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/31/08 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Rogowo głosowało 8 radnych, 2 radnych ( Misiak i Paśniewski ) byli przeciw, 4 radnych ( Hejza, Piotrowski, Zacharski, Nowosad )wstrzymało się od głosowania.

Ad 6.
W tym punkcie radna Misiak poruszyła następujące sprawy :
1. temat nagród dla nauczycieli – zaproponowała, aby zmobilizować dyrektorów, by wynagrodzili nauczycieli tych szkół, w których uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki tj. SP Kobrzyniec i SP w Nadrożu.
2. możliwość otwierania przedszkoli w budynkach szkolnych.
Na powyższe tematy odpowiedziała Pani Wójt.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230  zakończył obrady XVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                  Protokolant
Marek Długokęcki                                                 JadwigaTrybańska                                                                                              

Plik do pobrania Protokół nr 5/2008 (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (15 września 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 października 2008, 22:31:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1595