Protokół nr IV/2008

P r o t o k ó ł  Nr IV/08

z obrad XVI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 25 sierpnia 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
  Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował o śmierci radnego Kazimierza Stefańskiego. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( radny Gutkowski przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzeniu quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XV sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r,
b) przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz
    gminy,
d) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w
    latach 2006-2013,
e) ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
f) odwołania Skarbnika Gminy Rogowo,
g) powołania Skarbnika Gminy Rogowo.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał - czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 14.08.2008r na którym zajmowano się następującymi tematami : omówiono zmiany w budżecie na 2008r, przedstawiono temat dotyczący zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz realizowanego zadania polegającego na budowie boiska w Rogowie. Omówiono zaktualizowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Rogowo, zapoznano się z projektami uchwal na sesję.
W dniu 13.08.2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami : dyskutowano na temat budowy boiska w Rogowie, poinformowano o przeprowadzonym przetargu na budowę drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska, przedstawiono strategię rozwiązywania problemów społecznych, omówiono projekty uchwał na sesję.
Na posiedzeniu w dniu 19.08.br Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :zapoznano się ze zmianami w budżecie, omówiono strategię rozwiązywania problemów społecznych, dyskutowano na temat realizowanych zadań dotyczących budowy boiska w Rogowie i budowy drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska, regulowania stanu dróg gminnych, zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 18.08.br, na którym poruszane były tematy : Pani Wójt poinformowała o realizowanym zadaniu dotyczącym budowy boiska w Rogowie, poinformowano, że w związku z prośbą Pani Hanny Nurkowskiej o odwołanie ze stanowiska skarbnika gminy z powodu przejścia na emeryturę ogłoszono nabór na to stanowisko, omówiono pozostałe projekty uchwał na sesję.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 26.06.2008r :
- podpisano umowę z firmą na budowę boiska w Rogowie. Prace są zaawansowane.
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kosior i Nart w sprawie budowy wodociągu,
- zatrudniono kobiety w ramach prac społeczno-użytecznych,
- zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci szkół podstawowych w ramach programu 
  poakcesyjnego,
- odbył się przetarg na budowę drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska,
- 31.07.br odbyła się uroczystość dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat,
- na prośbę mieszkańców wsi Ruda odbyło się spotkanie wójta z mieszkańcami,
- w dniu 18.08.br odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza,
- w dniu 20.08 złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie na budowę
  drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska,

Na zapytanie radnej Misiak na poprzedniej sesji dotyczące wyników egzaminu uczniów klas VI i gimnazjum z terenu naszej gminy wszyscy radni otrzymali pisemne zestawienie  wyników sprawdzianu w klasie VI i w gimnazjum przeprowadzonego w kwietniu 2008r.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów z tytułu pozyskanych wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, zwiększeniu dochodów z tytułu pozyskanych wpływów z GOW w Sitnicy, zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększeniu dochodów na dożywianie uczniów, zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat za ścieki.
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków na przeprowadzenie badania wody, zwiększeniu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na chodniki w Nadrożu i Kobrzyńcu i na remonty dróg, zwiększeniu wydatków w związku z pozyskanymi dochodami i przeznaczeniem ich na działalność bieżącą GOW w Sitnicy, zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na  remont dachu i wymianę świetlików w SP w Nowym Kobrzyńcu, zwiększeniu wydatków w związku z dotacją na dożywianie uczniów i dla osób uprawnionych do alimentów. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/21/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej wprowadziła  Pani Wójt. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/22/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Rogowo działki położonej w Sosnowie z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
Do powyższego tematu radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/23/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy głosowało 14 radnych.
Pani Sekretarz omówiła zaktualizowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w latach 2006-2013. Pani Nowińska poinformowała, że aktualizacja strategii była poprzedzona powołaniem zespołu roboczego do spraw aktualizacji strategii. W dniu 22.04 br w Urzędzie Gminy odbyły się warsztaty poświęcone aktualizacji strategii. Przygotowana aktualizacja strategii uzyskała pozytywna opinię Konsultanta Regionalnego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Po przedstawieniu powyższego materiału radna Misiak, zaproponowała, aby ująć w strategii jako instytucję wspierającą ośrodek zdrowia w Rogowie. Pani Wójt stwierdziła, że mieszkańcy naszej Gminy korzystają z usług medycznych nie tylko w ośrodku w Rogowie. Pani Zarębska zaproponowała zapis w strategii jako instytucję wspierającą „ Zakłady opieki zdrowotnej” – bez wymieniania nazwy instytucji. Innych zapytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie uchwalenia strategii i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/24/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w latach 2006-2013 radni głosowali jednogłośnie.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach.
Pani Wójt poinformowała, że w dniu 26.06.2008r Rada Gminy ustaliła dietę Przewodniczącemu Rady Gminy. W związku z tym, że poprzednia uchwała nie zawierała w podstawie prawnej przepisów wykonawczych ogłoszonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  należy uchylić poprzednią uchwałę. Pani Nowakowska omówiła projekt uchwały przyznającej dietę Przewodniczącemu Rady w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Dodała, że kwota bazowa na dzień 1.01.2008r wynosi 1.766,46 zł. Radna Misiak zapytała – ile otrzymywał Przewodniczący poprzednio, a ile otrzymałby według nowej uchwały. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt. Innych zapytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/25/08 radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt na ręce Przewodniczącego Rady złożyła wniosek o odwołanie z dniem 31.08.2008r Pani Hanny Nurkowskiej – skarbnika gminy, która złożyła prośbę o odwołanie w związku z przejściem na emeryturę. Podziękowała Pani Nurkowskiej za wieloletnią, sumienną  i uczciwą pracę. Do podziękowań dołączył się Przewodniczący Rady. Pani Nurkowska również podziękowała Pani Wójt, Przewodniczącemu Rady, wszystkim radnym, sołtysom oraz współpracownikom za wieloletnią współpracę w Urzędzie Gminy Rogowo.
Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej odwołania skarbnika Gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/26/08 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt złożyła na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o powołanie z dniem 1.09.2008r Pani Elżbiety Motylewskiej na stanowisko skarbnika gminy Rogowo. Wójt poinformowała, że w wyniku ogłoszonego w dniu 8.08.2008r naboru na wolne stanowisko została wybrana przez Komisję Pani Elżbieta Motylewska, która spełnia wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.   
Pytań do powyższego tematu nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej powołania skarbnika gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/27/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pani Motylewska podziękowała za powołanie jej  na stanowisko skarbnika gminy.

Ad 5.
Wolnych wniosków nie było.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady XVI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                Protokolant
Marek Długokęcki                                                              Jadwiga Trybańska
 

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 sierpnia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834