Protokół nr 3/2008

P r o t o k ó ł  Nr III/08


z obrad XV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 26 czerwca 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.


      Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów  i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIV sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r,
b) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
    finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele
    publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i
    wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz
    sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego
   Mazowsza,
d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „ Z nauką
    ścisłą za Pan Brat”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
    , Priorytet III wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,
    Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia,
e) regulaminu placu zabaw,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo,
g) ustalenia diet dla radnych,
h) ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z XIV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 23.06.2008r na którym głównym tematem było wykonanie budżetu po stronie wydatków w oświacie. Zgodnie z punktem planu pracy komisja rewizyjna poprosiła o przedstawienie działalności jednostek oświatowych w części realizacji budżetu. Pani Wójt przedstawiła wydatki budżetowe w oświacie według stanu na dzień 13.06.br. Inne tematy posiedzenia komisji to sprawa kończących się kadencji pełnienia funkcji dyrektora przez Panią Kruzińską i Pana Zielińskiego.
W dniu 29.05.2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami : dyskutowano na temat remontu drogi powiatowej w Rogowie oraz położenia chodników wzdłuż tej drogi. W tym dniu komisja udała się do GOW w Sitnicy w celu zapoznania się jak jest przygotowany ośrodek do otwarcia sezonu turystycznego.
Na posiedzeniu w dniu 24.06.br Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie, omówiono regulamin placu zabaw, zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 6.06.br na którym poruszane były tematy : przedstawiono organizację roku szkolnego na 2008/09, poinformowano o kończącej się kadencji dyrektora SP w Sosnowie i SP w Rogowie, przedstawiono najpilniejsze remonty do wykonania w obiektach szkolnych.
Przewodniczący Rady odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu odbytego w dniu 19.06.2008r. Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy radni powiatowi, którzy reprezentują gminę Rogowo. Udział w obradach wzięli : radny Cegłowski Krzysztof i radny Krajewski Ryszard. Tematem posiedzenia było omówienie realizacji zadań na terenie naszej gminy, które należą do kompetencji rady powiatu.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 17.04.2008r :  

- w dniu 18.04 uczestniczono w spotkaniu w Toruniu poświęconym wręczeniu 
  podziękowań za dbałość o miejsca pamięci. Dwie panie nauczycielki z
  Publicznego Gimnazjum w Rogowie otrzymały nagrody w postaci statuetek.
- w dniu 22.04 br uczestniczono w szkoleniu z Programu Operacyjnego -Kapitał
  ludzki. Złożono wnioski na pozyskanie dodatkowych środków z tego programu.
- zwrócono się do Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy z wnioskiem o 
  nieodpłatne przekazanie gruntów gminie pod boisko i plac zabaw w Sosnowie 
  oraz o pomieszczenie na filię biblioteki.
- w dniu 14.05 odebrano wodociąg Huta Chojno-Pinino,
- w dniu 16.05 uczestniczono w Komisji Rozwoju Rolnictwa przy Radzie Powiatu.
  Dwa koła gospodyń z Kobrzyńca i z Lasot prezentowały potrawy z naszego
  regionu. Obydwa koła otrzymały wyróżnienia.
- w dniu 21.05 odbyło się posiedzenie w sprawie kanalizacji z Programu
  Aglomeracja. Nasza gmina nie spełnia warunków aby ubiegać się o środki z tego
  funduszu.
- w dniu 2.06 podpisano umowę z Panem Marszałkiem w sprawie przyznania z
  Funduszu Wsparcia naszej gminie środków w wysokości 500.000 zł. Środki te
  będą przeznaczone na budowę boiska w Rogowie. Odbył się przetarg. Wygrała
  firma BUDEX z Lipna, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1.038.230
  zł.
- w dniu 17.06 odbył się przetarg na budowę wodociągu z przyłączami Kosiory-
  Narty. Wygrała firma Pana Chmielewskiego z Rypina.
- został ogłoszony konkurs na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci
  szkół z terenu gminy Rogowo.
- ogłoszono ofertę na zorganizowanie imprezy integracyjnej w Rogowie.
- na wniosek gminy otrzymano decyzję od Wojewody o powołaniu komisji do
  szacowania skutków suszy. Rolnicy mogą zgłaszać do komisji straty
  spowodowane suszą.
- złożono wniosek o przyznanie środków na budowę drogi Brzeszczki Duże-
  Wierzchowiska,  
- GOPS złożył wniosek o pozyskanie środków z unijnych,
- złożono wniosek o środki w ramach programu wyrównywanie szans dla dzieci na
  dodatkowe zajęcia wyrównawcze.
- odbyło się spotkanie z radnymi powiatu, którzy reprezentują gminę Rogowo.

Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała, że mieszkanka naszej gminy Pani Franciszka Jasieniecka mieszkająca w Borowie w dniu 27.06 br kończy 100 lat życia.
 Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększenie dochodów z tytułu korzystania ze stołówki przy SP w Sosnowie, zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działki budowlanej w Rogowie, zwiększenie dochodów z odsetek od lokat.
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków przeznaczonych na linię wodociągową w m.Lisiny oraz zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na budowę wodociągu wraz z przyłączami Kosiory-Narty, zwiększenie wydatków na opłacenie składki na Spółkę Wodną, zwiększenie planowanych wydatków w oświacie na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli SP w Nowym Kobrzyńcu, zakup żywności do stołówki szkolnej w Sosnowie, dofinansowanie wycieczki organizowanej przez SP w Sosnowie, zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zamknięcie wysypiska w Hucie Chojno.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/12/08 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wprowadziła Pani Nurkowska. Poinformowała, że uchwała w tej sprawie podjęta była 17.09.2004r Od tego czasu zmieniły się przepisy ustawy o finansach publicznych. Zmiana uchwały polega tylko na uaktualnieniu podstawy prawnej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/13/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei prowadzący obrady zarządził przerwę w obradach.
W związku z pismem Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza dotyczącym prośby do radnych o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza, Wójt Gminy przedstawiła zmiany w uchwale dotyczące uchylenia w § 23 ust. 3 oraz nadania nowego brzmienia § 4 pkt 25 dotyczącego ujęcia w Statucie prawidłowej nazwy jednego z uczestników Związku – Gminy i Miasta Żuromin. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/14/08 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza radni głosowali jednogłośnie.
Pani Sekretarz omówiła cel podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji programu „ Z nauką ścisłą za Pan Brat”. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Uchwała Nr XV/15/08 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „ Z nauką ścisła za Pan Brat” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Pani Nowakowska przedstawiła opracowany przez Panią Stańską regulamin placu zabaw w celu zadbania o porządek na placach zabaw. Uchwalony regulamin będzie obowiązywał na terenach będących własnością gminy Rogowo, wydzielonych pod place zabaw. Regulamin będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej placu zabaw. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej regulaminu placu zabaw i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/16/08 w sprawie regulaminu placu zabaw radni głosowali jednogłośnie.
Wójt Gminy poinformowała, że w Dzienniku Ustaw Nr 73 z 2008r jest nowa siatka płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminach, starostwach i urzędach marszałkowskich. Dotychczasowy dodatek funkcyjny dla Wójta uchwalony przez Radę Gminy 6.12.2006r wynosił 1320 zł. Najniższy dodatek funkcyjny w obowiązującej siatce płac to kwota 1.500 zł. Przewodniczący Rady odniósł się do tego tematu informując, że proponuje ustalić dodatek funkcyjny dla Pani Wójt w wysokości 1.800 zł. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaproponowała, aby uchwała zmieniająca wynagrodzenia Wójta weszła w życie z dniem 1.05.2008r.
Radna Misiak stwierdziła, że zapisy w uchwale zmieniającej wynagrodzenie Wójta są niezrozumiałe. Proponowała, aby w uchwale umieścić wszystkie składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie dodatki, jakie otrzymywałaby Pani Wójt. Stwierdziła, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie wynagrodzenie pobiera Pani Wójt.
Pani Wójt stwierdziła, że wynagrodzenie wójta, sekretarza i skarbnika nie jest tajemnicą. Uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta jest do wglądu na stronie internetowej gminy Rogowo. Pani Nowakowska przedstawiła kwotowo wszystkie składniki wynagrodzenia jakie otrzymuje. Wójt poinformowała, że pracownicy w Urzędzie Gminy Rogowo otrzymali podwyżki z dniem 1.05.br. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę odnośnie wynagrodzenia dla Pani Wójt i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/17/08 zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 13 radnych , radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący Rady zaproponował podwyższenie diet dla radnych z 13% do 14% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Innych propozycji nie było. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie diet dla radnych. Za podjęciem uchwały Nr XV/18/08 w sprawie ustalenia diet dla radnych głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak była przeciw.
Z kolei przedstawiono projekt uchwały dotyczącej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Proponowano, aby podwyższyć dietę Przewodniczącemu o 10%. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie diety dla Przewodniczącego Rady. 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się ( radna Borkowska-Misiak ) podjęto uchwałę Nr XV/19/08 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
Ostatnią uchwałą, którą radni podjęli była uchwała dotycząca diet dla sołtysów. Zaproponowano, aby przyznać sołtysom dietę w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej diet dla sołtysów. Za podjęciem uchwały Nr XV/20/08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie Pani Wójt przekazała informację dotyczącą kart bankomatowych przy BS w Rogowie    
Radny Hejza poruszył tematy :

- remont drogi powiatowej w Nadrożu – zapytał czy będzie kompleksowa naprawa 
  drogi?  
- położenie chodników w Nadrożu wzdłuż drogi wojewódzkiej,
- wymiana zniszczonej wiaty przystankowej w Nadrożu.

Na powyższe tematy Wójt udzieliła odpowiedzi. Remont drogi powiatowej w Nadrożu zgodnie z wypowiedzią Przewodniczącego Rady Powiatu na spotkaniu z radnymi naszej gminy będzie kontynuowany w 2009r.
Pani Nowakowska powiedziała, że po jednej stronie będzie położony chodnik w Nadrożu wzdłuż drogi wojewódzkiej zgodnie z podpisanym porozumieniem, a także będzie wymieniona wiata przystankowa.
Pani Bońkowska poinformowała, że w dniu 27.05.br odbyło się spotkanie na temat utworzenia pogotowia opiekuńczego lub rodziny zastępczej na terenie powiatu. Stwierdziła, że takiej placówki na terenie powiatu rypińskiego nie ma.
Radna Borkowska-Misiak zapytała o wyniki egzaminów uczniów klas VI i gimnazjum z terenu Gminy Rogowo. Pani Wójt powiedziała, że na kolejną sesję będzie przygotowane zestawienie o wynikach egzaminów uczniów.
Następnie radna Borkowska-Misiak zaproponowała, aby zrobić sesję wyjazdową na której by radni odwiedzili placówki szkół położonych na terenie naszej gminy.
W dalszej części Pan Kukowski ponowił apel o odcięcie własnych instalacji doprowadzających wodę z hydroforni i korzystanie tylko z wodociągu, gdyż grozi to zanieczyszczeniem w sieci wodociągowej.
Sołtys Skibicki zaapelował o zabezpieczenie wejścia do budynku remizy strażackiej w Czumsku Małym, gdyż w obecnej chwili budynek stanowi zagrożenie.
Pani Borkowska-Misiak nawiązała do naboru uczniów do Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu. Poinformowała, że od nowego roku szkolnego zostało utworzone Technikum Architektury Krajobrazu.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                               Protokolant   
Marek Długokęcki                                                             Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr III/2008 (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (26 czerwca 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 10:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567