Protokół nr 2/2008

P r o t o k ó ł  Nr II/08

z obrad XIV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 17 kwietnia 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo . Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i zaproszeni goście. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.
5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2007r
6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
    przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2007r.
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Rady Gminy w sprawie 
    przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r i udzielenie absolutorium
    Wójtowi Gminy Rogowo.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
    przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
    Gminy z wykonania budżetu za 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
     Pomocy Społecznej w Rogowie za 2007r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rogowo na lata
     2008-2015.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący zapytał = czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z XIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 31.03.2008r na którym głównym tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r. Poinformowano, że na koniec roku 2007 gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 994.061,94 zł. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Członkowie komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem jednogłośnie głosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu.
W dniu 9 .04.2008r na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami : zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007r, omówiono Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015, w którym zawarte są między innymi  planowane do realizacji zadania w w/w okresie, omówiono projekty uchwał na sesję.
Na posiedzeniu w dniu 7.04.br Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rypińskiego za 2007r opracowaną przez Komendę Powiatową w Rypinie, przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r, omówiono projekty uchwał na sesję.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 15.04.br na którym poruszone były
tematy :  zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r oraz przedstawiono analizę wykonania budżetu za 2007r.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 12.03.2008r :

- zatrudniono kobiety korzystające z pomocy w GOPS w ramach prac społeczno-
   użytecznych na 2 godziny dziennie,
- powołano zespół roboczy do udziału w pozyskiwaniu środków z Programu
  Operacyjnego - Kapitał Ludzki,
- w dniu 27.03.br odbyło się zgromadzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza.
  Na koniec m-ca maja br będzie podjęta decyzja, z której strony będzie zasilany
  Rypin w gaz ziemny.
- w dniu 28.03.br Społeczna Rada ZOZ poruszyła temat sprzedaży wiejskich
  ośrodków zdrowia. Większością głosów zdecydowano o sprzedaży tych ośrodków.
- w dniu 4.04.br w Urzędzie Marszałkowskim przedłożono kartę projektu 
  wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia w wysokości 500 tys. zł na budowę
  boiska w Rogowie. Karta projektu została przyjęta i w dniu obrad sesji złożono
  wniosek o dofinansowanie tej inwestycji,
- w dniu 15.04.br w Rypinie odbyło się spotkanie z Panią w-ce minister oświaty na
  temat zmian programowych w szkolnictwie,
- w dniu 15.04.br odbyło się spotkanie z radnymi na którym omówiono Plan
  Rozwoju Lokalnego gminy Rogowo na lata 2008-2015. Dokument ten jest
  niezbędny przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała, że zostały ogłoszone dwa konkursy o ubieganie się z unijnych środków :

1. Program RPO – będzie przygotowany wniosek na budowę drogi Brzeszczki Duże-
    Wierzchowiska,
2. Program Odnowy Wsi – będzie przygotowany wniosek na sieć placów zabaw.

Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu korzystania ze stołówki przy SP w Sosnowie, zwiększeniu planowanej dotacji celowej o kwotę 500.000 zł w ramach Funduszu Wsparcia. Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zmniejszeniu planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej, zwiększeniu wydatków na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Rogowie, zwiększeniu wydatków na zakup żywności do stołówki w Sosnowie w ramach pozyskanych dochodów, zwiększeniu wydatków w dz. „Pomoc społeczna”, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 1.180.000 zł w dz. „ Kultura i sport” na sfinansowanie zadania polegającego na budowie boiska w Rogowie.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/8/08 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei prowadzący obrady zarządził przerwę w obradach.

Ad 5.
    Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku 2007 budżet zamknięto po stronie dochodów 10.833.396 zł i po stronie wydatków 10.833.396 zł. W minionym roku zwiększono budżet w z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 100,72% do planu. Na dochody składają się :

- dochody własne zrealizowane w 105,89% do planu,
- dotacje celowe, wykonane zostały w 98,25% do planu,
- subwencje, które zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale od 95,73% w dz. 751 do 110,43% w dz.400. Jak wynika z przedstawionego materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 994.061,94 zł. Ta kwota jest efektem kumulacji środków, które miały być przeznaczone na dofinansowanie zadań z funduszy unijnych.
Następnie Wójt przedstawiła wykaz zastosowanych ulg w spłacie nalezności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za 2008 rok.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Wykonanie zadań własnych oraz zleconych w roku ubiegłym Pani Wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na koniec roku 2007 Gmina nie miała żadnych zobowiązań.
Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła informację z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania Pani Wójt poprosiła radę o udzielenie absolutorium.

Ad 6.
Wójt Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007r.

Ad 7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.

Ad 8.
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2007r przedstawiła Wójt Gminy. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 9.
Przystępując do głosowania uchwały w sprawie absolutorium przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag i zapytań. Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/9/08 w sprawie absolutorium głosowało 13 radnych.

Ad 10.
W temat podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie wprowadziła kierownik GOPS. Przedstawiła  powody przyznania pomocy. Pani Bońkowska omówiła zrealizowane w minionym roku zadania własne gminy do których należą między innymi świadczenia w formie zasiłku okresowego, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze jak również realizowane zadania zlecone gminie finansowane z budżetu centralnego tj. pomoc w formie zasiłków stałych. W ramach zadań własnych Gminy realizowano program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poinformowano, że działalność ośrodka nie zaczyna i nie kończy się na przyznawaniu pomocy materialnej. W skutek podjętych działań w 2007r pozyskano żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, która została rozdzielona pomiędzy najuboższych mieszkańców. Taką pomocą objęto 130 rodzin. W sprawozdaniu z działalności GOPS zawarto również wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki we Włocławku.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący sprawozdania z działalności GOPS za 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/10/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2007 radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 11
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rogowo na lata 2008-2015 omówiła Wójt Gminy. Szczegółowo przedstawiła część opisową planu dotyczącą uwarunkowania rozwoju gminy, uwarunkowanie ochrony środowiska i infrastrukturę techniczną, stan gospodarki w gminie i strefy społeczne oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w w/w latach. Pani Nowakowska poinformowała, że ten akt będzie niezbędny przy składaniu wniosków do pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie zadań. W dniu 15.04.2008r w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbyło się spotkanie Wójta z  radnymi  celem konsultacji zadań przewidzianych w planie do realizacji. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rogowo i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/11/08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rogowo na lata 2008-2015 radni głosowali jednogłośnie.

Ad 12.
W tym punkcie Pani Wójt poruszyła temat dotyczący drogi, którą jest wywożony żwir. Poinformowała, że gmina nie partycypowała i nie będzie partycypować w kosztach remontu tej drogi. Firma zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na jej remont. Ze strony Gminy zostało przygotowane porozumienie , lecz firma nie podpisała tego porozumienia. Wskazano drogę, którą ma być transportowany żwiru tj. drogę w miejscowości Świeżawy z wyjazdem na drogę powiatową Rogowo-Świeżawy.

Ad 13.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XIV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                  Protokolant
Marek Długokęcki                                                                Jadwiga Trybańska 

Plik do pobrania Protokół nr 2/2008 (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 kwietnia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 kwietnia 2008, 11:29:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 kwietnia 2008, 12:06:45)
Zmieniono: poproawiono obcięte słowo "okół" na protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1835