Protokół nr 1/2008

P r o t o k ó ł  Nr I/08

z obrad XIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 12 marca 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

      Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i zaproszeni goście.

Ad 1.
Otwarcia obrad XIII sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu x XII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Przedstawienie informacji z wykonania uchwały Nr XI/39/07 Rady Gminy Rogowo z dnia
    30.11.2007r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do
    wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o
    dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
    dokumentów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r,
b) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kolejności 
   zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu,
d) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec,
e) przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,
f) przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
   Gminy Rogowo na lata 2006-2013,
g) uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
h) ustalenia wysokości opłat adiacenckich.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wystąpienia przedstawiciela Izby Rolniczej. Zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad ?
Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z XII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 5.03.2008r na którym głównym tematem było opracowanie planu pracy komisji na 2008r. Inne tematy komisji to omówienie projektów uchwał na sesję.
W dniu 7.03.2008r na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami :
- wójt poinformowała o możliwości skorzystania przez naszą gminę z dofinansowania do
  jednego, dużego zadania inwestycyjnego w wysokości 500 tys. zł. Zaproponowała, aby
  środki te przeznaczyć na budowę boiska w Rogowie. Komisja zaakceptowała propozycję
  Pani Wójt.
- członkowie komisji negatywnie zaopiniowali ustalenie opłaty adiacenckiej. Stwierdzono, że
  wprowadzenie tej opłaty byłoby niesprawiedliwe względem niektórych mieszkańców gminy.
- zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2008r,
- omówiono plan odnowy miejscowości Stary Kobrzyniec oraz zmiany do statutu Związku
  Gmin Północnego Mazowsza,
- poinformowano o konieczności aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
  Społecznych,
- przedstawiono podział subwencji oświatowej na poszczególne szkoły w 2007r

Na posiedzeniu w dniu 6.03 br Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego zajmowała się następującymi tematami :
- Pani Wójt poinformowała radnych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o przybliżonych
  kosztach pozostałego do remontu odcinka drogi powiatowej w Rogowie, który kształtuje
  się około 120 tys. zł.
- zapoznano się z opracowanym Planem Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec oraz ze
  statutem Związku Gmin Północnego Mazowsza,
- negatywnie ustosunkowano się do wprowadzenia opłaty adiacenckiej, która nie
  dotyczyłaby wszystkich właścicieli gruntów,
- Wójt poinformowała o przyznaniu Gminy Rogowo środków unijnych w wysokości 500 tys.
  zł. Zaproponowała, aby rozpocząć budowę boiska w Rogowie i środki  przeznaczyć na to
  zadanie. Komisja przychyliła się do propozycji Pani Wójt.

Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 6 marca 2008r i poruszano następujące sprawy :
- Pani Wójt przedstawiła podział subwencji oświatowej na poszczególne szkoły z terenu
  naszej gminy za 2007r. Po przeanalizowaniu podziału środków na poszczególne szkoły i
  wydatków związanych z ich funkcjonowaniem  stwierdzono, że na funkcjonowanie SP w
  Kobrzyńcu, w SP w Sosnowie i w SP w Nadrożu dołożono środki z budżetu gminy.
  Natomiast  środki wynikające z przeliczenia subwencji na SP w Rogowie i na Gimnazjum
  zostały pomniejszone.
- komisja negatywnie ustosunkowała się do ustalenia opłaty adiacenckiej.
- zapoznano się ze zmianami w budżecie, przedstawiono Plan Odnowy Miejscowości Stary
  Kobrzyniec.
- członkowie komisji zapoznali się ze zmianą Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
- Pani Wójt poinformowała o zmianach osób na stanowiskach w Gminnej Bibliotece
  Publicznej w Rogowie.  

Pan Długokęcki po przedstawieniu sprawozdania z obrad komisji oświaty poinformował, że  w dniu 14.02.2008r odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, na które został zaproszony Starosta Rypiński i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie. Tematem obrad było omówienie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Rogowo. Przewodniczący Rady, który przewodniczył obradom komisji odczytał protokół z posiedzenia wszystkich komisji.
Następnie Pan Długokęcki udzielił głosu Pani Świeżawskiej Bogumile, która jest reprezentantką Gminy Rogowo w Izbie Rolniczej.
Pani Świeżawska poinformowała, że istnieje program, z którego jest możliwość dofinansowania na wapnowanie gleby. Warunkiem dofinansowania będzie analiza gleby. Dodała, że wraz z wnioskiem na dopłaty obszarowe można ubiegać się o dopłaty na poplony. Poinformowała również, że istnieje program „ Rolnictwo zrównoważone” z którego można skorzystać z dopłat na 1 ha użytków rolnych. Jednym z warunków o dofinansowanie z tego programu jest również analiza gleby.  Inny temat poruszony przez Panią Świeżawską to szkolenie rolników, które odbędzie się w dniu 17 .03.br  w budynku urzędu gminy  na temat „ Wzajemna zgodność na dopłaty obszarowe”.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 28.12.2007r :
- złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie o zatrudnienie kobiet na prace
  społeczno-użyteczne,
- w okresie zimowym podczas ferii były zorganizowane zimowiska dla uczniów szkół z
  terenu naszej gminy,
- w dniu 24.01.br odbyła się narada z dyrektorami szkół w sprawie przygotowania 
  informacji  do Ministerstwa na temat „sześciolatków” oraz wprowadzono dyrektorów w
  tematykę związaną z Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich.
- w związku ze złożonym wnioskiem do programu unijnego „Wioska internetowa”
  przyznano środki na wyposażenie świetlicy w Starym Kobrzyńcu oraz będą przeszkolone 
  osoby obsługujące sprzęt komputerowy,
- przeprowadzono rozmowę z Nadleśniczym w Skrwilnie na temat dofinansowania do
  utwardzenia drogi Czumsk-Duży – Narty. Nadleśnictwo jest zainteresowane ulepszeniem
  tej drogi i może dofinansuje do tego zadania.
- uczestniczono na spotkaniu rolników w sprawie założenia Gminnej Spółki Wodnej w
  Rogowie.
- z Funduszu Wsparcia  gmina Rogowo otrzyma kwotę 500 tys. zł na zadanie inwestycyjne.
  Pani Wójt poinformowała, że musi  być to duże zadanie. W chwili obecnej Gmina Rogowo
  ma przygotowane do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące  budowy boiska szkolnego
  w Rogowie. Komisje rady były za realizacją tego zadania. 
- będą czynione starania w Agencji Nieruchomości Rolnej o bezpłatne przekazanie gruntów.
  Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
W tym punkcie Pan Długokęcki przedłożył informację z wykonania uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Ad 5.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na 2008r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/1/08 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r radni głosowali jednogłośnie.
W temat uchwały dotyczącej przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2008r wprowadziła przewodnicząca komisji. Stwierdziła, że zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym komisja rewizyjna jest zobowiązana do przedłożenia radzie gminy planu pracy. Wobec tego Pani Daszkowska przedstawiła opracowany program działania komisji na 2008r. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/2/08 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej głosowało 13 radnych.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła temat dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu. Po udzieleniu wyjaśnień w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/3/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła plan odnowy wsi Stary Kobrzyniec. Poinformowała, że jego uchwalenie jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na remont świetlicy w Starym Kobrzyńcu. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XIII/4 08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza wprowadziła Pani Wójt. Poinformowała, że z uwagi na zmiany w Statucie Zarząd Związku Gmin Północnego Mazowsza zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza. Przyjęcie nowego Statutu podyktowane jest nie tylko koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązujących przepisów prawa ale również wiąże się z potrzebą uwzględnienia realizowanych przez Związek zadań. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/5/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza radni głosowali jednogłośnie.
Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Poinformowała, że ze względu na przyznane środki poakcesyjne w wysokości 65 tys.euro wprowadzone zostały nowe zadania, które nie są ujęte w obowiązującej Strategii. Środki te będą wykorzystane między innymi na : zatrudnienie opiekunek dla osób starszych, zorganizowanie wycieczki dla osób starszych i samotnych. W związku z tym, należy uaktualnić Strategię. Wójt powoła zespół do pracy nad aktualizacją Strategii. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/6/08 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-20013 radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt poinformowała, że w związku z nieobowiązującymi przepisami prawa zawartymi w uchwale Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.1992r w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich należy uchylić tę uchwałę. Radni nie wnieśli uwag do propozycji Pani Wójt. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/7/08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rogowie głosowało 13 radnych.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej wprowadziła Pani Wójt. Zaproponowała ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Ponadto wyjaśniła na kim ciążył by obowiązek płacenia tej opłaty. Wszystkie komisje były przeciwne wprowadzeniu opłaty adiacenckiej na terenie naszej gminy, gdyż jak stwierdzono, ustalenie tej opłaty spowodowałoby nierówne traktowanie właścicieli działek budowlanych w stosunku do właścicieli działek rolnych. Innych propozycji nie było. Po dyskusji w tym temacie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej głosowało 5 radnych, przeciw uchwale było 8 radnych.

Ad 6.
W tym punkcie Pani Wójt nawiązała do składaniu w obowiązującym terminie oświadczeń majątkowych  radnych za 2007r.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy                                         Protokolant
Marek Długokęcki                                                       Jadwiga Trybańska  

Plik do pobrania Protokół nr I/2008 (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (12 marca 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 marca 2008, 08:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1723