Protokół nr 9/2007

P r o t o k ó ł   Nr IX/07

z obrad XII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 28 grudnia 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Ad 1.
Otwarcia obrad XII sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XI sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między
    sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności miedzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
b) wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane
    kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
    Narkomanii na 2008r,
d) budżetu gminy Rogowo na 2008r,
e) opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
    na terenie gminy Rogowo na 2008r.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad ?
Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z XI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 17.12.br, której tematem było zapoznanie się z opracowanym projektem budżetu na 2008r. Ponadto komisji przedstawiono projektowane zmiany w budżecie na 2007r i zaplanowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ujęte w gminnych programach.
W dniu 18.12 br na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2007r, przyjęto stanowisko  Pani Wójt dotyczące propozycji ceny za 1m3 wody na 2008r, omówiony został program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r, zapoznano się z planowanymi w projekcie budżetu na 2008r zadaniami inwestycyjnymi oraz z wieloletnim programem inwestycyjnym.
Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 20.12.br omawiano następujące tematy : zapoznano się z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii na 2008r oraz ze zmianami w budżecie na 2007r, zapoznano się z planowanymi zadaniami w projekcie budżetu na przyszły rok, zaakceptowano propozycję wójta dotyczącą stawki za 1m3 wody na 2008r.
W dniu 19.12.br Komisja Oświaty, kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się następującymi tematami : przedstawiono projekt budżetu na 2008r, zapoznano się z propozycją Pani Wójt dotyczącą stawki za 1m3 wody na 2008r, członkowie komisji zostali zapoznani z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami . Na wstępie Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Misiak zadane na poprzedniej sesji – ile  woluminów liczy biblioteka w Rogowie ? Pani Nowakowska odpowiedziała, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie liczy 17044 sztuk woluminów.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.11.2007r :

- w dniu 11.12 br odbyło się posiedzenie zarządu Związku Gmin Północnego
  Mazowsza. Wójt uczestniczyła w uroczystości „ odkręcenia kurka gazowego „ dla
  miasta Brodnica.
- w związku ze złożonym wnioskiem do programu unijnego „ Wioska internetowa”
  zaakceptowany został lokal  w Kobrzyńcu, do którego otrzymamy z tego programu
  sprzęt komputerowy,
- w dniu 14.12.br odbyło się posiedzenie konwentu wójtów, na którym ostatecznie
  dopracowano temat dotyczący zaszeregowania gmin do funduszu wsparcia,
- złożono wniosek do WFOŚ i GW o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki
  zaciągniętej na budowę kanalizacji ściekowej,
- odbyła się konferencja w Nowej Wsi Królewskiej, na której Pan Marszałek
  przedstawił na jakie zadania można ubiegać się z Programu Rozwoju Obszarów
  Wiejskich. Pani Wójt dodała, że z tego programu nie przewiduje się na
  modernizację dróg gminnych.
- podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych na dofinansowanie dla dzieci niepełnosprawnych z terenu
  naszej gminy.
  Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na 2007r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Proponowane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i zwiększeniu planowanych wydatków ujętych w załącznikach do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów o otrzymaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi Nadróż-Huta. Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków na budowę drogi Nadróż-Huta o kwotę 28.980 zł  w związku z otrzymaną dotacją, wznowienie i rozgraniczenie punktów granicznych we wsi Charszewo-Ruda,  uregulowanie należności za nadzór nad zadaniem dotyczącym założenia co w SP w Nowym Kobrzyńcu, zapłatę za montaż okien i za roboty elektryczne w SP w Nowym Kobrzyńcu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/42/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
W temat uchwały dotyczącej wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 wprowadziła Pani Nurkowska. Poinformowała, że zaplanowane w budżecie środki w wysokości 60.000 zł na zakup równiarki  zostały niezrealizowane. W związku z tym, proponuje się, aby niewykorzystane środki finansowe na zakup równiarki nie wygasły z upływem roku 2007. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie wydatków niewygasających i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/43/07 w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo omówiła planowane działania w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2008r. Przedstawiła również preliminarz wydatków. Omówiła diagnozę problemów alkoholowych w naszej gminie. Radna Misiak zapytała – czy w przedstawionym programie jest ujęty Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu? Pani Wójt odpowiedziała, że programem tym objęte są wszystkie szkoły położone na terenie naszej gminy. Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii i zarządził głosowanie. 15 głosami za radni podjęli uchwałę Nr XII/44/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.
W dalszej części Pani Wójt zapoznała obecnych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie : projektu budżetu na 2008r i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Następnie  przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008r. Projekt budżetu na 2008r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 10.444.665 zł , a wydatki stanowią kwotę 11.593.665zł. Pani Nowakowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów, a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2008r i na lata 2008-2010.Przedstawiła również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pani Wójt ustosunkowała się do wniosku radnej Misiak dotyczącego ujęcia w budżecie na 2008r zadania polegającego na budowie drogi Nadróż-Borzymin i Nadróż-Kowalki oraz remontu wiat przystankowych. Zadania te nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2008r, gdyż jak stwierdziła, sołectwo Nadróż ma wybudowaną drogę Lasoty-Nadróż oraz w 2007r drogę gminną Nadróż(Kasztany). Ponadto w tym sołectwie jest droga wojewódzka i Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy powinien sfinansować budowę chodnika wzdłuż tej drogi. Natomiast remont wiat przystankowych nie należy do zadań gminy.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie. Radna Borkowska-Misiak zaproponowała, aby w wieloletnim planie inwestycyjnym umieścić remont drogi Nadróż-Borzymin, gdyż jak stwierdziła, ta droga jest w bardzo złym stanie. Ponadto stwierdziła, że planowana budowa przedszkola jest jak najbardziej słuszna, natomiast nie widzi potrzeby budowy stołówki w Rogowie, gdyż istnieje duża stołówka przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu, z której można korzystać.
Pani Wójt odpowiadając radnej na powyższe zagadnienia stwierdziła, że na budowę drogi Nadróż-Borzymin nie otrzymamy środków unijnych, na remont tej drogi zużyto w minionych latach najwięcej szlaki. Natomiast co do korzystania ze stołówki z Nadroża tj. zakup zup w ramach dożywiania dzieci w szkołach była oferta dużo droższa aniżeli ze SP w Sosnowie. Ze stołówki wybudowanej w Rogowie korzystałyby dwie największe szkoły. Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący budżetu na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/45/07 w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2008 r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt przedstawiła propozycję stawki za 1m3 wody na 2008r tj. 1,50 zł plus podatek WAT. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący opłaty za pobierana wodę i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/46/07 w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2008r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie głos zabrał przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Zbigniew Zgórzyński, który poinformował o obowiązku złożenia oświadczenia przez rolników wytwarzających pasze do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązek ten jest nałożony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.
Inny temat poruszony przez Pana Zgórzyńskiego to obowiązek ubezpieczenia   budynków przez rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie oraz utworzenie gminnej spółki wodnej.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1330 zakończył obrady XII sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                  Protokolant
Marek Długokęcki                                                                Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr IX/2007 (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 stycznia 2008, 10:02:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752