Protokół nr 8/2007

P r o t o k ó ł  Nr VIII/07

z obrad XI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 30 listopada 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Ad 1.
Otwarcia obrad XI sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. 
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych –radny Gołębiewski przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i  przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XI sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z X sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między
    sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników
    samorządowych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008
    rok,
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008
    rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok,
d) upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych
    obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach
    organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
    dokumentów,
e) regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok,
f) utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „ Gminna Biblioteka
   Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z X sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 20.11.br , której tematem było zapoznanie się ze zmianami w budżecie gminy na 2007r. Ponadto komisja została poinformowana o możliwości pozyskania w przyszłym roku dodatkowych środków dla naszej Gminy, która znajduje się w grupie 500 gmin najuboższych w kraju. Członkowie komisji zajęli stanowisko w sprawie stawek podatku rolnego i podatku od środków transportowych na przyszły rok. Zapoznano się z regulaminem wynagradzania nauczycieli w 2008r oraz ze statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.
W dniu 21.11.2007r na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie, z regulaminem wynagradzania nauczycieli w 2008r oraz z tematem związanym z utworzeniem gminnej instytucji kultury pod nazwą „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie”, która będzie powołana w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej. Komisja wypracowała stanowisko dotyczące stawek podatku od środków transportowych na 2008r oraz stawki podatku rolnego na 2008r. Członkowie komisji zostali poinformowani o możliwości umorzenia pozostałej części pożyczki w roku bieżącym zaciągniętej z WFOŚ pod warunkiem, że zapłata raty, która przypada w styczniu 2008r będzie uiszczona do 30.11.2007r. Pani Wójt poinformowała również o niekorzystnym wpływie zastosowanych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych przez gminę przy podziale środków unijnych.
Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 22.11.2007r omawiano następujące tematy : dyskutowano na temat zakupu równiarki przez gminę . Komisja poparła  decyzję o zakupie tego sprzętu, uważając, że gmina we własnym zakresie będzie mogła naprawiać drogi gminne.
Członkowie komisji zostali poinformowani o rozliczeniu II etapu drogi Nadróż(Kasztany). Dyskutowano na temat pozyskiwania środków unijnych. Wypracowano stanowisko dotyczące stawek podatku od środków transportowych i podatku rolnego na przyszły rok.
W dniu 19.11.2007r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się następującymi tematami : komisja została poinformowana o terminie odbioru centralnego ogrzewania w SP w Nowym Kobrzyńcu, przedstawiono regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008r oraz temat dotyczący utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” w miejsce likwidowanej jednostki budżetowej. Komisja zapoznała się z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium w SP w Sosnowie. Kontrola nie wniosła uwag do funkcjonowania tej szkoły, kontrolujący zwrócili uwagę na zmianę statutu szkoły ( brak aktualnej podstawy prawnej ). 

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 17.10.2007r :

- w dniu 26.10.br wójt uczestniczyła w konwencie wójtów, na którym została
  wytypowana do komisji w Urzędzie Marszałkowskim, która będzie się zajmowała
  przyjęciem kryteriów przy podziale środków unijnych. Nadmieniła, że jednym z
  kryteriów będą zastosowane przez gminę ulgi, umorzenia i zwolnienia podatkowe,
  które będą miały niekorzystny wpływ.
- w dniu 8 i 9.11.br wręczono medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej
  dla par, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim.
- w dniu 14.11.br odbył się odbiór II etapu drogi Nadróż(Kasztany),
- pani Stańska przygotowała wniosek na dofinansowanie do świetlicy w Starym
  Kobrzyńcu,
- dyrektor Wąsicki i Pani Zarębska przygotowali wniosek na zakup kamer do
  gimnazjum,
- dyrektor Stasiak i Pani Zarębska przygotowali wniosek na zakup książek dla SP w
  Nadrożu,
- przygotowywany jest przetarg na sieć wodociągową Huta Chojno-Pinino,
- w dniu 23.11.br odbył się odbiór centralnego ogrzewania w SP w Nowym
  Kobrzyńcu,,
- zakupiono tablice informacyjne dla sołectw, Pani Wójt poinformowała, że gmina
  Rogowo została zakwalifikowana jako jedna z 500 gmin najuboższych w Polsce. Do
  wykorzystania zostały przydzielone naszej gminie  środki w wysokości 65.700
  euro. Pani Nowakowska zaznaczyła, że środki te nie mogą być wykorzystane na
  inwestycje. Mogą być przeznaczone np. na wyposażenie placu zabaw.

Z kolei Pani Wójt poinformowała, że w dniu 8.12.2007r w sobotę w godz.  8.00 do 13.00 będzie czynne biuro ewidencji ludności.  
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili pytań.

Ad. 4.
W tym punkcie Pani Wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Przedstawiła dane zawarte w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące złożonych oświadczeń. Z informacji wynika, że w niektórych oświadczeniach radnych i pracowników były drobne uwagi, które zostały usunięte. Najwięcej uwag było do oświadczenia Pana Słomińskiego Dariusza, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż wystąpi do Izby Skarbowej w Bydgoszczy w celu przeprowadzenia kontroli.

Ad 5.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2008r. Komisje Rady zaakceptowały propozycje Wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej stawek podatku
od środków transportowych na 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XI/36/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r głosowało 14 radnych.
Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła propozycję ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok. Zaproponowała obniżenie ceny  żyta z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 28 zł za 1q. Nadmieniła, że  w naszej gminie obowiązuje stawka 25 zł za 1q, która nie była podwyższana od 1997r. Wszystkie gminy sąsiednie  mają wyższe stawki podatku rolnego. W tym temacie głos zabrał radny Gutkowski, który stwierdził, że gmina Rypin uchwaliła stawkę podatku rolnego na 2008r w wysokości 30 zł za 1q.Radny Hejza powiedział, że praktycznie podatek rolny płacą mieszkańcy trzech sołectw naszej gminy. Dodał ,że w przypadku jego gospodarstwa nastąpi wzrost podatku około 500 zł w stosunku rocznym. 
Pani Misiak zaproponowała cenę żyta do podatku rolnego – 26,50 zł za 1q. Komisje Rady większością głosów były za obniżeniem ceny żyta  do kwoty 28 zł za 1q. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Pani Wójt - obniżenie ceny żyta do 28 zł za 1 q i propozycję Pani Misiak – obniżenie ceny żyta do 26,50 zł za 1q.
Za obniżeniem ceny żyta  do 28 zł za 1q głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Misiak, Hejza, Gutkowski ) byli przeciw. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na 2008r  i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/37/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008r głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Misiak i Gutkowski ) byli przeciw uchwale.   
Zmiany w budżecie gminy na 2007r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Proponowane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i zwiększeniu planowanych wydatków ujętych w załącznikach do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów o otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, zwiększeniu dochodów o subwencję z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 34.655 zł, zwiększeniu dochodów o dochody
własne. Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zabezpieczeniu środków na zakup równiarki, na zakup rur na przepusty drogowe, zapłata za prace równiarki, zwiększeniu wydatków na działalność GOW w Sitnicy w związku z pozyskaniem przez ten ośrodek dodatkowych dochodów, zwiększeniu wydatków na zadania związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z otrzymanymi dotacjami celowymi, zwiększeniu planu wydatków na diety dla sołtysów,. Zwiększeniu wydatków na remont pomp ściekowych i zakup energii, zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na plac zabaw w Sosnowie. Pani Nurkowska przedstawiając zmiany w budżecie poinformowała, że proponuje się aby w dniu 30.11.br dokonać zapłaty raty pożyczki w wysokości 160.000 zł, której termin zapłaty przypada w styczniu 2008r. Dokonując takiej zmiany w grudniu br będzie złożony wniosek do  WFOŚ o umorzenie pozostałej części pożyczki. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/38/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła temat dotyczący upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do pisemnego poinformowania Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutkach niedopełnienia tego obowiązku. Radni w tym  temacie nie wnosili uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie upoważnienia Przewodniczącego Rady do poinformowania i przyjęcia oświadczeń lustracyjnych od Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XI/39/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów radni głosowali jednogłośnie.
Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008r przedstawiła Sekretarz Gminy. Do powyższego tematu radna Misiak zawnioskowała, aby podwyższyć nauczycielowi miesięczny dodatek funkcyjny za wychowawstwo na 50 zł netto. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wójta dotyczącą wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy klasy zawartą w projekcie uchwały,za którą głosowało 12 radnych oraz propozycję radnej Misiak dotyczącą podwyższenia dodatku dla nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy, za którą głosowało 2 radnych. Po dyskusji w tym temacie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/40/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r głosowało 13 radnych, radna Misiak była przeciw uchwale.
Z projektem uchwały dotyczącej utworzenia gminnej instytucji kultury zapoznała Pani Nowińska. Poinformowała, że z dniem 31.12.2007r będzie zlikwidowana  jednostka budżetowa o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie, a utworzona  z dniem 1.01.2008r samorządowa instytucja kultury. Dodała, że pracownicy likwidowanej jednostki będą pracownikami instytucji kultury. Pani Sekretarz przedstawiła statut Gminnej biblioteki Publicznej w Rogowie. Do powyższego tematu radna Misiak zapytała – ile liczy woluminów  biblioteka w Rogowie ? W związku z tym, że pani kierownik biblioteki jest na zwolnieniu lekarskim, odpowiedź będzie udzielona na kolejnej sesji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący utworzenia instytucji kultury i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/41/07 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                              Protokolant
Marek Długokęcki                                            Jadwiga Trybańska                               

Plik do pobrania Protokół nr 8/2007 (63kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 listopada 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 13:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1705