Protokół nr 7/2007

P r o t o k ó ł  Nr VII/07

z obrad X sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 17 października 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

        Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła  Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przed przyjęciem porządku obrad Pani Wójt wręczyła nagrody nauczycielom : Rutkowskiej Marii, Lipskiej Marioli i Żabickiej Marlenie. Gratulacje i życzenia nauczycielom złożył Pan Zbigniew Sosnowski – członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie Pan Sosnowski przybliżył temat związany z pozyskiwaniem środków unijnych, a w szczególności środków z PROW.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad X sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z IX sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowy Kobrzyniec,
b) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stary Kobrzyniec,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
d) określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
    materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
e) określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008r,
f) podatku od nieruchomości na 2008r,
g) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z IX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 15.10.2007r, której tematem była kontrola spływu i egzekucji zaległości podatkowych i opłaty za zużycie wody. Wysokość zaległości przedstawiono poszczególnymi miejscowościami. Poinformowano, że na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, upomnienia, dokonano wpisu do hipoteki oraz zgłoszono zaległości do komornika sądowego. Komisja stwierdziła, że zaległości są egzekwowane w sposób prawidłowy.
W dniu 12.10.br na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami : zapoznano się ze zmianami w budżecie i z procedurą uchwalania budżetu, przedstawiono plan rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec, dyskutowano na temat  proponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na 2008r, zapoznano się z wynikiem rozstrzygniętego konkursu na wolne stanowisko w urzędzie gminy dotyczące spraw związanych z drogownictwem, kulturą i promocją.
Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 10.10.2007r poruszano następujące tematy : zapoznano się z opracowanymi planami rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec, przedstawiono propozycje  Wójta dotyczące stawek podatku od nieruchomości i opłaty targowej na przyszły rok, zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy.
Komisja Oświaty nie miała posiedzenia w tym okresie.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 14.09.2007r :

- zlecono kolejną kontrolę dotyczącą spraw finansowych na Ośrodku Wczasowy w 
  Sitnicy,
- odbyła się rejestracja przedpoborowych,
- Wójt uczestniczyła w posiedzeniu Rady Pedagogicznej SP w Rogowie, na której 
  dyskutowano na temat najniższych wyników tej szkoły w województwie osiągniętych
  podczas pisania testów przez uczniów klasy szóstej,
- 13.10.br w Publicznym Gimnazjum w Rogowie odbył się turniej piłki nożnej,
- uczestniczono w Radzie Zatrudnienia w Urzędzie Pracy,
- złożono wnioski do PFRON o dofinansowanie dla dzieci niepełnosprawnych,
- złożono wniosek do Prezydenta RP o przyznanie odznaczeń dla par małżeńskich,
  którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat.

Do przedstawionego materiału głos zabrała radna Borkowska-Misiak. W swojej wypowiedzi nawiązała do uzyskania najniższych wyników przez uczniów w SP w Rogowie. Stwierdziła, że może to być problem związany z dysfunkcją dzieci. Zaproponowała, aby poddać badaniom w poradni wszystkie dzieci w klasach I-III.

Ad 4.
Pan Długokęcki Marek przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat dotyczący podjęcia uchwał w sprawie planu rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec wprowadziła Pani Wójt. Poinformowała, że jest opracowany i uchwalony plan rozwoju sołectwa Kobrzyniec. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do inwestycji polegającej na  remoncie świetlicy w Starym Kobrzyńcu Urząd Marszałkowski zalecił opracowanie planu rozwoju konkretnej miejscowości, w której jest realizowana inwestycja. Do powyższego tematu Pani Stańska przedstawiła zaplanowane zadania do realizacji w miejscowości Nowy Kobrzyniec oraz w miejscowości Stary Kobrzyniec. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący obrad odczytał w pierwszej kolejności projekt uchwały dotyczący planu rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/29/07 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Nowy Kobrzyniec radni głosowali jednogłośnie. Z kolei Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie planu rozwoju miejscowości Stary Kobrzyniec i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/30/07 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stary Kobrzyniec głosowało 13 radnych.
Zmiany w budżecie gminy na 2007 r przedstawiła skarbnik, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Proponowane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i zwiększeniu planowanych wydatków ujętych w załącznikach do uchwały.  
Po stronie dochodów proponowano zwiększenie planu o kwotę 18.100 zł w związku z dodatkowym pozyskaniem środków przez GOW w Sitnicy. Proponowano również zwiększenie dochodów o otrzymaną dotację celową na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do RP i o przyznaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
Proponowane zmiany po stronie wydatków polegały głównie na przeznaczeniu dla GOW w Sitnicy pozyskanych dodatkowych środków przez ten ośrodek, na przeznaczeniu otrzymanej dotacji na sfinansowanie wyborów do parlamentu RP, na przeznaczeniu środków na zakup dwóch wyparzarek i na wypłatę stypendiów socjalnych. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/31/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Nurkowska omówiła procedurę uchwalania budżetu gminy. Poinformowała, że poprzednia uchwała w tej sprawie zawiera nieaktualne przepisy obowiązujące obecnie. Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej określenia procedury uchwalania budżetu i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/32/07 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu głosowało 13 radnych.
Z kolei Pan Długokęcki ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2008r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje Rady zaakceptowały  propozycje Wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia opłaty targowej na następny rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/33/07 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008r głosowało 13 radnych.      
Następnie Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku na przyszły rok. Komisje Rady przychyliły się do propozycji Wójta. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr X/34/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Przeradzka wprowadziła temat dotyczący wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.  Poinformowała, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych rady gmin mają obowiązek w terminie do 31 października br  dokonania wyboru ławników do sądów okręgowych. Wybór ławników musi odbyć się w głosowaniu tajnym. Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło liczbę ławników wybieranych na kadencję 2008-2011 dla Gminy Rogowo w  ilości 4 osoby. Wpłynęły tylko dwa zgłoszenia : Pana Bartkowskiego Ryszarda i Pani Nowakowskiej Barbary. Do zgłoszeń dołączono niezbędne dokumenty. Kandydaci na ławników spełnili warunki określone w ustawie.
W tym temacie radna Borkowska-Misiak stwierdziła, że gdyby była szersza informacja dotyczącą zgłaszania kandydatów na ławników to naszą gminę reprezentowałyby 4 osoby. Do powyższej wypowiedzi Pani Przeradzka powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy termin zgłaszania kandydatów na ławników upłynął 30.06.br.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Innych zapytań i uwag nie było. Dokonano wyboru Komisji Wyborczej do przeprowadzenia tajnych wyborów na ławników. Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych wyborów na ławników. Przewodniczący komisji ogłosił wyniki tajnego głosowania i stwierdził, że ławnikami do Sądu Rejonowego w Rypinie zostali :
Bartkowski Ryszard ( 12 głosów za ) i Nowakowska Barbara ( 12 głosów za ). Protokół komisji wraz z kartami głosowania w załączeniu protokołu. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej wyboru ławników i zarządził głosowanie. Radni 13 głosami za podjęli uchwałę Nr X/35/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.

Ad 5.
W tym punkcie radna Borkowska-Misiak złożyła na ręce Pani Wójt pisemny wniosek w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2008 zadań inwestycyjnych polegających na : ułożenie chodnika w Nadrożu po obu stronach jezdni, naprawa wiat przystankowych, budowa drogi na odcinku Nadróż-Borzymin i budowa drogi na odcinku Nadróż-Kowalki.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady X sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                           Protokolant
     Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska  
      

Plik do pobrania Protokół nr VII/2007 (79kB) pdf
     

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 października 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1822