Protokół nr 5/2007

P r o t o k ó ł   Nr V/07

z obrad VIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 17 lipca 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Nieobecna była radna Borkowska-Misiak. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Ad 1.
Otwarcia obrad VIII sesji Rady Gminy Rogowo o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany  porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad VIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z VII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między
    sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
b) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
    zasobem gminy Rogowo,
c) zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Kobrzyniec,
d) zajęcia stanowiska dotyczącego budowy inwestycji pod nazwą „ Rypińskie
    Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Rehabilitacji” w Rypinie”.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z VII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 6.07. 2007r, której głównym tematem obrad było zapoznanie się z wydatkowanymi środkami na pomoc społeczną w I półroczu br. Wykonanie budżetu dotyczącego wydatkowania środków z opieki społecznej przedstawiła kierownik GOPS Hanna Bońkowska.
Pani Bońkowska stwierdziła również , że jest mniej wniosków o przyznanie pomocy aniżeli w latach poprzednich.
W dniu 11.07.2007r na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami :

-  zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2007r dotyczącymi między
   innymi zabezpieczenia środków na remont Szkoły Podstawowej w Nowym
   Kobrzyńcu, na plac zabaw w Sosnowie, na zakup drzwi garażowych dla OSP w
   Rogowie, na remont drogi Nadróż-Kowalki-Pręczki-Borowo,
- wypracowano stanowisko dotyczące współfinansowania przez naszą gminę budowy
   basenu w Rypinie,
- przedstawiono plan rozwoju sołectwa Kobrzyniec i wieloletni program
  gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo,

Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 10.07.2007r poruszano następujące tematy :

- poinformowano o złożeniu do sądu w Toruniu wniosku o zarejestrowanie
  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Rogowo,
- przedstawiono wnioski przygotowane do realizacji zadań,
- dyskutowano na temat współfinansowania przez gminę Rogowo basenu i hali
   sportowej w Rypinie,
- przedstawiono zmiany w budżecie gminy i program gospodarowania
  mieszkaniowym zasobem gminy,
- wstępnie zapoznano się z projektem statutu sołectw gminy Rogowo.

W dniu 9.07.br odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na którym zajmowano się następującymi tematami :

- omówione zostały propozycje dotyczące zmian w budżecie na 2007r,
- przedstawiono temat związany z organizacją roku szkolnego 2007/08,
- wyrażono negatywne stanowisko w sprawie przystąpienia naszej gminy do
  współfinansowania budowy basenu w Rypinie.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 23.05.2007r :

- w dniu 30.05.br została zorganizowana Przedszkolania w Szkole Podstawowej w
  Rogowie przy współudziale OSP w Rogowie, 
- w dniu 14.06.br podpisano akt notarialny dotyczący zakupu przez gminę gruntów
  pod cmentarz,
- w dniu 15.06.br uczestniczono w spotkaniu, które odbyło się w gminie Wąpielsk z
  grupą „ LIDER”,
- w dniu 18.06.br odbył się konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum w
  Rogowie. Na to stanowisko został powołany Tadeusz Wąsicki,
- w dniu 19.06.br złożono wniosek do Programu Odnowy Wsi dotyczący
  dofinansowania na utworzenie placu zabaw w Sosnowie i w Kobrzyńcu,
- w dniu 26.06.br odbyło się spotkanie u Starosty Rypińskiego w sprawie
  finansowania budowy hali i basenu w Rypinie oraz w sprawie opracowania strategii
  rozwoju powiatu rypińskiego,
- w dniu 26.06.br odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Rypińskich oraz
  Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich na którym powołano radę nadzorczą
  spółki do prowadzenia działalności wysypiska w Puszczy Miejskiej,
- w dniu 28.06.br podpisany został akt notarialny przez gminy należące do spółki i
  Miasto Rypin  dotyczący przekazania majątku wysypiska na rzecz powstałej spółki
  i powołano skład osobowy zarządu spółki,
- wydano zarządzenia dotyczące oceny pracy pracowników samorządowych,
- zatrudniono 30 pracowników robót publicznych,
- dyrektor Kruzińska i dyrektor Stasiak pod nadzorem Pani Zarębskiej przygotowali
  wniosek o dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla dzieci,
- Pani Stańska przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na
  remont świetlicy w Kobrzyńcu,
- Pani Zarębska przygotowała wniosek o dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych
  ( zajęcia sportowe, wyrównawcze, polonistyczne itp.),
- w dniu 3.07.br odbyła się narada sołtysów, na której Pani Stańska i Pani Zarębska
  przedstawiły temat dotyczący planu rozwoju gminy Rogowo. Poproszono sołtysów o
  składanie propozycji do tego planu.
- Pani Zarębska przygotowała wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia na rzecz
  rozwoju gminy Rogowo, który został złożony w sądzie w Toruniu,
- w miesiącu maju odbyła się kontrola w GOPS. Kontrola ta nie wykazała nadużyć
  finansowych.
- zakończyła się kontrola z ramienia wojewody dotycząca spraw organizacyjnych i
  prac zleconych,
- złożono wniosek do programu unijnego „ Wieś internetowa” w celu finansowania
  prowadzonych szkoleń dla osób dorosłych do obsługi komputerowej,
- opracowano program organizacji roku szkolnego na 2007/08 – na dzień dzisiejszy
  nie będzie zwolnień nauczycieli,
- zgłoszono zmianę czasu oświetlenia ulicznego.

Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie na 2007r przedstawiła Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Proponowane zmiany w budżecie po stronie dochodów polegają głównie na zwiększeniu dochodów w związku z przyznaną dotacją na modernizację drogi Nadróż-Huta , na zwiększeniu  części subwencji oświatowej o kwotę 36.261 zł na remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu, na zwiększeniu dochodów w związku z otrzymanymi środkami na remont świetlicy w Pręczkach.
Proponowane zmiany po stronie wydatków polegają głównie na przeznaczeniu kwoty 50.000 zł na remont drogi Nadróż-Kowalki-Pręczki-Borowo, na zabezpieczeniu środków na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu gminy, na zakup drzwi garażowych dla OSP w Rogowie, na remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu kwoty 36.261 zł, na remont świetlicy w Starym Kobrzyńcu 30.000 zł, na utworzenie placu zabaw w Sosnowie.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/21/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Stańska wprowadziła w temat dotyczący wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W programie wykazano zasoby mieszkaniowe gminy w 2007r jak również dokonano analizy zakresu potrzeb remontowych i wielkość środków finansowych przeznaczonych w latach 2007-2011. Pani Stańska dodała, że całoroczny wymiar czynszu w 2007r za mieszkania stanowi kwotę około 1.800 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VIII/22/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.
Następnie   Pani Stańska przedstawiła plan rozwoju sołectwa Kobrzyniec, który jest niezbędny w pozyskaniu środków unijnych na remont świetlicy i biblioteki w Kobrzyńcu. Przedstawiono zaplanowane zadania do realizacji w sołectwie Kobrzyniec oraz szczegółową charakterystykę zadania polegającego na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu.
Do przedstawionego materiału uwag nie wniesiono. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały dotyczący planu rozwoju sołectwa Kobrzyniec i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/23/07 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Kobrzyniec radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt przedstawiła stanowisko dotyczące budowy hali sportowej i basenu w Rypinie oraz współfinansowania przez naszą gminę tego zadania. Komisje rady na swoich posiedzeniach zajęły negatywne stanowiska dotyczące współfinansowania tego zadania przez naszą gminę. Radni Rady Gminy Rogowo popierają budowę basenu i hali sportowej w Rypinie, ponieważ na terenie powiatu rypińskiego nie ma takiego obiektu. Natomiast nie wyrażają zgody na współfinansowanie zadania przez naszą gminę ze względu na spłatę pożyczki zaciągniętej na kanalizację ściekową oraz pilny remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie stanowiska dotyczącego budowy inwestycji pod nazwą „ Rypińskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Rehabilitacji” i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
Nr VIII/24/07 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy inwestycji pod nazwą „ Rypińskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Rehabilitacji” w Rypinie.

Ad 5.
W tym punkcie radny Zacharski zapytał – kiedy będzie remont szkoły w Kobrzyńcu ? Pani Wójt odpowiedziała, że po podjęciu uchwały zmieniającej budżet w dniu dzisiejszym gmina przystąpi do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Pani Nowakowska dodała, że jeżeli nie uda się zakończyć zadania do końca sierpnia br, to dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu będą przewożone na zajęcia lekcyjne do innych szkół na terenie naszej gminy.
Radny Gutkowski poruszył temat remontu drogi w Pręczkach i temat dotyczący boiska w Pręczkach.
Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na pytania radnego informując, że zostanie ustalony termin z firmą wykonującą remont drogi, środki są zabezpieczone w budżecie.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                                 Protokolant
             Marek Długokęcki                                      Jadwiga Trybańska    

Plik do pobrania Protokół nr V/2007 (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 lipca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 sierpnia 2007, 09:45:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2891