Protokół nr 3/2007

P r o t o k ó ł  Nr III/07

z obrad VI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 25 kwietnia 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

 Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne :

  a) otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie protokołu z V sesji.
 2. Sprawozdanie przewodniczących komisji za okres między sesjami.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
  b) sprawienia pogrzebu przez Gminę Rogowo i zasad zwrotu wydatków.
 5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2006r.
 6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006r.
 7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.
 8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2006r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada było władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z V sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 27.03.2007r, na której po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006r złożyła wniosek do Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo, który następnie został przesłany przez Przewodniczącego Rady do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 20.04.2007r i zajmowała się następującymi tematami :
- zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006r,
- zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 19.04.2007r na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego omawiano następujące tematy : zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006r i omówiono projekty uchwał na sesję.
W dniu 18.04.2007r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej udała się z wizytą do SP w Nowym Kobrzyńcu w celu zapoznania się ze stanem technicznym budynku. Przewodniczący komisji poinformował, że budynek szkoły kwalifikuje się do remontu. Najpilniejszą potrzebą w tym obiekcie jest założenie centralnego ogrzewania.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 28 marca 2007r :
- odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Rypińskich, na którym podjęto decyzję o
   utworzeniu spółki ZGR w celu prowadzenia działalności wysypiska w Puszczy,
- odbyły się spotkania związane z uzupełniającymi wyborami w Nadrożu i w Rudzie,
- w Publicznym Gimnazjum w Rogowie odbyła się uroczystość związana z dziedzictwem 
  kulturowym   dotycząca życia Pana Napiórkowskiego – uczestnika powstania
  styczniowego, którego grób znajduje się na parafialnym cmentarzu w Rogowie,
- trwają wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach,
- odbyło się spotkanie z księdzem pracującym w CARITAS w Brodnicy na temat organizacji
  letniego wypoczynku dzieci oraz ksiądz przedstawił sprawę budowy mieszkań chronionych 
  dla osób starszych,
- odbyło się spotkanie wójta i radnego Trymersa u Starosty Rypińskiego w sprawie
   wymiany chodnika w Rogowie zgodnie z ustaleniami z Zarządem w 2006r,

Pani Wójt poinformowała również o złożonych wnioskach o dofinansowanie między innymi z programu „Ikonka” i „Blisko boisko 2007”. Ponadto poinformowała, że dwie szkoły : SP w Rogowie i SP w Nowym Kobrzyńcu w bieżącym roku otrzymają sale komputerowe, jest możliwość pozyskania sali komputerowej dla SP w Nadrożu pod koniec br lub w roku 2008.
Złożono trzy wnioski do MENiS o dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej między innymi na remont bieżący SP w Nowym Kobrzyńcu
( założenie co ).
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.

Ad 4.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie na 2007r przedstawiła Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Proponowane zmiany w budżecie polegają głównie na : zwiększeniu dotacji celowej w dziale „ Opieka społeczna” na sfinansowanie programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych w 2006r klęską suszy, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch domków letniskowych na terenie GOW w Sitnicy od UG Rypin, przemieszczenie wydatków w dziale „ Oświata i wychowanie” na remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu w kwocie 110.000 zł. 
Do przedstawionego materiału pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/15/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r głosowało 14 radnych.
Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Rogowo i zasad zwrotu wydatków. Poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek dokonania pochówku zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, która nie ma rodziny. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła kierownik GOPS Pani Bońkowska.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący sprawienia pogrzebu przez Gminę Rogowo i zasad zwrotu wydatków. Następnie zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VI/16/07 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Rogowo i zasad zwrotu wydatków.
Z kolei prowadzący obrady zarządził przerwę w obradach.

Ad 5.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r.
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku 2006 budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 10.928.871 zł i po stronie wydatków 11.572.367 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 643.496 zł, źródłem jego pokrycia są wolne środki. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na sfinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 99,96% planu. Na dochody składają się :
- dochody własne, które zostały wykonane w 102,82% do planu,
- dotacje celowe, wykonane zostały w 97,74% do planu,
- subwencje, które zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.
Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów budżetowych stwierdzono, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 58,59% w dziale 751 do 138,51% w dziale 900.
Przystępując do omówienia realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów. Wykonanie zadań własnych oraz zleconych w roku ubiegłym Pani Wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. W wyniku podjętych działań do budżetu gminy pozyskano dodatkowe środki z następujących źródeł w wysokości :
- środki unijne 364.499,97 zł,
- środki krajowe 197.748,40 zł
Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami.
Na zakończenie omawianego sprawozdania Pani Wójt poprosiła radę o udzielenie absolutorium.

Ad 6.
Wójt Gminy przedstawiła uchwałę Nr 65/2007 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2006r.

Ad 7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek komisji rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.

Ad 8.
Uchwałę Nr 110/2007 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2006r przedstawiła Wójt Gminy. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 9.
Przystępując do głosowania uchwały w sprawie absolutorium przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/17/07 w sprawie absolutorium głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.

Ad 10.
W tym punkcie głos zabrał radny Trymers, informując, że Pan Jackowski wyraża zgodę na sprzedaż swojej działki z przeznaczeniem na cmentarz za kwotę 10.000 zł plus koszty notarialne.

Ad 11.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.00 zakończył obrady VI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy                                                        Protokolant
       Marek Długokęcki                                                          Jadwiga Trybańska      

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 maja 2007, 11:58:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838