Protokół nr 2/2007

P r o t o k ó ł   Nr II/07

z obrad V sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu
28 marca 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad V sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z IV sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
b) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na 2007r,
c)  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
    4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem
    sprzedaży jaki w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
    podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo,
d) ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń zbiorowego
    odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo w 2007r,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych
    sołectwa,
f) oświadczeń lustracyjnych
g) wskazania przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej Samodzielnego
    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, poinformował, że po wysłaniu do radnych zawiadomień na sesję otrzymał pismo od  Starosty Rypińskiego w sprawie wskazania przedstawiciela z terenu gminy Rogowo do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Rypinie. W związku z tym, zaproponował ujęcie w porządku obrad uchwały dotyczącej wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ. Zapytał – czy są inne propozycje. Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z IV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 20.03.br i zajmowała się następującymi tematami :

- zapoznano się z tematem dotyczącym ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
  alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie
  naszej gminy. Komisja przychyliła się do  propozycji projektowanej  uchwały za wyjątkiem 
 zapisu w paragrafie 3 ust. 3. Komisja proponuje aby podmiotom posiadającym zezwolenie
  na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży wydłużyć prowadzenie sprzedaży
  napojów alkoholowych w okresie letnim 
  od 1 kwietnia do 31 października.
- komisja zaakceptowała przedłożony preliminarz wydatków w 2007r z Gminnego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przychyliła się do propozycji
  podwyższenia opłaty za ścieki.

W dniu 21.03.br na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego omawiano następujące
  tematy :
- zapoznano się z propozycją dotyczącą ustalenia ceny za ścieki – komisja przychyliła się
  do propozycji Pani Wójt,
- wysłuchano propozycji zmian w budżecie na 2007r,
- zapoznano się z projektami uchwał na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 27.03.br, na której zapoznano się z realizacją z wykonania budżetu gminy za 2006r. Sprawozdanie z posiedzenia komisji będzie przedstawione na kolejnej sesji, na której sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok będzie jednym z punktów porządku obrad.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 20 marca b.r, na której poruszano następujące tematy :
- zapoznano się z liczbą dzieci urodzonych według roczników od 1994 do 2006r w
  obwodach poszczególnych szkół z terenu naszej gminy,
- zapoznano się z projektami uchwał przygotowanymi na sesję.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 16.02.br :
- podpisano umowę z Urzędem Pracy na zatrudnienie 2 stażystów na okres pół roku,
- złożono wniosek do Urzędu Pracy w Rypinie o przyznanie środków z programu
  dotyczącego ochrony środowiska dla 30 osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. Część 
  tych osób będzie zatrudniona przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych. W tym punkcie
  poruszona została sprawa tworzenia spółek wodnych, na które Urząd Marszałkowski
  posiada środki unijne.
- uczestniczono w Zgromadzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza, w którym 
  uczestniczył przedstawiciel gazownictwa i poinformował o planach zrealizowania linii
  gazociągu do miasta Rypina. Odbyły się wybory do Zarządu Związku  Gmin Północnego
  Mazowsza i do Komisji Rewizyjnej. Pani Wójt weszła w skład zarządu związku. 
- uczestniczono w Radzie Społecznej Zatrudnienia w Urzędzie Pracy w Rypinie, na której
  przydzielano środki na zatrudnienie bezrobotnych ,
- odbyło się spotkanie z grupą Lider w gimanzajum w Kowalkach, na którym uczestniczyła
  Wójt jako obserwator,
- podpisano akt notarialny z właścicielami  gruntów w Lisinach na uregulowanie stanu
  prawnego drogi gminnej,
- rozpoczęto równanie dróg gminnych,
- uczestniczono w Zgromadzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym dokonano wyborów
  do zarządu związku i do komisji rewizyjnej.  W skład komisji rewizyjnej weszło dwóch
  przedstawicieli naszej gminy Pan Długokęcki Marek i Pan Stefański Kazimierz.  Na tym
  spotkaniu dyskutowano nad formą prowadzenia wysypiska w Puszczy. Większość
  członków Zarządu  opowiedziało się za utworzeniem spółki Związku Gmin Rypińskich.
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu naszej gminy, na którym poruszono
  przygotowanie organizacji roku szkolnego na 2007/2008 do końca kwietnia br oraz
  zapoznano dyrektorów z liczbą dzieci urodzonych w latach 1994-2006,
- rozpoczęły się wybory sołtysów i do rad sołeckich.

Ad 4.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie na 2007r przedstawiła Pani Skarbnik. Szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Do przedstawionego materiału pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/8/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.
Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. Poinformowała, że nadzór wojewody wskazał uzupełnić program o preliminarz wydatków. Pani Nowakowska przedstawiła zadania do realizacji z programu oraz planowane na nie wydatki. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/9/07 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Wójt Gminy przedstawiła propozycję dotyczącą ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie naszej gminy. Pani Nowakowska poinformowała, że zapisy w projektowanej uchwale są dostosowane do potrzeb istniejących na terenie gminy Rogowo.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego zawnioskowała, aby podmioty posiadające zezwolenie  na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży mogły prowadzić sprzedaż alkoholu w tzw. „ ogródkach piwnych” w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  propozycję komisji ładu, za którą radni głosowali jednogłośnie. Innych propozycji radni nie zgłosili.  
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie liczby punktów sprzedaży alkoholu i zarządził głosowanie.    
Za podjęciem uchwały Nr V/10/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
W temat kolejnej uchwały dotyczącej opłaty za ścieki wprowadziła Pani Wójt. Przedstawiła wynegocjonowaną z firmą KOMES opłatę za ścieki – 2,38 zł za 1m3 brutto. Do powyższego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść projektowanej uchwały dotyczącej opłaty za ścieki w 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/11/07 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo w roku 2007 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt przedstawiła propozycje nadzoru wojewody dotyczącą zmiany paragrafu 3 w uchwale w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa. Zmiana uchwały dotycząca zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa polegałaby na wprowadzeniu załącznika do uchwały, który zawierać będzie miejsce, godzinę i dzień wyborów. Radni nie mieli uwag do przedstawionego materiału. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/12/07 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt odniosła się do tematu składania oświadczeń lustracyjnych. Poinformowała, na kim ciąży obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych i do kogo należy je składać. W związku z tym, że Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy są zobowiązani do złożenia oświadczenia lustracyjnego Przewodniczącemu Rady Gminy, Rada Gminy ma obowiązek upoważnić Przewodniczącego Rady do pisemnego poinformowania Skarbnika i Sekretarza o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia oraz przyjęcia od nich oświadczeń lustracyjnych i przekazania do Biura Lustracyjnego IPN. Będąc przy temacie oświadczeń lustracyjnych Pani Wójt poinformowała, że po otrzymaniu od Wojewody wezwania do złożenia oświadczenia lustracyjnego należy w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania tego wezwania przesłać do IPN w Warszawie. Radni w tym temacie nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania i przyjęcia oświadczeń lustracyjnych od Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr V/13/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Przewodniczący Rady zaproponował Panią Wójt do składu w Radzie Społecznej SP ZOZ w Rypinie na nową kadencję. W poprzedniej kadencji również Pani Wójt była przedstawicielem Gminy Rogowo w Radzie Społecznej ZOZ. Radna Borkowska-Misiak zaproponowała, aby wysłuchać w tym temacie stanowiska miejscowej służby zdrowia.
Radny Gutkowski stwierdził, że nie widzi potrzeby wysłuchania przedstawicieli służby zdrowia, jest to instytucja prywatna i zaproponował do składu Rady Społecznej radną Borkowską-Misiak, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Pani Wójt nawiązując do powyższego tematu stwierdziła, że spotkania w radzie ZOZ odbywają się popołudniami i bez wynagrodzenia. Lekarze będący członkami rady byli za sprzedażą ośrodków zdrowia, natomiast wójtowie  przeciw sprzedaży. Innych pytań do tego tematu nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący wskazania przedstawiciela  Pani Barbary Nowakowskiej do Rady Społecznej ZOZ i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr V/14/07 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Rypinie.

Ad 5.
W tym punkcie głos zabrała radna Borkowska-Misiak, która wniosła uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.  Stwierdziła, że proponowała podwyższenie
 dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy co nie wynika z treści protokołu. Radna zajęła również stanowisko do wypowiedzi dyrektora gimnazjum. Stwierdziła, że dyrektor Wąsicki upomniał się o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, co nie zostało zapisane w protokole. Uważa, że wypowiedź dyrektora Wąsickiego powinna być uwidoczniona w protokole, gdyż upomniał się o podwyższenie dodatku dla siebie a nie dla swoich nauczycieli.  Kolejne pytanie radnej – „Czy była sprawdzana kwota bazowa dla nauczycieli wynikająca z ustawy budżetowej ?” Pani Sekretarz odpowiedziała, że w uchwale dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli kwotę bazową określa rozporządzenie MENIS, a nie ustawa budżetowa.
Inne pytanie radnej Borkowskiej-Misiak – czy ktokolwiek z nauczycieli w gminie należy do jakiegokolwiek związku ? Pani Wójt odpowiedziała, że dyrektorzy szkół  potwierdzali na piśmie fakt nie działania związków zawodowych w szkołach na terenie gminy Rogowo. Radna Borkowska-Misiak powiedziała, że zna nauczyciela, który przynależy do związku.
Pan Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu w terminie oświadczeń lustracyjnych i oświadczeń majątkowych.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady V sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                               Protokolant
      Marek Długokęcki                                                  Jadwiga Trybańska          


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (28 marca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 kwietnia 2007, 07:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832