Protokół nr 1/2007

P r o t o k ó ł   Nr I/07

z obrad IV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 16 lutego 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z III sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Wystąpienie przedstawiciela Izby Rolniczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wygaśnięcia mandatu radnego,
b) zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa,
c) uchwalenie budżetu gminy Rogowo na 2007 rok,
d) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
    prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i
    wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok,
e) powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
f) utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie,
g) przystąpienia gminy do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Gmin
    Dobrzyńskich region Północ”

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje. W tym punkcie radna Borkowska-Misiak zapytała – czy na sesję był zaproszony Pan Słomiński ? Przewodniczący Rady odpowiedział, że zaproszenie na sesję nie było wysłane Panu Słomińskiemu, gdyż nie złożył do dnia dzisiejszego oświadczenia majątkowego, którego termin złożenia minął  30 dni od dnia złożenia ślubowania tj. 27.12.2006r.Pan Długokęcki powiedział, że mandat radnego Słomińskiego wygasł 28.12.2006r. Radna Borkowska-Misiak stwierdziła, że przyzwoitość ludzka wskazywałaby na to, aby wysłuchać wyjaśnień człowieka, który nie złożył oświadczenia.
Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z III sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 26 stycznia br, na której opracowano plan pracy Komisji Rewizyjnej na lata 2006-2010. Pani Daszkowska przedstawiła radzie opracowany przez komisję plan pracy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 8 lutego 2007r, na którym zajmowano się następującymi tematami :
- dyskutowano na temat dotyczący stawek opłaty targowej w 2007r, który był poruszony 
  na poprzedniej sesji. Zdecydowano, że nie należy zmieniać uchwały w tej sprawie.
- zapoznano się z projektem budżetu na 2007r,
- komisja poparła stanowiska w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia : Lokalna
  Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”,
- zapoznano się z projektami uchwał na sesję.

Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego miała posiedzenie w dniu 9 lutego 2007r i zajmowała się następującymi tematami :
- zapoznano się z propozycją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 dotycząca zmiany zapisu w uchwale odnośnie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 Członkowie komisji mieli uwagi do propozycji, które będą przekazane komisji alkoholowej.
- zapoznano się z projektem budżetu na 2007r,
- zajęto stanowisko w sprawie stawek opłaty targowej w 2007r- komisja postanowiła
  utrzymać stawki tej opłaty uchwalone 6.12.2006r,
- omówiono projekty uchwał przygotowanych na sesję.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 9 lutego 2007r, na którym poruszono następujące tematy :
- zapoznano się z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
  przez naszą gminę,
- wysłuchano propozycji dotyczącej przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie
  w samorządową instytucję kultury,
- zapoznano się z projektami uchwał na sesję,

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w związku z organizowaniem ferii zimowych,
- uczestniczono w spotkaniu w Radzie Społecznej ZOZ, na którym  jednym z tematów była
  sprawa sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Czumsku Dużym. Wójt poinformowała, że była
  przeciwna podjęciu takiej uchwały.
- uczestniczono w spotkaniu u Starosty Rypińskiego, na którym gminy przygotowały
  projekt zadań do wykonania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego,
- odbyły się rozmowy z przedstawicielami KOMES w sprawie ustalenia ceny za ścieki, trwają
  negocjacje.
Pani Wójt złożyła informację dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników. Poinformowała, że wszyscy pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń wywiązali się z obowiązku i termin został zachowany. Oświadczenia są złożone do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.

Ad 4.
W tym punkcie głos zabrał przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Zbigniew Zgórzyński, który podziękował za wybór jego osoby do Izby Rolniczej. Następnie Pan Zgórzyński przedstawił informację na temat dopłat bezpośrednich dla rolników.

Ad 5.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Słomińskiego wprowadziła radca prawny.
W 2006r została wprowadzona nowelizacja do ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, która wprowadziła sankcje za niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego. Jest nią utrata mandatu. Dotychczas obowiązywały jedynie przepisy o samorządzie gminnym, które za niezłożenie oświadczenia majątkowego przewidywały utratę diety. Nowelizacja Ordynacji wyborczej weszła w życie z dniem 1.09.2006r i ma zastosowanie do ośob wybranych na obecną kadencję. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacji mandat radnego, który nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego wygasa z mocy prawa. Ostatnim dniem, w którym oświadczenie majątkowe powinno być złożone to 27.12.2006r. Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego. W sytuacji, gdyby rada tego nie uczyniła, Wojewoda może zobowiązać Radę Gminy do podjęcia takiej uchwały lub wydać zarządzenie.
Radna Borkowska-Misiak po raz kolejny zabrała głos w tej sprawie i stwierdziła, że nie jest to w porządku, że nie dano możliwości wypowiedzenia się Panu Słomińskiemu w sprawie niezłożenia przez niego oświadczenia.
Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi Pani Borkowskiej-Misiak stwierdzając, że radni muszą stosować obowiązujące prawo. Jeśli będzie zmienione to Rada będzie podejmować uchwałę zgodnie z nowym prawem. Dodał, że w ubiegłej kadencji Pan Słomiński nie składał w terminie oświadczeń majątkowych. Pan Dariusz Słomiński oświadczenie majątkowe przedłożył za 2003r w maju, za 2004r w dniu 9 września, za 2005r w maju. Urząd Skarbowy w Rypinie każdego roku wnosił uwagi do powyższych oświadczeń. Pan Długokęcki powiedział, że w sprawie oświadczenia majątkowego złożonego w sierpniu 2006r nie mógł udzielić odpowiedzi do Urzędu Skarbowego, bo do dziś Pan Słomiński nie uzupełnił brakujących PIT-D i PIT-B. Nadmienił, że do chwili obecnej nie wpłynęły oświadczenia Pana Słomińskiego, które winien przedłożyć do 12 grudnia i 27 grudnia 2006r.  
Innych pytań do przedstawionego materiału nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i zarządził głosowanie. Za podjęcie uchwały Nr IV/1/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego głosowało 12 radnych, radna Borkowska-Misiak i radny Paśniewski byli przeciw uchwale.
Z kolei Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa. Poinformowała, że wybory sołtysów i do rad sołeckich powinny odbyć się w terminie pól roku od wyborów do Rady Gminy. Po przedstawieniu materiału i nie wniesieniu uwag Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącej przeprowadzenia wyborów sołtysów i do rad sołeckich i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/2/07 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectwa radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Wójt zapoznała obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2007r i przedstawiła projekt budżetu gminy na 2007r. Projekt budżetu na 2007r skalkulowano w wysokościach: projektowane dochody stanowią kwotę 10.074.600 zł, a wydatki stanowią kwotę 10.074.600 zł. Pani Nowakowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów, a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2007r i na lata 2007-2009. Przedstawiła również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym temacie.
Radna Borkowska-Misiak zawnioskowała aby w wieloletnim programie inwestycyjnym uwzględnić realizację drogi Nadróż-Borzymin. Pani Wójt poinformowała, że w planie wieloletnim zostały przyjęte drogi do realizacji ze względu na ciągi dróg, na które jest szansa pozyskania środków unijnych. W sołectwie Nadróż obecnie jest realizowana budowa drogi ( Kasztany), inne sołectwa nie mają ani jednej drogi utwardzonej.
Inny temat, który poruszyła radna Borkowska-Misiak to celowość utrzymywania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy skoro nie przynosi dochodów. Powinno się zastanowić nad inną formą działalności ośrodka, która by przyniosła dochód gminie.
Pani Wójt stwierdziła, że Ośrodek Wczasowy w Sitnicy jest zabezpieczeniem majątku, którego  nie powinno się pozbywać. Na dzień dzisiejszy gmina ma oddaną w dzierżawę restaurację i kawiarenkę. Ośrodek Wczasowy sam się finansuje, gmina nie dokłada do jego działalności.      
Kolejny temat poruszony przez radną Borkowską-Misiak to zabezpieczenie więcej środków w budżecie na kulturę i sport. Pani Wójt odpowiedziała, że środki w budżecie w tym dziale przeznaczone są na drobne zakupy takie jak zakup pucharów, dyplomów. Dodatkowe środki na kulturę i sport są wydatkowane z programu rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Innych pytań nie było. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/3/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007r głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania. Swoją decyzję uzasadniła, tym, że w planie wieloletnim inwestycyjnym, nie ujęta jest budowa drogi Nadróż-Borzymin.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Sekretarz przedstawiła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo.
Radna Borkowska-Misiak w swojej wypowiedzi poruszyła tematy : wynagrodzenie bazowe, do którego powinny mieć przepisy ustawy budżetowej dla nauczycieli, dodatek funkcyjny, który jej zdaniem powinien być określony kwotowo dla wszystkich wychowawców bez względu na liczbę uczniów w klasie, dodatek motywacyjny, który powinien być również określony kwotowo.
Ponadto, radna Borkowska-Misiak zapytała czy regulamin był konsultowany z dyrektorami szkół.  Do powyższych zagadnień odniosła się Pani Nowińska, która odczytała pisma od wszystkich dyrektorów szkół z terenu gminy Rogowo informujące, że nie działają związki zawodowe. Ponadto wynagrodzenie bazowe, o którym mowa w regulaminie  określa rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2005r, a nie ustawa budżetowa dla nauczycieli. Następnie Pani Wójt dodała, że jest  podział środków w budżecie na poszczególne szkoły, które otrzymują dyrektorzy i powinni przedstawić kadrze jakimi środkami dysponują w danym roku.
Następnie dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rogowie zabrał głos w tym temacie i powiedział, że gdyby było stać budżet gminy to dodatki dla nauczycieli były by większe. Dodał, że Pani Wójt dysponuje zbyt małym funduszem na nagrody. Nawiązał również do kwestii dodatku funkcyjnego i stwierdził, że lepiej być wychowawcą mniejszej klasy aniżeli dużej i z poglądem Pani radnej w tym punkcie się nie zgadza.
Po dyskusji w tym temacie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/4/07 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok głosowało 13 radnych, radna Borkowska-Misiak była przeciw uchwale.
Następnie Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej powołania zastępcy Kierownika USC. Na to stanowisko został ogłoszony konkurs. Wpłynęły oferty od dwóch osób. Powołano komisję do rozstrzygnięcia konkursu. Jedna z osób nie spełniła warunku tj. nie pracowała 4 lat na kierowniczym stanowisku. Druga z osób Pani Bogumiła Zarębska spełniła wszystkie warunki postawione w konkursie.
Uwag i zapytań w tym temacie nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej powołania zastępcy kierownika USC i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/5/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego radni głosowali jednogłośnie.
W temat utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie wprowadziła Pani Sekretarz. Omówiła statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie oraz uzasadniła cel podjęcia tej uchwały. Aby ubiegać się o środki z Ministerstwa należy zmienić stan prawny biblioteki i przekształcić ją w gminną instytucję kultury. Do powyższego materiału radni nie wnieśli zapytań. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/6/07 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.
W temat przystąpienia gminy do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ” wprowadziła Wójt gminy. Pani Nowakowska poinformowała, że gmina Rogowo przystępując do Stowarzyszenia jako członek wspierający w roku przyszłym może ubiegać się o środki dla wsi z programu unijnego. Po przedstawieniu tematu i nie wniesieniu uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej przystąpienia gminy do Stowarzyszenia i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/7/07 w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”.

Ad 6.
W punkcie tym Pani Borkowska-Misiak nawiązała do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji dotyczącej przygotowania przez panią Wójt na piśmie  programu jej działania na obecną kadencję. Pani Wójt zapewniła, że na kolejną sesję przygotuje program działania na  cztery lata, gdyż sądziła, że przedstawiając do realizacji zadania na ostatniej sesji odpowiedziała wyczerpująco Pani radnej.         
Pani Sekretarz rozdała wszystkim radnym druki oświadczeń majątkowych do wypełnienia za 2006r. Pan Przewodniczący Rady poprosił radnych, aby wypełnione oświadczenia majątkowe za 2006r zostały złożone w terminie do 30 kwietnia 2007r.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1400 zakończył obrady IV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Protokolant
      Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 1/2007 (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (16 lutego 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 marca 2007, 12:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872