Protokół nr 3/2006

P r o t o k ó ł  Nr III/06

z obrad III sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu
28 grudnia 2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

       Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie protokołu z II sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
  a) ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
      terenie gminy Rogowo,
  b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
      2007r,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r,
  d) zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn
      „ Budowa drogi Nadróż-Huta”,
  e) wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1.
    Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - dwóch radnych ( Gutkowski i Piotrowski ) przybyli po stwierdzeniu quorum – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje. W tym punkcie radny Słomiński zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkcie 4 ppkt f podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2007r.
Wniosek swój uzasadnił tym, że po podjęciu uchwały dotyczącej opłaty targowej dokonał rozeznania w tej sprawie. Stwierdził, że przy nie zorganizowanym targowisku, które ma miejsce w naszej gminie opłaty zwłaszcza za zajęcie stoiska, placu pod stragan są zbyt wysokie w porównaniu do zorganizowanych targowisk w innych gminach.
Pani Wójt zaproponowała, aby tą sprawą zajęły się komisje rady. Przewodniczący Rady zawnioskował, aby sprawę dotyczącą opłaty targowej odłożyć na kolejną sesję, po wypracowaniu stanowisk komisji.  
Poddano pod głosowanie obydwa wnioski. Za wnioskiem radnego Słomińskiego głosowało 2 radnych, za wnioskiem radnego Długokęckiego głosowało 13 radnych.
Z kolei radna Borkowska-Misiak zaproponowała, aby w ogólnym zarysie na dzisiejszej sesji Pani Wójt przedstawiła swój program działania na obecną kadencję, a na następną sesję przygotowała  szczegółowo taki program.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że Pani Wójt przedstawi program działania na kolejne cztery lata na dzisiejszej sesji w punkcie „wolne wnioski”.
Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.    
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z II sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Borkowska-Misiak ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 15.12.br , na którym członkowie komisji zapoznali się z protokołem   z ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz z zaleceniami pokontrolnymi. Wybrano zastępcę przewodniczącego komisji Pana Andrzeja Smulskiego. Przewodnicząca komisji kolejny raz poprosiła o propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007r do 5 stycznia 2007r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 19.12.2006r, na którym zajmowano się następującymi tematami :

- dyskutowano na temat zakupu domku letniskowego wraz z wyposażeniem położonego na Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy od Pani Słupskiej Cecylii. Do negocjacji w sprawie ceny zakupu upoważniono Pana Sławomira Żbikowskiego  - dyrektora OW w Sitnicy,
- wypracowano stawkę opłaty za wodę w wysokości 1,31 zł za 1 m3 wody plus podatek VAT,
- zapoznano się ze zmianami w budżecie  na 2006r,
- zapoznano się z Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r, 
  Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego miała posiedzenie w dniu
  14.12.2006r i zajmowała się następującymi tematami :
- zapoznano się z pismem Państwa Wszelakich w sprawie zezwolenia na sprzedaż piwa i 
  wina w sklepie w Rogowie,
- ustalono stawkę opłaty za wodę na 2007r w wysokości 1,40 zł za 1m3 łącznie z 
  podatkiem VAT,
- zapoznano się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
  Alkoholowych oraz pozostałymi projektami uchwał,

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 18.12.2006r, na której poruszono następujące tematy : zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2006r i z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęto stanowisko w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 wody tj. 1,40 zł brutto.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :

- w dniu 15.12.2006r w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się omówienie
  opracowanej dokumentacji  przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  dotyczącej planu urządzeniowo – rolnego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie
  wszechstronnego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, poprawy warunków
  pracy i życia na wsi, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowanie
  wartości kulturowych obszaru,
- podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na konsultację i szkolenia dla nauczycieli z
  terenu gminy Rogowo na 2007r,
- uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Rypińskich, które dotyczyło
  przedłużenia umowy dla firmy Komes na prowadzenie wspólnego wysypiska w Puszczy
  Miejskiej,
- uczestniczono w posiedzeniu na temat odśnieżania dróg. które odbyło się w Starostwie
  Powiatowym

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.


Ad 4.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za wodę wprowadziła Pani Wójt, która zaproponowała wysokość stawki 1,31 zł za 1m3 wody plus podatek WAT.
Stawka ta obowiązywałaby od 1 stycznia 2007r.
Pani Nowakowska dodała, że w 2006r nie było podwyżki stawki za wodę. Pan Kukowski przedstawił informację dotyczącą kosztów poboru wody za 2005r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty były za propozycją Pani Wójt. Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za wodę i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr III/16/06 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.        
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r przedstawiła Pani Wójt. Pani Nowakowska poinformowała, że program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowano w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pani Wójt szczegółowo omówiła zawarte w programie planowane działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007r.
Do powyższego materiału radny Słomiński  poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za 2006r oraz zapytał jaką kwotą GOPS objął pomocą społeczną rodziny, w których rozpoznany został problem alkoholowy.
Pani Wójt odpowiedziała, że szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydatków z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostanie zamieszczone w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006r.
Innych pytań do tego tematu nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/17/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2006r. Poinformowała, że zmiany w budżecie polegają głównie na zwiększeniu i urealnieniu planowanych dochodów i wydatków na 2006r. Pani skarbnik szczegółowo omówiła zmiany w budżecie na 2006 po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Proponowane zmiany dotyczyły głównie : zwiększenia dotacji celowej w kwocie 28.000 zł na budowę drogi Sosnowo-Zamość, zwiększenie części oświatowej o kwotę 12.878 zł, zwiększenie dochodów własnych o kwotę 40.294 zł w związku z ich pozyskaniem, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.393 zł na remont drogi powiatowej Dylewo-Rogowo w związku ze zmniejszeniem się wartości po przetargu, zwiększenie wydatków w dz. 710 rozdz. 71095 na działalność GOW w Sitnicy w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zakup domku letniskowego za kwotę 15.000 zł. Ponadto proponowano przesunięcia planowanych wydatków w ramach działów na wykonanie zadań wynikłych w trakcie realizacji budżetu, między innymi na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Nadrożu.
 W tym temacie radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia po stronie dochodów podatku od nieruchomości w dz. 756. Odpowiedziano, że zmniejszenie podatku od nieruchomości w tym dziale  nastąpiło na skutek naliczenia i płacenia przez gminę w 2005r podatku od nieruchomości za budowle za dwa lata tj.2004 i 2005r.
Innych pytań do tego tematu nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/18/06 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na zadanie dotyczące budowy drogi Nadróż-Huta wprowadziła Wójt Gminy. Poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym jest potrzeba podjęcia takiej uchwały do realizacji zadania, które planowane jest w 2007r. Zobowiązanie dotyczy podpisania umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie i inspektorem nadzoru na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi Nadróż-Huta”.  Do przedstawionego materiału nie było pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr III/19/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi Nadróż-Huta”.
W dalszej części Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały odnośnie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Stwierdziła, że do tej pory w zgromadzeniu ZGR reprezentowało naszą gminę dwóch przedstawicieli  Marek Długokęcki i Kazimierz Stefański. Na kolejną kadencję proponuje również wyznaczyć do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich Pana Długokęckiego Marka i Pana Kazimierza Stefańskiego. Radna Borkowska-Misiak zaproponowała do Zgromadzenia  ZGR Pana Dariusza Słomińskiego. Poddano pod głosowanie zaproponowane trzy kandydatury.
Długokęcki Marek uzyskał – 12 głosów za przy 3 wstrzymujących się
Stefański Kazimierz uzyskał – 12 głosów za przy 3 wstrzymujących się
Słomiński Dariusz  uzyskał - 2 głosy za przy 13 wstrzymujących się
Do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich zostali wybrani radni, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za” czyli Długokęcki Marek i Stefański Kazimierz. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia ZGR i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/20/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich głosowało 14 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.

Ad 5.
W punkcie tym Pani Wójt przedstawiła program działania na kolejne cztery lata. Podkreśliła, że wykonanie programu zależeć będzie w dużej mierze od środków finansowych będących w budżecie.
Oto, zadania, które Pani Wójt przewiduje w swoim programie działania :
- uzupełnienie nitek wodociągowych dla tych osób, które są zainteresowane podłączeniem 
  do wodociągu gminnego,
- dążenie do uregulowania stanu prawnego dróg gminnych,
- utwardzania i ulepszania dalszych odcinków dróg gminnych,
- przekonanie rolników do tworzenia spółek wodnych w celu pozyskania środków unijnych 
  na melioracje, gdyż sprawy melioracji nie należą do zadań gminy,
- remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu,
- wyposażenie pozostałych szkół w sale komputerowe,
- budowa dalszych odcinków kanalizacji ściekowej,
- przygotowanie świetlic z wyposażeniem w komputery z łączem internetowym,
- współpraca z KGW i OSP oraz innymi organizacjami,
- dążenie do utwardzenia drogi na odcinku Rojewo-Skępe,
- współpraca z powiatem rypińskim i dążenie do poprawy stanu dróg powiatowych na
  terenie naszej gminy oraz budowa chodnika w Rogowie,
- budowa boiska sportowego w Rogowie ( przygotowana jest pełna dokumentacja ),
- zrobienie podjazdu przy wejściu do budynku urzędu gminy dla niepełnosprawnych osób,
- zakup równiarki,
- staranie się o pozyskanie środków do budżetu z unii europejskiej,
- poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Sitnicy.

Pani Borkowska-Misiak zabrała głos w sprawie remontu dróg Nadróż-Kowalki i Nadró
(Czereśnie). Powiedziała, że były zgłaszane do niej uwagi od mieszkańców dotyczące
złego stanu nawierzchni tych dróg.  Poprosiła Panią Wójt o uwzględnienie w planie
działania remontu  odcinków dróg, o których mówiła. Pani Wójt odpowiedziała, że drogi te
będą ulepszane. Wiele dróg gminnych na terenie gminy wymaga ulepszenia. Kolejne
pytanie radnej Borkowskiej-Misiak - na czym będzie polegać remont SP w Kobrzyńcu ?
Pani Wójt podała przewidziany zakres robót, które będą wykonane przy remoncie szkoły w
Nowym Kobrzyńcu. 
Pani Borkowska-Misiak poruszyła  również temat dotyczący nie złożenia przez dyr. Szkoły Podstawowej w Nadrożu wniosku o pozyskanie wyposażenia sali komputerowej  oraz zaproponowała między innymi współpracę ze Szkołą Nr 4 w Nadrożu. Zawnioskowała, aby na sesję zapraszać dyrektorów szkół.
W odpowiedzi na powyższe Pani Wójt poinformowała, że wniosek w sprawie pozyskania wyposażenia sali komputerowej w SP w Nadrożu będzie złożony przez obecnego dyrektora, natomiast w sprawie zaproszeń na sesję Pani Nowakowska powiedziała, że są wywieszane zawiadomienia w sołectwach i każdy z mieszkańców może uczestniczyć w obradach sesji.
Radny Słomiński poparł wypowiedź Pani Borkowskiej-Misiak w sprawie zaproszeń na sesję dyrektorów szkół.
Radny Zacharski podniósł temat utworzenia przejścia dla pieszych na drodze przy Szkole Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu. Pani Wójt odpowiedziała, że zwracała się z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Bydgoszczy w tej sprawie, które zostało negatywnie rozpatrzone. Zapewniła, że wystąpi jeszcze raz w tej sprawie.
Radna Borkowska-Misiak i radny Słomiński poruszyli temat budowy chodnika w Nadrożu, który podniósł by bezpieczeństwo na drodze. Pan Słomiński dodał, że przy współudziale gminy możliwe byłoby zrealizowanie tego zadania.   

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady III sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                      Protokolant
Marek Długokęcki                                    Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 3/2006 (69kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (28 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1841