Protokół nr 2/2006

P r o t o k ó ł   Nr II/06

z obrad II sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 06 grudnia 2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
 1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad II sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z I sesji.
 2. Ślubowanie Wójta.
 3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) ustalenia diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych,
    b) ustalenie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
    c) wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo,
    d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r,
    e) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007r,
    f) określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007r,
    g) podatku od posiadania psów na 2007r,
    h) podatku od nieruchomości na 2007r.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Obrady sesji rozpoczęto hymnem państwowym. Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum.
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje. W tym punkcie radna Borkowska –Misiak zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia się radnych.
Innych propozycji do porządku obrad nie było. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z I sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Borkowska-Misiak ) wstrzymali się od głosowania.  

Ad 2.
Następny punkt obrad to ślubowanie Wójta Gminy. Pani Barbara Nowakowska złożyła ślubowanie zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.

Ad 3.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 1 grudnia 2006r o godz. 1000, na którym zajmowano się następującymi tematami :
- wybrano spośród członków komisji zastępcę przewodniczącego – Pana Józefa Trymers,
- ustalono stawki podatków i opłat na 2007r,
- zajęto stanowisko w sprawie ustalenia diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia dla Wójta
Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego miała posiedzenie w dniu
5 grudnia br, na którym wypracowała stanowisko odnośnie stawek dziennych opłaty targowej, zajęła stanowisko w sprawie ustalenia diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wynagrodzenia dla Wójta Gminy, wypracowała stanowisko dotyczące  stawki  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów i podatku rolnego na przyszły rok.
Wybrano zastępcę przewodniczącego komisji radnego Kazimierza Stefańskiego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 1 grudnia o godz. 1200 na której poruszano tematy dotyczące przyznania diet radnym i diety Przewodniczącemu Rady Gminy, wynagrodzenia dla Wójta oraz zajęła stanowisko odnośnie ustalenia na 2007r stawek podatków i opłat lokalnych. Wybrano spośród członków komisji zastępcę przewodniczącego – radną Katarzynę Daszkowską.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że posiedzenie komisji między sesjami nie odbyło się. Na najbliższym posiedzeniu komisji będzie wybrany zastępca przewodniczącego oraz komisja ustali plan pracy na 2007r. Pani Daszkowska poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Ad 4.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej ustalenia diet dla radnych wprowadziła Pani Wójt, która zaproponowała wysokość diety dla radnych za udział w sesji, posiedzeniach komisji 13% minimalnego wynagrodzenia.
Radny Słomiński zawnioskował, aby nie podwyższać diet dla radnych i pozostawić 10% minimalnego wynagrodzenia.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego zgłosił wniosek komisji, aby ustalić dietę radnym  w wysokości 13% wynagrodzenia minimalnego zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty wnioskowała o ustalenie diet dla radnych w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Innych propozycji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski dotyczące ustalenia diet dla radnych . Za wnioskiem Pani Wójt głosowało 13 radnych, za wnioskiem radnego Słomińskiego głosowało 2 radnych, za wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego głosowano jednogłośnie . Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia diet dla radnych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/8/06 w sprawie ustalenia diet dla radnych głosowało 15 radnych.
Z kolei radny Stefański wnioskował o ustalenie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 130% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Komisja Ładu i Porządku Publicznego oraz  Komisja Oświaty również zajęła stanowisko w tej sprawie i przychyliła się do propozycji radnego Stefańskiego tj. przyznanie Przewodniczącemu Rady Gminy dietę miesięczną w wysokości 130% minimalnego wynagrodzenia.       
Radny Słomiński wnioskował o ustalenie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia tj. pozostawienie wysokości diety na dotychczasowym poziomie.
Innych propozycji nie było.
Poddano pod głosowanie dwa zgłoszone wnioski dotyczące diety dla Przewodniczącego Rady.
Za wnioskiem radnego Stefańskiego  głosowało 13 radnych, za wnioskiem radnego Słomińskiego głosowało 2 radnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie przyznania diety Przewodniczącemu Rady Gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr II/9/06 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy radni głosowali jednogłośnie.
W temat dotyczący wynagrodzenia Wójta Gminy wprowadził Przewodniczący Rady. Zawnioskował o zwiększenie wynagrodzenia dla Pani Wójt i przedstawił propozycje kwot, które składają się na wynagrodzenie. Pan Długokęcki dodał, że Pani Wójt dobrze pracuje na rzecz gminy, pozyskuje do budżetu dużo środków unijnych. Pani Wójt przedstawiła najniższe i najwyższe wynagrodzenia dla wójtów i burmistrzów określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Oświaty opowiedziały się za zwiększeniem wynagrodzenia dla Wójta Gminy w sposób przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Słomiński wnioskował o pozostawienie wynagrodzenia dla Pani Wójt na dotychczasowym poziomie. Stwierdził, że jest to godne wynagrodzenie wójta naszej gminy biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Poddano pod głosowanie wniosek  radnego Długokęckiego i radnego Słomińskiego. Za wnioskiem radnego Długokęckiego głosowało 13  radnych, za wnioskiem radnego Słomińskiego głosowało 2 radnych.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójta i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/10/06 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 13 radnych, 2 radnych
( Słomiński i Borkowska-Misiak ) wstrzymali się od głosowania. 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podejmowania kolejnych uchwał.
W temat ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok wprowadziła Pani Wójt. Zaproponowała o nie podwyższanie stawek tego podatku na 2007r. Wójt przedstawiła wysokości stawek podatku transportowego. Propozycje stawek tego podatku na 2007r stanowi załącznik do protokołu. Komisja Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty i Komisja Rozwoju Gospodarczego były za propozycją Pani Wójt.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr II/11/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
 W dalszej części Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2007r. Wójt zaproponowała o nie podwyższanie stawki obowiązującej w 2006r tj. 25 zł za 1 kwintal żyta. Swoje stanowisko motywowała zaistniałą klęską suszy na terenie naszej gminy. Wszystkie komisje, które zajmowały się tym tematem były za propozycją Pani Wójt. Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia stawki ceny żyta do podatku rolnego i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/12/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007r głosowali wszyscy radni.
Następnie Pani Wójt zabrała głos w sprawie uchwalenia stawki opłaty targowej. Poinformowała, że na komisjach proponowała o pozostawienie stawki dziennej tej opłaty w wysokości 3 zł.. Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego członkowie tej komisji wypracowali inne stanowisko dotyczące  opłaty targowej różnicując stawki tej opłaty, wobec czego przychyla się do propozycji komisji ładu. Pani Nowakowska dodała, że były uwagi  co do stosowania uchwały opłaty targowej, która obligowała w ten sam sposób wszystkich handlujących bez względu na zajmowaną powierzchnię placu.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego przedstawił propozycje komisji odnośnie stawek dziennych opłaty targowej następująco :
  - przy sprzedaży z samochodu, ciągnika lub wozu konnego – 5 zł
  - przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, wiadra, koszyka, skrzynki oraz sprzedaży z 
    ręki – 2 zł od osoby,
  - za zajęcie stoiska, placu pod stragan, skrzynki :
  a) do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych 2 zł/mb,
  b) do sprzedaży artykułów przemysłowych – 3 zł/mb
Radny Słomiński zaproponował stawki opłaty targowej w następujący sposób :
 1. przy sprzedaży z samochodu, ciągnika lub wozu konnego – 10 zł,
 2. przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, wiadra, koszyka, skrzynki oraz sprzedaży z
     ręki – 2 zł,
 3. za zajęcie stoiska, placu pod stragan, skrzynki :
     a) do sprzedaży art. rolno-spożywczych – 2 zł/mb
     b) do sprzedaży art. przemysłowych – 2 zł/mb
Swoją propozycję uzasadnił tym, że ustalając w ten sposób stawki będzie w miarę sprawiedliwie dla tych, którzy zajmują stoiska, place do sprzedaży ze sprzedającymi z samochodu czy ciągnika.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Poddano pod głosowanie propozycje Komisji Ładu i Porządku Publicznego oraz propozycje radnego Słomińskiego. Za propozycją Komisji Ładu i Porządku Publicznego głosowało 8 radnych, natomiast za propozycją radnego Słomińskiego głosowało 7 radnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie stawek opłaty targowej na 2007r. Za podjęciem uchwały Nr II/13/06 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2007r głosowało 13 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Borkowska-Misiak ) wstrzymali się od głosowania.
Prowadzący obrady ogłosił kolejną przerwę.
Po wznowieniu obrad radni zapoznali się z propozycją Pani Wójt dotyczącą podatku od posiadania psów. Pani Wójt wyjaśniła, że rolnicy są zwolnieni zgodnie z ustawą od płacenia podatku od dwóch psów i zaproponowała stawkę na 2007r obowiązującą w 2006r tj.37 zł od jednego psa. Wszystkie komisje były za propozycją Pani Wójt. Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów i zarządził głosowanie, Za podjęciem uchwały Nr II/14/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt podała propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2007r, które stanowią załącznik do protokołu. Propozycje stawek zostały  przedstawione kolejno według poszczególnych kategorii. Wszystkie komisje przychyliły się do propozycji Pani Wójt. Będąc przy omawiania stawek podatku od nieruchomości Pani Wójt zaproponowała, aby zwolnić biblioteki i ochotnicze straże pożarne z tego podatku. Nie dotyczy tych jednostek, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Radny Słomiński zawnioskował, aby zwolnić z podatku od nieruchomości pozostałe budynki będące własnością wszystkich emerytów i rencistów, a nie tylko tych, którzy otrzymują świadczenia z tytułu nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa. Uważa, że jest to krzywdzące dla pozostałych emerytów i rencistów, którzy nie przekazali gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa tylko np. je sprzedali i żyją również ze skromnej renty czy emerytury. Te osoby płaciłyby wysoki podatek od tych budynków.
Pani Wójt stwierdziła, że nie powinno się zwalniać z podatku emerytów i rencistów, którzy wyzbyli się gospodarstwa przez sprzedaż, gdyż rolnicy, którzy zdawali swoje gospodarstwa na Skarb Państwa przekazali gospodarstwo nie otrzymując za to żadnych pieniędzy.
Innych propozycji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Słomińskiego dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków pozostałych wszystkich emerytów i rencistów. Za w/w wnioskiem głosowało 6 radnych , 9 radnych ( Długokęcki, Stefański, Gutkowski, Gołębiewski, Daszkowska, Rucińska, Drozdowska, Smulski, Piotrowski ) wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości biblioteki i ochotnicze straże pożarne. Za powyższym wnioskiem głosowało 15 radnych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/15/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W punkcie tym głos zabrała przedstawicielka Izby Rolniczej Pani Bogusława Świeżawska, która pogratulowała wszystkim wybranym władzom naszej gminy oraz radny Sejmiku Samorządowego Paweł Zgórzyński.
Zgodnie z przyjętym punktem do porządku obrad zgłoszonym przez Panią Misiak  przedstawienia się radnych, radni kolejno przedstawiali się, prezentując  swoje osoby.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1330 zakończył obrady II sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                          Protokolant
Marek Długokęcki                                        Jadwiga Trybańska  

Plik do pobrania Protokół nr 2/2006 (64kB) pdf
             

metryczka


Wytworzył: Rady Gminy w Rogowie (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2006, 23:04:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2006, 21:59:58)
Zmieniono: poprawiono błąd w dacie z 1006-12-06 na 2006-12-06

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2341