Protokół nr 1/2006

P r o t o k ó ł  Nr  I/06

z obrad I sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu
27 listopada 2006r.


      W związku z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm)  Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji Marek Długokęcki zwołał pierwszą w V kadencji sesję Rady Gminy Rogowo, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006r o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie.
Do przeprowadzenia sesji na czas od jej otwarcia do wyboru Przewodniczącego Rady zgodnie z art. 20 ust. 2c w/w ustawy wyznaczył najstarszego wiekiem radnego Pana Kazimierza Stefańskiego.
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. W obradach sesji uczestniczyli ponadto Pani Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów oraz zaproszeni goście.
Na wstępie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej poinformował o pracy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów w dniu 12.11.2006r do rady gminy oraz na wójta. Stwierdził, że uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 3824 wyborców. Frekwencja wyborcza w całej gminie wyniosła 57,5%. Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 9 – 74,5%, najniższą w okręgu nr 5 – 48,7%. Pan Kukowski poinformował, również, że w dniu 12.11.2006r na podstawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybrano Wójta Gminy Rogowo Barbarę Nowakowską, która uzyskała 66,38% ważnie oddanych głosów. Z kolei Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia potwierdzające wybór radnych w danych okręgach.
Następnie Pan Kukowski poinformował, że warunkiem nabycia prawa radnego jest złożenie ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania i poprosił w pierwszej kolejności o złożenie ślubowania przez najstarszego radnego Kazimierza Stefańskiego. Następnie radni wyczytywani według listy obecności kolejno składali ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „ ślubuję”. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania przez radnych Pan Kukowski poprosił najstarszego wiekiem radnego Pana Kazimierza Stefańskiego, wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji Marka Długokęckiego o otwarcie I sesji Rady Gminy Rogowo i prowadzenie jej do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Stefański otworzył obrady pierwszej sesji, powitał radnych, zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na sesję i poprosił o powstanie do hymnu państwowego.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji. Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad :

1. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy,
2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy,
3. Wybór zastępców przewodniczącego Rady Gminy,
4. Powołanie stałych komisji rady,
5. Zakończenie.

Pan Stefański zapytał radnych – czy mają inne propozycje do porządku obrad ?
Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei przewodniczący obrad poprosił Wójta poprzedniej kadencji o przedstawienie sprawozdania o stanie gminy.
Pani Nowakowska zabierając głos stwierdziła, że samorząd gminy Rogowo realizował w minionej kadencji wiele ważnych zadań dla rozwoju gminy. Nadmieniła, że jednym z najważniejszych zadań samorządu gminy jest prowadzenie szkół. Będąc przy tym temacie poinformowała o wykonanych zadaniach na rzecz szkół. Podkreśliła, że z budżetu gminy zakupiono autobus szkolny „Gimbus” i wszystkie dzieci mogą korzystać z nieodpłatnego dożywiania.
Wspólnie z gminami : Brzuze, Rypin , miastem Rypin wybudowano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej. Aktualnie we wszystkich sołectwach są posadowione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W minionej kadencji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Sosnowo-Pręczki-Kowalki-Rypin i Rojewo-Rogowo-Świeżawy-Pręczki. Opracowano dokumentację na odcinek Pręczki-Lasoty-Nadróż. W minionej kadencji podłączono zainteresowanych w Nowym Kobrzyńcu do sieci wodociągowej, obecnie opracowywana jest dokumentacja na przyłącza w sołectwie Huta Chojno i Pinino. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Sosnowie i w Rogowie wraz z budową zbiornika wyrównawczego. Jednym z zadań o dużych nakładach finansowych była budowa dróg oraz remonty i modernizacja wielu odcinków dróg.
Korzystając ze środków unijnych powstała świetlica w Pręczkach, obok wykonano plac zabaw, a wiosną powstanie boisko. Pani Nowakowska podkreśliła, że gmina Rogowo jest gminą o niskich dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W minionej kadencji do budżetu wpłynęło 4.474.979 zł  środków unijnych z różnych programów, a także wnioskowano o środki na inwestycje z różnych dotacji, które wpłynęły do budżetu 1.280.028 zł. Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przyczyniło się do realizacji 25 dużych jak na naszą gminę zadań inwestycyjnych.
Następnie Pani Wójt przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego. Wyszczególniła składniki mienia komunalnego gminy wraz z ich wartością.
Stan gospodarki finansowej gminy przedstawia się następująco : na lokacie w banku jest 900.000 zł , pożyczka, która została zaciągnięta na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo – Rogowo-Świeżawy-Pręczki 1.280.000 zł. Po spłaceniu raty w styczniu 2008r można ubiegać się o jej umorzenie.   
Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  Zaproponowano skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Radny Marek Długokęcki zgłosił Witolda Paśniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, Dariusz Słomiński zaproponował Kazimierza Gutkowskiego i Józefa Trymers – nie wyrazili zgody do pracy w komisji, Marek Długokęcki zaproponował Jana Piotrowskiego – wyraził zgodę na kandydowanie, Dariusz Słomiński zgłosił Marię Rucińską – nie wyraziła zgody i  Katarzynę Daszkowską – wyraziła zgodę na kandydowanie. W skład komisji skrutacyjnej weszli radni :  Witold Paśniewski, Jan Piotrowski i Katarzyna Daszkowska.   Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie skład osobowy w/w komisji.
Pani Marianna Przeradzka przedstawiła regulamin wyborów Przewodniczącego Rady Gminy, który przyjęty został jednogłośnie przez radnych w głosowaniu jawnym.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Piotrowski zgłosił kandydata Marka Długokęckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Gutkowski zgłosił radnego Dariusza Słomińskiego, który wyraził zgodę. Pan Słomiński zgłosił radnego Stefańskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący komisji Witold Paśniewski ogłosił wyniki tajnego głosowania  i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Marek Długokęcki ( 11 głosów za ). Protokół komisji wraz z kartami głosowania w załączeniu protokołu.
Prowadzący obrady Kazimierz Stefański odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. Prowadzący obrady pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu rady Panu Markowi Długokęckiemu i poprosił o dalsze prowadzenie obrad sesji.
Pan Długokęcki podziękował za wybór jego osoby na przewodniczącego Rady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru  Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo. Przewodniczący Rady zawnioskował o wybór dwóch radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo. Wniosek ten w głosowaniu jawnym poparło 15 radnych  Pan Długokęcki odczytał regulamin wyboru na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy, który został przyjęty jednogłośnie przez radnych. Następnie przewodniczący obrad zaproponował skład osobowy  komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia wyborów na dwóch wiceprzewodniczących ten sam, który został wybrany do wyborów na przewodniczącego rady i zapytał czy osoby te wyrażają zgodę na kandydowanie. Kandydaci wyrazili zgodę do pracy w komisji skrutacyjnej. Radni jednogłośnie zaakceptowali skład osobowy komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na dwóch wiceprzewodniczących rady gminy.
Radny Gołębiewski zgłosił radnego Kazimierza Stefańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.           
Radny Zacharski zgłosił Józefa Trymers, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na dwóch wiceprzewodniczących rady gminy i rozdała je radnym. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji odczytał protokół i stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rogowo zostali wybrani w głosowaniu tajnym : Pan Kazimierz Stefański i Pan Józef Trymers. Protokół komisji wraz z kartami do głosowania w załączeniu protokołu. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały dotyczącej wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo została podjęta przez radnych jednogłośnie. Nowo wybrani wiceprzewodniczący podziękowali za wybór ich na stanowiska wiceprzewodniczących i zajęli miejsca przy stole prezydialnym.
W dalszej części Przewodniczący Rady zawnioskował, aby powołać Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie 5 osób, Komisję Rozwoju Gospodarczego w składzie 5 osób, Komisję Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w składzie 5 osób. Innych propozycji dotyczących składu ilościowego stałych komisji rady nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr I/3/06 w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego komisji i przedstawią go radzie. W ten sposób wybierani będą przewodniczący pozostałych komisji. W skład komisji rady wejdą kandydaci, którzy otrzymają podczas głosowania największą liczbę głosów.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Radny Trymers zgłosił Panią Daszkowską,  radny Smulski zgłosił Pana Gutkowskiego, Pani Borkowska-Misiak zgłosiła Pana Słomińskiego, Pani Drozdowska zgłosiła Pana Gołębiewskiego, Pan Nowosad zgłosił Panią Drozdowską, Pan Słomiński zgłosił radnego Paśniewskiego, radny Długokęcki zgłosił Pana Smulskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji rewizyjnej. 
W głosowaniu jawnym na członków Komisji Rewizyjnej kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :

1. Daszkowska Katarzyna – 15
2. Gutkowski Kazimierz – 15
3. Słomiński Dariusz – 3
4. Gołębiewski Tadeusz – 13
5. Drozdowska Stanisława – 13
6. Paśniewski Witold – 4
7. Smulski Andrzej - 12

W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów : Daszkowska Katarzyna, Gutkowski Kazimierz, Gołębiewski Tadeusz, Drozdowska Stanisława, Smulski Andrzej. Przedstawiono przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybranego spośród członków komisji Daszkowską Katarzynę.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/4/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Z kolei zgłaszano kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.     
Pani Borkowska-Misiak zgłosiła Pana Paśniewskiego i Pana Słomińskiego, Pan Gutkowski zgłosił Pana Piotrowskiego, Pan Stefański zgłosił Pana Zacharskiego, Pan Paśniewski zgłosił Panią Borkowską-Misiak, Pan Słomiński zgłosił Panią Daszkowską, Pani Daszkowska zgłosiła Pana Nowosada, Pan Nowosad zgłosił Pana Długokęckiego. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji oświaty.
 W głosowaniu jawnym na członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :

1. Paśniewski Witold– 7
2. Słomiński Dariusz -3
3.  Piotrowski Jan – 12
4. Zacharski Andrzej – 14
5. Borkowska-Misiak Maria – 8
6. Daszkowska Katarzyna – 14
7. Nowosad Roman – 12
8. Długokęcki – 12

W skład w/w komisji weszli radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów : Długokęcki Marek, Piotrowski Jan, Zacharski Andrzej, Daszkowska Katarzyna, Nowosad Roman. Przedstawiono przewodniczącego komisji oświaty wybranego spośród członków komisji : Długokęcki Marek.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i zarządził głosowanie. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały Nr I/5/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zgłoszono kandydatów na członków Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Pan Długokęcki zgłosił Pana Stefańskiego, Pan Smulski zgłosił Pana Gutkowskiego, Pan Stefański zgłosił Pana Trymersa, Pani Borkowska-Misiak zgłosiła Pana Słomińskiego, Pani Rucińska zgłosiła Pana Gołębiewskiego, Pan Zacharki zgłosił Panią Drozdowską, Pan Słomiński zgłosił Pana Paśniewskiego i Panią Rucińską, Pan Długokęcki zgłosił Pana Nowosada. Wszyscy kandydaci, poza Panią Rucińską i Panem Gołębiewskim wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w komisji.
W głosowaniu jawnym  na członków Komisji Rozwoju Gospodarczego kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów

1. Stefański Kazimierz- 15
2. Gutkowski Kazimierz – 15
3. Trymers Józef – 15
4. Słomiński Dariusz – 3
5. Drozdowska Stanisława – 13
6. Paśniewski Witold – 5
7. Nowosad Roman – 13

W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego weszli radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów : Stefański Kazimierz, Gutkowski Kazimierz, Trymers Józef, Drozdowska Stanisława, Nowosad Roman.
Radni w/w komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego- Kazimierza Stefańskiego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały odnośnie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i poddał pod głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr I/6/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.
Pan Gutkowski zgłosił Panią Rucińską, Pani Daszkowska zgłosiła Pana Gołębiewskiego, Pan Paśniewski zgłosił Pana Słomińskiego, Pan Smulski zgłosił Pana Trymersa, Pan Gołębiewski zgłosił Pana Smulskiego, Pan Słomiński zgłosił Panią Borkowską-Misiak, Pan Gutkowski zgłosił Pana Stefańskiego, Pan Słomiński zgłosił Pana Paśniewskiego i Panią Drozdowską. Wszyscy kandydaci poza Panią Borkowską-Misiak i Panią Drozdowską wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w komisji.  
W głosowaniu jawnym na członków Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :

1. Rucińska Maria – 14
2. Gołębiewski Tadeusz – 12
3. Słomiński Dariusz – 4
4. Trymers Józef – 13
5. Smulski Andrzej – 14
6. Stefański Kazimierz – 13
7. Paśniewski Witold – 8

W skład w/w Komisji weszli radni, którzy uzyskali największą ilość głosów : Trymers Józef, Rucińska Maria, Gołębiewski Tadeusz, Smulski Andrzej, Stefański Kazimierz.
Członkowie w/w komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego – Trymers Józef.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej powołania składu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr I/7/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego radni głosowali jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Borkowskiej-Misiak, która podziękowała tym, którzy obdarzyli ją zaufaniem. Podkreśliła, że pomimo, że należy do opozycji, to nie znaczy, że jest wrogiem tej gminy lub wrogiem Pani Wójt. Stwierdziła, że na dzisiejszej sesji grupa radnych należąca do opozycji została odsunięta od działań we wszystkich komisjach. Godząc się na funkcję radnej, nie miała na myśli formy walki z kimkolwiek. Pogratulowała wszystkim wybranym do komisji.
Z kolei głos zabrał radny Słomiński, który stwierdził, że boleje nad tym, że większość nie potrafi oddzielić okresu kampanii wyborczej i wyborów od pracy w radzie gminy. Dodał, że był kontrkandydatem na stanowisko wójta, co nie znaczy, że jest wrogiem tej gminy.
Poprosił panią radcę o przedstawienie interpretacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie powoływania komisji i prac radnych w komisjach., gdyż kilku radnych nie bierze udziału w pracach komisji. Kolejny temat poruszony przez  radnego Słomińskiego to realizacji uchwały podjętej w poprzedniej kadencji w zakresie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach, gdyż jak stwierdził, nie wszystkie dzieci otrzymują nieodpłatne posiłki w szkołach. O wyjaśnienie tej sprawy zwrócił się do Pani Wójt.
Pani radca zabierając głos stwierdziła, że statut gminy zawiera zapis, że rada gminy powołuje stałe komisje rady, natomiast ustawa o samorządzie gminnym
nie  nakłada obowiązku, aby każdy radny był członkiem komisji.
Pani Wójt w odpowiedzi na poruszony temat przez Pana Słomińskiego dotyczący nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach odpowiedziała, że uchwała poprzedniej kadencji w zakresie dożywiania obowiązuje nadal. Wszystkie dzieci w szkołach są objęte nieodpłatnym dożywianiem bez względu na dochód. Warunkiem korzystania z bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach jest złożenie przez rodziców wniosku do GOPS wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny. Jest to obowiązek nałożony przepisami ustawy o pomocy społecznej.
W związku z tym, że porządek obrad sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady o godz. 1400 zamknął posiedzenie.
Wszyscy radni otrzymali Statut Gminy Rogowo oraz druki do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym.

Na tym protokół zakończono. 

 Przewodniczący Rady                                    Protokolant
  Marek Długokęcki                                   Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr I/2006 (64kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (27 listopada 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 grudnia 2006, 13:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2415