Protokół nr II/2006

P r o t o k ó ł  Nr II/06

z obrad XXIX sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu
30 czerwca 2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

 Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy w Rogowie. Nie uczestniczył w obradach radny Kopczyński i radny Dąbrowski. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXIX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zbycia nieruchomości mienia komunalnego,
b) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji wspólnej pod nazwą  „ Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2006r.

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych ( w tym radna Buczyńska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )– rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. Innych propozycji radni nie zgłosili i przyjęto jednogłośnie porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokółu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych , 3 radnych ( Krajewska, Słomiński, Szałwiński ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, w dniu 12.06.br komisja zajmowała się następującymi tematami : dyskutowano na temat remontu drogi powiatowej w Rogowie na odcinku od skrzyżowania koło Pani Sejnowskiej do przystanku autobusowego przy szkole, członkowie komisji udali się na plac budowy dotyczącej remontu  świetlicy w Pręczkach.
W dniu 28.06.br komisja omawiała następujące tematy : zapoznanie się ze zmianami w budżecie oraz z projektem uchwały dotyczącej zbycia mienia komunalnego w Rogowie, przedstawiono temat odnośnie zakupu pojemników na odpady komunalne, dyskutowano na temat dofinansowania do remontu drogi powiatowej Dylewo-Pręczki-Świeżawy-Rogowo, poinformowano o możliwości wzięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na remont SP w Kobrzyńcu.
W związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdania tych komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 23.06.2006r na której Skarbnik Gminy została poproszona o udzielenie informacji w sprawie wypłaty „13” za 2005r. Kolejny temat obrad komisji to wyniki sprawdzianu ponownie pisanego przez uczniów kl. VI w SP w Sosnowie. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Rogowie  uzyskali wyższy wynik z części humanistycznej niż średnia powiatu.
Głównym tematem posiedzenia Komisja Ładu i Porządki Publicznego w dniu 5.06.2006r było zabezpieczenie ładu i porządku na festynie, który odbył się 18.06.br w Rogowie.
W dniu 22.06.br komisja ładu zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się z projektami uchwał na sesję dotyczącymi zmian w budżecie, zakupu pojemników na odpady komunalne przez Związek Gmin Rypińskich, dyskutowano na temat stanu technicznego drogi powiatowej w Rogowie, rozważano ewentualne partycypowanie w remoncie drogi powiatowej Pręczki-Rogowo.
Komisja Oświaty odbyła swoje posiedzenie w dniu 5.05.br, na którym poruszono następujące tematy :
- poinformowano o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora SP w Nadrożu w  związku z kończącą się kadencją dyrektora. W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP w Nadrożu członkowie komisji wybrali przewodniczącego tej komisji Marka Długokęckiego.
- poinformowano o złożonym wniosku przez PCK do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego, z którego będą korzystały również dzieci z terenu gminy Rogowo,
- członkowie komisji zostali poinformowani o decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczącej powtórzenia egzaminu dla kl. VI w SP w Sosnowie z winy nauczycieli, którzy byli w komisji egzaminacyjnej.
W dniu 21.06.br Komisja Oświaty zajmowała się następującymi tematami :
- zapoznano z projektami uchwał na sesję dotyczącymi zbycia nieruchomości mienia komunalnego, zakupu pojemników na odpady komunalne i zmian w budżecie na 2006r,
- komisja została poinformowana o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków unijnych na utworzenie placu zabaw w Pręczkach i na remont biblioteki w Kobrzyńcu,
- komisja zapoznała się z uwagami  do organizacji roku szkolnego 2006/2007,
- poinformowano o możliwości zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na remont SP w Kobrzyńcu.    

Ad 3.
Kolejny temat to sprawozdanie Wójta za okres między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :
- uczestniczono w Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, na którym postulowano o zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin wiejskich oraz o zwiększenie subwencji ogólnej,
- 10.04.br odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza. Będąc przy tym temacie Pani Wójt poinformowała, że jest przygotowana dokumentacja na gazyfikację do Brodnicy i oczekuje się na pozwolenie na jej budowę.
- poczyniono uzgodnienia z PCK w sprawie wypoczynku letniego dzieci z terenu naszej gminy,
- 26.04. br odbyło się posiedzenie Związku Gmin Rypińskich, na którym omawiano bieżące sprawy,
- 4.05.br podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie na budowę drogi Brzeszczki Duże,
- uczestniczono w spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w Urzędzie Miejskim w Rypinie, na którym apelowano o zmianę instrukcji kancelaryjnej z 1990r,
- odbyły się zebrania sołeckie w sprawie opracowania programu rolno-leśnego ,
- w związku z upływem kadencji dyrektora SP w Nadrożu poczyniono działania dotyczące przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora tej szkoły,
- w dniu 18.06.br odbył się festyn zorganizowany przez OSP w Rogowie przy współudziale gminy Rogowo. Na te imprezę OSP złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, który został zrealizowany. Pani Wójt powiedziała, że mamy zdolne i utalentowane dzieci, o czym świadczyły oklaski w czasie prezentacji poszczególnych szkół.
Do powyższego materiału uwag i pytań nie było.

Ad 4. 
 Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości mienia komunalnego wprowadził Pan Kukowski. Poinformował, że nieruchomość ta położona jest w Rogowie w kierunku Świeżaw. W latach poprzednich były próby jej zbycia, które nie zakończyły się jej sprzedażą.
Radna Buczyńska zaproponowała rozważenie propozycji zagospodarowania tej działki np. na utworzenie skweru lub placu zabaw.
Pani Wójt w odpowiedzi na powyższe stwierdziła, że działka ta jest przeznaczona pod działalność gospodarczą, z której będą wpływały podatki do budżetu gminy. Miejscowość Rogowo jest otoczona lasami, do których chodzą mieszkańcy na spacery, ponadto przygotowywany jest teren pod boisko szkolne, który również będzie służył mieszkańcom Rogowa.
Radny Slomiński poprosił o mapę dotyczącą położenia zbywanej nieruchomości. Pan Kukowski przygotował mapki i rozdał je radnym.
Pan Słomiński zapytał – czy jest to nieruchomość zabudowana ? Pan Kukowski odpowiedział, że nieruchomość zbywana jest niezabudowana, w projekcie uchwały nastąpił błąd pisarski.
W końcowej dyskusji  Pan Długokęcki powiedział, że jeżeli jest nabywca tej nieruchomości to należałoby ją sprzedać, aby była odpowiednio zagospodarowana.
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały XXIX/5/06 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego głosowano jednogłośnie.
 Kolejna uchwała to zaciągnięcie zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji dotyczącej zakupu pojemników oraz budowa utwardzonych punktów do zbiórki odpadów komunalnych realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich.
Cel podjęcia tej uchwały przedstawiła Pani Wójt. Pani Nurkowska dodała, że ogólny koszt  inwestycji realizowanej przez ZGR to kwota 361.000 zł, w tym udział Gminy Rogowo  w dofinansowaniu tej inwestycji 90.000 zł.
Pan Długokęcki poprosił o dyskusję w tym temacie.
Radny Słomiński zapytał – jakie były kryteria ustalania ilości stanowisk, które składają się na koszty tego zadania ?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Pani Wójt odpowiedziała, że każda gmina zgłaszała zapotrzebowanie pod względem liczby pojemników. Na terenie naszej gminy przewidywane jest ustawienie  trzech pojemników w sołectwie, a na duże sołectwa będą dokładane dodatkowe pojemniki. Ponadto Pani Nowakowska dodała, że stanowiska będą budowane przez gminę, ponieważ będzie taniej. 
Radna Buczyńska zapytała – gdzie mają wywozić śmieci indywidualni mieszkańcy, którzy nie mają podpisanych umów z zakładami wywożącymi śmieci, gdyż na wysypisku w Puszczy są przyjmowane tylko wozy specjalistyczne, a nie indywidualne ? Dodała, że śmieci są wywożone przez ludzi do lasu, gdyż nie mają oni możliwości wywozu ich na wysypisko w Puszczy Miejskiej. W odpowiedzi Pani Wójt stwierdziła, że do dnia dzisiejszego jest czynne wysypisko śmieci w Hucie Chojno, na które każdy z mieszkańców naszej Gminy może wywozić nieodpłatnie śmieci.
Po dyskusji w tym temacie  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania wspólnej inwestycji dotyczącej zakupu pojemników oraz budowy utwardzonych punktów zbiórki i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/6/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji wspólnej pod nazwą „ Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2006r. W powyższy temat wprowadziła skarbnik gminy. Proponowane zmiany w budżecie dotyczą głównie : zabezpieczenia środków na remont biblioteki w Kobrzyńcu, na zakup krawężników do chodników w Rogowie w kwocie 10.000 zł, na remont starej kanalizacji ściekowej w Sosnowie w związku z jej awarią w wysokości 70.000 zł, przeznaczenie środków w wysokości 2.100 zł na uregulowanie należności za mapy niezbędne do opracowania dokumentacji na kanalizację ściekową Nadróż-Lasoty-Pręczki oraz zabezpieczenie środków na badanie wód podziemnych na wysypisku śmieci w Hucie Chojno i kwotę 400 zł na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych. Ponadto Pani Nurkowska poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 1.01.2006r należy nanieść zmiany w uchwale budżetowej w § 9 i 10. Pani skarbnik omówiła również proponowane zmiany w załącznikach do uchwały.
W tym temacie Pan Słomiński poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia w planie dochodów w dz. 756 wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.500 zł . Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to zmniejszenia wpływów wyłącznie z podatku od czynności cywilno prawnych.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2006r i zarządził głosowanie. Przed głosowaniem nad uchwałą radna Buczyńska zawnioskowała, aby w punkcie 8 wykreślić zdanie „ kredyty długoterminowe”, gdyż nie ma 0, tylko jest puste miejsce.
Za podjęciem uchwały Nr XXIX/7/06 zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r po dokonanej poprawce tj. wykreśleniu w pkt 8 „ kredyty długoterminowe” głosowało 11 radnych, 2 radnych ( Buczyńska i Krajewska ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 5.
W tym punkcie Pani Nowińska poinformowała o obowiązku złożenia przez radnych jeszcze jednego oświadczenia majątkowego do 26.08.br .

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXIX sesji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                          Protokolant
Marek Długokęcki                                                        Jadwiga Trybańska  
 
Plik do pobrania Protokół nr II / 2006 (63kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (30 czerwca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2006, 08:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1887