Protokół nr 4/2003

P r o t o k ó ł Nr IV/2003

z obrad VII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 30 czerwca 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad VII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z VI sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Wystąpienie przedstawiciela Izby Rolniczej.

5. Wystąpienie Pani Joanny Krukowskiej dyr. Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych, w tym radny Nowosad przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z VI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym, można go było wcześniej przeczytać w pokoju 16 i na stronie internetowej urzędu gminy.
Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się. W związku z ty, że propozycja Przewodniczącego Rady została przegłosowana większością głosów, protokół z VI sesji został przyjęty bez czytania.

Ad 2.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 27.06.br, na którym Wójt przedstawiła nieprawidłowości finansowe stwierdzone przez pracowników urzędu w Szkole Podstawowej w Rogowie. Wójt poinformowała również, że skierowała wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do Anny Banasiak, która do 3.06.br pełniła funkcję dyr. Szkoły Podstawowej w Rogowie. W związku z tym, że powyższą sprawą zajęły się organy ścigania, komisja rewizyjna nie będzie ingerowała w dalszy tok tej sprawy i oczekuje jej wyjaśnienia. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji miało miejsce 23.05.br, na którym głównym tematem była sprawa kanalizacji ściekowej. Komisja była za przyjęciem do realizacji pierwszego wariantu programu odprowadzania ścieków tj. pobudowanie kanalizacji Sosnowo –Rogowo – Pręczki –Kowalki - Rypin.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się 2.06.br na którym zapoznano się z programem energetycznym.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie 27.06.br, na którym przedstawiono zaistniałe nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz dyskutowano na temat zakupu pieca do Szkoły Podstawowej w Sosnowie na biomasę.
Komisja oświaty miała swoje posiedzenie w dniu 22.06.br, na której zapoznano się z nieprawidłowościami popełnionymi przez dyr. SP w Rogowie, poinformowano komisję o konkursach na dyr. SP w Rogowie oraz w SP w Sosnowie, rozważano możliwość zakupu nowego autobusu szkolnego ( obecny jest użytkowany 20 lat).

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami. Oto niektóre z nich :

- z burmistrzem miasta Rypina w ramach Związku Gmin Rypińskich podpisano w Warszawie umowę na dotację na zbiórkę selekcyjną nieczystości na terenie powiatu rypińskiego,
- złożono wniosek o zatrudnienie większej liczby bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- Wójt wraz z delegatami wzięła udział w Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich , gdzie omawiano funkcjonowanie wysypiska śmieci w Puszczy Miejskiej. Wysypisko przekazano w użytkowanie firmie KOMES z Rypina,
- organizowano prace związane z przeprowadzeniem referendum unijnego, - uregulowano stan prawny drogi Rojewo – Lisiny,
- dokonano odbioru drogi II i III etapu w Lasotach,
- z dniem 3.06.br podjęto decyzję o nie pełnieniu funkcji dyr. SP w Rogowie przez Annę Banasiak . Wójt powierzyła obowiązki dyrektora Panu Mirosławowi Zielińskiemu do czasu przeprowadzenia konkursu na dyrektora tej szkoły oraz złożyła wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do Pani Banasiak,
- w miesiącu lipcu będzie ogłoszony konkurs na dyrektora SP w Rogowie i SP w Sosnowie, - w dniu 1.07.br odbędzie się przetarg na rozbudowę hydroforni w Rogowie.

Ad 4.
W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Pierwsza głos zabrała Pani Bogusława Świeżawska, która podziękowała za zaproszenie na sesję. Przedstawiła kierunki działania izby rolniczej. Poinformowała, że izba rolnicza organizuje szkolenia inicjatywne dla grup producenckich, organizuje wyjazdy i seminaria rolnicze krajowe i zagraniczne. Izba Rolnicza utrzymuje się ze składek gmin, które są zobowiązane odprowadzić na konto izby kwotę stanowiącą 2% podatku rolnego Z kolei głos zabrał delegat na Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pan Zbigniew Zgórzyński. 
W swojej wypowiedzi zachęcił do utworzenia spółki wodnej w naszej gminie, wówczas byłaby szansa na pozyskanie środków na meliorację. Poruszył temet dopłat bezpośrednich dla rolników, jak również sprawę ujednolicenia w kraju możliwości utylizacji upadłych zwierząt gospodarskich. 

Ad 5. 
Pani Joanna Krukowska dyr. Zespołu Szkól Nr 3 w Rypinie w swoim wystąpieniu przedstawiła rynek ofert szkół , w/w szkoły : Technikum Technologii Żywności, Technikum Agrobiznesu, Licea Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie rolnik, Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Policealna Szkoła w zawodzie technik technologii żywności, technik agrobiznesu. Szkoła posiada własny ośrodek szkolenia kierowców dla uczącej się młodzieży. Po wystąpieniu Pani Krukowskiej przewodniczący ogłosił przerwę. 

Ad 6. 
W tym punkcie Pani Wójt zabrała głos w sprawie przyjęcia do realizacji jednego z wariantów zawartych w programie ściekowym na budowę kanalizacji. Poinformowała, że w tym temacie nie będzie podejmowana uchwała, gdyż program był przyjęty przez Radę. Zaproponowała, aby budowę kanalizacji ściekowej rozpocząć od Sosnowa w kierunku Rogowa – Pręczek – Kowalk do Rypina zgodnie z pierwszym wariantem programu odprowadzania ścieków. Inny temat poruszony przez Panią Wójt to konieczność wymiany pieca co w Szkole Podstawowej w Sosnowie. Istniejący piec jest poważnie uszkodzony, nie wytrzymałby przyszłego sezonu grzewczego. Przedstawiła dwie propozycje remontu kotłowni tj. zakup pieca na węgiel oraz zakup pieca na biomasę. W drugim przypadku można ubiegać się o środki z funduszów ekologicznych. Podała przybliżony koszt zakupu obydwu pieców. W przypadku zakupu tradycyjnego pieca, którego koszt wynosi około 20 tys. zł , w przyszłości gmina będzie ponosiła opłaty do ochrony środowiska z tytułu emisji dwutlenku węgla. Poinformowała, że członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego zdecydowali udać się na miejsce, gdzie już funkcjonuje piec na biomasę. W najbliższym czasie można jechać do Dębowej Łąki, aby obejrzeć taki piec. Jest zgoda właścicieli kotłowni. Pan Słomiński nawiązał do funkcjonowania kotłowni olejowych. Stwierdził, że te kotłownie sprawdzają się w użytkowaniu i są bezobsługowe. Natomiast w budynkach jednorodzinnych niektórzy użytkownicy wycofują się ze stosowania pieców olejowych ze względów ekonomicznych. Radny Słomiński poruszył temat dotyczący zainwestowania środków budżetowych w remonty szkół. Stwierdził, że budynki szkół wymagają remontów. Wspomniał o wymianie okien w SP w Nadrożu. Radna Buczyńska 4 zapytała – jaka ilość słomy potrzebna byłaby do ogrzania budynku szkoły w Sosnowie ? Wójt odpowiedziała, że należałoby zabezpieczyć 40 ton słomy. Natomiast, co do przeznaczenia środków na remonty budynków szkół Pani Nowakowska stwierdziła, że środki z budżetu gminy były przeznaczane na remonty szkół, okna do SP w Nadrożu są zamówione. Z kolei podjęto decyzję o wyjechaniu do gospodarstwa do Dębowej Łąki w celu zapoznania się z funkcjonowaniem kotłowni na biomasę. Wybrano delegację w składzie :Kazimierz Stefański, Janusz Szałwiński, Marek Długokęcki, Barbara Nowakowska. Dyskutowano również na temat funkcjonowania pieca co na drewno. Zaproponowano, aby taki piec zobaczyć w Nadleśnictwie Skrwilno. Rada zobowiązała Panią Wójt oraz komisję gospodarczą, po uprzednim zapoznaniu się z funkcjonowaniem pieca ekologicznego do podjęcia decyzji w sprawie zakupu pieca do kotłowni w SP w Sosnowie. 
Następnie radni powrócili do tematu przyjęcia wariantu do realizacji budowy kanalizacji ściekowej. W czasie dyskusji Pani wójt przedstawiła koszt budowy kanalizacji według czterech wariantów. Poddano pod głosowanie pierwszy i czwarty wariant. Za przyjęciem pierwszego wariantu do realizacji polegającego na budowie kanalizacji ściekowej Sosnowo – Rogowo – Pręczki – Kowalki – Rypin głosowało 11 radnych, za czwartym wariantem polegającym na pobudowaniu własnej oczyszczalni ścieków w Pręczkack głosowało 3 radnych, 1 osoba wstrzymała się. W związku z powyższym realizowany będzie pierwszy wariant. W dalszej części Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2003r . 
Oto niektóre z nich : 
po stronie dochodów : 

- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 886 zł na realizację zadań w administracji rządowej,
- zwiększenie subwencji ogólnej rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w wysokości 25.222 zł

po stronie wydatków : 

- zabezpieczenie kwoty 20.000 zł na remont kotłowni w SP w Sosnowie, 
- przeznaczenie kwoty 42 zł otrzymanej w formie darowizny na wydatki rzeczowe dla SP w Kobrzyńcu, - przeznaczenie środków w wysokości 3.000 zł na uiszczenie opłat za energię elektryczną w szkołach podstawowych, 
- zwiększenie środków w kwocie 7.859 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników robót publicznych, 
- zakup radiotelefonu do urzędu gminy na kwotę 2.000 zł, 
- przeznaczenie kwoty 80 zł otrzymanej jako darowiznę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w SP w Sosnowie, 
- na utrzymanie bibliotek przeznacza się kwotę 878 zł, 
- na realizację zadań rządowych zwiększono środki o kwotę 886 zł, 
- na opracowanie programu energetycznego przeznaczono z nadwyżki budżetowej kwotę 6.000 zł, 5 Po wysłuchaniu materiału przedstawionego przez skarbnika radni jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. 

Ad 7. 
W tym punkcie radny Szałwiński poruszył temat sprzedaży budynku po byłej SP w Pręczkach. Zapytał, czy zostały podjęte działania przez grupę chętnych do zakupu tego budynku , których wcześniej przedstawiła Pani Wójt. Pani Nowakowska odpowiedziała, że grupa lekarzy, która była zainteresowana kupnem budynku z przeznaczeniem na rehabilitację i opiekę paliatywną zrezygnowała z tego przedsięwzięcia. Wobec powyższego nie zostały podjęte żadne działania w tej sprawie. 
Następnie radna Buczyńska wystąpiła w imieniu Państwa Paśniewskich mieszkających w agronomówce z zapytaniem – w jaki sposób w/w mogą ubiegać się o kupna lokalu mieszkalnego w agronomówce ? Nadmieniła radna Buczyńska, że budynek jest w złym stanie technicznym , a Państwo Paśniewscy chcieliby zainwestować w tę część budynku, w której mieszkają. Wójt odpowiedziała, że jeśli Państwo Paśniewscy zwrócą się z wnioskiem na piśmie o kupno lokalu mieszkalnego, to rada gminy jest władna do podjęcia decyzji o zbyciu mienia komunalnego. Pani Nowakowska poinformowała, że stan prawny agronomówki jest uregulowany.Wszystkie budynku komunalne będą remontowane . W dalszej części radna Buczyńska stwierdziła, że nie znalazła oświadczeń majątkowych wójta i radnych w internecie a także wnioskuje o wyznaczenie terenu na plac targowy w Rogowie i pobieranie opłaty targowej. 
Wójt w odpowiedzi na powyższe poinformowała, że oświadczenie majątkowe złożyła zgodnie z przepisami. Natomiast są przygotowywane informacje do Biuletynu Informacji Publicznej. W końcowej części prowadzący obrady udzielił głosu Pani Elżbiecie Wysockiej, która ustosunkowała się do otrzymanego pisma od Wójta Gminy . Odpowiedź dotyczyła tematów poruszanych na sesji w dniu 10 kwietnia 2003r. 
Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy                               Protokolant 
     Marek Długokęcki                                    Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Protokolant (30 czerwca 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2003, 10:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2930