Protokół nr I/2006

P r o t o k ó ł  Nr I/06

z obrad XXVIII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 marca 2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Nie uczestniczył w obradach radny Dąbrowski. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy,
b) przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
    Gminy Rogowo”,
c) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r
    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2006r.

5. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2005 rok.

6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.

8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo z wykonania budżetu gminy za 2005r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

10.  Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. W tym punkcie radny Słomiński zgłosił wniosek o przełożenie na następną sesję podjęcia uchwał dotyczących : nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy, przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo”, zmieniającej uchwałę Nr XVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2006r, gdyż jak stwierdził proponowany porządek przez Przewodniczącego Rady jest zbyt obszerny.
Pan Długokęcki przyjął wniosek formalny i poddał pod głosowanie.
Za wnioskiem Pana Słomińskiego głosowało 6 radnych , za wnioskiem Przewodniczącego Rady, aby porządek obrad pozostał w niezmienionej formie głosowało 8 radnych.
Innych uwag do porządku obrad nie było i przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, przeciw było 6 radnych
( Słomiński, Szałwiński, Szarszewski, Buczyńska, Krajewska, Sobocińska ).

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 10.03.2006r, na której po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005r złożyła wniosek do Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo, który został przesłany przez Przewodniczącego Rady do Regionalnej Izby Obrachunkowej . 
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 23.03,br na której poruszano tematy :
zachowanie młodzieży gimnazjalnej w Rogowie, organizacja ferii zimowych w szkołach na terenie naszej gminy, zapoznanie się z propozycją Starostwa Powiatowego w Rypinie odnośnie partycypacji Gminy Rogowo w kosztach budowy basenu i hali sportowej w Rypinie , zmiany w budżecie gminy na 2006r, wykonanie budżetu gminy za 2005r,  informacja na temat zaawansowania realizacji zadania dotyczącego budowy boiska w Rogowie.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 23.03.br, na którym zajmowano się tematami takimi jak : zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005r, omówienie projektów uchwał na sesję, zaopiniowanie wniosku Starostwa Powiatowego w Rypinie dotyczącego partycypacji w kosztach budowy basenu i hali sportowej w Rypinie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 24.03.2006r. Omawiane tematy to : sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r, omówienie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nabycie gruntów z przeznaczeniem na cmentarz, zapoznanie się ze zmianami w budżecie gminy na 2006r.
Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczących komisji Przewodniczący Rady powrócił do punktu 1 lit.b) porządku obrad tj. przyjęcie protokołu z XXVII sesji. Zaproponował przyjęcie protokołu z XXVII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Ad 3.
Kolejny temat to sprawozdanie Wójta za okres między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :

 • prace związane z odśnieżaniem dróg, w których był wykorzystywany pług będący własnością naszej gminy. Ponadto podpisano umowę z trzema właścicielami pługów do odśnieżania dróg,
 • odbyła się narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Rogowo, na której omawiano sprawy organizacyjne dotyczące ferii zimowych,
 • sprzedano  pojazdy gminne w tym stary autobus,
 • udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym poinformowano o umorzeniu pożyczki na budowę wysypiska w Puszczy Miejskiej,
 • udział w posiedzeniu Rady Zatrudnienia , które dotyczyło nowej formy zatrudnienia bezrobotnych w pracach społeczno-użytecznych,
 • odbyła się kontrola na wybudowanej drodze Pręczki(Seperak), sprawdzono dokumenty. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych,
 • odbyła się narada sołtysów dotycząca zagrożenia ptasią grypą,
 • uczestniczono w posiedzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza w Brodnicy w sprawie gazyfikacji, do końca roku 2006 ma być doprowadzony gaz do Brodnicy,
 • odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym,
 • podpisano akty notarialne z właścicielami gruntów i Agencją Nieruchomości Rolnych na poszerzenie pasa drogowego Nadróż-Kowalki,
 • przeprowadzono dwa konkursy wiedzy pożarniczej i plastyczny ( najlepsze prace będą przekazane na konkurs powiatowy) oraz dwóch chłopców będzie brało udział w konkursie na szczeblu powiatowym na temat wiedzy pożarniczej,
 • odbył się przetarg na remont świetlicy w Pręczkach. Wygrała firma ER-BUD z Rypina za kwotę brutto 238.011,65 zł, kwota netto – 105.091,52 zł. Dokumenty przetargowe są sprawdzane w Urzędzie Marszałkowskim, oczekujemy na wyrażenie zgody przez Urząd Marszałkowski na podpisanie umowy z wykonawcą.

Do powyższego materiału radna Buczyńska powiedziała, aby na przyszłość były podawane nazwiska dzieci, które biorą udział w konkursach, uczestniczące szkoły i opiekunowie poszczególnych grup.
Pan Kukowski udzielił odpowiedzi na temat zdobytych miejsc w konkursie wiedzy pożarniczej, a o klasyfikacji miejsc w konkursie  plastycznym odpowiedź została udzielona po przerwie.

Ad 4.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy wprowadził Pan Kukowski. Poinformował, że dotyczy to nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Pana Wacława Jackowskiego z przeznaczeniem na budowę cmentarza w Rogowie.
Pan Słomiński zapytał – jakie są szacunki co do wystarczalności obecnego cmentarza, czy było to oceniane, czy uznano, że trzeba w tym kierunku poczynić jakieś ruchy, czy jest to poparte jakimiś opracowaniami bądź szacunkami.
Pan Kukowski odpowiedział, że zabudowa obecnego cmentarza następuje dość szybko, żeby przeznaczyć miejsce na nowy cmentarz potrzeba dużo zabiegów. Nabywana działka położona jest najbliżej istniejącego cmentarza.
Pani Buczyńska zapytała o cenę nabywanej działki na cmentarz. Pan Kukowski odpowiedział, że jest to kwota około 6 tys. zł.
Pan Słomiński zapytał również – czy ktoś oceniał możliwości tej działki i czyj to jest wymysł ?
Pani Wójt poinformowała, że Pan Jackowski powiedział, że wyraża zgodę na sprzedaż gruntu tylko gminie. Poinformowała również, że na cmentarzu w Rogowie jest mało miejsca na pochówek, miejsca są powykupywane. Jest to działka położona najbliżej cmentarza, właściciel działki może ją sprzedać na inne cele, wtedy będzie problem, a zadanie należy do gminy.
Radny Słomiński zapytał – czy jest koncepcja prowadzenia inwestycji w tej sprawie ?
Pani Wójt odpowiedziała, że przewidywane są środki unijne na dofinansowanie cmentarzy komunalnych. Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że zakup działki pod cmentarz jest celowy.
Po dyskusji w tym temacie Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/1/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy głosowano jednogłośnie.
Kolejna uchwała to przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt regulaminu przedstawił Pan Kukowski.
Pan Słomiński zaproponował następujące poprawki w powyższym regulaminie :

 • w rozdziale III paragraf 14 pkt 2 przenieść do rozdz. II w paragrafie  9 dopisać jako pkt 4,
 • w rozdziale V paragraf 28 pkt 4 powinno być paragraf 28 ust. 3 zamiast paragraf 25 ust.3  ( błąd przy przepisywaniu ),
 • w paragrafie 30 dopisać punkt h w brzmieniu „ postanowienia granic własności urządzeń”,
 • w paragrafie 45 pkt 1 po słowach „ przydomową oczyszczalnię ścieków” dopisać „ lub szczelne okresowo wybieralne szambo”. Dalsza treść tego zdania pozostaje bez zmian.

Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/2/06 w sprawie „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Rogowo” wraz z wniesionymi poprawkami w regulaminie radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2006r. W powyższy temat wprowadziła skarbnik gminy. Proponowane zmiany w budżecie dotyczą głównie : zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów, wprowadzenie dotacji otrzymanej na stypendia szkolne, zabezpieczenie środków na dokończenie realizowanych inwestycji tj. budowa drogi Rogowo-Brzeszcki Duże III etap i Sosnowo-Zamość, zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji ściekowej Nadróż-Lasoty-Pręczki oraz zabezpieczenie środków na opracowanie planu urządzeniowo rolnego sporządzonego przez Terenowe Biuro Geodezji w Bydgoszczy.
Pan Słomiński zapytał z czym są związane wzrosty, mowa jest o kwotach, a nie przesłankach merytorycznych.
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt . Są podpisywane  umowy w wyniku przeprowadzonych przetargów. Kwoty, które są proponowane do zmiany wynikają z tego, że 30% wartości z podpisanych umów zostało zapłacone w 2005r, tak jak byśmy mieli partycypację w kosztach ze środków unijnych. W związku z tym 30% zostało zapłacone w 2005r, pozostałe środki do wysokości podpisanych umów musimy zabezpieczyć, aby po zakończonym zadaniu mieć możliwość zapłaty. Zwiększenie środków następuje pod kątem faktycznych podpisanych umów dotyczących inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku, ale konkurs nie jest rozstrzygnięty, oczekujemy na decyzję Pana Marszałka.
Pan Słomiński zapytał – które inwestycje zostały jeszcze nie zapłacone ?
Pani Wójt odpowiedziała, że nie zapłacona jest droga Brzeszvzki Duże i nie została zapłacona w 100% rozpoczęta droga Sosnowo-Zamość.
Pan Słomiński zapytał o nadwyżkę środków bieżących na rachunku gminy, jeżeli był wcześniej deficyt. Odpowiedzi udzieliła skarbnik gminy, informując, że pozostały pieniądze z niewydatkowanych inwestycji, które zostały w budżecie, nie były wydane i zostały na rachunku bieżącym . To one stanowią wolne środki.
Pan Słomiński stwierdził, że nie była podejmowana uchwała na poprzedniej sesji o przeniesieniu tych środków.
Pani Nowakowska odpowiedziała, że nie było uchwały dotyczącej niewygasających środków.
Inne pytanie radnego Słomińskiego – czy występuje deficyt w 2005r ?
Pani Nurkowska odpowiedziała, że w 2005r deficyt występuje, jest pokazany w załączniku.
Pani Wójt dodała, że na koniec roku budżetowego mieliśmy pieniądze do zapłacenia na drogi, zabezpieczone były w budżecie bieżącym. W związku z tym, że zapłaciliśmy tylko 30%, więc pozostała kwota została niewykorzystana, między innymi jest to pula wolnych środków. Pożyczka została zaciągnięta na kanalizację ściekową po to, aby skorzystać z częściowego umorzenia do 45%. W 2006r wolne środki są do dyspozycji, a pożyczka jest do spłacenia, w tym roku II raty w wysokości 320 tys. zł.
Radny Słomiński stwierdził, że pożyczka obciąża budżet lat następnych i zadał kolejne pytanie dotyczące w jaki sposób powstaje nadwyżka budżetowa. Pani Nurkowska odpowiedziała, że nadwyżkę budżetową tworzy się poprzez wyższe dochody i niższe wydatki. Poinformowała, że budżet opracowywany jest w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Kontrola jest ze strony RIO i do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń. Skarbnik dodała, że będzie opracowania przygotowywała zgodnie z obowiązującym prawem.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2006r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XXVIII/3/06 zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r głosowało 10 radnych ,
4 radnych ( Buczyńska, Krajewska, Słomiński, Szałwiński) wstrzymało się od głosowania.
Kolejną sprawą było przedstawienie przez Panią Wójt wykazu zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za 2005r. Pytań i uwag nie było.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.
Pani Wójt zabierając głos, stwierdziła, że na koniec roku 2005 budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 10.785.004 zł i po stronie wydatków 12.385.004 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.600.000 zł został pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚ i GW. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na sfinansowanie zadań własnych. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 101,1% planu. Na dochody składają się :

 • dochody własne, które zostały wykonane w 103,3% do planu,
 • dotacje celowe, wykonane zostały w 99,4% do planu,
 • subwencje, które zostały wykonane w 100% do planu.

Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów budżetowych stwierdzono, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 96,6% w dziale „ Gospodarka mieszkaniowa” do 114,0% w dziale „ Administracja publiczna”.
Rozpoczynając omawianie realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że zadania były realizowane w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewodą, Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie zadań własnych oraz zleconych w roku ubiegłym Pani Wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. W wyniku podjętych działań do budżetu gminy pozyskano dodatkowe środki z innych źródeł w wysokości 2.030.480 zł. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Pani Wójt przedstawiła również sprawozdanie z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.
Wójt stwierdziła, że mimo krytyki, co do uzyskanych wyróżnień przez gminę, my jako kadra mamy się czym szczycić. Jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie kujawsko-pomorskim, która uzyskała tak wysoką lokatę w rankingu. Podziękowała wszystkim za pomoc, którzy przyczynili się do realizacji działań zmierzających do polepszenia warunków życia na terenie naszej gminy.
Na zakończenie omawianego sprawozdania Pani Wójt poprosiła radę o udzielenie absolutorium.

Ad 6.
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005r.

Ad 7.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek komisji rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.

Ad 8.
Uchwałę Nr 57/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2005r przedstawiła Wójt Gminy. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 9.
Przystępując do głosowania uchwały w sprawie absolutorium przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie.
Głos zabrała radna Krajewska, która nawiązała do rankingu samorządów i zapytała czy brano pod uwagę przy pozyskiwaniu środków unijnych, przeliczając na 1 mieszkańca również mieszkańców Czumska Dużego . Pani Wójt powiedziała, że byli brani pod uwagę wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie gminy. Pani Krajewska dodała, że nie może pozytywnie wyrazić swojej opinii w absolutorium, dlatego, że w 2005r nie była w inwestycjach wymieniona miejscowość Czumsk Duży. Jest dopiero w planie w 2008r budowa drogi Czumsk Duży – Narty. Poza tym powiedziała, że była sprzedana szkoła i zlikwidowana biblioteka. Pani Wójt odpowiedziała, że absolutorium udziela się za wykonanie zadań określonych w budżecie. To nie prawda, że w budżecie nie były zabezpieczone środki dla mieszkańców Czumska Dużego. Były przeznaczone pieniądze na dowóz dzieci do szkoły również z Czumska Dużego, zakupiono nowy gimbus, do szkoły Sosnowo , Pani radna nie głosowała, a korzystają również z niego dzieci z  tamtego terenu . Pani Krajewska odpowiedziała, że była za kupnem autobusu do szkoły w Sosnowie, mamy nagrane.
Dalej Pani Nowakowska powiedziała, że był remont hydroforni w Sosnowie na kwotę ponad 100.tys. zł, który przyczynił się do poprawy jakości wody dla mieszkańców sołectw Sosnowo, Kosiory, Czumsk Mały i Czumsk Duży oraz Narty.             
Następnie głos zabrał radny Słomiński, stwierdzając, że radni nie mają wpływu na plan inwestycji gminy, przewodniczący uczynił radę nie demokratyczną, komisja rewizyjna działa w sposób sprzeczny z ustawą o samorządzie gminy, nie dopuszcza się radnych klubu „ Dobra Gmina Wspólna Sprawa” do prac w komisjach stałych w szczególności w komisji rewizyjnej i jest wątpliwość do  rzetelnego nadzoru tej komisji nad gospodarką finansową gminy jak również co do prawidłowości realizacji zadań gminy i jej finansów. Nie neguje wszystkich działań gminy w zakresie inwestycji, czego dowodem jest wiele podjętych jednogłośnie uchwał.
Pan Przewodniczący stwierdził, że rada jest demokratyczna, czego dowodem jest przyjmowanie uchwał większością głosów. Pan Długokęcki powiedział, że stwierdzenie radnego Słomińskiego jest jednostronne.
Pan Gutkowski odniósł się do wypowiedzi Pana Słomińskiego w sprawie głosowania nad uchwałami i stwierdził, że za budową drogi w Nadrożu powinien zagłosować podobnie jak głosowała opozycja za drogą w Pręczkach – czyli przeciw. To jednak zaszkodziłoby mieszkańcom Nadroża. Dodał, że gdyby była sytuacja odwrotna w tej radzie to Pani Wójt w tej gminie nic nie mogła by zrobić. Pan Słomiński zabierając głos zaprzeczył tej wypowiedzi i powiedział, że proponował tylko ograniczenie kredytu w kwocie niezbędnej potrzebnej na budowę drogi Pręczki(Seperak).
Po zakończeniu dyskusji Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/4/06 w sprawie absolutorium głosowało 9 radnych,  przeciw była Pani Krajewska, wstrzymało się od głosowania 4 radnych ( Słomiński, Szałwiński, Szarszewski, Buczyńska ).

Ad 10.
W tym punkcie głos zabrała Pani Buczyńska informując o składaniu wniosków na zalesienie ze środków unijnych, które należy składać w Nadleśnictwie Skrwilno wraz z niezbędnymi dokumentami oraz o szkoleniach na temat zalesień gruntów, które odbędą się jesienią bieżącego roku.

Ad 11 .
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1420 zakończył obrady XXVIII sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Protokolant
Marek Długokęcki                                                           Marianna Przeradzka     

Plik do pobrania Protokół nr I/2006 (88kB) pdf     
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 marca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 kwietnia 2006, 12:47:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2496