Protokół nr 3/2003

P r o t o k ó ł Nr III/2003 

z obrad VI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. 

       Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów, dyrektor GOW w Sitnicy i zaproszeni goście. 

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad : 

1. Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie protokółu z V sesji. 

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
 
3. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2002r. 

4. Przedstawienie uchwały Nr 80/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2002r. 

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo. 

6. Przedstawienie uchwały Nr 30/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo z wykonania budżetu gminy za 2002r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie, 
b) wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie, 
c) zbycia nieruchomości mienia gmninnego, 
d) przyjęcia Statutu Gminy Rogowo.

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

Pani Wójt zawnioskowała wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 ppkt d) w brzmieniu :zmiany w budżecie gminy na 2003r polegające na przesunięciu kwoty 8.174 zł ,wynikającej z różnicy powstałej po przetargu zadania „ Modernizacja drogi Rogowo-Brzeszczki Małe” na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja drogi Rogowo-Brzeszczki Duże”, natomiast pkt e) przyjęcie Statutu Gminy Rogowo. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyła 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokółu z V sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i można go było przeczytać wcześniej w pokoju nr 16. Za przyjęciem protokółu bez czytania jego treści głosowało 10 radnych, 3 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się. W związku z tym, że propozycja Przewodniczącego Rady została przegłosowana większością głosów, protokół z V sesji został przyjęty bez czytania. 

Ad 2.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że między sesjami odbyły się dwa posiedzenia komisji. W dniu 7.04 br komisja analizowała wykonanie budżetu za 2002r, sprawdzała czy zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. Pan Kopczyński podkreślił, że w trakcie analizowania wydatków budżetowych zwrócono uwagę na fakt, że dużo środków finansowych przeznaczono na rzecz dzieci między innymi na dożywianie. Komisja podczas oceniania wykonania budżetu za ubiegły rok pod kątem realizacji zadań inwestycyjnych stwierdziła, że jedynym zadaniem niezrealizowanym to zakup samochodu dla OSP Rogowo, ponieważ Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej chciała przeznaczyć dla naszej gminy wóz bojowy lekki, który nie zdałby egzaminu na terenie naszej gminy, więc oczekujemy na realizację w 2003r. Komisja złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo. W dniu 23.04.br głównym tematem na posiedzeniu komisji było omówienie projektu Statutu Gminy sporządzonego przez Komisję Statutową, do którego komisja nie wnosi zastrzeżeń. Inny temat to wskazanie przedstawiciela gminy do Rady Społecznej ZOZ w Rypinie w osobie Pani Barbary Nowakowskiej oraz zbycie nieruchomości gminnej dotyczącej byłej SP w Pręczkach.. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji miało miejsce 22.04.br, na której omawiane były tematy : wykonanie budżetu za 2002r. Komisja zwróciła uwagę na zaległości w zobowiązaniach podatkowych, omówienie projektu Statutu Gminy, wytypowano delegata w osobie Barbary Nowakowskiej do Rady Społecznej ZOZ w Rypinie, sprzedaż obiektu po byłej SP w Pręczkach na cele służby zdrowia. Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego Pan Dąbrowski poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie 23.04.br, na której zapoznano się z wykonaniem budżetu gminy za 2002r, z projektem Statutu Gminy, do którego komisja nie wnosi zastrzeżeń oraz wytypowano panią Barbarę Nowakowską jako przedstawiciela gminy do Rady Społecznej ZOZ i wyrażono zgodę na zbycie mienia gminnego jakim jest budynek po SP w Pręczkach. 3 Przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Zdrowotnej i Kultury poinformował, że w dniu 16.04.br odbyło się posiedzenie komisji, na którym zapoznano się z wykonaniem budżetu za ubiegły rok, z projektem Statutu Gminy opracowanym przez Komisję Statutową . Komisja przyjęła projekt statutu jednogłośnie. Ponadto komisja wstępnie zapoznała się z sytuacją demograficzną w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie naszej gminy,. Komisja proponuje Barbarę Nowakowską na przedstawiciela do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie, zapoznano się z propozycją sprzedaży budynku po SP w Pręczkach na cele służby zdrowia. 
Do przedstawionego materiału radna Krajewska zapytała, którym szkołom grozi niż demograficzny ? Pan Długokęcki odpowiedział, że komisja oświaty tym tematem zajmie się na kolejnym posiedzeniu , na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że sytuacja jest stabilna pod względem liczby dzieci w dwóch szkołach : Sosnowo i Rogowo. Natomiast w Kobrzyńcu i Nadrożu liczba dzieci zmniejsza się co roku. 

Ad 3.
W tym punkcie prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r. 
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 7.593.588 zł i po stronie wydatków 7.671.951 zł. W ciągu roku zwiększano budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków. Dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 100,5%. Wójt przedstawiła wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej. 
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na dochody składają się głównie wpływy z opłat za pobraną wodę – jest to kwota 167.898 zł. Dochody w dziale „Transport i łączność” dotyczą głównie rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących likwidacji rachunku inwestycyjnego w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji. 
W dziale „Działalność usługowa” dochody stanowią wpływy z działalności Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na „cmentarnictwo”. Na dochody w dziale „Administracja publiczna” składają się wpływy z dotacji z budżetu państwa, z różnych opłat, z opłaty eksploatacyjnej. 
Największą pozycję w dochodach stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, których wykonanie stanowi 1.205.581 zł tj. 102,1% planu. Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dochody własne. 
W dziale „Różne rozliczenia „dochody stanowią otrzymane subwencje : oświatowa, podstawowa, rekompensująca utracone dochody w podatku rolnym i leśnym, rekompensująca dochody w związku z częściową likwidacją podatku transportowego. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody stanowią otrzymane dotacje z różnych źródeł. W dziale „Ochrona zdrowia” dochody uzyskano z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. 
Dochody w dziale „Opieka społeczna” stanowią wpływy z różnych dotacji na zadania związane z opieką społeczną. W dziale tym odnotowano niepełne wykonanie w stosunku do planu związane ze zwrotem środków do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W związku z niewykorzystaniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ogółem w wysokości 3319 zł. Dochody w dziale” Gospodarka komunalna” stanowią środki od Agencji Własności Rolnej SP na realizację inwestycji w wysokości 500.000 zł oraz dotacja celowa na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich. Kończąc omawianie dochodów Wójt podkreśliła, że pomimo wykonania dochodów do planu istnieją zaległości w zobowiązaniach podatkowych, na które zostały wystawione upomnienia. Wójt przedstawiła również skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i obniżek w podatkach, które w minionym roku wyniosły 181.174 zł tj. 9,5% osiągniętych dochodów własnych. 
Przystępując do omawiania wydatków Wójt stwierdziła, że zadania były realizowane w miarę spływu dochodów. 
W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” najwięcej środków przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty trzech stacji wodociągowych tj. 93.949 zł w tym energia elektryczna 58.693 zł. W dziale „Transport i łączność” środki przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki na zadania dotyczące zamiany i wykupu działki dla potrzeb budowy studni głębinowe, uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów leśnych na cele rekreacyjne oraz zapłatę za czyszczenie kominów i zużytą energię na klatce schodowej w DN w Kobrzyńcu i agronomówce w Rogowie. 
Wydatki w budżecie na „Działalność usługową” dotyczyły zadań w zakresie cmentarzy i działalności GOW w Sitnicy. Wydatek dotyczący cmentarza wyniósł 5.000 zł, z którego dokonano remontu pomnika ofiar II wojny światowej. 
W dziale „Administracja publiczna” wydatki poniesiono na zadania urzędu wojewódzkiego, rady gminy, urzędu gminy, spisu powszechnego, poboru podatków. Na działalność Rady Gminy wydatkowano w 2002r 32.113 zł, na funkcjonowanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 878.684 zł, na którą składa się między innymi wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia komputerów, bieżące utrzymanie urzędu , opłata za licencje i serwisy ( 142.162). Z działu tego dofinansowano również do działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 
Z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy. Dofinansowano również z tego działu do zakupu nowego samochodu służbowego dla Rewiru Policji w Rogowie, a także są zabezpieczone środki na zakup samochodu pożarniczego zgromadzone na subkoncie. 
W dziale „Oświata i wychowanie” na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 1.611.292 zł, natomiast na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Rogowie wydatkowano kwotę 992.935 zł. W tym dziale wydatkowano również na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu świetlicy w gimnazjum w wysokości 213.647 zł. W dziale tym przeznaczono 5 również środki na dowożenie dzieci do szkół. Największą pozycję związaną z dowożeniem uczniów stanowi zakup biletów miesięcznych w kwocie 52.119 zł. W tym dziale nie wykorzystano w pełnej wysokości środki na planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 
Na zadania w zakresu „Ochrona zdrowia” środki przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania z zakresu „Opieka społeczna” finansowane były z dotacji celowych oraz ze środków własnych. 
Zadania w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” polegały między innymi na finansowaniu za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego , na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na wysypisku śmieci w Hucie Chojno, na badanie wód z pizometrów znajdujących się w rejonie wysypiska odpadów w Hucie Chojno, uiszczenie opłat za energię w budynkach komunalnych. W dziale tym na subkoncie zgromadzone są środki w kwocie 500.000 zł na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczki-Rypin. 
W dziale „Biblioteki” środki przeznaczono na działalność trzech bibliotek. Wydatki dotyczyły : wynagrodzenia dla pracowników bibliotek, zakup książek i komputera, bieżące utrzymanie bibliotek. 
W dziale „Kultura fizyczna i sport” środki przeznaczono głównie na zakup nagród, pucharów wójta dla uczestników turniejów, zawodów, rajdów. 
Wójt na zakończenie podkreśliła, że w minionym roku budżet zamknięty został wynikiem dodatnim w wysokości 125.803 zł. Pozyskiwane były środki z innych źródeł. Gmina nie ma na koniec 2002r żadnych zobowiązań. 
Pani Nowakowska przedstawiła również sprawozdanie z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r. 
Po omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły przez Panią Wójt Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

Ad 4. 
Po wznowieniu obrad Pani Wójt odczytała uchwałę Nr 80/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2002r. 

Ad 5.
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogusław Kopczyński przedstawił wniosek złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo. Stanowisko komisji przewodniczący motywował realizacją zadań zawartych w uchwałach podejmowanych przez Radę Gminy tej i poprzedniej kadencji. Pan Kopczyński podkreślił, że komisja oceniając budżet zauważyła, że przy tak niskich dochodach własnych zadania inwestycyjne były realizowane, a nawet skrócono termin budowy drogi Pręczki-Lasoty, która miała być zakończona w 2004r. Komisja potwierdza, że gmina nie ma zadłużeń wobec 6 banków ani innych wierzycieli i dlatego komisja zaakceptowała wykonanie realizowanych zadań gospodarczych i tym samym wnioskowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r i udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Rogowo. 

Ad 6.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła uchwałę Nr 30/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo z wykonania budżetu gminy za 2002r. 

Ad 7.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwał. Przystępując do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy prowadzący obrady poprosił o dyskusję w tym temacie. Radny Słomiński zabierając głos stwierdził, że klub nie miał możliwości pracy w komisji rewizyjnej przez co nie brał udziału w kontrolowaniu całego ubiegłorocznego budżetu. Z tego względu jak stwierdził radny Słomiński w większości klub będzie głosować w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi wstrzymując się od głosowania. Więcej pytań do przedstawionego materiału w sprawie wykonania budżetu nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i zarządził głosowanie. 11 radnych głosowało za podjęciem Uchwały Nr VI/9/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002ri udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie, 4 radnych wstrzymało się od głosowania ( Słomiński, Szałwiński, Buczyńska, Krajewska ). 
W temat podjęcia uchwały w sprawie wskazania delegata gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie wprowadziła Wójt Gminy. W swojej wypowiedzi nadmieniła, że w poprzedniej kadencji była delegatem gminy w Radzie ZOZ. Za prace w radzie nie ma diet, członkowie Rady ZOZ głównie zajmują się opiniowaniem przy zakupie sprzętu medycznego i budżetu Pan Długokęcki odczytał pismo Starosty Rypińskiego w tej sprawie. Przewodniczący Rady i wszystkie komisje zaproponowały na delegata gminy Panią Barbarę Nowakowską. Innych propozycji nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej wyłonienia przedstawiciela gminy do składu Rady ZOZ i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VI/10/2003 w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy do składu rady Społecznej ZOZ w Rypinie. 
W temat zbycia nieruchomości mienia gminnego dotyczącego budynku i działki po byłej SP w Pręczkach wprowadziła Wójt. Stwierdziła, że lekarze z powiatu rypińskiego są zainteresowani kupnem budynku z częścią działki. Obiekt ten przeznaczony byłby na cele rehabilitacyjne i opiekę paliatywną. Wywiązała się dyskusja. Radny Szałwiński stwierdził, że projekt uchwały nie jest kompletny, nie zawiera wyceny gruntu i nie ma wartości budynku. Wójt odpowiedziała, że rada gminy podejmuje decyzję o zbyciu mienia, natomiast po podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości gmina zleca rzeczoznawcy wyszacowanie obiektu i 7 nie wolno mienia gminnego sprzedać bez przetargu. Radny Słomiński powiedział, że do podjęcia takiej uchwały radni powinni posiadać większą wiedzę na temat przyszłego przeznaczenia zbywanej nieruchomości. Podmiot, który chce nabyć tę nieruchomość powinien przedstawić zamierzenia co do nabywanej nieruchomości. 
Wójt odpowiedziała, że zainteresowani kupnem nieruchomości określili przeznaczenie budynku, o którym wcześniej mówiła tj. na działalność rehabilitacyjną i opiekę paliatywną. W przetargu będzie można w specyfikacji podać uwarunkowanie, które będą dla przyszłych nabywców. Nie mając uchwały o zbyciu mienia, nie ma podstawy do zlecenia dla rzeczoznawcy do wyszacowania obiektu. Radna Buczyńska nawiązała do tematu zmiany przeznaczenia gruntów położonych w Rudzie, na które radni poprzedniej kadencji wyrazili zgodę. Na tych gruntach miał powstać ośrodek rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Ośrodka nie ma, grunty zostały podzielone na działki rekreacyjne. Wójt odpowiedziała, że grunty w Rudzie nie były własnością gminy, wykupione były od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych a przeznaczenie gruntów nie uległo zmianie. Większość rolników w Rudzie sprzedaje swoje grunty na działki letniskowe. Radna Buczyńska poprosiła o przedstawienie składu komisji przetargowej. Wójt poinformowała, że w skład komisji przetargowej wchodzą : Józef Tykarski, Leszek Kukowski, Hanna Stańska. Zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w skład komisji przetargowej mogą wchodzić tylko pracownicy danej jednostki. Natomiast w skład komisji przetargowej dotyczącej inwestycji dofinansowanych ze środków SAPARD wchodzą : przewodniczący – Maria Nowińska, członkowie Hanna Stańska, Leszek Kukowski i Józef Tykarski, sekretarz Barbara Kowalska. 
Radny Słomiński zawnioskował, aby podjąć uchwałę po dokonaniu podziału działki i wydzieleniu boiska i po sporządzeniu wyceny przez rzeczoznawcę wyszacowanej nieruchomości. W nawiązaniu do wniosku radnego Słomińskiego wójt zaproponowała zapis w protokole, że rada zezwala wójtowi na rozpoczęcie wstępnych spraw związanych z przygotowaniem polegającym na rozgraniczeniu gruntu i na zleceniu rzeczoznawcy wyceny nieruchomości .Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Pani Wójt dotyczącą wniosku radnego Słomińskiego. Radni jednogłośnie przyjęli propozycję dotyczącą zezwolenia wójtowi na rozpoczęcie spraw związanych ze zbyciem powyższej nieruchomości. Z kolei Wójt przedstawiła pismo z Departamentu Wsparcia Funduszu Strukturalnego, z którego wynika, że wnioskodawcy maja obowiązek skorygowania uchwały budżetowej do kwot inwestycji po przetargu po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zmiana w budżecie polega na tym, że kwota przyjęta przed przetargiem do współfinansowania inwestycji dotyczącej „ Modernizacja drogi Rogowo-Brzeszczki Małe „ to 627.227 zł, po przetargu – 619.053 zł. Różnica powstała z przesunięć planowanych nakładów w kwocie 8.174 zł została umieszczona w zadaniu inwestycyjnym polegającym na „ Modernizacja drogi Rogowo- Brzeszczki Duże”. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VI/11/2003 8 zmieniającą uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. 
Następnie prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad Pan Długokęcki poprosił Panią Marię Nowińska o przedstawienie kolejno rozdziałów projektu Statutu Gminy Rogowo przez ich czytanie. Po przedstawieniu każdego rozdziału radni będą wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia.
Do rozdziału I Postanowienia ogólne – radni nie wnieśli uwag. 
Do rozdziału II Gmina – radna Buczyńska zaproponowała w § 3 ust. 3 dodać 22 sołectwa..
Pozostali radni poparli propozycję radnej. 
Rozdział III Jednostki pomocnicze gminy – uwag nie było. 
Rozdział IV Organizacja wewnętrzna Rady. Radny Słomiński zaproponował wprowadzenie zapisu w § 22 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu : przygotowanie radnym, na ich wniosek materiałów, informacji dotyczących gminy, jej organów i spraw z nimi związanych . Na powyższe Pani Wójt stwierdziła, że § 70 tego statutu przewiduje prawo do uzyskania informacji i dostęp do dokumentów organów gminy. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwa wnioski dotyczące § 22. Za propozycją Komisji Statutowej tj. pozostawienie treści zapisu § 22 statutu głosowało 9 radnych, za propozycją radnego Słomińskiego głosowało 6 radnych. Rozdział V Tryb pracy Rady. 
Radna Buczyńska zaproponowała, aby zmienić w poszczególnych paragrafach statutu zapis Przewodniczący Rady na zapis Przewodniczący obrad. Radni jednogłośnie przyjęli powyższą poprawkę Radny Słomiński zawnioskował o dopisanie w § 25 w ust. 5 po słowach „Urzędu Gminy” i tablicach w sołectwach. Stwierdził, że zawiadomienie o sesji powinno być wywieszane za pomocą sołtysów do wiadomości na tablicach sołeckich. Radni jednogłośnie zaakceptowali powyższy zapis. 
Radny Stefański przedstawił propozycję Komisji Rozwoju Gospodarzcego dotyczącą zmiany zapisu § 48 ust. 1 poprzez wykreślenie słowa „ponumerowanych”. Radny Stefański dodał, że komisja była za nie numerowaniem kart w głosowaniu tajnym. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Komisji Gospodarczej. Radny Słomiński nawiązał do zapisu § 56 ust. 1 i stwierdził, że przewodniczącego komisji powinna wybierać Rada spośród członków komisji i zawnioskował zapis tego ustępu „Do kierowania pracami komisji, Rada Gminy wybiera spośród członków komisji przewodniczącego, zaś zastępcę przewodniczącego członkowie komisji wybierają ze swego grona”. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie dwa wnioski dotyczące zapisu § 56. Za wnioskiem Komisji Statutowej głosowało 10 radnych, za wnioskiem Pana Słomińskiego – 5 radnych. 
Rozdział VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej. 
Radny Słomiński stwierdził, że zapis § 61 ogranicza możliwości kontrolne Komisji Rewizyjnej. Zaproponował brzmienie § 61: 
ust. 1 Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę jednostek i organów gminy. 
ust. 2 Komisja pisemnie informuje zainteresowanych o zamiarze podjęcia kontroli. 
Wójt zaproponowała, aby pozostawić zapis w tym paragrafie dotyczący podjęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną po podpisaniu upoważnienia przez Przewodniczącego Rady. Za brzmieniem zapisu § 61 wnioskowanego przez radnego Słomińskiego głosowało 15 radnych. 
Rozdział VII Zasady działania klubów radnych. 
Radny Słomiński zawnioskował usunięcie w § 68 ust. 3 i 4 oraz w § 67 w ust. 1 stwierdzi ł, że jest ograniczenie składu ilościowego do utworzenia klubu. Uważa, że liczba 3 radnych do utworzenia klubu jest wystarczająca na skład 15 radnych. Za wnioskiem radnego Słomińskiego dotyczącego usunięcia ust. 3 i 4 w § 68 głosowało 15 radnych, natomiast za zmiana zapisu w § 67 dotyczącego składu liczbowego do utworzenia klubu głosowało 5 radnych, natomiast 10 radnych głosowało za pozostawieniem zapisu w wersji proponowanej przez Komisję Statutową. 
Rozdział VIII Jawność działania organów Gminy – radni nie mieli zastrzeżeń. 
Rozdział IX Organizacja i tryb pracy Wójta Gminy. 
W tym punkcie Pani Wójt zawnioskowała ujęcie w § 73 ust. 2 w brzmieniu : „Wobec Wójta czynności, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Rady”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta. 9 radnych głosowało za przyjęciem wniosku Wójta, 6 radnych wstrzymało się. 
Rozdział X Postanowienia końcowe – radni nie wnosili uwag. 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały dotyczącej przyjęcia Statutu Gminy. Za podjęciem uchwały Nr VI/12/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo głosowało 10 radnych , 5 wstrzymało się od głosowania. 
Nastąpiła przerwa w obradach sesji. 

Ad 8.
Po wznowieniu obrad w punkcie „wolne wnioski” Wójt poinformowała, że Starosta Rypiński wystąpił z prośbą o podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem a Gminą dotyczącego utworzenia Publicznego Gimnazjum z siedzibą przy Szkole Nr 1 w Rypinie dla uczniów o średniej 5. Radni nie mieli uwag. Kolejną sprawę, którą przedstawiła Pani Wójt to wystąpienie ośrodka z Konstancina Jeziornej o wyrażenie zgody na udostepnienie lokalu do bezpłatnego badania słuchu audiometrycznego. Zadaniem gminy byłoby również zabezpieczenie wyżywienia i noclegu dla osoby badającej. 
Następny temat, który poruszyła Wójt to kolejny raz nie odbycie się przetargu na budowę zbiornika wyrównawczego w Rogowie ze względu na brak ofert na wykonanie tego zadania. Po 5.05 będzie ogłoszony po raz trzeci przetarg na to zadanie. 
Z kolei radny Słomiński poprosił o bliższe informacje dotyczące zatrudnienia bezrobotnych jak również zapytał, czy wobec osoby dozorującej na wysypisku w Hucie Chojno wyciągnieto konsekwencje za nie dopilnowanie, kiedy zrzucono płyty eternitu na wysypisko. 
Wójt odpowiadając na pierwszy temat poinformowała, że na posiedzeniu Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Pracy przyznano naszej gminie kwotę około 75 tys. zł tj. na 13 osób przez okres 6 miesięcy. W związku z tym, że na terenie naszej gminy jest duże bezrobocie Wójt postanowiła zatrudnić więcej osób co 2 miesiące. W ten sposób skorzysta więcej rodzin. Będą zatrudnione osoby z różnych sołectw.
Odnośnie transportu eternitu na wysypisko Wójt stwierdziła, że osoba zatrudniona jest na ryczałcie , a nie jest to dozorca, który pilnuje całą dobę. Jego obowiązkiem jest uporządkowanie porozrzucanych papierów, dopilnowanie, aby na wysypisko nie wrzucały śmieci osoby spoza terenu naszej gminy. Wójt powiedziała, że dozorca otrzymuje miesięcznie ryczałt około 300 zł. Pani Krawczyk pracownik GOPS potwierdziła, że dozorca otrzymuje netto 237 zł miesięcznie za swoją pracę. 
Z kolei głos zabrała Pani Elżbieta Wysocka , która zapytała czy zawiadomienia na sesję będą wywieszane na tablicach w sołectwach. Przewodniczący Rady odpowiedział, że będą informacje wywieszane. 

Ad 9.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady o godz. 15 00 zakończył kolejne obrady sesji. 
Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy                                         Protokolant 
     Marek Długokęcki                                            Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Protokolant (29 kwietnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2003, 09:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3004