Protokół nr VIII/2005

P r o t o k ó ł  Nr VIII/05

z obrad XXVII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XXVII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Rogowo i podległych jej
    samorządowych jednostek organizacyjnych,
b) zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie
    uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2005r,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2006 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. Innych propozycji  radni nie zgłosili i przyjęto jednogłośnie proponowany porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 11 radnych, 4 radnych ( Buczyńska, Krajewska, Słomiński, Szałwiński ) wstrzymali się od głosowania.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 12.12.2005r na którym zapoznano się z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu świetlicy w Pręczkach.  Inny temat posiedzenia komisji to  projekt budżetu gminy na 2006r, który komisja wnioskowała o przyjęciu do realizacji.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 13.12br,na której zajmowano się tematem dotyczącym programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz omówiono projekt budżetu na 2006r.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 19.12.br zajmowano się następującymi tematami : zapoznano się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z wynikiem przetargu nieograniczonego dotyczącego obsługi bankowej budżetu gminy Rogowo oraz przedstawiono projekt budżetu na 2006r.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 14.12.2005r , na której poruszane były tematy związane z projektami uchwał na sesję.
Ad 3.
Kolejny temat obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :
- dokonano sprzedaży budynku po starej szkole w Nadrożu,
- w dniu 2.12.2005r podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1.600.000 zł na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Pręczki,
- ogłoszono przetargi : na zakup paliwa i oleju do pojazdów gminnych, na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla urzędu gminy i podległych jej jednostek organizacyjnych, na obsługę bankową budżetu gminy Rogowo, na sprzedaż pojazdów gminnych ( Tarpan i stary autobus ),
- podpisano umowę z Wojewodą o dofinansowanie do zadania dotyczącego budowy drogi Pręczki(Seperak),
- podpisano umowę z Marszałkiem przyznającą środki w wysokości 197.000 zł na dofinansowanie do zadania dotyczącego remontu świetlicy w Pręczkach .Obecnie  przygotowywane są dokumenty w celu ogłoszenia przetargu.
- wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w Rypinie i do Nadleśnictwa w sprawie uwzględnienia dróg gminnych na terenie sołectwa Narty,
- uczestniczono w naradzie w sprawie ustawy o informatyzacji, która obliguje gminy,
- opracowano wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego wniosek o dofinansowanie do dodatkowych zadań sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży,
- podpisano umowę pomiędzy gminą Rogowo a Nadleśnictwem w sprawie przekazania środków na dofinansowanie do remontu bieżącego dróg,
- odbyła się kontrola RIO w Bydgoszczy , w wyniku której nie stwierdzono uwag.
Radni nie mieli pytań do wójta.
Ad 4.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Rogowo wprowadziła Pani Wójt, która poinformowała, że obsługujący do tej pory BANK PEKAO S.A w Rypinie był niekorzystny ze względu na drogą obsługę. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejsza ofertę z wszystkich banków biorących udział w przetargu - Bank Pocztowy S.A O/Włocławek. W tym temacie głos zabrał radny Słomiński prosząc o zacytowanie brzmienia art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jest powołany w projekcie uchwały dotyczącej wyboru banku do obsługi budżetu gminy. Pani Skarbnik odczytała brzmienie art.134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej obsługi bankowej budżetu gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/38/05 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Rogowo i podległych jej samorządowych jednostek organizacyjnych radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie na 2005r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Oto, niektóre propozycje zmian po stronie dochodów :
zwiększenie dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje drogi Pręczki, zwiększenie środków na dofinansowanie remontu bieżącego dróg otrzymanych od Nadleśnictwa Skrwilno, zmniejszenie planowanych do otrzymania środków na dofinansowanie do budowy drogi Rogowo-Brzeszczki Duże III etap i budowy drogi Sosnowo-Zamość w związku z nie przyznaniem środków na te zadania .
Oto, niektóre propozycje zmian po stronie wydatków :
zmniejszenie planowanych środków na drogę Sosnowo-Zamość i na drogę Rogowo-Brzeszczki Duże III etap, zwiększenie środków na budowę drogi Pręczki, zwiększenie środków w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Zdrowia w Czumsku Dużym, urealnienie wydatków przeznaczonych na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo- Rogowo-Świeżawy w oparciu o przeprowadzony przetarg . W związku z koniecznością wdrożenia od 1.01.2006r programu na prowadzenie działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy, nastąpiła konieczność zakupu komputera do tej obsługi wraz z oprogramowaniem. Nastąpiła również potrzeba zakupu nowej kserokopiarki do Urzędu Gminy. Środki na zakupy inwestycyjne będą zabezpieczone w ramach przeniesień z zaoszczędzonych wydatków w urzędzie gminy.                  
Skarbnik omówiła również zmiany w załącznikach do budżetu.
Radny Słomiński poprosił o podanie wartości budowanej drogi Rogowo-Brzeszczki Duże. Pani Wójt powiedziała, że ta inwestycja nie została zakończona, oczekujemy na środki unijne na to zadanie. Kosztorys według przetargu na tę drogę wynosi 683.723 zł.
Z kolei radny Szałwiński zapytał na jaką kwotę został wygrany przetarg na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Pręczki ? Odpowiedzi udzieliła Pani Nurkowska. Następne pytanie radnego Słomińskiego – co spowodowało zmniejszenie we wpływach z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  po stronie dochodów w dz.756?
 Pani Skarbnik odpowiedziała, że  na zmniejszenie dochodów w tym dziale miały wpływy  z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe. Kolejne pytanie Pana Słomińskiego dotyczyło dz.900 po stronie wydatków  „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Pani Nurkowska wyjaśniła, że w tym dziale są ujęte zadania do realizacji dotyczące między innymi budowy kanalizacji ściekowej Rojewo – Rogowo-Pręczki, utrzymanie budynków komunalnych, przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Nadróż-Lasoty-Pręczki, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego . Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2005r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/39/05 zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podjęcia kolejnej uchwały dotyczącej programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższy temat przedstawiła Pani Wójt. Szczegółowo omówiła projekt programu, w którym jest zawarta diagnoza problemów alkoholowych w gminie Rogowo oraz planowane działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006r. Projekt programu został opracowany przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały odnośnie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/40/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Wójt zapoznała obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2006r i przedstawiła projekt budżetu gminy na 2006r. Projekt budżetu na 2006r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 9.756.300 zł a wydatki stanowią kwotę 9.376.300 zł. Pani Nowakowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów i rozdziałów, a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2006r i na lata 2006-2008. Przedstawiła również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym temacie. Radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wydatkowanych środków w dz. „Pomoc społeczna” na posiłki dla potrzebujących w wysokości 74.200 zł i na zakup żywności . Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt i Pani Kierownik GOPS. Są to środki przeznaczone na dożywianie wyłącznie dzieci szkolnych. Kolejne pytanie radnego Słomińskiego dotyczyło planowanej budowy drogi na odcinku Nadróż-Huta ( 1610 m). Radny zapytał do jakiego punktu wynosi odcinek drogi 1610 m ? oraz czy było to konsultowane z mieszkańcami ? Wójt odpowiedziała na powyższe zapytania i stwierdziła, że na zebraniu z mieszkańcami w Hucie był uzgodniony kierunek budowy drogi. Sołtys wsi Huta powiedziała, że na zebraniu  w tej sprawie brała udział duża liczba mieszkańców. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu na 2006r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XXVII/41/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2006r głosowało
12 radnych, 3 radnych ( Buczyńska, Krajewska, Szarszewski ) wstrzymali się od głosowania.
Ad 5.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1330 zakończył obrady XXVII sesji.


Na tym protokół zakończono.

               Przewodniczący Rady Gminy                                    Protokolant
                      Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska        

Plik do pobrania Protokół nr VIII/2005 (59kB) pdf   
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (29 grudnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 stycznia 2006, 13:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074