Protokół nr VII/2005

P r o t o k ó ł Nr VII/05
z obrad XXVI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu
24 listopada 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

            Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :


1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXV sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między
    sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2004r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy,
b) podatku od posiadania psów na 2006r,
c) określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006r,
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
    rolnego na 2006r,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków
    transportowych na 2006r,
f) podatku od nieruchomości na 2006r,
g) zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z
    dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
    Rogowo na 2005r,
h) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
    publicznego na terenie Gminy Rogowo,
i) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
   szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
   Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania
   dodatku mieszkaniowego na 2006r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości.Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. W tym punkcie radny Słomiński zabrał głos apelując do wszystkich radnych o nie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, uzasadniając tym, że protokół z sesji z dnia 9 września br został sfałszowany, gdyż nie odzwierciedla jego wypowiedzi na temat potraktowania starego mieszkańca gminy przez pewną osobę z Rogowa z powodu popierania opozycji. Pan Słomiński zaapelował do Przewodniczącego Rady o podanie się do dymisji.
Przewodniczący Rady ustosunkowując się do zarzutów radnego Słomińskiego, odpowiedział, że protokół z sesji jest streszczeniem z przebiegu obrad a nie stenografem. Wolą całej rady będzie przyjęcie lub odrzucenie protokołu podczas głosowania. Przewodniczący Rady powrócił do punktu dotyczącego przyjęcia porządku obrad i zaproponował umieszczenie w nim wystąpienia przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Zbigniewa Zgórzyńskiego Innych propozycji do porządku obrad nie było. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, 3 radnych ( Słomiński, Buczyńska, Krajewska ) byli przeciw, 2 radnych ( Sobocińska i Szarszewski ) wstrzymali się od głosowania.
W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi Izby Rolniczej. Pan Zgórzyński w swoim wystąpieniu poruszył sprawę zakładania płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę oraz wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 16.11.2005r na którym kontrolowano dokumenty księgowe z miesiąca października i listopada br dotyczące wypłat środków z budżetu jako zwrot kosztów podróży. Inne tematy posiedzenia komisji to :
zapoznanie się z projektami uchwał na sesję, wypracowano stawki podatkowe na 2006r oraz zapoznano się ze stanem zaległości w podatkach i za zużytą wodę.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 17.11.05r na której zajmowano się głównie tematem związanym z regulaminem czystości i porządku na terenie naszej gminy. Poza tym komisja zapoznała się z projektami uchwał dotyczącymi stawek podatkowych na 2006r.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 15.11.br zajmowano się następującymi tematami : wypracowano stawki podatkowe na 2006r, zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2005r oraz członkowie komisji zostali zapoznani z projektami uchwał na sesję między innymi : przyjęcie regulaminu czystości i porządku na terenie naszej gminy i nabycie nieodpłatnie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 14.11.br, na której poruszone były tematy :
regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Rogowo, zapoznanie się z proponowanymi stawkami podatków na 2006r i zaakceptowanie ich przez członków komisji, poinformowano o przygotowanej dokumentacji na remont SP w Kobrzyńcu i o sytuacji Ośrodka Zdrowia w Czumsku Dużym.

Ad 3.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :
- zgodnie z wnioskiem poruszonym na ostatniej sesji przez Pana Trymersa o wsparcie
  finansowe dla strażaków ochotników z Rogowa, wyjeżdżających kilka razy dziennie do
  pożarów zakupiono napoje chłodzące z budżetu gminy dla strażaków biorących udział w
  gaszeniu pożarów,
- uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Rypińskich, na którym poruszono
  temat zakupu pojemników na odpady w roku 2006,
- odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z przedstawicielem SANEPID w sprawie dożywiania
  dzieci w szkołach,
- odebrano promesę na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy 
  drogi Pręczki(Seperak). Pani Wójt poinformowała o trudnościach związanych z
  podpisaniem umowy przez Wojewodę na dofinansowanie ze środków strukturalnych do
  powyższego zadania,
- uczestniczono w spotkaniu Społecznej Rady ZOZ, na którym był poruszony temat
  sprzedaży ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym i Ugoszczu. Pani Wójt była przeciwna
  sprzedaży ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym,
- złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- podpisano akt notarialny dotyczący przystąpienia Gminy Rogowo do Toruńskiego
  Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- ogłoszono przetarg na zakup paliwa do pojazdów gminnych na 2006r, na zakup
  materiałów biurowych na 2006r dla urzędu gminy i jednostek podległych i na obsługę
  bankową,
- ogłoszono przetarg na sprzedaż dwóch pojazdów gminnych ( autobusu i samochodu
  Honker ),
- odbyło się zebranie w sołectwie Narty na temat budowy drogi,

Do tematu związanego z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym poprosił o głos Pan Jacek Soborski, który w swojej wypowiedzi stwierdził, że wystąpiły rażące zaniedbania w stanie obiektu ośrodka zdrowia. Zadeklarował pomoc finansową na remont tego budynku. Podczas dyskusji w tym temacie radni podjęli decyzję o przyjęciu środków finansowych od Nadleśnictwa i zainwestowaniu ich w remont obiektu ośrodka zdrowia.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 4.
W tym punkcie Pani Wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych za 2004r. Odczytała pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące złożonych oświadczeń. Z informacji wynika, wszyscy zobowiązani pracownicy samorządowi złożyli oświadczenia majątkowe zgodnie z terminem tj. do 30 kwietnia. Uwag do tych oświadczeń nie było. Natomiast jeden z radnych Pan Słomiński złożył nie w terminie i nie kompletne oświadczenie majątkowe.
Do powyższego tematu odniósł się radny Słomiński, który stwierdził, że jego postępowanie co do składania oświadczenia majątkowego jest podyktowane tym, że oświadczenia majątkowe nie są zamieszczane na stronie internetowej BIP.
W odpowiedzi na powyższe Pani Wójt stwierdziła, że oświadczenia majątkowe są umieszczone w BIP.

Ad 5.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy wprowadził Pan Kukowski. Poinformował, że nabywane grunty są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych i będą przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego i budowę boiska sportowego. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości gruntowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/29/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Kolejną uchwałą, którą radni podjęli była uchwała w sprawie podatku od posiadania psów. Pani Wójt wyjaśniła, że rolnicy są zwolnieni zgodnie z ustawą od płacenia podatku od dwóch psów i zaproponowała stawkę na 2006r obowiązującą w 2005r tj. 37 zł od jednego psa. Wszystkie komisje były za propozycją Wójta. Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/30/05 w sprawie podatku od posiadania psów na 2006r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt przedstawiła propozycję dziennej stawki opłaty targowej na 2006r w wysokości 3 zł. W tym temacie radna Buczyńska poruszyła sprawę utworzenia targowiska na terenie gminy. Pani Wójt odpowiedziała, że gmina tworząc targowisko musi zachować normy sanitarne. Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada placu na utworzenie targowiska z zachowaniem norm sanitarnych. Wszystkie komisje przychyliły się do propozycji Pani Wójt odnośnie wysokości stawki. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie stawek opłaty targowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/31/05 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006r radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2006r. Wójt zaproponowała nie podwyższanie stawki obowiązującej w 2005r tj. 25 zł za 1 kwintal żyta. Wszystkie komisje były za propozycją Pani Wójt. Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia stawki ceny żyta do podatku rolnego i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/32/05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu podatku rolnego na 2006r głosowali wszyscy radni obecni na sali.
Kolejna uchwała to określenie stawek podatku od środków transportowych na 2006r. Pani Wójt wnioskowała aby nie podwyższać na przyszły rok stawek tego podatku za wyjątkiem dwóch przypadków, w których Minister Finansów określił wyższą stawkę minimalną niż obowiązywała w naszej gminie w roku bieżącym. Propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2006r stanowi załącznik do protokołu. Wszystkie komisje były za propozycją wójta. Innych propozycji radni nie zgłosili. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVI/33/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.
Pani Wójt podała propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2006r, które stanowią załącznik do protokołu. Propozycje stawek zostały przedstawione kolejno według poszczególnych kategorii. Wszystkie komisje przychyliły się do propozycji Pani Wójt. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie stawek podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/34/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006r radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie na 2005r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nadmieniła, że po przesłaniu projektu uchwały na sesję dyrektor Rogo zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków na zakup komputerów do SP w Nadrożu.
Zmiany po stronie dochodów powodują zwiększenie dochodów własnych w związku z ich pozyskaniem i zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa .
Oto, niektóre propozycje zmian po stronie wydatków : zakup budynków na terenie GOW w Sitnicy – 12.000 zł, realizacja stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.466 zł , remont budynku komunalnego – 8.000 zł. Ponadto w dziale
„ Oświata i wychowanie” zaproponowano zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 11.400 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do SP w Nadrożu. Pani Skarbnik omówiła również zmiany w załącznikach do budżetu.
Radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zakupu budynków na terenie ośrodka. Pani Wójt odpowiedziała, że są to dwa domki, które zbywa gmina Rypin i obiekt , który użytkował Rutkowski Grzegorz. Radny Słomiński zapytał czy ośrodek wczasowy przynosi zysk dla budżetu. Pani Wójt odpowiedziała, że ośrodek jest jednostką budżetową, która utrzymuje się z wypracowanych własnych dochodów. Gmina nie dokłada do funkcjonowania ośrodka. Rady Słomiński zapytał czy jest koncepcja zagospodarowania obiektu przez kierownika ośrodka ? oraz – czy warto łożyć w ośrodek, który nie przynosi zysków do budżetu? Ponadto powiedział, że kwotę, którą planuje się wydatkować na zakup budynków na ośrodku należałoby przeznaczyć na zakup komputerów do szkół. Pani Nowakowska odpowiedziała, że kierownik ośrodka planuje utworzyć w tym budynku świetlicę. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2005r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/35/05 zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r głosowało 13 radnych, radny Słomiński wstrzymał się od głosowania.
O wprowadzenie w temat podjęcia uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy prowadzący obrady poprosił Panią Stańską. Na poprzedniej sesji w dniu 9.09.2005r radni otrzymali projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo. Radni zdecydowali, aby nie odczytywać treści regulaminu tylko przystąpić do dyskusji w tym temacie. Radna Buczyńska zwróciła uwagę na zapis paragrafu 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu dotyczący obowiązku właściciela nieruchomości do przyłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Stwierdzono, że w myśl tego zapisu zmusza się właścicieli nieruchomości do przyłączenia wewnętrznej kanalizacji do sieci kanalizacji pomimo posiadania przez nich ekologicznych szamb. Radny Słomiński zaproponował zmianę zapisu punktu 2 na „ gromadzenia, odprowadzania bądź wywozu ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej regulaminu czystości i porządku i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVI/36/05 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo.
Ostatnią uchwałę, którą radni podjęli było ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy. Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie ze zmianą Karty Nauczyciela regulamin wynagradzania nauczycieli musi być ustalany przez Radę Gminy na każdy rok. Proponowany regulamin na 2006r nie zawiera istotnych zmian do regulaminu przyjętego w 2005r. Radni do przedstawionego materiału nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie regulaminu wynagradzania nauczycieli i poddał pod głosowanie. Uchwałę Nr XXVI/37/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006r radni podjęli jednogłośnie.

Ad 6.
W tym punkcie Pani Buczyńska poinformowała o organizowanych szkoleniach dotyczących zalesienia i pielęgnacji gruntów leśnych. W szkoleniu może brać udział osoba, która zgłosi swój udział. Szkolenie zakończone jest otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenia odbywają się w Nadleśnictwie i w Ośrodku Szkoleniowym w Skępem.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14 zakończył obrady XXVI sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                    Protokolant
     Marek Długokęcki                                                        Jadwiga Trybańska

 

Plik do pobrania Protokół nr VII/2005 (75kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Rady Gminy w Rogowie (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 grudnia 2005, 12:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087