Protokół nr 2/2003

P r o t o k ó ł Nr II/2003

z obrad V sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 10 kwietnia 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na wniosek Grupy Radnych Przewodniczący zwołał V sesję w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni sołtysi.  Przewodniczący Rady zaproponował wnioskowany przez grupę radnych następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad V sesji i stwierdzeniu quorum,
b) przyjęcie protokołu z IV sesji.

2. Przedstawienie wyników postępowania wyjaśniającego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieprawidłowości w trybie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad 1. 
Otwarcia obrad V sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i sołtysów. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokółu z IV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i można go było wcześniej przeczytać w pokoju 16. Za przyjęciem protokółu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się . W związku z tym, że propozycja Przewodniczącego Rady została przegłosowana większością głosów, protokół z IV sesji został przyjęty bez czytania.

Ad 2. 
Przewodniczący Rady odczytał pismo Dariusza Słomińskiego występującego w imieniu Klubu „Dobra Gmina – Wspólna Sprawa „ skierowane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Radę Gminy Rogowo w dniu 19.11.2002r. Następnie przedstawił pismo Urzędu WojewódzkiegoWydziału Prawnego i Nadzoru we Włocławku dotyczące nadesłania dokumentów do wyjaśnienia poruszonych w piśmie radnego spraw oraz ustosunkowanie się do zarzutów. Z kolei Pan Długokęcki odczytał odpowiedź na wystąpienie radnych z Klubu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy z dnia 19.11.2002r, którą wystosował do Wydziału Prawnego i Nadzoru we Włocławku. Następnie Przewodniczący przedstawił pismo Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru dotyczącego wyników przeprowadzonego postępowania nadzorczego jak również odpowiedź do Wydziału Prawnego i Nadzoru informującą, że w dniu 31.03.br na obradach sesji będzie powołana Komisja Statutowa, która przygotuje projekt nowego Statutu Gminy Rogowo. Przewodniczący dodał, że Rada podjęła działania zmierzające do opracowania nowego statutu w celu dostosowania go do zmian przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nowy statut określi możliwość tworzenia i zasady działania klubów radnych zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dopiero wtedy będzie można zastosować art. 18 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym mówiący, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Pan Długokęcki powiedział „ Proszę Państwa, w moim przekonaniu Przewodniczący, a także Rada podjęła działania zgodniez zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy w Radzie Gminy Rogowo oficjalnie nie ma żadnego klubu, nie istnieje żaden klub radnych i również klub Dobra Gmina –Wspólna Sprawa. Na potwierdzenie tutaj zacytuję pismo z Urzędu Prawa i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy, które wyraźnie mówi o grupie radnych, natomiast nie o klubie. Chciałbym na koniec powiedzieć, że główną zasadą działalności Rady jest swoboda w kształtowaniu swych organów. Dlatego Rada jest władna przyjmować ze swego grona tych radnych do komisji, dla których wyraża zgodę większość. Działania zostały podjęte, statut jest w tej chwili w trakcie opracowywania. Statut prawdopodobnie zostanie Państwu dostarczony w przyszłym tygodniu. Będziecie mogli mieć Państwo wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się do następnej sesji, na której ujmę w porządku obrad uchwalenie Statutu Gminy Rogowo”. Radny Gutkowski zabierając głos stwierdził : „ Ja miałbym pytanie aktualnie do tej opozycji, jak dzisiaj są pretensje, że nie są w Komisji Rewizyjnej. Pan Szarszewski miał propozycję do Komisji Rewizyjnej, dlaczego zrezygnował. Niektórym posłom się śni bardzo dużo, gdzie chcieliby być, niestety mnie się dużo śniło i nie jestem tam, gdzie mi się śniło. Śniło się dużo przed wyborami, fotele były obsadzone. Niestety, przegraliście i trzeba się z losem godzić. I więcej decydujcie. Ja tak przynajmniej uważam. Jak Wy byście wygrali i mieli przewagę, ja chciałbym patrzeć na to co Wy byście czynili tu dzisiaj. A niestety los pogodził tak jak pogodził i musi to tak być „.Przewodniczący udzielił głosu radnemu Słomińskiemu, który przypomniał fakty z pierwszej sesji z dnia 19.11.2002r. W wypowiedzi stwierdził :” Pan Janusz Szarszewski zaproponowany do Komisji Rewizyjnej zrezygnował. To też prawda oczywiście. Ale czy chcecie Państwo powiedzieć, że będziecie narzucać każdemu rolę taką jaką Wy chcecie? Każdy ma prawo pracować tam gdzie chce, oczywiście i tam gdzie go inni chcą. To też prawda. Więc Pan Janusz Szarszewski miał prawo zrezygnować z tego. I nie jest to jakby żaden z argumentów usprawiedliwiających, że żaden z naszych członków nie wszedł do składu komisji rewizyjnej. Był typowany inny kandydat akurat, w tym przypadku to byłem ja, we własnej osobie, niestety przytoczyć wynik głosowania ? 9:6 „. Następnie radny Słomiński przypomniał, że był wniosek na początku obrad, gdzie obrady prowadziła radna Krajewska, aby nie wybierać w tej sesji pierwszej poszczególnych komisji stałych, gdyż tak naprawdę te komisje jeszcze nie miały nic do roboty. Pan Długokęcki przerwał wypowiedź radnemu stwierdzając, że komisje pracowały, a ich pracę można potwierdzić protokółami. W dalszej części Pan Słomiński porównywał zapisy w statucie gminy do obowiązującej ustawy między innymi dotyczące wyboru wójta. Radny Słomiński dodał, że art. 29 ust. 2 aktualnie obowiązującego statutu mówi, że każdy radny powinien pracować chociaż w jednej komisji stałej. Pan Słomiński poruszył temat dotyczący własnoręcznie robionych przez niego odpisów z protokółu I sesji, gdyż nie otrzymał jego kserokopii. Pozostawił ten temat pod rozwagę. Radna Orzechowska w swojej wypowiedzi nadmieniła, że skoro uchwały byłyby podjęte niezgodnie z prawem to zostałyby uchylone przez organ nadzorczy.. Radny Słomiński stwierdził, że przeszkodą do uchylenia uchwał z 19.11.2002r było niezachowanie przez Wojewodę 30 dniowego terminu , spowodowanego błądzeniem pism. Pan Przewodniczący powiedział, że każdy radny głosuje zgodnie z własnym przekonaniem i to jest istota całego samorządu. 

Ad 3. 
Po 5 minutowej przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i odczytał projekt uchwały zaproponowany przez grupę radnych w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej i poprosił o uzupełnienie tego projektu uchwały. Radna Buczyńska zaproponowała do składu komisji rewizyjnej radnego Dariusza Słomińskiego, desygnowanego przez klub radnych „ Dobra Gmina –Wspólna Sprawa”. Przewodniczący obrad poprosił o uzupełnienie projektu uchwały dot. pkt 2. Radny Słomiński powiedział, że wcześniej zdecydowano o 5 osobowym składzie Komisji Rewizyjnej, więc ktoś musi zrezygnować, żeby móc dokonać zmiany w powyższej komisji. Radny Gutkowski powiedział, że już głosowano nad składem komisji rewizyjnej , a nikt samowolnie nie zrezygnuje. Wywiązała się dyskusja pomiędzy radnymi. Głos zajęła radna Buczyńska wnioskując : „ W związku z tym, że sytuacja jest patowa, chcąc pomóc Przewodniczącemu zawieszamy tę uchwałę do czasu, do następnej sesji kiedy będzie głosowany statut i wtedy będziemy mogli rozmawiać „. Z kolei radny Gutkowski powiedział, że według niego dzisiejsze spotkanie urząd kosztuje, wypłacając diety radnym i sołtysom, a to była tylko sesja do odwołania członka komisji rewizyjnej. My powinniśmy szukać pieniędzy. Radny Długokęcki poddał pod głosowanie wniosek radnej Buczyńskiej. Za wycofaniem z obrad uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się ( Gutkowski ). 

Ad 4. 
Pan Marek Długokęcki przeszedł do pkt 4 obrad. Głos zabrał radny Słomiński, który wypowiedział się na poruszony temat przez radnego Gutkowskiego dotyczący pobierania diet w związku z dzisiejszą sesją. Radny stwierdził, że co powie Pan Gutkowski, gdzie komisje spotykają się między sesjami i rozmawiają o tym samym. Dziewięciu radnych pracuje w dwóch, trzech komisjach, czyli 2-3 krotnie bierze pieniądze za posiedzenie komisji za omawiane te same problemy. Tematyka dzisiejszej sesji była proponowana do porządku obrad na ostatniej sesji. Ze względu na niezrozumienie się z Przewodniczącym Rady zostały wycofane te punkty z obrad. Między radnymi wywiązała się dyskusja, do której włączył się radny Długokęcki, stwierdzając, że komisje swe posiedzenia mają wtedy, gdy zachodzi potrzeba. Radna Buczyńska dodała, że jeden radny na komisjach 4 trzy razy słucha tego samego tematu. Radni powinni rozwiązywać problemy na komisjach. Pan Długokęcki powiedział, że radna Buczyńska też była w minionej kadencji w dwóch komisjach. Pani Buczyńska odpowiedziała :” przychodziłam po diety, bo się nic nie robiło „. Z kolei Pan Kopczyński zaproponował rozwiązanie wszystkich komisji i nie będzie problemu z pobierania diet, a problemy będą rozwiązywane ogólnie na sali. „ Jeśli Państwa boli, że pobieram diety z posiedzeń dwóch komisji, to z jednej komisji przeznaczę na dożywianie dzieci „. Przewodniczący obrad udzielił głosu pani Elżbiecie Wysockiej, która zwróciła się do Wójta, Pana Przewodniczącego i do Rady o pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkańców domu nauczyciela. Mówczyni przedstawiła usytuowanie budynku, w którym mieszka 8 rodzin nauczycielskich.” Budynek został wybudowany w 1974r. Z jednej strony boisko, za nim cmentarz z drugiej strony dwa szamba i bagna. Stąd bardzo często, można sprawdzić, w okresie lata, kiedy jest mało wody „ śmierdzi jak rozkładający się trup”. Młodzież gra na boisku w piłkę nożną, a tumany kurzu unoszą się na wysokość 3-4 m. Kurz dochodzi do naszego domu. Wystarczy posiedzieć przed domem 5 minut, to trzeba zdjąć ubranie i włożyć do pralki. Trzy lata temu wykupiliśmy mieszkania, ale zobowiązano nas ,że od chwili wykupu nie możemy ich sprzedać przez najbliższe 10 lat. W innych gminach nie dokonano powyższego zapisu. Wykupując mieszkania, wykupiliśmy grunt od strony boiska 4 m, od gimnazjum 0 nawet 1 m, od kolejnej strony 2 m. Myśleliśmy, że ogrodzenie będzie w odległości 10 m, chociaż mamy wykupione 4 m. Ogrodzenie jest tandetne, wykonane słupy są wykopane z przed 50 lat, stare betonowe takie jak widziałam w Oświęcimiu. Wybudowano nam salę gimnastyczną, absolutnie niezgodnie z przepisami , po prostu za blisko. Dlatego od godz. 11-15 nie mamy słońca . W czasie wiejącego wiatru z szamba śmierdzi, dziś u mnie w domu też śmierdzi. Przy szambie był wywietrznik, a teraz go nie ma.” Radny Długokęcki zapytał czyje to szambo i gdzie śmierdzi. Pani Wysocka odpowiedziała, że szambo jest własnością mieszkańców domu. W dalszej wypowiedzi Pani Wysocka wyraziła niezadowolenie z faktu, że nie ma bramki pomiędzy domem, a gimnazjum.” Tą krótszą drogą chodziliby nauczyciele do szkół, obecnie muszą chodzić do tyłu, a nie do przodu, boczną drogą, dłuższą. Droga ta jest bardzo wąska i w okropnym stanie. Podczas deszczu woda nabiera się do pantofli, mi się też zdarzyło. Brak jest oświetlenia na tej drodze. Szanowni Radni, czy nie można tej drogi wyrównać, poszerzyć i oświetlić ?” W imieniu mieszkańców Pani Wysocka miała druga prośbę , wnioskując przesunięcie ogrodzenia od domu nauczyciela, a więc według mówcy zgodnie z przepisami przynajmniej 10 m do boiska szkolnego i zrobienie bramki w ogrodzeniu. „ My się pogodzimy z odległością gimnazjum pod warunkiem spełnienia próśb mieszkańców . Jeśli tych spraw nie załatwimy na miejscu to zwrócimy się do nadzoru w powiecie, województwie, a może do pani Jaworowicz. Przesunięcie ogrodzenia oraz zrobienie bramki będzie uznane jako rekompensata za nieprawidłową odległość sali gimnastycznej od naszego budynku. Bo nam się taka należy.” Następnie Pan Przewodniczący zadał pytanie,” czy mieszkańcy byli zmuszeni do wykupu mieszkań,? a cmentarza Rada nie przesunie. Była Pani wówczas dyrektorem szkoły podstawowej. Otrzyma Pani odpowiedź na piśmie , proszę o złożenie do protokółu te wnioski „. 

Ad 5. 
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady o godz. 12.00 zakończył kolejne obrady sesji. Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady                                                     Gminy Protokolant 
  Marek Długokęcki                                                       Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Protokolant (10 kwietnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2003, 09:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2714