Protokół nr 1/2003

P r o t o k ó ł Nr I/2003

z obrad IV sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 31 marca 2003 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie qworum,

b) przyjęcie protokółu z III sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia programu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych z gminy Rogowo,
b) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Rogowo,
c) zmiany określenia „ najniższe wynagrodzenie „ na określenie „minimalne wynagrodzenie”
d) zmiany uchwały Nr XXVII/32/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28.12.2001r w sprawie dożywiania dzieci w 2002r,
e) wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Rogowo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu,
f) powołania Komisji Statutowej,
g) zmieniająca uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r,
h) przejęcia nieruchomości na rzecz gminy

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono qworum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( w tym radna Buczyńska przybyła po stwierdzeniu qworum i przyjęciu protokółu z III sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokółu z III sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i można go było przeczytać wcześniej w pokoju nr 16. Za przyjęciem protokółu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, wstrzymało się 4 radnych. W związku z tym, że propozycja Przewodniczącego Rady została przegłosowana większością głosów , protokół z III sesji został przyjęty bez czytania.
Z kolei Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad ? Radny Słomiński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów : przedstawienie informacji z postępowania wyjaśniającego organu nadzoru w sprawie nieprawidłowości w trybie powoływania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzenie zmian w składzie komisji rewizyjnej . Przewodniczący zaproponował ujęcie zgłoszonych wniosków w pkt 4 porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji o sprawozdanie z posiedzeń za okres między sesjami. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 28.03 br, na które omawiane były następujące tematy : unieważnienie przetargu ogłoszonego na budowę zbiornika wyrównawczego i modernizację stacji wodociągowej w Rogowie z powodu braku minimalnej liczby ofert    ( wpłynęła jedna oferta ), omówienie sprawy dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności od 1.01.2003r planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zapoznano się z decyzją wójta w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, omawiano program ściekowy dla całej gminy Rogowo oraz zapoznano się z tematyką obrad sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji miało miejsce 12.03.2003r, na której omawiane były tematy : program ściekowy dla gminy Rogowo, przetarg na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Małe, zmiany w budżecie gminy na 2003r, dofinansowanie ze środków alkoholowych do wycieczki dla młodzieży gimnazjalnej, poruszono sprawy melioracji we wsi Pręczki oraz odbiór padłych zwierząt do zakładu utylizacji .
Przewodniczący Komisji Oświaty, opieki i Kultury poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 5.03.2003r omawiano program budowy kanalizacji sanitarnej dla gminy Rogowo, a także sprawy finansowe oświaty dotyczące zmniejszenia subwencji oświatowej na 2003r decyzją Ministra Finansów oraz sprawy bieżące w oświacie. W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego sprawozdanie z posiedzeń komisji odczytała pracownica prowadząca obsługę rady. W/w komisja odbyła posiedzenie w dniu 24.01.2003r, tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru dzielnicowych w Rogowie, który przedstawił Pan Sławomir Graczyński. Drugie posiedzenie komisji miało miejsce 28.03.2003r, gdzie głównym tematem był program ściekowy dla gminy Rogowo oraz tematyka obrad sesji.

Ad 3.

Z kolei Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwał.  
Program odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych przedstawił projektant programu Pan Wiesław Mikołajczuk. Program przewiduje 4 warianty odprowadzania ścieków: w tym IV wariant przewiduje budowę własnej oczyszczalni w Pręczkach opartej o technologie stawów biologicznych. Kwoty eksploatacji przedstawionych wariantów odprowadzania ścieków przedstawiałaby się następująco :

- czwarty wariant 2,05 /m3
- trzeci wariant 3,21/m3
- drugi i pierwszy 2,87/m3

Pan Mikołajczuk przedstawił również koszty skanalizowania wszystkich zabudowań jak również orientacyjny koszt przypadający na jedną posesję. Rozwinęła się dyskusja. Radna Buczyńska stwierdziła, że koszty kanalizacji ściekowej przedstawione przez projektanta są bardzo duże, przedstawiła propozycję zakupu przyzagrodowych oczyszczalni, których koszt wyniósłby ok. 3 tys. zł za jedną przy większej ilości zakupu. Projektant stwierdził, że według jego wiedzy najtańsza przyzagrodowa oczyszczalnia to 5 tys. zł Radny Słomiński zapytał o długość kolektorów na terenie gminy przewidywanych w programie oraz o średni koszt budowy kolektora tłocznego do Rypina. Pan projektant odpowiedział, że długość kolektorów wynosiłaby 203,5 km. Radny Słomiński dalej zapytał :

- ilość przewidywanych przepompowni i średni koszt jednej przepompowni,
- czy były w programie uwzględniane ewentualne odszkodowania dla rolników, nie będących mieszkańcami gminy Rogowo

Na powyższe odpowiedzi udzielił projektant programu ściekowego. Pan Słomiński poprosił Pana Mikołajczuka o odpowiedź, który wariant jego zdaniem byłby najlepszy. Pan Mikołajczuk stwierdził, że najlepszy byłby wariant czwarty, gdyż opłaty za ścieki są najniższe. Radna Buczyńska zapytała panią Wójt w jakim czasie będzie pobudowana kanalizacja ściekowa ? Wójt odpowiedziała, że to zależy od środków finansowych przyznanych przez radę, należy występować o dotacje celowe na taka inwestycję, a termin jej realizacji przewiduje się na kilka lat Podobnie jak przebiegała inwestycja zaopatrzenia wsi w wodę. Będąc przy głosie Pani Wójt nadmieniła, że na obecnej sesji program ściekowy został omówiony i radni nie muszą opowiedzieć się za przyjęciem któregokolwiek wariantu, uchwała przewiduje tylko przyjęcie programu ściekowego bez wskazania konkretnego wariantu. Po uchwalenia uchwały gmina może ubiegać się o środki z różnych funduszy. 
Radna Buczyńska zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, dlaczego komisja nie udała się z wizytą do jednostek, w których budowano kanalizację ściekową w celu bliższego zapoznania się z taką inwestycją ? Pan Stefański odpowiadając na powyższe stwierdził, że budowa kanalizacji w naszej gminie jeszcze się nie rozpoczęła, nikt komisji nie upoważnił do wyjazdu w powyższym celu. Po zakończonej dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i zarządził głosowanie. Uchwałę Nr IV/1/2003 radni podjęli jednogłośnie. Radna Buczyńska poruszyła sprawę wywozu śmieci. Wójt odpowiedziała, że należy podpisać umowę z firmą Komes, która wywozi śmieci na wysypisko, ten temat był już poruszany na sesji w ostatniej kadencji, były podane koszty wywozu i zakupu pojemników. Radny Słomiński zwrócił się z prośbą do obecnych sołtysów o poinformowanie mieszkańców sołectw, aby zgłaszali się chętni podpisać umowę z Komesem. Im więcej chętnych tym mniejsze koszty wywozu. W temat podjęcia uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wprowadziła Wójt Gminy, która stwierdziła, że po podjęciu takiej uchwały Przewodniczący Rady upoważniony jest do podpisania delegacji radnemu, który będzie wyjeżdżał służbowo poza teren gminy. Wówczas może nastąpić zwrot kosztów podróży oddelegowanemu radnemu. Radny Słomiński zaproponował w projekcie uchwały poprawkę dotyczącą wyłączenia Przewodniczącego Rady Gminy w przypadku odbywania przez niego podróży służbowej. Wójt wyjaśniła, że uchwała nie dotyczy zwrotu kosztów podróży Przewodniczącemu Rady, gdyż otrzymuje dietę miesięczną. Natomiast radna Buczyńska zaproponowała, aby zwrot kosztów podróży przysługiwał radnemu, który wyjeżdża poza teren powiatu rypińskiego. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zwrotu kosztów podróży z naniesionymi propozycjami radnych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/2/2003 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
W dalszej części Pani Sekretarz wprowadziła radnych w temat określenia „najniższego wynagrodzenia „i „minimalnego wynagrodzenia”. Dotyczy to określenie diet dla radnych i dla sołtysów oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Po wysłuchaniu materiału i nie wniesieniu poprawek przez radnych Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zastąpienia określenia „ najniższego wynagrodzenia „ określeniem „ minimalnego wynagrodzenia „ i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/3/2003 w sprawie zmiany określenia „ najniższe wynagrodzenie „ na określenie „ minimalne wynagrodzenie „ głosowało 14 radnych.

Wójt Gminy przedstawiła temat związany ze zmianą uchwały dotyczącej dożywiania dzieci podjętej w 2001r. Innych propozycji do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie dożywiania dzieci z 2002r nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o dożywianiu dzieci z 2002r i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/4/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/32/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dożywiania dzieci w 2002r.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła prośbę Komendy Powiatowej w Rypinie dotyczącą podjęcia uchwały odnośnie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych obowiązku ustalania tożsamości osób sprzedających złom. Na terenie naszej gminy taki punkt znajduje się w Kobrzyńcu. Podjęcie takiej uchwały ograniczy kradzież metali kolorowych. Uwag do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący wprowadzenia w punktach złomu metali kolorowych na terenie gminy Rogowo obowiązku rejestracji skupu złomu. Uchwała Nr IV/5/2003 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Rogowo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Pani Wójt poinformowała, że w związku z opracowaniem nowego Statutu Gminy Rogowo należy powołać komisję statutową. Pan Przewodniczący zaproponował, aby komisja składała się z trzech osób i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Radni wyrazili zgodę. Radny Kopczyński zgłosił radnego Długokęckiego, który wyraził zgodę, radny Stefański zaproponował radną Sobocińską – nie wyraziła zgody, radny Długokęcki zgłosił radną Orzechowską – wyraziła zgodę, Pan Gutkowski zgłosił radną Buczyńską i Radną Krajewską – obie radne nie wyraziły zgody, Pan Długokęcki zgłosił radnego Szarszewskiego – nie wyraził zgody, radny Słomiński zgłosił Pana Gutkowskiego – nie wyraził zgody, radny Stefański zgłosił radnego Szałwińskiego – nie wyraził zgody, Pani Orzechowska zgłosiła radnego Stefańskiego – wyraził zgodę. Innych propozycji nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Statutowej, w skład której weszli następujący radni : Marek Długokęcki, który otrzymał 13 głosów za przy jednym wstrzymującym się, radny Kazimierz Stefański, który również otrzymał 13 głosów za oraz radna Danuta Orzechowska, która otrzymała 13 głosów za. Zarządzono głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała Nr IV/6/2003 w sprawie powołania Komisji Statutowej została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Z kolei Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie gminy, które dotyczyły między innymi: po stronie dochodów : zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 27.500 zł, zmniejszenie subwencji oświatowej –122.500 zł, zmniejszenie subwencji ogólnej – 505 zł, zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 9.726 zł, po stronie wydatków : zmniejszenie środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 27.500 zł, zwiększenie środków na dożywianie dzieci, ze względu na awarię zakup pieca c.o w Szkole Podstawowej w Sosnowie –15.000 zł, realizację zadań związanych z odbiorem padliny z gminy Rogowo –5 000 zł.
Radny Słominski i radny Budziński zawnioskowali na prośbę dyrektora SP Nadróż o przeznaczenie środków w wysokości 15.000 zł na zakup okien w szkole. Pani Wójt zaproponowała, aby uzgodnić z dyrektorem Rogo co jest pilniejsze : zakup okien czy pieca c.o. Zdaniem wójta jest pierwszoplanowa sprawa zakupu pieca do c.o, który jest w złym stanie.W/w radni wyrazili zgodę na powyższą propozycję Pani Wójt. Radna Krajewska zwróciła się z zapytaniem- dlaczego subwencja na oświatę jest obniżona o kwotę 122.522 zł, natomiast na administrację 27.500 zł. Pani Wójt wyjaśniła radnej, że subwencja oświatowa została obniżona przez Ministra Finansów, a dotacja celowa na administrację rządową zmniejszona pismem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, natomiast gmina nie ma wpływu na ustalenie subwencji lub dotacji celowych. Ponadto obniżona subwencja nie wpłynie na zmniejszenie wydatków w oświacie, źródłem pokrycia deficytu są proponowane środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wójt dała do odczytania radnej Krajewskiej obie decyzje subwencji proponowanej z 2002r i ostatecznej z 2003r. Po wyczerpaniu dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/7/2003 zmieniającą uchwałę Nr III/21/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Następnie Pan Leszek Kukowski wprowadził radnych w temat przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych na poszerzenie pasa drogowego we wsi Lisiny. Radni zapoznali się z wykazem nieruchomości stanowiących przedmiot przejęcia na rzecz gminy. Radna Buczyńska zapytała, ilu mieszkańców liczy wieś Lisiny oraz jaka to będzie droga. Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Wójt Gminy. Radny Słomiński poruszył zły stan drogi w Hucie, która jest zwartą wsią. Pani Wójt odpowiedziała, że mieszkańcy Huty muszą rozważyć, który odcinek drogi ma być budowany. Zdania są podzielone i w sołectwie Huta odbędzie się zebranie na powyższy temat. Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/8/2003 w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.

Ad 4.

W punkcie wolne wnioski Wójt przedstawiła zagadnienia dotyczące pracy urzędu gminy, a oto niektóre z nich :

- podpisano akty notarialne z mieszkańcami Brzeszczek Dużych na zrzeczenie się przez nich działek na drogę, 
- spotkanie z mieszkańcami Sosnowa w sprawie odpłatności za ścieki,
- przeprowadzono przetarg na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Małe
- ( wygrała firma z Lipna ),
- narad w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych,
- ogłoszono przetarg na budowę zbiornika wyrównawczego w Rogowie, który został unieważniony z powodu braku minimalnej liczby ofert,
- doprowadzenie do spotkania w dniu 7.04 br z mieszkańcami Pręczek i przedstawicielem Starostwa Powiatowego w sprawie melioracji w tej wsi,
- odbył się konkurs plastyczny o tematyce strażackiej,
- odbyły się wybory sołtysów i nowo wybrani sołtysi zostali przedstawieni Radzie,
- dofinansowanie ze środków alkoholowych do wycieczki w Bieszczady dla młodzieży gimnazjalnej i na letni wypoczynek dla dzieci na terenie GOW w Sitnicy,
- odbędzie się konkurs dla uczniów szkół podstawowych na temat uzależnień promocji zdrowego stylu życia.

Wójt gminy poprosiła sekretarza i Panią Stańską o wyjaśnienie kolejnych spraw. Pani Nowińska poinformowała radnych o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia o swoim stanie majątkowym zgodnie z wytycznymi ustawy o samorządzie gminnym. W dalszej części Pani Stańska zabrała głos w sprawie nieaktualnego od 1.01.2003r planu zagospodarowania przestrzennego gminy . Poinformowała, że nasza gmina, podobnie jak wiele innych w kraju znalazła się w sytuacji, w której decyzje o warunkach zabudowy można podjąć jedynie w drodze rozprawy administracyjnej      ( czas oczekiwania około 3-4 m-ce ), bądź też zlecając jej opracowanie urbaniście posiadającemu uprawnienia planistyczne. Nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym jest obecnie tematem obrad senatu i trudno w tej chwili podjąć racjonalną decyzję w tej sprawie.
Radna Krajewska poruszyła temat dotyczący remontu drogi przez wieś w Czumsku Dużym,natomiast radny Słomiński zapytał o pozyskanie szlaki na drogę. Wójt udzieliła odpowiedzi na powyższy temat, wyjaśniając, że z chwilą osuszenia gruntu wszystkie drogi gminne będą równane naszym sprzętem. Radna Buczyńska podniosła temat rozprawy sądowej z powództwa Państwa Magdziaków i Pani Wysockiej i zapytała czy pozostali nauczyciele otrzymają wyrównanie dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Pani Wójt odpowiedziała, że przy naliczaniu podwyżek nauczycielom i wypłacie wyrównań kierowano się wyjaśnieniami Ministerstwa Edukacji mówiącymi jakie składniki płac należy uwzględniać. Rozprawa w sądzie pracy zakończyła się ugodą. Pani Wysocka poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie. Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Wysockiej. 
Radny Słomiński wycofał z porządku obrad zaproponowane przez niego punkty, ze względu na powagę tych tematów.

Ad 5.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady o godz. 15.30 podziękował wszystkim za przybycie i zakończył kolejne obrady sesji.

     Przewodniczący Rady Gminy                                  Protokolant

          Marek Długokęcki                                       Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Protokolant - Jadwiga Trybńska (31 marca 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 sierpnia 2003, 08:29:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3417