P r o t o k ó ł Nr XXI/2020


Protokół Nr XXI/2020
z obrad XXI sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia  27 listopada 2020 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali Urzędu Gminy w Rogowie o godz. 10.00, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, pracownicy Urzędu Gminy.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XXI sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XX sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał :
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
 b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030
 c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2021 r.
 d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
 e) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
 f) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 g) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący poinformował radnych, że planowano wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej przekazania wsparcia dla SP ZOZ w Rypinie, jednak uchwała ta nie będzie podejmowana podczas obrad. Wójt wyjaśni formę przekazania środków.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje do porządku obrad. 
Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XX sesji. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest ogłoszony na stronie BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu radni zagłosowali jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 23.11.2020 roku odbyły się posiedzenia komisji stałych rady (każda z nich obradowała oddzielnie). W związku z faktem, że tematyka komisji była jednakowa, Przewodniczący odczytał treść sprawozdania.
Ad.3. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
Przewodniczący odczytał treść informacji dotyczącej złożenia przez radnych Rady Gminy oświadczeń majątkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie poinformował, że wszystkie oświadczenia wpłynęły w ustawowym terminie, w trzech oświadczeniach majątkowych stwierdzono uchybienia. Wezwano radnych do złożenia wyjaśnień. Radni złożyli stosowne wyjaśnienia, które Przewodniczący przekazał do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Wójt Gminy Rogowo Zbigniew Zgórzyński przedstawił informację Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników. Wszystkie oświadczenia złożono w terminie. Jedynie w oświadczeniu skarbnika gminy stwierdzono uchybienie. Skarbnik złożyła stosowne wyjaśnienie, które zostało przekazane do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Ad.4. Kolejny punkt obrad  to podjęcie uchwał przez Radę Gminy:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok - głos zabrała Skarbnik, która szczegółowo omówiła proponowane zmiany do budżetu (w planie dochodów i wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym).

Radny Jacek Wiśniewski zapytał  o budżet i Zarządzenie Wójta 60/2020 – podział rezerwy ogólnej. 
Skarbnik odpowiedziała, że kwotę 47 000 zł wydatkowano na gospodarkę komunalną – ścieki, oświetlenie drogowe, decyzje o warunkach zabudowy. 
Radny Jacek Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie kwestii zwiększenia środków na remont szkoły w Nadrożu. Odpowiedzi udzielił Wójt: faktura wystawiona przez wykonawcę za usługę jest zgodna z zawartą umową, zwiększenie środków wynika z konieczności zakupienia materiałów (farb, kleju). Wyremontowana powierzchnia to ok.1000 – 1100 m2.

Radny zapytał o przekazywane darowizny na remont pomnika poległych. Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że inwestycja oszacowana jest na ok.40 000 zł. 
Wsparcia w wysokości 5000 zł udzieli Urząd Marszałkowski (rozliczenie nastąpi z wykonawcą), zatem kwota ogólna zostanie pomniejszona. Wójt odczytał listę dotychczasowych darczyńców, którym zostaną  przekazane podziękowania. Przewodniczący poinformował, że radni wpłacili na ten cel kwotę 700 zł.

Radny Krzysztof Piotrowski zapytał o rozgraniczenie drogi w m. Szczerby. Skarbnik wyjaśniła, że to inwestycja zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wobec braku pytań kolejnych Przewodniczący odczytał treść tej uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/131/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok głosowało 15 radnych. 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 – głos zabrała Skarbnik, która omówiła zmiany w WPF.
 
Radny Krzysztof Piotrowski zapytał o ujętą w WPF inwestycję: remont drogi Pinino – Radzynek (należy uregulować stan prawny drogi), zaproponował zmianę na remont drogi Pinino – Nowy Kobrzyniec.  

Wobec braku kolejnych zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/132/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 głosowało 15 radnych.
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2021 r. – 
stawki były omawiane podczas komisji. Radny Jacek Wiśniewski zapytał o liczbę samochodów. Przedstawiono informację (35 samochodów). 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/133/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2021 r. głosowało 15 radnych.

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. – głos zabrał radny Jacek Wiśniewski, który odnosząc się do pandemii, zawnioskował o pozostawienie wysokości podatku od mieszkań i gruntów na pułapie z ubiegłego roku. Poprosił o dyskusję w tym temacie.
Przewodniczący ogłosił przerwę, po przerwie obrady wznowiono.
Wójt poinformował jakie skutki finansowe wywołają proponowane zmiany. Zaproponował kompromis: pierwszą kwotę podwyższyć o proponowane podczas komisji 0,03 zł, natomiast podatek od gruntów pozostawić w wysokości obowiązującej w poprzednim roku (0,40 zł).
Radny Jacek Wiśniewski podtrzymał swoją propozycję. Złożył wniosek formalny o pozostawienie zeszłorocznych stawek. Wójt złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Wiśniewskiego. Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje. Nie zgłoszono innych propozycji.
Kierownik Agnieszka Donderowicz wyjaśniła zasady głosowania  nad wnioskiem. 
Przeprowadzono głosowanie ws. wniosku Wójta o odrzucenie wniosku radnego Jacka Wiśniewskiego.
Za wnioskiem Wójta o odrzucenie wniosku Jacka Wiśniewskiego głosowało 8 radnych, 
6 głosowało przeciwko, 1 głos wstrzymujący się. 

Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/134/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. głosowało 12 radnych, 1 przeciwko, 2 głosy wstrzymujące się.
e) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 
2021 r. – Przewodniczący poinformował, że kwota proponowana w projekcie uchwały wynosi 41,00 zł (podwyżka w stosunku do ubiegłorocznej stawki o 0,50 zł). Radny Lech Hejza zawnioskował o pozostawienie stawki 40,50 zł. Odniósł się do pandemii i deklaracji wójta z pierwszej sesji.
Wójt odpowiedział, że planowane inwestycje będą przeznaczone też dla rolników. Zaproponował by podwyżka objęła więc też tę grupę. Rozbieżność pomiędzy stawką maksymalną, wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów a propozycją Wójta jest znacząca. 
Wójt złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Hejzy. 
Za   wnioskiem Wójta o odrzucenie wniosku Radnego Lecha Hejzy głosowało 10 radnych, przeciwko 5 radnych.

Wójt zabrał głos w sprawie rolnictwa. 
Radny Lech Hejza podziękował za głosowanie za jego propozycją.
Głos zabrali radny Kazimierz Gutkowski, radny Jacek Wiśniewski, radna Urszula Czerska.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr XXI/135/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 9, jestem przeciw 5, wstrzymuję się 1.

f) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – projekt omówiono podczas posiedzenia komisji. 
Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr XXI/136/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi,   podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została podjęta następującą proporcją głosów: 15 za.

g) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo - projekt omówiono podczas posiedzenia komisji. Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Uchwała nr XXI/136/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo została podjęta następującą proporcją głosów: 15 za.

Ad 5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami. 
W okresie między sesjami, tj. od dnia 22 października 2020 r., Wójt i Urząd Gminy realizowali następujące działania:
21 listopada obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego – Wójt, Sekretarz i Przewodniczący Rady
        złożyli podziękowania i życzenia pracownikom GOPS.
Dobiegł końca spis rolny – Wójt podziękował rolnikom oraz trzem radnym, które wspomogły Urząd
        w pracach spisowych.
Zakończono budowę drogi Charszewo – Ruda i Charszewo – Ruda (Przeszkoda).
Przekazano do sanepidu urządzenie wielofunkcyjne w celu wsparcia działań związanych ze
        zwalczaniem COVID – 19.
Przeprowadzono ozonowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu, Przedszkola
        Gminnego w Rogowie oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Ze względu na pandemię zawieszono realizację projektów dla seniorów i Kluby Młodzieżowe.
Złożono korektę do wniosku ws. fotowoltaiki.
21 października podpisano umowę na projekt chodników w Świeżawach i Pręczkach.
21 października podpisano umowę z firmą Energa Oświetlenie na montaż oświetlenia.
Podpisano umowę z Panem Andrzejem Romanowskim ws. remontu pomnika poległych na
        cmentarzu w Rogowie. 
W świadczeniach rodzinnych prowadzona jest przez Urząd Wojewódzki kontrola za 2015-2016 r..
Sprzedano dwie działki w Rogowie, zainteresowani są kolejni nabywcy.
W WPF zostaną zabezpieczone środki na rewitalizację parku w Sosnowie.
Zakończyła się termomodernizacja budynku szkoły w Nadrożu. 
Wójt wyjaśnił, że kwestia pomnika była konsultowana z ks. Proboszczem, Urzędem Wojewódzkim, IPN, ale szczególnie z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Termin odsłonięcia zostanie ustalony. Radnym została przekazana wizualizacja oraz treść napisów.
Ad 6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Radny Krzysztof Piotrowski zapytał o składowisko odpadów w m. Nowa Wieś (sąsiadującej z gm. Rogowo). Wójt udzielił informacji, że jedna z firm nielegalnie składuje odpady (zmielone odpady komunlane) na terenie gm.Chrostkowo, natomiast na terenie naszej gminy składowane są odpady z celulozy, Wójt brał udział w kontroli prowadzonej przez WIOŚ, zostało złożone zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa.
Wójt podziękował za obywatelską postawę mieszkańców.  
Radny Jacek Wiśniewski podziękował Wójtowi  za kompromis ws. stawek podatków, a radnym za udział w głosowaniu i wyrażenie swojej opinii. 
Radny Piotr Kełpiński odniósł się do słów Wójta nt. rolnictwa. Podkreślił, że głosował za zwiększeniem stawki podatku rolnego, gdyż powinno się wymagać i inwestować, sprawiedliwie podnieść podatki wszystkim. 
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że każdy radny ma prawo zabrać głos.
Radna Czerska zaznaczyła, że radni, sołtysi i Wójt są po to, by pomagać mieszkańcom, zawnioskowała by się nie krytykować a wspierać działania wszystkich miejscowości. Podziękowała radnemu Tomaszowi Kos za pomoc przy usunięciu awarii lampy.
Radny Piotr Kełpiński zabrał głos ws. braku świetlicy w Nadrożu, poprosił by wspólnie dążyć do przygotowania takich miejsc w każdej miejscowości.
Radny Jacek Wiśniewski  ponownie zaznaczył, że uważa głosowanie za kompromisowe.
Ad 7. Zakończenie obrad sesji.

Zakończenie obrad sesji: po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.03 zakończył obrady XXI sesji Rady Gminy Rogowo.Na tym protokół zakończono.

                   Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                        Protokolant
                                Marek Długokęcki Dominika Więcławska


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 listopada 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427