P r o t o k ó ł Nr XIX/2020

Protokół Nr XIX/2020

z obrad XIX sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia  21 sierpnia 2020 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali Urzędu Gminy w Rogowie o godz. 10.00, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, sołtysi, zaproszeni goście
i kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 14 radnych,1 radna nieobecna – rada była władna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XIX sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XVIII sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie
        oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.
4. Podjęcie uchwał :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
   b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo.
   c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2020/2021.
   d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
        zwierząt na terenie Gminy Rogowo na rok 2020.
   e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
       powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, psychologom, logopedom,  pedagogicznym,
       doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z
       grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i 
       przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
    f) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i
        szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego,
        funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
        wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
        wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje do porządku obrad. 
Radny Jacek Wiśniewski zgłosił uwagę dot. punktu 3 – poprawienia nazwy placówki w Rogowie. Poprawiono omyłkę. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji. Radni przyjęli protokół jednogłośnie.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o sprawozdanie przewodniczących komisji 
z posiedzeń komisji. Radna Emila Kopycińska odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2020 r. (zajęcie stanowiska ws. skargi złożonej na pracownika Urzędu Gminy i Wójta Gminy Rogowo). 
Następnie radna Emila Kopycińska odczytała sprawozdanie z połączonych obrad wszystkich komisji w dniu 20.08.2020.

Ad.3. Pożegnanie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu Pani Barbary Trzcińskiej przechodzącej na emeryturę. Pani Dyrektor pracowała na stanowisku dyrektora placówki przez 36 lat. Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, była Wójt, pracownicy Urzędu Gminy, pozostali dyrektorzy placówek z terenu gminy oraz wszyscy obecni na sali podziękowali za współpracę, życzyli odpoczynku na zasłużonej emeryturze.
Głos zabrała Pani Trzcińska, która w kilku zdaniach podsumowała swoją pracę zawodową i podziękowała wszystkim, z którymi współpracowała (nauczycielom, rodzicom, samorządowcom, pracownikom Urzędu Gminy, księgowym, dyrektorom).
Następnie Wójt wręczył akt powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu Pani Renacie Kaczyńskiej oraz akt powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Pani Jolancie Kaźmierkiewicz. 
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę, po przerwie obrady wznowiono. 

Ad.4. Kolejny punkt obrad  to podjęcie uchwał przez Radę Gminy.
a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
Głos zabrała Skarbnik, która szczegółowo omówiła proponowane zmiany do budżetu (w planie dochodów i wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym).
Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do przedstawionych przez Skarbnik danych.
Jako pierwszy głos zabrał radny Jacek Wiśniewski pytając o wydatki w dziale 900-warunki zabudowy. Skarbnik wskazała, że nie dało się przewidzieć kwoty, dlatego w miarę wpływu kolejnych wniosków o wydanie warunków zabudowy należy zwiększyć środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie urbanisty.
Kolejne pytanie radnego Wiśniewskiego – wydatki w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Skarbnik wskazała, że to środki na bieżące utrzymanie, realizowany jest remont w Rogówku, planowane są remonty w Lasotach, Rojewie. 
Radny Wiśniewski zapytał o zadanie inwestycyjne (przebudowa pomnika w Rogowie).
Skarbnik wyjaśniła, że zostały wysłane pisma z prośbą o wsparcie finansowe, środki będą wpłacane na konto ogólne, będą księgowane jako darowizny. Złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. 
Radny Wiśniewski zapytał czy nad pomnikiem sprawuje nadzór konserwator zabytków.
Wójt poinformował, że w sprawozdaniu szerzej wyjaśni kwestię pomnika.
Radny Lech Hejza zapytał czy przy przebudowywanej drodze w kierunku Rudy (Przeszkody) zostanie wykonany chodnik?
Wójt odpowiedział, że nie. W kolejnym tygodniu odbędzie się spotkanie ws. strategii, wójt zaproponuje przekazanie środków na ścieżki rowerowe i chodniki.
Radny Lech Hejza zapytał też o modernizację placu zabaw w Brzeszczkach Dużych, zapytał czy sprawa własności gruntu została uregulowana.
Skarbnik odpowiedziała, że modernizacja wykonywana jest z funduszu sołeckiego, część środków jest przeznaczona właśnie na uregulowanie własności. 
Radny Jacek Wiśniewski zapytał o Zarządzenie Wójta Gminy Rogowo nr 39/2020.
Skarbnik odpowiedziała, że wprowadzona została dotacja dla GOPS oraz zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Skarbnik omówiła też zmiany w planie wydatków.  
Radny Wiśniewski zapytał o dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. 
Skarbnik wyjaśniła, że rozdział dotyczy regulowania stanu prawnego nieruchomości, wydatkowano środki na opłaty, mapy.
Radny Wiśniewski zapytał o dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Skarbnik odpowiedziała, że to środki przeznaczone na wyjazdy i szkolenia (działania ratowniczo – gaśnicze). Wójt dodał, że wyjazdów w tym roku jest bardzo dużo. 
Radny Wiśniewski zapytał o dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa. Skarbnik odpowiedziała, że obniżenie środków wynika z braku zatrudnienia w świetlicach.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
b) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo. Przewodniczący wyjaśnił, że skarga była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja, po szczegółowym rozpatrzeniu podjęła uchwałę o bezzasadności skargi. Na wczorajszej komisji także omówiono treść skargi. 
Przewodniczący zapytał czy są pytania w tym temacie. Radny Jacek Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie kwestii dwukrotnego uchylenia decyzji przez SKO oraz interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Wójt dokładnie przedstawił sprawę Skarżącego, wyjaśnił jakie przesłanki i jakie terminy stosowano w sprawie.  Wójt odpowiedział, że RPO poprosił o wyjaśnienie sprawy, otrzymał pismo informujące jakie działania w niej podejmowano. 
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2020/2021. Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała była omawiana na wczorajszej sesji. Zapytał czy są uwagi do projektu.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2020/2021 głosowało 14 radnych.
d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na rok 2020.
Pracownik UG Bożena Zaborowska wyjaśniła, że uchwała była podejmowana w maju, ale w związku z rozwiązaniem umowy ze schroniskiem w Radysach uchwała podejmowana jest ponownie.
Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na rok 2020 głosowało 14 radnych.
e) Kolejny punkt: podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, psychologom, logopedom,  pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
Przewodniczący podkreślił, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszej komisji. Zapytał czy są uwagi ze strony radnych. Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagogom, psychologom, logopedom,  pedagogicznym, doradcom zawodowym i nauczycielom przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo głosowało 14 radnych.
f) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
Przewodniczący poinformował zebranych, że projekt został omówiony wczoraj podczas komisji.
Radny Jacek Wiśniewski zgłosił uwagę, że podczas omawiania na komisji nie padła informacja o zmianie stawek w 1 i 2 punkcie. 
Brak kolejnych uwag, wobec tego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo głosowało 14 radnych.

Ad.5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
W okresie między sesjami, tj. od dnia 30 lipca 2020 r., Wójt i Urząd Gminy realizowali następujące działania:
- 3 sierpnia usunięto awarię wodociągu, Wójt wyjaśnił przyczynę i okoliczności awarii. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich.
- 4 sierpnia odbyło się spotkanie z Paniami szyjącymi maseczki, ustalono kwestię dożynek 
- 9 sierpnia miało miejsce otwarcie Ośrodka Wypoczynkowego Sitnica, dzierżawcy borykają się z utrudnieniami, donosami
- w sierpniu rozpoczęły się prace nad wykonaniem ocieplenia Szkoły Podstawowej w Nadrożu
- ogłoszony jest przetarg na nieruchomości gruntowe w Rogowie
- 14 sierpnia podpisano akty notarialne dot. sprzedaży mieszkań po byłej Agronomówce
- 23 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne, Wójt zaprosił wszystkich do udziału w uroczystości, podziękował za przygotowanie wieńców
-  24 sierpnia w Przedszkolu Gminnym odbędzie się badanie dla 100 osób w kierunku WZW typu B i C
- od 1 września rusza spis rolny, Wójt zachęcił wysłania danych samodzielnie
- do instytucji, posłów, samorządowców i przedsiębiorstw został wysłany list z prośbą o wsparcie przebudowy pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Rogowie, Wójt zaprosił wszystkich do włączenia się w inicjatywę
- podziękowania dla Pana Tomasza Kos za pomoc w realizacji przyłącza energetycznego
- ruszy rekrutacja do Klubów Młodzieżowych, trwają zajęcia w ramach projektu „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rogowo”
- prośba o zachowanie środków ostrożności w związku z COVID19
- we wrześniu zostaną ustalone terminy spotkań sołeckich
Ad. 6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Radny Krzysztof Piotrowski zapytał na jakim etapie jest budowa kurników w Charszewie. Wójt wyjaśnił, że gmina przystępuje do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Charszewa, Pinina i Huty Chojno. Związane jest to z kosztami, ale pozwoli zablokować uciążliwe inwestycje. Pracownik Urzędu Bożena Zaborowska poinformowała, że inwestor złożył raport oddziaływania na środowisko, a następnie został wezwany przez Wody Polskie i Sanepid do złożenia wyjaśnień.
Radny Jacek Wiśniewski zapytał kiedy zostanie opublikowane zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
Skarbnik odpowiedziała, że na początku września, ale wnioski można już składać.
Sołtys Czumska Małego zapytał o regulamin wynajmu świetlic, Wójt odpowiedział, że projekt regulaminu jest gotowy, podczas spotkań sołeckich zostaną omówione szczegóły wynajmu. 
Radna Stanisława Drozdowska zapytała o planowaną w Rojewie inwestycję związaną z przetwarzaniem odpadów.
Wójt poinformował, że na ten moment wniosek ws. warunków zabudowy przewiduje budowę warsztatu. Bliższe dane nie są znane.
Radny Jacek Wiśniewski zapytał o organizację nowego roku szkolnego.  Wójt poinformował, że kwestia odjazdów pozostaje bez zmian (dwa autobusy gminne), jedynie kolejność odjazdów i przyjazdów dla poszczególnych grup zostanie zmieniona rotacyjnie.
Planowane jest spotkanie z kierownikiem PKS w Rypinie odnośnie możliwości organizacji linii ogólnodostępnych i zakupu biletów dla uczniów.
Wójt poinformował, że w związku z awariami wody pracownicy wykonywali swoją pracę w godzinach nadliczbowych. Prowadzone są też rozmowy czy istnieje możliwość montażu zasuw i liczników dla poszczególnych wiosek w celu szybszego diagnozowania ubytków wody.
Radny Wiśniewski zapytał o zeszłoroczny problem z zakupem biletów.
Wójt odpowiedział, że w tym roku organizacja dowożenia będzie wyglądała identycznie jak w poprzednim. Ewentualne zmiany będą rozważane po spotkaniu z kierownikiem i analizie finansowej.
Radny Jacek Wiśniewski zapytał także o liczbę zatrudnionych nauczycieli.
Wójt udzielił informacji nt zatrudnienia.
Radny Jacek Wiśniewski zgłosił wniosek formalny do Przewodniczącego Rady gminy dotyczący zakupu dwóch mikrofonów w celu poprawienia słyszalności. Przewodniczący odpowiedział, że były już prowadzone rozmowy na ten temat, prawdopodobnie na kolejnej sesji będą już nowe mikrofony. 
Wójt dodał, że sala narad jest małym pomieszczeniem i trzeba sprawdzić jego akustykę, aby uniknąć występowania pogłosu i zakłóceń.
Radna Rady Powiatu Barbara Nowakowska poinformowała, że w 2014 Gmina złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o środki na przebudowę pomnika. Wymogi zakładały m.in. opracowanie planu inwestycji. Prowadzone były rozmowy z Radą Gminy i ks. proboszczem, ponieważ ks. proboszcz sugerował także poprawienie pomnika dziedzica z Sosnowa. W związku z tym radna zapytała, czy został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dotację w 2019 roku?
Wójt odpowiedział, że pomysł pojawił się w tym roku. Mamy obiecane środki z Urzędu Marszałkowskiego z dwóch źródeł, istotne jest też zaangażowanie społeczeństwa, tak aby każdy czuł się współodpowiedzialny za dbałość o miejsca pamięci. 
 
Ad.7. Zakończenie obrad sesji.


Zakończenie obrad sesji: po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz 11:40 zakończył obrady XIX sesji Rady Gminy Rogowo.


Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                                   Protokolant
       Marek Długokęcki Dominika Więcławska


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (21 sierpnia 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 września 2020, 08:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439