Protokół nr VI/2005

P r o t o k ó ł  Nr VI/05

z obrad XXV sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

09 września 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.     Sprawy organizacyjne :

a)     otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.

3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.     Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

5.     Podjęcie uchwał w sprawie :

a)     przystąpienia Gminy Rogowo do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu,

b)    zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2005r,

c)     zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

6.     Wolne wnioski i zapytania.

7.     Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. Nie było innych propozycji i radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Słomiński, Krajewska, Buczyńska) wstrzymali się od głosowania.

Ad 2.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 2.09.br, na którym analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005r i zapoznała się z projektami uchwał na sesję.

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 7.09.br zajmowano się następującymi tematami : zapoznanie się z proponowanymi zmianami do budżetu oraz z propozycją przystąpienia naszej gminy do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych”, przedstawienie bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, informacja z wykonania budżetu za I półrocze br, zapoznanie się z tematem dotyczącym zbycia nieruchomości gminnej w Nadrożu.

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego  poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 22.07.br i w dniu 7.09.br. Na posiedzeniu w dniu 22.07. było wspólne spotkanie komisji z Panem Napiórkowskim i Panią Klimowską w celu omówienia warunków sprzedaży budynku komunalnego, w którym zamieszkują obie rodziny.

W dniu 7.09.br komisja zajmowała się tematami będącymi porządkiem obrad sesji.

Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 5.09.br, na której poruszane były tematy : organizacja nowego roku szkolnego, dowóz dzieci do szkół, informacja z wykonania budżetu, informacja na temat przystąpienia SP w Kobrzyńcu do programu unijnego „ Szkoła marzeń”, projekty uchwał na sesję.

Ad 3.

Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie:

- przy udziale dyrektorów szkół i komisji do spraw działania przeciw alkoholizmowi zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci na terenie GOW w Sitnicy,

- dokonano odbioru II etapu drogi Rogowo-Brzeszczki Duże,

- zakupiono nowy autobus szkolny dla SP w Sosnowie,

- odbyło się spotkanie z Nadleśniczym w sprawie remontu dróg, będących własnością Lasów Państwowych oraz poruszono temat poszerzenia pasów drogowych wzdłuż lasów,

- odbyło się spotkanie ze Starostą Rypińskim w celu dofinansowania przez Starostwo do budowy chodnika w Sosnowie, polegającego na zakupie niezbędnego materiału do budowy,

- rozpoczęto budowę trzech dróg na odcinku : Sosnowo-Zamość, Pręczki(Seperak), Rogowo-Brzeszczki Duże III etap,

- odbyła się narada dyrektorów szkół na temat rozpoczęcia roku szkolnego,

- SP w Kobrzyńcu przystąpiła do programu unijnego „ Szkoła marzeń”,

- rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Świeżawy-Pręczki,

- w ramach środków z Urzędu Pracy zatrudniono pracowników robót publicznych,

-  odebrano dyplom uznania dla Gminy Rogowo, która zajęła 69 miejsce w Złotej Setce Samorządów, który przyznało Centrum Badań Regionalnych w Warszawie,

- Gmina Rogowo otrzymała tytuł „ Najlepszej Gminy” w dziedzinie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w Rankingu Samorządów „ Rzeczpospolitej” 2005 i jest laureatem tego Rankingu zajmując 36 miejsce w kategorii „ Najlepsza Gmina Wiejska”.

Będąc przy glosie Pani Wójt przedstawiła istniejący problem dotyczący występowania pożarów na terenie naszej gminy.

Do powyższego materiału radni nie mieli pytań.

Ad 4.

W tym punkcie Pani Wójt, zgodnie z zapisem w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacie należności do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej przedstawiła informację za I półrocze br w sprawie zastosowanych ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej. Z informacji wynika, że nie było umorzeń opłaty za zużytą wodę, jednemu podatnikowi umorzono odsetki za zwłokę w wysokości 100 zł oraz jednemu podatnikowi rozłożono na raty opłatę za zużycie wody w kwocie 5.299,66 zł. Z kolei Pani Nowakowska omówiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.  W tym temacie przystąpiono do dyskusji. Radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej udzielenia w I półroczu ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatku w wysokości 4.041 zł. Odpowiedzi udzielił pracownik zajmujący się wymiarem podatków. Poinformowano, że kwota 4.041 zł dotyczy głównie zwolnionych uchwałą Rady Gminy w Rogowie budynków gospodarczych emerytów i rencistów. Natomiast w I półroczu osobom fizycznym nie umorzono zaległości podatkowych w kwocie wyższej niż 100 zł.. Kolejne pytanie radnego Słomińskiego – ile gospodarstw domowych zostało podłączonych do kanalizacji ściekowej na odcinku Sosnowo-Kowalki i ile jest w tym gospodarstw domowych z Sosnowa? Odpowiedzi udzielił Pan Kukowski informując, że w miejscowości Sosnowo jest włączonych do sieci kanalizacji ściekowej 44 gospodarstwa domowe oraz szkoła i dom nauczyciela.

Z kolei radna Krajewska poruszyła temat utworzenia biblioteki w Czumsku Dużym, która została zlikwidowana, kiedy sprzedano budynek po szkole. Pani Wójt odpowiedziała, że z chwilą likwidacji filii biblioteki w Czumsku Dużym podjęte były działania o utworzenie filii biblioteki w Sosnowie. Ze względu na trudności w znalezieniu pomieszczenia na ten cel na dzień dzisiejszy nie ma biblioteki w Sosnowie. Są czynione dalsze starania o pozyskanie lokalu na bibliotekę w Sosnowie.

Pani Krajewska powiedziała, że należy znaleźć w Czumsku Dużym punkt, w którym by utworzono bibliotekę.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.

Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.

W temat uchwały dotyczącej przystąpienia naszej gminy do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” wprowadziła Pani Wójt. Poinformowała, że przystępując do funduszu poręczeń kredytowych stwarza się możliwość mieszkańcom naszej gminy chcącym skorzystać z kredytu bankowego w celu utworzenia lub rozszerzenia działalności gospodarczej, gdyż ten fundusz byłby poręczeniem dla banku. Zanim osoba skorzysta  z poręczenia będzie wydana opinia gminy. Wkład na kapitał zakładowy spółki dla naszej gminy będzie wynosił 1 udział wartości 10.000 zł. Pani Wójt poinformowała, że część gmin powiatu rypińskiego już podjęły uchwały o wstąpieniu do tego funduszu, natomiast pozostałe gminy będą wstępowały podejmując stosowne uchwały na najbliższych sesjach.

Radna Buczyńska zapytała – kto jest właścicielem tego funduszu? Pani Nowakowska odpowiedziała, że miasto Toruń jest właścicielem funduszu poręczeń kredytowych. Radny Słomiński zapytał – ile było zarejestrowanych w naszej gminie działalności gospodarczych w roku ubiegłym ? Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt. Po zakończonej dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie przystąpienia Gminy Rogowo do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/26/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do

 „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu głosowało 13 radnych , 1 radny ( Krajewska) wstrzymała się od głosowania.

W dalszej części Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie na 2005r zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Oto, niektóre z nich :

Zmiany po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 24.179 zł w związku z ich pozyskaniem,

- zwiększenie dotacji celowych 6.645 zł otrzymanych z budżetu państwa.

Zmiany po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków o kwotę 7.991 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w dz. 900 rozdz. 90095 ,

- zwiększenie środków w wysokości 2.036 zł w dz. 700 rozdz. 71095 na bieżącą działalność GOW w Sitnicy,

- zwiększenie środków o kwotę 1.352 zł na działalność bibliotek,

- zwiększenie środków w wysokości 1.800 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie uroczystości związanych z 15 rocznicą powstania samorządów,

- zwiększenie środków w kwocie 1.000 zł na współfinansowanie „Agra 2005”,

- zwiększenie środków o 10.000 zł na wniesienie wkładu na Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu.

W ramach pozyskanych dotacji celowych proponowano dokonanie zmian w planie wydatków na realizację zadań w zakresie :

- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,  

- zakup komputera na stanowisko związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,

- realizację programu „ Wyprawka szkolna”.

Ponadto proponowano dokonania przesunięć planowanych wydatków w ramach działów na wykonanie zadań wynikłych w trakcie realizacji budżetu.

Pani Skarbnik omówiła również zmiany w załącznikach do budżetu.

Po przedstawieniu powyższego materiału radni nie wnosili uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/27/05 zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r radni głosowali jednogłośnie.

Pani Wójt wprowadziła radnych w temat podjęcia uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości mienia komunalnego. Proponuje się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną mienia komunalnego położoną w Nadrożu oznaczoną działkami Nr 69/3 o pow. 0,0972 ha i Nr 69/4 o pow. 0,0905 ha . Nieruchomości te przeznaczone będą do sprzedaży Państwu  Napiórkowskim oraz Pani  Klimowskiej. W tym temacie głos zabrał radny Słomiński pytając o wartość tej nieruchomości oraz czy cała działka gminna została podzielona. Pani Wójt odpowiedziała, że wartość nieruchomości oszacuje rzeczoznawca, natomiast podział działki przeznaczonej do sprzedaży przedstawił Pan Kukowski.

Radna Buczyńska zapytała – co będzie jeśli kupujący  zmienią zdanie i nie zechcą kupić tej nieruchomości? Pani Wójt odpowiedziała, że w przypadku nie wyrażenia zgody na kupno jest przygotowane mieszkanie zastępcze dla rodziny Napiórkowskich. Radny Gutkowski stwierdził, że należy zbyć jeśli zainteresowani są chętni.

Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości mienia komunalnego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/28/05 w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.

W tym punkcie Przewodniczący Rady pogratulował Pani Wójt za osiągnięcie dobrego wyniku w dziedzinie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w Rankingu Samorządów „ Rzeczpospolitej” 2005. Gmina Rogowo zajęła 36 miejsce w kategorii „ Najlepsza Gmina Wiejska”. Ponadto Gmina Rogowo zajęła 69 miejsce w Złotej Setce Samorządów, które przyznało Centrum Badań Regionalnych w Warszawie. Pan Długokęcki podziękował Pani Wójt za promowanie naszej gminy , gdyż jak stwierdził są to bardzo wysokie pozycje w skali kraju. Jednocześnie prosił o dalszą dobrą pracę i uzyskiwanie dobrych wyników w przyszłym roku.

Pani Wójt powiedziała, że gmina sama nie promowała się do rankingów.

Następnie głos zabrał radny Słomiński, który poinformował o wizycie mieszkańca naszej gminy w gabinecie Pani Wójt w sprawie przyjęcia córki na staż do Urzędu Gminy.

Pan Trymers zwrócił się do radnych o wsparcie finansowe dla strażaków ochotników z Rogowa, wyjeżdżających kilka razy dziennie do pożarów. Pani Wójt zaproponowała, że podczas częstych pożarów mających miejsce na terenie naszej gminy, będą zakupione dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów z budżetu gminy napoje i w miarę potrzeb wyżywienie

 Pani Wójt poinformowała o otrzymanym piśmie dotyczącym udzielania kredytów dla rolników poszkodowanych przez suszę.

 

Ad 7.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXV sesji.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                   Protokolant

Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

 

Plik do pobrania Protokół nr VI/05 (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (9 września 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 września 2005, 08:35:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2368