P r o t o k ó ł Nr XVII/2020


Protokół Nr XVII/2020

z obrad XVII sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 25 czerwca 2020 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali Urzędu Gminy w Rogowie o godz. 10.00, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, sołtysi, zaproszeni goście
i kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XVII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XVI sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Raport o stanie Gminy:
  a) wystąpienie Wójta Gminy Rogowo
  b) debata
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
        z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 rok.
6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii 
        o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
        za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
        Wójtowi Gminy Rogowo za 2019 rok.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii 
        o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Rogowo za 2019 r. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
        Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie     
        aglomeracji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
        i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
        za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy aktualności studium i planów miejscowych oraz
        zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rogowo”
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
        miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie.
18. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
19. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
20. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje do porządku obrad. 
Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XVI sesji. 
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest ogłoszony na stronie BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu radni zagłosowali jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o sprawozdanie przewodniczących komisji 
z posiedzeń komisji. Radna Emila Kopycińska odczytała sprawozdania:
- z obrad Komisji Rewizyjnej z 04.06.2020;
- z obrad Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego z 17.06.2020 (wyjazdowa);
- z połączonych obrad wszystkich komisji w dniu 24.06.2020.
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z wszystkich komisji, które odbyły się w dniu 17.02.2020 (ustalanie planów pracy poszczególnych komisji i plan pracy Rady Gminy).
Ad.3. W dalszej części sesji omawiano raport o stanie gminy.
a) Wójt Gminy Rogowo Zbigniew Zgórzyński w skrócie omówił Raport Gminy Rogowo.
Raport o stanie Gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy 
o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada Wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca. 
Następnie Wójt omówił finanse gminy za 2019 rok. Wyjaśnił m.in. jakie inwestycje zostały poczynione w minionym roku, jakie środki wydatkowano na gospodarkę komunalną, oświatę, pomoc społeczną.
 b) Przewodniczący otworzył debatę. Radny Piotrowski zapytał o dług alimentacyjny. Pani Skarbnik oraz Pan Wójt wyjaśnili jakie są zasady finansowania funduszu alimentacyjnego i szanse na jego ściągnięcie.
Pytanie Radnego Piotrowskiego – czy zrealizowano fundusz sołecki za 2019 r.?
Odp. Wójta i Pani Skarbnik -  jedynie niewielka część została do zrealizowania. 
Przy okazji wyjaśniono na jakim etapie jest remont świetlicy w Rogówku oraz jakie środki wykorzystano właśnie z funduszu sołeckiego.
Radny Jacek Wiśniewski – pytanie o deficyt, dlaczego taki duży. Pani Skarbnik odpowiedziała, 
że taki był uchwalony. Radny zapytał także o wysokość kwoty dofinansowania na drogę 
w m. Szczerby (Pani Skarbnik wskazała kwotę dofinansowania), czy na wysokość deficytu miała wpływ realizacja drogi w Kobrzyńcu i siłowni w Kobrzyńcu?
Udzielono odpowiedzi, że każdy wydatek ma wpływ na planowany budżet. Kwota deficytu jest uzasadniona od rozstrzygniętych przetargów, zaciągniętego kredytu. 
Radny Wiśniewski zapytał także o wysokość kwot przeznaczonych na siłownię w Nadrożu i plac zabaw w Rogowie. Pani Skarbnik wyjaśniła, jakie kwoty były planowane na etapie składania wniosku, a jakie uzyskano po przetargach.
Radny Wiśniewski zapytał o podział tabletów w ramach projektu Szkoła Jutra. Odpowiedzi udzieliła Pani Judyta Fosińska, pracownik urzędu ds. oświaty.
Radny Wiśniewski zapytał także o liczbę zatrudnionych nauczycieli (stażystów, mianowanych 
i dyplomowanych). Informacji udzieli Pan Wójt, Pani Skarbnik, Pani Fosińska.
Radny Hejza zapytał o siłownię w Nadrożu –czy planowany jest kolejny etap realizacji projektu.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że poprzedni wniosek był złożony w poprzedniej kadencji, zadanie zostało wykonane zgodnie z wnioskiem  (zakup dwóch urządzeń). Być może będzie napisany kolejny projekt.
Pan Wójt wyjaśnił, że realizacja wniosków z dofinansowaniem zakłada określone cele i nawet jeśli w wyniku przetargów pojawią się oszczędności, nie można ich wydatkować na zakup dodatkowych urządzeń. 
Wójt zapewnił, że jeśli będzie możliwość, to zostanie złożony wniosek o pozyskanie kolejnego grantu na rozbudowę siłowni w Nadrożu.
Radny Wiśniewski zapytał o kwestię środków zaplanowanych w budżecie na budowę kontenera na boisku w Rogowie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zaplanowane były środki w kwocie 50 tys, a wykonawcy oferowali wykonanie zadania w kwocie 150 tys, a następnie blisko 500 tys.
Radny Wiśniewski zapytał o dofinansowanie na świetlicę w Rogowie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wniosek rozliczający jest złożony, czekamy na informację.
Radna Czerska wypowiedziała się na temat boiska w Rogowie, zauważyła, że projekt na boisko (opracowany w poprzedniej kadencji) powinien obejmować także budowę sanitariatów i szatni. Zdaniem radnej wszystkie świetlice wymagają remontu z powodu słabej wentylacji. 
Radny Wiśniewski – w Sosnowie nie jest potrzebny wielki remont, wystarczy wkleić siatkę na pęknięciu i pomalować. 
Przewodniczący przywołał obecnych na sali do porządku, poprosił o stosowanie się do zapisów statutu.
Przewodniczący ogłosił przerwę. Po przerwie obrady wznowiono.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze zgłoszenia do dyskusji.
Wobec braku zgłoszeń odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XVII/97/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo głosowało 14 radnych,  1 radny się wstrzymał.

Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 r.- Wójt poinformował, 
że w poprzednim punkcie obrad szczegółowo omówił kwestie budżetowe.
Ad.5. Pani Skarbnik omówiła podstawę prawną obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 rok.
Przewodniczący zapytał czy są pytania. Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych, odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały Nr XVII/98/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2019 rok głosowało 14 radnych,  1 radny się wstrzymał.
Ad.6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy – Pani Skarbnik odczytała treść dokumentu.

Ad.7. W punkcie: przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2019 rok - radna Emila Kopycińska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) odczytała treść uchwały komisji.

Ad.8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r. – radna Emila Kopycińska odczytała treść uchwały.
Ad. 9. Przewodniczący zapytał czy są pytania w punkcie: podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Rogowo za 2019 r. 
Wobec braku pytań odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Nr XVII/99/2020 w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Rogowo za 2019 r. głosowało 14 radnych,  1 radny się wstrzymał.
Wójt Zbigniew Zgórzyński podziękował radnym za udzielone absolutorium. Jednocześnie podziękował Pani Skarbnik, kierownikom jednostek i pracownikom.
Skierował prośbę do radnych o zgłaszanie uwag i sugestii nie tylko podczas sesji, ale przede wszystkim bezpośrednio do wójta, w czasie urzędowania. 
Ad.10. W kolejnym punkcie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła proponowane zmiany do budżetu (w planie dochodów i wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym).
Pytanie Radnego Piotrowskiego o środki na zadanie inwestycyjne dot. szkoły w Nadrożu. Wójt wyjaśnił, że planowany jest remont ocieplenia, malowanie i inne prace wewnątrz budynku. Jeśli będzie konieczne – zostanie wymieniona część okien.
Radny Piotrowski zapytał o źródło finansowania – Wójt wyjaśnił, że środki będą pochodzić 
z budżetu gminy. Remont zostanie zrealizowany w wakacje.
Radny Hejza podziękował za przyznanie stypendiów dla najlepszych uczniów, jednocześnie poprosił o wypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny. Wójt wyjaśnił, że jeśli będzie decyzja RIO lub wojewody to zostaną te środki wypłacone. Zaniechanie wypłacania jest konsekwencją sugestii wojewody. 
Radny Wiśniewski zapytał o zadanie dot. fotowoltaiki, jego rozmiar i źródło finansowania.
Informacji udzielił Wójt – chcemy fotowoltaikę zamontować na 10 obiektach gminnych. Pierwotny projekt szacowany jest na 1,8-2 mln zł, 50% dofinansowania ze środków unijnych.
W projekcie bierze też udział 6 osób indywidualnych, które dokumentację opłacają same, ale wniosek jest składany łącznie. Wniosek zostanie złożony do 10 lipca. 
Szacuje się, że ok. 70-80% energii zostanie zaoszczędzone. 
Radny Wiśniewski zapytał o źródło finansowania pozostałej wartości projektu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie możliwość złożenia wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, po spłaceniu 75% pożyczki można wystąpić o umorzenie pozostałej części.
Radny Wiśniewski zapytał o czas zwrotu inwestycji, Wójt wyjaśnił, że od 4-6 lat w zależności od tego, ile ogniw zostanie zainstalowanych.
Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały nr XVII/100/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r., głosowało 15 radnych.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji – uchwała została omówiona na wczorajszej komisji.
Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały nr XVII/101/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji, głosowało 15 radnych.
Ad.12. Uchwała dot, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo została omówiona na wczorajszej komisji. 
Radny Wiśniewski zgłosił uwagę dot. częstotliwości odbioru opakowań wielomateriałowych (wniosek o zwiększenie częstotliwości). 
Wójt wyjaśnił, że zmiana może zostać wprowadzona przed zawarciem nowej umowy z odbiorcą odpadów.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały nr XVII/102/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rogowo zagłosowało 15 radnych.
Ad.13. Projekt uchwały został omówiony na wczorajszej komisji. 
Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały  nr XVII/103/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 15 radnych.
Ad.14. Projekt uchwały został omówiony na wczorajszej komisji przez Pana Rafała Młynka – urbanistę.
Radny Wiśniewski zapytał o studium, kto zgłosił lokalizację ferm wiatrowych. Wójt wyjaśnił, 
że studium jest przygotowywane przez inne biuro. Pytanie nie mieści się w zakresie tej uchwały. Odpowiedź zostanie udzielona na kolejnej sesji.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały nr XVII/104/2020 w sprawie przyjęcia „Analizy aktualności studium 
i planów miejscowych oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rogowo”, głosowało 15 radnych.
Ad.15.Uchwała została omówiona podczas komisji. Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały nr XVII/105/2020  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie, głosowało 15 radnych.
Ad.16. Do projektu uchwały pytanie zgłosił Radny Wiśniewski – jaki jest koszt działki, czy była wykonana wycena, z jakich środków zostanie sfinansowany zakup?
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt –mieszkańcy Świeżaw rezygnują z funduszu sołeckiego na rzecz zakupu działki. Wstępne porozumienie z właścicielami działki opiewa na kwotę ok. 15 tys. zł, przed podpisaniem aktu notarialnego zostanie przeprowadzona wycena przez rzeczoznawcę. Doliczając koszty notarialne itp. kwota zakupu nie powinna przekroczyć 20 tys. zł.
Wójt dodał, że w kolejnym tygodniu zostanie ustalony termin podpisania aktu notarialnego ws. zakupu działki w Rogówku.
Za podjęciem uchwały nr XVII/106/2020  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości głosowało 15 radnych.
Ad.17. Pytanie do uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie zadał Radny Wiśniewski: kiedy został złożony wniosek do kuratorium? Czy Komisja Oświaty wiedziała coś na ten temat? Co z pracownikami? Czy będą podpisywane nowe umowy?
Pan Wójt oraz Pani Fosińska wyjaśnili, że będzie ogłoszony konkurs na dyrektora, do kuratorium nie musi być składany taki wniosek. Utworzenie zespołu będzie korzystne pod względem finansowym. Umowy będą aneksowane ze względu na zmianę nazwy podmiotu zatrudniającego. Zmienione zostaną pieczęci itp. Zespół będzie łączył pod względem administracyjnym, organizacyjnym.
Za podjęciem uchwały nr XVII/107/2020  w sprawie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rogowie, głosowało 15 radnych.
Ad.18. Rady Gminy poprosił Wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.
27 maja obchodziliśmy 30-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem nie zostały zorganizowane żadne obchody tego święta. Jednak jeszcze raz pragnę przekazać życzenia wszystkim, którzy wiedzą 
i doświadczeniem nieustannie pomagają się rozwijać naszej małej "Ojczyźnie".
4 czerwca odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
W trakcie spotkania Państwo Łucja i Jan Kopycińscy z Brzeszczek Małych otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W ceremonii dekoracji Wójtowi asystowali Przewodniczący Rady Gminy Marek Długokęcki i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Ostrowska.
Tego samego dnia przedstawiciele Urzędu Gminy przekazali Medale Pani Halinie Trojanowskiej z Rojewa, która wraz z mężem śp. Władysławem obchodziła jubileusz 
w 2019 roku oraz Państwu Halinie i Ryszardowi Brzuska z Czumska Małego, którzy związek małżeński również zawarli w 1969 roku.
Przy wejściu do budynku, wyłożyliśmy dla Państwa maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki zostały nam bezpłatnie przekazane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.
Gmina Rogowo stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wysokości 75.000 zł na zakup 28 laptopów dla uczniów i nauczycieli, umożliwiających realizację zdalnego nauczania.
Nasz Urząd, Radni Rady Gminy, Sołtysi oraz szkoły, parafia, lokalne firmy przyłączyły się do akcji #GaszynChallenge. Zbieraliśmy środki na leczenie Julki z Charszewa. Dziękuję za włączenie się w pomoc dziewczynce.
10 czerwca z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowy dotyczące pozyskania grantów, 
w ramach których już niebawem rozpocznie się realizacja trzech projektów.
Wnioski o dofinansowanie zostały skierowane do LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gmina Rogowo zrealizuje następujące projekty:
· „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rogowo” - wartość projektu: 51 500,90 zł, dofinansowanie: 48 925,85 zł. Dla 30 osób zorganizowane zostaną m.in. zajęcia ruchowe Nordic Walking, warsztaty tańca ludowego i śpiewu, warsztaty serowarskie, florystyczne, ceramiczne, wyjazd do teatru, kina, wizyta studyjna w Krainie Skrwy.
· „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” wartość całkowita: 47 891,33 zł, dofinansowanie: 45 496,76 zł, termin realizacji: 01.08.2020 r. – 30.06.2021. Dla 15 osób zostaną zorganizowane m.in. zajęcia sportowe, zajęcia wspierające proces edukacji, spotkania z psychologiem, zajęcia taneczne, warsztaty ceramiczne, wyjazdy na basen, do teatru.
· „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie” - wartość całkowita: 50 381,33 zł, dofinansowanie: 47 823,33 zł, termin realizacji: 01.08.2020 r. – 30.06.2021. Dla 15 osób zostaną zorganizowane m.in. zajęcia sportowe, zajęcia wspierające proces edukacji, spotkania z psychologiem, zajęcia taneczne, warsztaty ceramiczne, wyjazdy na basen, do teatru.
Nasz wniosek pt. Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w miejscowości Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Cały projekt opiewa na kwotę 124 355,13, natomiast grant przekazany nam za pośrednictwem LGD wynosi max. kwotę tzn. 79 127,00. Czekamy na umowy.
Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o zleceniu płatności na nasze konto. Kwota 1 571 808,00 zł, dot. Rozbudowy drogi gminnej Szczerby.
do 10 lipca do Urzędu Marszałkowskiego złożymy wniosek o dofinansowanie projektu pn.  Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rogowo, w ramach działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Planujemy objąć nim 10 obiektów gminnych oraz kilka indywidualnych mieszkańców, którzy uczestniczyli w lutowym spotkaniu i zgłosili chęć udziału w projekcie oraz partycypowaniu w kosztach.
zawarte umowy 
1. wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego, firma z Tarnowa, 8650 zł brutto
2. opracowanie operatu wodno-prawnego, Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych Operatus z m. Rożno-Parcele, 6765 zł brutto
3. analiza ryzyka wód dla 3 studni, firma ze Słupska, 8671,50 zł brutto
Nadzór prawny wojewody uchylił uchwałę ws. regulaminu bibliotek.
Ad.19. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Radna Urszula Czerska zaapelowała do radnego powiatowego J.Borowskiego o zgłoszenie kwestii drogi powiatowej Stary Kobrzyniec – Rogówko – Rogowo – Sosnowo (wzmocnienie poboczy).
Radna Czerska poprosiła także o rozwiązanie tematu budowy chodników przy drodze powiatowej  w Świeżawach i Pręczkach. Gmina deklaruje budowę chodników, oczekuje jednak na zgodę władz powiatowych.
Radny Jacek Borowski zaprosił do udziału w sesji powiatowej.
Radny Hejza dodał, że taki tok sprawy jest prawdopodobnie konsekwencją decyzji 
o nieprzekazaniu środków na budowę drogi powiatowej w kierunku Skępego.
Radna Czerska podkreśliła, że w tej sprawie gmina oczekuje wyłącznie dokumentów, nie środków finansowych. Brak partycypacji w remoncie drogi powiatowej był podyktowany brakiem środków w budżecie gminy.
Następnie rozmawiano na temat donosów na działalność ośrodka w Sitnicy.
Radny Wiśniewski poprosił o informowanie radnych i sołtysów o takich problemowych sprawach.
Wójt wyjaśnił, że te informacje były już kilkukrotnie podawane podczas sesji.
Radny K. Piotrowski poprosił o interwencję ws drogi w Charszewie (dziura w drodze).
Radny Piotrowski zapytał także na jakim etapie jest postępowanie ws. budowy spalarni opon 
w Hucie Chojno. Wójt wyjaśnił, że decyzja jest odmowna.
Radny P. Kełpiński zapytał, czy wiadomo już coś na temat dofinansowania remontu drogi w Rudzie (z FOGR)? Wójt wyjaśnił, że decyzja jest pozytywna, jesteśmy na etapie postępowania przetargowego.
Radny Kełpiński zapytał także czy jest planowany montaż progów zwalniających w Nadrożu (Kasztany)? Dyskutowano na temat zamontowanych progów w innych miejscowościach. Wójt poinformował, że planowane jest spotkanie z mieszkańcami Rogowa, ponieważ część z nich chce usunięcia zamontowanych progów.
Sołtys m. Czumsk Mały Lech Skibicki poprosił o sporządzenie regulaminu ws. wynajmu świetlic.
Ad. 20. Zakończenie obrad sesji: po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.55 zakończył obrady XVII sesji Rady Gminy Rogowo.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
       Marek Długokęcki Protokolant
         Dominika Więcławska


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 czerwca 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 lipca 2020, 12:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569