P r o t o k ó ł Nr XVI/2020

Protokół Nr XVI/2020
z obrad XVI sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 19 maja 2020 r.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.


Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali Urzędu Gminy w Rogowie o godz. 10.00,otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Radny Krzysztof Piotrowski uczestniczył w sesji za pośrednictwem Internetu.

Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik i kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. 


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  XVI sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XV sesji.
2. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo
        w roku 2020, 
    b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2020 rok,
    c) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok,
    d) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
4. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
5. Zakończenie obrad sesji.   

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje do porządku obrad. Radny Jacek Wiśniewski zgłosił, że na ostatniej sesji pominięto sprawozdanie z realizacji prac komisji, które odbyły się w lutym.
Przewodniczący odpowiedział, że podczas kolejnej sesji sprawozdanie zostanie odczytane.
Radni nie wnieśli innych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XV sesji. 
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest ogłoszony na stronie BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu radni zagłosowali jednogłośnie.
W protokole nr XV/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadzono poprawkę w pkt. 5. 
Było: Radny Jacek Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie kwestii bonifikaty odnośnie sprzedaży mieszkań. 
Powinno być: Radny Jacek Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie kwestii bonifikaty odnośnie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ad. 2. 
a) Przewodniczący Rady Gminy poprosił o podanie uzasadnienia do uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo w roku 2020. Pracownik Urzędu Gminy Bożena Zaborowska wyjaśniła, że zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne Rada Gminy określa w terminie do 20 maja, sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk. Do Urzędu Gminy 
w Rogowie wpłynął wniosek organizatora kąpieliska, firmy SPECTRUM s.c., dot. kąpieliska  
w Sitnicy. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Projekt został przedstawiony także do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, WIOŚ oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rypinie. 

Radny Jacek Wiśniewski zapytał o kwotę, do jakiej udzielono zgody na realizację inwestycji, jakie inwestycje zostały poczynione, czy jest odtworzony pomost?
Wójt Zbigniew Zgórzyński wyjaśnił, że praca wre, do tej pory nie określono takiej kwoty. Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące o ilości planowanych do remontu domków, restauracji, placu zabaw, ogrodzenia, oświetlenia, szacowanych kosztach (2,5 mln zł). Po konsultacji 
z prawnikiem udzielono odpowiedzi z prośbą o podanie podstawy określenia kosztów. Z każdej inwestycji firma powinna rozliczać się na podstawie rachunków. 
Wójt dodał, że w interesie przedsiębiorców jest zawyżanie kwot, a w interesie urzędu jest kontrolowanie tych kwestii finansowych.

Wobec braku innych uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo w roku 2020 
i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XVI/93/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo w roku 2020 głosowało 15 radnych. 

b) Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2020 rok.
Pracownik Urzędu Gminy Bożena Zaborowska odczytała uzasadnienie do powyższej uchwały. 
Gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii Panią Anną Garstka Kozłowską, która zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Gmina zapewnia też miejsce w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych właścicielom – w gospodarstwie rolnym p. Góreckiego w Rogowie. 

Przewodniczący zapytał, czy całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych określona w wysokości 1500 zł jest kwotą za cały rok. B.Zaborowska wyjaśniła, że to szacowana wysokość kosztów z budżetu Gminy. Wójt wyjaśnił, że jeżeli nie wystąpi żadne zdarzenie, to pani weterynarz nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. 

Wójt wyjaśnił także, jakie zasady obowiązują w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego. 

Radny Jacek Wiśniewski zapytał o unieważnioną w kwietniu 2019 roku uchwałę, dodał że przez rok nie obowiązywała taka uchwała, w tym roku powinna został podjęta do 31 marca. Skąd opóźnienie? 
Wójt dodał, że sprawa była już wyjaśniana.  
Radny Wiśniewski powołał się na treść art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała zostanie podjęta. 

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2020 rok i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XVI/94/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2020 rok głosowało 15 radnych.

c) Kolejny punkt obrad: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi Gminy. 
Pani Motylewska szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów i w planie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym.

Radny Jacek Wiśniewski zapytał o zmianę dot. kosztorysu (kompleks boisk w Rogowie) – wzrost o 40 tys. zł.
Wójt wyjaśnił, że 90 tys. zł to kwota dofinansowania, a kosztorys opiewa na wyższą kwotę, jednak wg prognoz realizacja zadania powinna zmieścić się w tej niższej kwocie. Należy jednak zarezerwować w budżecie kwotę kosztorysową. 
Wójt przypomniał jakie elementy będą składać się na inwestycję (m.in. altany, toi-toie, ławeczki).
Radny Wiśniewski zapytał, czy ujęte zostały zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta z 30.04.2020. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zostanie to dopisane w uchwale i przedstawiła  radnym informację jakie zmiany zostały zarządzeniem wprowadzone.  

Wobec braku kolejnych uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok i poddał ją pod głosowanie 

Za podjęciem uchwały Nr XVI/95/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok głosowało 14 radnych, 1 się wstrzymał.
  
d) W dalszej części sesji Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zmiana wynika z uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zasugerowała wyszczególnienie kwoty wynikającej 
z podatku VAT.

Wobec braku kolejnych uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
i poddał ją pod głosowanie 

Za podjęciem uchwały Nr XVI/96/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków głosowało 15 radnych. 


Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.

- podjęcie działań mających na celu zakup działki w Rogówku,
-  plany zakupu działki w Świeżawach,
- złożone zostały pisma do ZDP w Rypinie, o wyrażenie zgody na budowę chodników 
w m. Świeżawy i Pręczki. Od listopada nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. 
- nastąpi wznowienie prac na drodze w Rudzie
- 18.05.2020 Wójt i Przewodniczący złożyli kwiaty przed wizerunkiem św. Jana Pawła II (100 rocznica urodzin papieża). Wójt zaproponował ufundowanie przez Radę i mieszkańców popiersia św. Jana Pawła II.
- grupa mieszkańców m. Ruda złożyła pismo dot. stanu drogi. Wójt wyjaśnił radnym, że droga 
o której mowa jest we własności Lasów Państwowych, a w dalszej części to działka prywatna. 
Druga droga dojazdowa (będąca we własności gminy, jednak dojazd jest trudniejszy, gdyż prowadzi pod górę), zostanie w miarę możliwości wyremontowana, m.in. planowane jest nawiezienie tłucznia. 

Ad. 4. W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

Radna Anna Jancewicz – zgłosiła dziurę w drodze asfaltowej w m. Czumsk Duży, zapytała 
o oświetlenie (Wójt odpowiedział, że jest zgłoszone) oraz o remizę w Czumsku (Wójt: pisma złożone do sądu, ale sądy jeszcze nie działają).
 
Radny Jacek Wiśniewski zapytał, czy Pani Skarbnik przygotowała zestawienie kosztów poniesionych w ciągu roku, dot. rozliczenia dotacji za przedszkole. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że za I kwartał to kwota ok. 311 zł. W ciągu roku była to kwota 
ok. 1200 zł.
Kwestia długotrwałego rozliczenia nie wynikała z winy pracowników naszego urzędu, 
a z niesłusznie naliczonych korekt przez Urząd Marszałkowski.   
  
Radny Wiśniewski zapytał o bal charytatywny organizowany na początku roku, na jaki cel przeznaczono zebrane środki?
Wójt odpowiedział, że bal organizowany jest przez Komitet Rodzicielski w Rogowie, dochód w całości pozostaje do dyspozycji Komitetu. Bal nie jest finansowany z budżetu gminy. 

Ad 5. Zakończenie obrad sesji

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 10.50 zakończył obrady XVI sesji Rady Gminy Rogowo.


Na tym protokół zakończono.


   Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                           Protokolant
               Marek Długokęcki     Dominika Więcławska   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (19 maja 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 czerwca 2020, 12:05:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509