P r o t o k ó ł Nr XV/2020

Protokół Nr XV/2020

z obrad XV sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 28 kwietnia 2020 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.


Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogowie o godz. 10.00,otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Radny Krzysztof Piotrowski uczestniczył w sesji za pośrednictwem Internetu.
Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik i kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. 


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:


1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  XV sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XIV sesji
2. Podjęcie uchwał :
    a) zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2020r.
    b) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
    c) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2020r.
    d) w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rogowo,
    e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna
        Biblioteka Publiczna w Rogowie oraz uchwalenia jej statutu,
    f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
        przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
        wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
        godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  
        w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
    g) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
        zastępczej za 2019r. 
    h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
        w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2019
    i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
        w Rogowie za 2019 rok.
    j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
    k) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy 
        Rogowo w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych,
    l) w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2019.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny Jacek Wiśniewski zgłosił wątpliwość odnośnie przyjętego sposobu głosowania za nieobecnego na sali radnego Krzysztofa Piotrowskiego. Wójt odpowiedział, że taki sposób jest zgodny z prawem. Wyjaśnił, że zapisy głosowania muszą być odnotowane w systemie elektronicznym. Statut nie przewiduje takiej formy, ale ustawa w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem tak. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są propozycje do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XIV sesji. 
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest ogłoszony na stronie BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu radni zagłosowali jednogłośnie.

Ad. 2. 
a)Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2020 r., szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów i w planie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym. 

Radny Krzysztof Piotrowski zadał pytanie odnośnie kwoty 190 000 zł przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zwiększenie planowanych wydatków zgodnie z umową z firmą Karo. 
Radny Piotrowski zapytał o planowaną drogę. Wójt wyjaśnił, że droga zostanie zrealizowana na odcinku Ruda (Przeszkoda) – Charszewo.
Radny Wiśniewski zapytał, dlaczego aktualnie budowany odcinek Charszewo-Ruda w pierwotnej wersji obejmował dł ok 1500 m, a obecnie realizowana jest budowa na odc.925 m?
Wójt wyjaśnił, że w założeniach oceny wniosków punktowane były drogi o szerokości 6 m, 
a w miejscowości Ruda można wykonać tylko szerokość 3 m. Natomiast droga Ruda (Przeszkoda) – Charszewo dofinansowana będzie ze środków FOGR.
Wójt dodał, że podjęto czynności w celu dopełnienia formalności odnośnie własności dróg, Urząd Gminy jest tylko samoistnym użytkownikiem, ale żeby móc złożyć wniosek na dofinansowanie Gmina musi być właścicielem nieruchomości.
Radny Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie dot. inwestycji w Rogowie na kwotę 90 tys zł. 
Wójt wyjaśnił, że pierwotnie planowano wybudowanie kontenera na kompleksie boisk, jednak ze względu na małą kwotę dofinansowania i czasochłonność wykonania sanitariatów, a także z uwagi na możliwość zmiany zakresu zadania podjęto decyzję o złożeniu wniosku (do końca kwietnia 2020 r). na inwestycję obejmującą budowę m.in. altan, toi-toi, placu do rekreacji.
Radny Wiśniewski zapytał o kwotę 467 275,31 zł  dot. rozliczenia przedszkola.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że UM błędnie naliczył odsetki, pracownica zajmująca się projektem 
z ramienia UM przebywała na dłuższym zwolnieniu. Kwestia długiego terminu rozliczenia nie była spowodowana działaniami pracowników gminy.  

Pani Skarbnik wyjaśniła także, że zarządzeniem wójta (zgodnie z informacją RIO) uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Wobec braku uwag i pytań do zmian przedstawionych przez Panią Skarbnik Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r. 
i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XV/81/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r. głosowało 15 radnych. 

b)Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z przepisami dot. cen ścieków i wody, wpłynęła decyzja Wód Polskich odnośnie taryf na okres 3 lat. Obowiązują one od 22 kwietnia 2020 r. 
Pani Motylewska, dodała że do faktycznych kosztów została doliczona amortyzacja. 
Ponadto wyjaśniła jak będą wyglądały szacowane koszty za odprowadzanie ścieków na koniec 2020 r. Poinformowała też o cenach za wodę.
Radny Wiśniewski zapytał o odczyty wodomierzy. Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy na bieżąco podają mailowo i telefonicznie zużycie wody, ewentualnie będzie ono określane na zasadzie prognozy.

Radny Hejza zapytał czy różnica za odprowadzanie ścieków dopłacana będzie do Komesu. Wójt odpowiedział, że to koszty gminy. 

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XV/82/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków głosowało 15 radnych.

c) Kolejny punkt obrad: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2020r. Przewodniczący wyjaśnił, że radni otrzymali plan wraz z  materiałami na sesję. 
W wyniku dyskusji stwierdzono, że zmiany do propozycji nie zostaną wprowadzone.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2020r.i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XV/83/2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2020 r. głosowało 15 radnych.

d) Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rogowo.
Przewodniczący wyjaśnił, że radni otrzymali plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2020 przed sesją. Następnie odczytał  ten plan. Radny Jacek Wiśniewski zaproponował wykreślenie punktów odnośnie pierwszego kwartału. W wyniku dyskusji uznano propozycję za słuszną.

Omówiono plan pracy Komisji Rewizyjnej. Radny Jacek Wiśniewski zaproponował dopisanie w trzecim kwartale na rok 2020: kontrola przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrola umorzeń podatków i opłat przez Wójta Gminy Rogowo za rok 2019.
Radna Urszula Czerska dodała, że uważa te punkty za zbyteczne, ponieważ komisja i tak ma prawo kontroli w tym zakresie.
Wójt Zbigniew Zgórzyński wyjaśnił, że jeżeli będą realizowane umorzenia to będą one konsultowane z radą. 
Radny Leszek Hejza powiedział, że jeżeli Komisja Rewizyjna uzna to za zasadne, to można dopisać propozycję. 
Radny Jacek Wiśniewski podtrzymał wniosek.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emila Kopycińska w swej wypowiedzi zaznaczyła, iż uważa te punkty za zbyteczne.
Radny Krzysztof Piotrowski zaproponował zmianę zapisu w planie: wykonanie innych zadań i kontroli na wniosek radnych Rady Gminy Rogowo.
W wyniku dyskusji zaakceptowano taki zapis.

W dalszej kolejności omówiono plac pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2020 r. 
Nie wniesiono propozycji zmian. 

Omówiono plan pracy Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego. Nie wniesiono zmian.
Omówiono plac pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni nie zgłosili zmian.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Rogowo i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XV/84/2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2020 r. głosowało 15 radnych.


e) Kolejny punkt obrad sesji to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie” oraz uchwalenia jej statutu. 
Wójt Zbigniew Zgórzyński odczytał treść uzasadnienia do uchwały. 
Wyjaśnił, że w 2012 r. zmieniła się ustawa, która zobligowała wójtów do zmiany podstawy zatrudnienia dyrektora biblioteki ze stosunku pracy na powołanie. W związku z tym należy zmienić statut jednostki 
i powołać dyrektora jednostki. 
Zmiana dotyczy wyłącznie kwestii zatrudnienia.
Radny Wiśniewski zapytał o to, czy wyjaśniono nieprawidłowości, o których na jednej z poprzednich sesji mówił wójt.
Wójt omówił sprawę wynagradzania Pani Kierownik biblioteki. Dodał, że była to nieprawidłowa forma zatrudnia, ale gmina nie poniosła w związku z tym strat finansowych.
Pani Sekretarz dodała, że ustawa nie obliguje samorządu do przeprowadzenia konkursu, ale konkurs zostanie w tym przypadku przeprowadzony. Wójt dodał, że radni będą mogli uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. 
Nie wniesiono innych uwag, wobec czego Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie oraz uchwalenia jej statutu głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. 
Po przerwie wznowiono obrady. 

f) Kolejny punkt programu sesji to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród   w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.

Wójt wyjaśnił, ze regulamin musi zostać poprawiony zgodnie z uwagami biura nadzoru wojewody. Omówił kwestie, które zostały zmienione w stosunku do wcześniej obowiązującego dokumentu. 
Radny Krzysztof Piotrowski zgłosił propozycję odnośnie zmiany wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i dyrektora. Złożył wniosek by ujednolicić wysokość dodatków.
Wójt odpowiedział, że dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może być obligatoryjny (dla dyrektorów musi być obligatoryjny). Wyjaśnił, w jakich wysokościach realizowane są odpisy. Dodał, że uważa te kwoty za rozsądne. Poinformował, za co dodatek może być przyznany.

Przedyskutowano zasadność przyznawania mniejszych kwot większej liczbie nauczycieli oraz większych kwot mniejszej liczbie nauczycieli.
Radny Krzysztof Piotrowski zgłosił wniosek formalny o podwyższenie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z 3% do 6%.
Wójt Zbigniew Zgórzyński zgłosił wniosek o odrzucenie propozycji radnego Krzysztofa Piotrowskiego. 

Radny Jacek Wiśniewski zapytał o zapis dotyczący dyrektora przedszkola. Wójt odpowiedział, że Pani dyrektor szkoły podstawowej oraz przedszkola jednocześnie, otrzyma dodatek zgodnie z zapisami regulaminu.
Omówiono zapis dot. warunków pracy. Wójt wyjaśnił czym się różni dodatek za trudne i za uciążliwe warunki. 
Radny Jacek Wiśniewski zauważył, że zmiany regulaminu są daleko idące. Wójt wyjaśnił, że regulamin przygotował pracownik odpowiedzialny za oświatę, zmiany uwzględniają wszystkie uwagi zgłoszone przez nadzór wojewody. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek wójta pod głosowanie. Za odrzuceniem propozycji zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego było 13 radnych, przeciwko zagłosował 1 radny,
1 wstrzymał się od głosu.  

Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały Nr XV/86/2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród   w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw.

    g) Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. szczegółowo omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Bońkowska. Poinformowała o sprawach związanych z realizacją zadań dot. wspierania rodziny, problemami z którymi borykają się rodziny z terenu gminy Rogowo. 
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/87/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. głosowało 15 radnych.

    h) Kierownik Gminnego Ośrodka omówiła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2019. 
Pani Kierownik omówiła cel ogólny i cele szczegółowe programu. Poinformowała, kto jest realizatorem programu, partnerami realizatora, jakie czynności są podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy.

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/88/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2019 głosowało 15 radnych.

    i) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rogowie omówiła uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Rogowie za 2019 rok.
Szczegółowo poinformowała radnych o zadaniach GOPSu, podstawach prawnych działania instytucji. Przedstawiła radnym dane dot. pomocy kierowanej do mieszkańców gminy, wydanych decyzjach, udzielonej pomoc, strukturze zatrudnienia ośrodka. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/89/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Rogowie za 2019 rok głosowało 15 radnych.


    j) Wójt Gminy Rogowo podał uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Pierwszy przetarg odbędzie się zgodnie z wyceną. Wójt odczytał ceny dla poszczególnych nieruchomości. 

Uwag do uchwały nie wniesiono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały 
i poddał ją pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/90/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  głosowało 15 radnych.


    k) Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy  Rogowo w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Wójt Zbigniew Zgórzyński podał uzasadnienie do uchwały. Cztery sprzedawane lokale są położone 
w Rogowie w tzw. Agronomówce. Część najemców jest zainteresowana kupnem lokali. Wszyscy najemcy mają prawo pierwokupu. 
Wobec braku uwag do treści uchwały, Przewodniczący odczytał projekt, a następnie poddał go pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały Nr XV/91/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy  Rogowo w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych, głosowało 15 radnych.

    l) Wójt Gminy Rogowo podał uzasadnienie do uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Poinformował, jaki jest stan poszczególnych nieruchomości, dachu, jakie bonifikaty mogą być zastosowane, jeśli najemcy zdecydują się na wykupienie nieruchomości w tym roku i w kolejnym.

Poinformował, że kwoty sprzedaży są cenami brutto, dla samorządu będzie to cena netto.
Radny Hejza zaproponował zobowiązanie najemców do naprawy całego dachu.
Wójt wyjaśnił, że samorząd musi proporcjonalnie do udziału pokryć koszty naprawy. 
W związku z faktem, że nie wniesiono kolejnych uwag, Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały. Radni głosowali nad projektem.

Za podjęciem uchwały Nr XV/92/2020 w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych głosowało 14 radnych, jedna osoba przeciw.

Ad. 3 Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Kierownik GOPS w Rogowie przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2019. Szczegółowe informacje radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
Dane zostały przygotowane na podstawie aplikacji statystycznej Ministerstwa Rodziny. Dane zawarte 
w ocenie mają pomóc władzom gminy w planowaniu budżetu w zakresie polityki społecznej na kolejny rok.  

Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami. 

Pod koniec stycznia złożyliśmy trzy wnioski do  Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem LGD
Gmin Dobrzyńskich Region Północ o powierzenie grantu:

1) „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rogowo dla 30 osób”  - wartość projektu: 52 163,23 zł,
     dofinansowanie: 49 213,23 zł (m.in. zajęcia ruchowe Nordic Walking, warsztaty tańca ludowego i
     śpiewu, warsztaty serowarskie, florystyczne, ceramiczne, wyjazd do teatru, kina, wizyta studyjna w
     Krainie Skrwy)
2) „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” wartość całkowita:
    48 353,33 zł, dofinansowanie: 45 553,33 zł,  termin realizacji: 01.08.2020 r. – 30.06.2021, 15 osób

3) „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie” - wartość całkowita: 50
    623,33 zł, dofinansowanie: 47 823,33 zł, 15 osób

31 stycznia do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo-Ruda (Przeszkoda) o długości 0,670 km”. Planowany koszt inwestycji: 379 710,94. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Planowany termin wykonania robót wrzesień 2020 r.
1) Przetarg na zakup oleju opałowego - Wartość ofertowa sprzedaży 75000 litrów oleju wynosi 219.093,75 zł brutto – jednak cena ta będzie ulegać zmianie wraz z aktualizacją cen producenta oleju opałowego – umowa na 24 miesiące.  Umowa podpisana 17 lutego 2020.
19 lutego  r. w sali narad Urzędu Gminy Rogowo odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy.Podczas rozmowy podziękowałem Paniom za kreowanie pozytywnego wizerunku naszej gminy i promowanie jej w regionie.
25 lutego br. sfinalizowana została transakcja zakupu ciągnika rolniczego dla Gminy Rogowo. Umowę podpisaliśmy z Panem Jackiem Grajewskim - Wiceprezesem Zarządu PHU PERKOZ Sp. z o.o., z siedzibą w Brodnicy. Zakupiony został fabrycznie nowy ciągnik rolniczy NewHolland TD5.115 o wartości 210 000,00 zł. Pojazd posiada m.in. napęd 4x4, kabinę ogrzewaną i klimatyzowaną, przedni tuz z amortyzatorem z rozdzielaczem 2-sekcyjnym, silnik o pojemności 3400 cm3 , o mocy 114 KM. Gwarancja wynosi 36 miesięcy bez limitu kilometrów. Ciągnik dostarczono 6 marca. 
26 lutego br. podpisałem umowę o świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rogowo. Wykonawcą zadania jest firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Umowa została zawarta na czas określony (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.). Z tytułu świadczenia usługi samorząd będzie płacić na rzecz wykonawcy stawkę ryczałtową w wysokości 16,15 zł netto miesięcznie za punkt świetlny. W dotychczas obowiązującej umowie było to 19,83 zł netto za punkt.
26 lutego do UM złożono wniosek o płatność w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw (Rogowo) oraz siłowni zewnętrznej (Nadróż) na terenie gminy Rogowo”.
1 marca 2020 r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogowie, odbył się II Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Rogowo. 
Odwołano Kiermasz Wielkanocny, spotkanie wielkanocne, konkurs kartek wielkanocnych dla dzieci i konkurs palm.
6 marca 2020 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs został przeprowadzony przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rogowie przy współpracy z Urzędem Gminy w Rogowie. Zwycięzcą w pierwszej grupie wiekowej została uczennica SP w Nadrożu Małgorzata Wąsicka, natomiast wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zwyciężył Rafał Bieńkowski.
9 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Rogowie odbyły się Gminne Obchody Dnia Kobiet. Na sali obecne były m.in. nauczycielki i pracownice szkół, pracownice Urzędu Gminy, panie pełniące funkcje sołtysów, radne, bibliotekarki, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz druhny OSP. 
Świętowanie rozpoczęło się od wyjątkowo ciekawego programu artystycznego pt. Kobieta zmienną jest, przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Święto Sołtysów – 11 marca 2020 r. W podziękowaniu za ich społeczną pracę i działania na rzecz mieszkańców z Panem Przewodniczącym Rady Gminy zaprosiliśmy sołtysów i radnych do sali Urzędu Gminy w Rogowie, by wspólnie świętować Dzień Sołtysa. 
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, Urząd Gminy w Rogowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie pozostają zamknięte dla obsługi osobistej interesantów.
Zrealizowano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Odczyty wodomierzy u mieszkańców Gminy Rogowo zostały odwołane. Mieszkańcy podają stan wodomierza telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
W związku z epidemią koronowirusa oraz zaistniałymi problemami w zakupie środków ochronnych takich jak maseczki, podjęliśmy  decyzję o przeprowadzeniu akcji szycia maseczek ochronnych przez chętne osoby. 
Zgłosiło się do nas 15 pań, które z materiału dostarczonego przez urząd uszyły ok. 3500 maseczek. Dziękuję Paniom oraz sołtysom, którzy pomogli w dystrybucji maseczek. 
26 marca złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność dot. inwestycji „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP”.
Mając na uwadze znaczenie pszczół w życiu i gospodarce człowieka, zwracam się z apelem do rolników, sadowników i działkowców o przestrzeganie podstawowych zasad stosowania środków chemicznej ochrony roślin.
Apelujemy, by w ustalonym dniu odbioru mieszkańcy wystawiali pojemniki/worki ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi w widocznym miejscu, przed posesją lub przy trasie przejazdu samochodu specjalistycznego. Odpady odbierane są od godz. 7.00. Apelujemy także o wiązanie worków z odpadami zbieranymi w sposób selektywny, co ma na celu uniemożliwienie wydostawania się odpadów i w konsekwencji zanieczyszczanie środowiska.
Zwracam się z prośbą do mieszkańców i właścicieli działek o rozważne wykorzystywanie wody. Z najnowszego raportu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie wynika, iż w marcu padało najmniej w ciągu ostatnich 30 lat. Wystarczyły dwa tygodnie bez opadów w kwietniu, by w połowie miesiąca zasoby wodne w glebie zrobiły się bardzo małe. 
Wody Polskie w opublikowanym kilka dni temu raporcie na temat sytuacji hydrologicznej oraz wilgotności gleby informują, że w Polsce pojawiło się ryzyko poważnej suszy. Proszę o możliwie oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej. 
Proszę o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, działek rekreacyjnych, ogrodów, mycia samochodów.
Do Urzędu Gminy w Rogowie, tak jak do innych urzędów w całym kraju, dotarła wiadomość mailowa od Poczty Polskiej, zawierająca „wniosek” o przekazanie danych ze spisu wyborców. Niezwłocznie, po konsultacji z prawnikiem, udzieliłem odpowiedzi, w której odmawiam przekazania danych, albowiem „wniosek" nie spełnia wymagań określonych w art. 99 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Podstawą do wydania danych ze spisu wyborców może być jedynie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Zwróciłem też uwagę, powołując się na stanowisko PKW, na brak dołączonej kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. Póki ustawa o wyborach korespondencyjnych nie została przyjęta, Poczta nie jest organizatorem wyborów.

Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Już kilkanaście domków jest w remoncie, zamontowano nowe oświetlenie, prowadzony jest remont budynku restauracji. 

4 maja 2020 r., Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czynny będzie w godzinach 11.00-14.00

Rozpoczęła się przebudowa odcinka (925 m) drogi Charszewo-Ruda. Prace potrwają najpóźniej do końca września 2020 roku. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie, a inwestorem Gmina Rogowo. Koszt inwestycji wynosi: 1 260 640,42 zł. Połowę tej kwoty gmina pozyskała w formie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pracownicy urzędu opracowali i złożyli wniosek o pozyskanie dofinansowania na zakup laptopów. 24 kwietnia podpisano umowę na dostawę 22 laptopów (po 2 700,00 zł) oraz 5 routerów LTE ( po 600,00 zł). Łączna suma dofinansowania 60 000,00 zł – 100% dofinansowania. Dostawa do końca tego tygodnia. 

Zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rogowo”. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę nawierzchni z kostki brukowej, na którym zostaną usytuowane dwie wiaty drewniane o powierzchni 35m2 każda wyposażone w stoły i ławki, budowę z kostki brukowej schodów na skarpie, budowę nawierzchni utwardzonej z kruszywa mineralnego przy ognisku, usytuowanie 12 ławek drewnianych wolnostojących, 2 toalet typu TOI TOI, 4 koszy na śmieci oraz budowę ogniska i klombu.  
Początkowo przyjęto, że koszt inwestycji wyniesie ok. 90 000,00 zł. Po otrzymaniu kosztorysu koszt inwestycji oszacowano na kwotę 124 355,13 zł. Pierwotnie była to kwota pow. 180 000,00 tys. Zrezygnowano z modernizacji miejsc parkingowych. Procent dofinansowania 63,63 % od kwoty 90 000,00 zł.
Dziękuję za wszystkie życzenia WIELKANOCNE przesłane do urzędu, skierowane do radnych, wójta, pracowników. 

Ad. 5. W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
Radny Jacek Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie kwestii bonifikaty odnośnie sprzedaży mieszkań.
Pani skarbnik odpowiedziała, że gmina odzyska podatek VAT.
Radny Jacek Wiśniewski poprosił o aktualizację zarządzeń oraz o przygotowanie zestawienia uchwał uchylonych przez nadzór wojewody.

Ad 6. Zakończenie obrad sesji
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14.00 zakończył obrady XV sesji Rady Gminy Rogowo.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
       Marek Długokęcki           Protokolant
                          Dominika Więcławska
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 maja 2020, 11:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546