P r o t o k ó ł Nr XIV/2020

z obrad XIV sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 24 stycznia 2020r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz Gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XIV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał  :
  a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu
        pomocy społecznej 
  b) zmieniająca  uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
        odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których
        zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w
        przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
        oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
        nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
c) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
d) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo

4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XIII  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020r zajmowano się następującymi tematami : 
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu mieszkanki naszej Gminy na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.
Pan wójt przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą zapisów podwyższonej stawki, jeżeli właściciel nie segreguje odpadów. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej muszą być określone kwoty tych stawek, a nie jak zapisane w uchwale podjętej na poprzedniej sesji „ w wysokości dwukrotnej stawki”.  
Pan wójt poinformował również, że nadzór wojewody stwierdził uchybienia w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów oraz w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Uchwały te muszą być uchylone i będą podjęte nowe uchwały  w tych sprawach na kolejnej sesji.
Pani Agnieszka Donderowicz omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Pan wójt poinformował radnych o wycenie działek i nieruchomości zabudowanych w Rogowie. 
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Przewodniczący rady poinformował, że na obradach komisji był przedstawiony temat  udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu mieszkanki naszej gminy na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie.
Pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/76/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej głosowało 15 radnych.
Następnie pan Długokęcki poinformował, że radni na posiedzeniu komisji zapoznali się z tematem dotyczącym zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i zapytał czy są  pytania do tego tematu. 
Radni nie mieli pytań.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/77/2020 zmieniającej  uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych głosowało 14 radnych, radny Wiśniewski wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący rady poinformował, że radni na obradach komisji zajmowali się również tematem związanym z ustaleniem wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Podjęcie uchwały podyktowane jest  nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych, które obejmują między innymi obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Radni  nie mieli uwag do  powyższego tematu. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/78/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
W dalszej części radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo. Radny Wiśniewski zapytał – czy będzie obowiązywał poprzedni regulamin utrzymania czystości. Wójt odpowiedział, że tak. Innych pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/79/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo  radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Z kolei radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały odnośnie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Również do tego tematu radni nie mieli pytań.  Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/80/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało. 15 radnych.
Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami
- w dniu 9.01 odbyło się okolicznościowe spotkanie wójta, radnej Jancewicz i sekretarza gminy z najstarszą mieszkanką naszej gminy, na którym przekazano jubilatce najserdeczniejsze życzenia oraz kwiaty.
- w dniu 12.01 w SP w Rogowie odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Finał zakończył się kwotą 29400 zł.
- w dniu 21.01 w SP w Rogowie odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- w dniu 22.01 odbył się Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym poruszono kwestie związane z pracami nad nowa strategią rozwoju województwa, programowaniem nowej perspektywy unijnej Funduszu Dróg Samorządowych oraz trudnościami finansowymi, przed którymi staną w tym roku samorządy. 
- od 3.02 będą przyjmowane wnioski od rolników na zwrot podatku akcyzowego,
- wójt poinformował o wycenie działek w Rogowie oraz o wycenie mieszkań komunalnych w Rogowie
Wójt w imieniu własnym, dyrektora szkoły i rady rodziców przy SP w Rogowie zaprosił chętnych na charytatywny bal, który odbędzie się w dniu 15.02 br w Karczmie pod Złotą Rybką w Strzygach.     
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje :
- radny Wiśniewski zapytał czy są informacje na temat  parku w Sosnowie. Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze informacji w tej sprawie..
- radny Wiśniewski zwrócił się do przewodniczącego rady o sporządzenie planu działania rady oraz do przewodniczących komisji o sporządzenie planów pracy komisji,
- radny Wiśniewski zapytał czy będą rozsyłane do mieszkańców informacje o nowych opłatach za zbiórkę odpadów ? Wójt odpowiedział, że będą doręczane wszystkim mieszkańcom informacje o zmianie wysokości opłaty za odpady obowiązującej od lutego 2020r.
- sołtysi i radni zabierali głos w sprawie segregacji śmieci.
- przewodniczący rady ogłosił informację na temat organizowanej w dniu 27.06br wycieczki dla radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy oraz mieszkańców gminy na wybrzeże i poprosił chętnych o zgłaszanie się.
 Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1100  zakończył obrady XIV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo            Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 stycznia 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2020, 08:08:02)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 maja 2020, 09:15:55)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745