P r o t o k ó ł Nr XIII/2019


Protokół Nr XIII/2019
z obrad XIII sesji Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 30 grudnia 2019 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.


Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji (2018-2023), która odbyła się w sali narad 
w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz. 10.00, otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.  
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XIII sesji i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z  XII sesji.
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 r.;
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 r.;
c) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r. ;
d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020;
e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
        oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r.;
f) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie;
g) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
        bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach
        chronionych;
h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
i) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
        komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
        uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
j) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo;
k) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
        ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku
        nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
        ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
        nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych;
l) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
        komunalnymi.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z XII sesji. 
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest ogłoszony na stronie BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu radni zagłosowali jednogłośnie.

Ad. 2. 
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
W posiedzeniu wspólnym komisji, które odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w dniu                  20 grudnia 2019 r., udział wzięli wszyscy członkowie poszczególnych komisji (15 radnych).
Na posiedzeniu komisji zostały przedstawione projekty uchwał na sesję.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2019 r., szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów i w planie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym. 
Pani Motylewska przedstawiła informację o pozytywnej opinii dla projektu uchwały budżetowej na 2020 r. i pozytywną opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-2030. Pani Skarbnik odczytała listę zaplanowanych inwestycji na 2020 r. 
Pan Wójt przedstawił uzasadnienie uchwały dot. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Rogowo. Ceny dotyczą zwrotu przez gminę kosztów dowozu rodzicom niepełnosprawnych dzieci/uczniów, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci do wybranej jednostki systemu oświaty na podstawie umowy. Stawki zostały ustalone na podstawie ofert stacji paliw z okolicy gminy Rogowo. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Pani Hanna Bońkowska szczegółowo przedstawiła uzasadnienie dla uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Program określa sposoby realizacji zadań własnych Gminy Rogowo, 
o których mówią ustawy: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
o przeciwdziałaniu narkomanii również o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program jest spójny z zadaniami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Rogowo. Obok zadań dotyczących profilaktyki alkoholowej, program zawiera określenie zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, wynikające 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok jest kontynuacją zadań programu z ubiegłego roku.
Następnie Pani Kierownik GOPS przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian              w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie. Zmiany polegają na dopisaniu kolejnych zadań realizowanych przez GOPS. 
Pani Kierownik GOPS podała również uzasadnienie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych. 
Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i do mieszkań chronionych przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.
Pani Kierownik odpowiedziała także na pytania radnych.
W dalszej kolejności Pan Wójt Gminy przedstawił uzasadnienia dla uchwał związanych                    z gospodarowaniem odpadami. 
Pan Wójt omówił trudności związane z ustaleniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także z ustaleniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów          w sposób selektywny.
W dyskusję włączyli się także radni. W wyniku rozmów oraz głosowania przyjęto, że stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie dwukrotność stawki podstawowej.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał. 
a) Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.  
W planie dochodów w dziale 600 zwiększa się planowane dochody o kwotę 35 720 zł – dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego na drogę Stary Kobrzyniec – Pinino;
W dziale 921 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 412 757 zł – dofinansowanie na rozbudowę remizy w Rogowie – wniosek o płatność będzie złożony w styczniu 2020 r.;
W dziale 926 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 32 451 zł – planowane dofinansowanie na budowę kontenera na zespole boisk w Rogowie – zadanie nie zostało zrealizowane. 
W załączniku inwestycyjnym proponuje się następujące zmiany: w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nadrożu zmniejsza się planowane dochody o kwotę 533 103 zł. W zadaniu inwestycyjnym Budowa kontenera sanitarnego, zadaszenie trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie  ogółem zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 109 085 zł. 
Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3529 zł, w dziale 754 zwiększa się kwotę planowanych wydatków o kwotę 3404 zł, w dziale 801 dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół, dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 855 rodzina.
Wobec braku uwag i pytań do zmian przedstawionych przez Panią Skarbnik Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 r. i poddał ją pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XIII/64/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 r. głosowało 15 radnych. 
b) Pani skarbnik odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 r.
(załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionej opinii. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 r. i poddał ją pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030 r. głosowało  15 radnych. 
c) Pani Skarbnik odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2019 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2020 rok (załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 
Radny Jacek Wiśniewski – czy do budżetu na 2020 r. były składane wnioski radnych lub mieszkańców?
Pani Skarbnik – został złożony wniosek Sołectwa Charszewo oraz wnioski do funduszu sołeckiego.
Radny Jacek Wiśniewski – zapytał o inwestycje drogowe i środki, które gmina ma pozyskać, gdzie drogi będą budowane?
Pani Skarbnik – inwestycje drogowe zostały ujęte  w ramach planowanych do uzyskania dotacji na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Radny Jacek Wiśniewski – zapytał o kwotę długu.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że faktyczny dług znany będzie po wykonaniu budżetu. 
Radny Jacek Wiśniewski – zapytał o inwestycje z funduszu sołeckiego, które zostały wpisane również do zadań inwestycyjnych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że inwestycje o wartości ponad 10 000 zł zostały ujęte w zadaniach inwestycyjnych.
Radny Jacek Wiśniewski – zapytał o budowę ogrodzenia i placu zabaw w Brzeszczkach Dużych, czy gmina posiada tam swój teren?
Pan Wójt wyjaśnił, że inwestycja ta jest propozycją mieszkańców, wystąpiono do ANR o przekazanie gruntu. Informacje wstępne są takie, że będzie zgoda ANR na nieodpłatne przekazanie działki.
Pan Jacek Wiśniewski zapytał o zapis w dziale wydatki (zapłata składki na rzecz Związku Gminy Rypińskich, a w poprzednim roku Gmina wystąpiła ze związku).
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nastąpiła pomyłka, składka nie będzie opłacona. 
Radny Jacek Wiśniewski zapytał o dotację dot. przedszkola w Rogowie, czy wpłynęła w tym roku?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski zadeklarował, że do końca roku dotacja wpłynie. Opóźnienia wynikają z konieczności wyjaśnienia sprawy dot. zapłaty odsetek na rzecz UM. 
Pan Wójt powiedział, że odsetki wynikają z naliczonej korekty finansowej, spowodowanej błędami w prowadzonym przetargu (ograniczenie podmiotów dopuszczonych do udziału w postępowaniu).
Radny Jacek Wiśniewski zapytał o zwiększenie rezerwy ogólnej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwiększenie rezerwy jest spowodowane wzrostem w planie wydatków. 
Więcej pytań nie było, wobec czego Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r. i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/66/2019 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r. głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie obrady wznowiono. 

d) Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020. 
Pan Marek Długokęcki poprosił Pana Wójta o podanie uzasadnienia do projektu uchwały. 
Pan Zbigniew Zgórzyński wyjaśnił, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, zawierającą przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola, gmina ma obowiązek zwracać koszty, które do tej pory były zryczałtowane, natomiast aktualnie jest wymóg aby płacić na zasadzie średniej ceny paliwa ustalonej na podstawie ofert stacji paliw z okolicy gminy Rogowo. Rodzice powinni złożyć deklarację dot. pojazdu, którym dowożą dzieci, m.in. w zakresie poziomu spalania paliwa. 

Wobec braku uwag do projektu Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020 i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/67/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2019/2020 głosowało 15 radnych. 

e) Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nad projektem uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r. radni dyskutowali w czasie komisji. 
Zapytał czy są pytania do Pani Kierownik GOPS. Wobec braku zgłoszeń Pan Marek Długokęcki odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r. 
i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/68/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r. głosowało 15 radnych. 

f) Przewodniczący Rady Gminy Rogowo przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt był omawiany podczas komisji. Zapytał czy są uwagi. Wobec braku zgłoszeń odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/69/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie głosowało 15 radnych. 

g) Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych, była omówiona podczas komisji. 
Wobec braku uwag radnych odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/70/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych głosowało 
15 radnych.

h) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo omawiana była podczas komisji. Zgłoszeń ze strony radnych nie było, wobec czego Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/71/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rogowo głosowało 15 radnych.

i) W  kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, była przedmiotem prac komisji.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/72/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, głosowało 15 radnych. 

j) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo, omawiana była podczas posiedzenia komisji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń brak. Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały Nr XIII/73/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo, głosowało 15 radnych. k) Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, omawiana była podczas komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radny Jacek Wiśniewski – podwyżki są nieuniknione, ale bardzo bolesne. Przedstawił prośbę do Państwa radnych i Pana Wójta, aby cenę obniżyć na próbę, na okres pierwszego półrocza.
Wójt Gminy zaznaczył, że oprócz wyliczeń ceny odpadów należy uwzględnić w kosztach jeszcze obsługę, etaty pracowników, papier, dojazdy pracowników. Proponowana cena za odpady w wysokości 15 zł jest wartością prognozowaną. Pan Wójt przedstawił jak kształtują się ceny w sąsiednich gminach. Poinformował, że w styczniu zaplanowane są spotkania 
z mieszkańcami gminy, dot. segregacji śmieci. Przygotowane są także informacje pisemne. 
Ponadto Pan Wójt poinformował, że gminy nie stać na zakup własnego sprzętu i zatrudnienia pracowników, którzy by śmieci odbierali od mieszkańców.
Pan Wójt przedstawił także informacje dot. taryf za wodę i ścieki oraz awarii pompy spowodowanej działaniem mieszkańców. Dodał, że każda zmiana cen śmieci to konieczność wysłania informacji do każdego mieszkańca i konieczność złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji. Ponownie podkreślił, że każdy ma obowiązek segregacji śmieci, również osoby zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych.
Radna Czerska – dodała, że społeczeństwo nie rozumie jeszcze sensu segregacji, przy koszach do segregacji mieszkańcy zostawiają całe worki ze śmieciami.  
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jacka Wiśniewskiego. 
Za propozycją obniżenia stawki głosowało 3 radnych (Adela Gębicka, Kazimierz Gutkowski, Jacek Wiśniewski), 12 było przeciw.
Radny Leszek Hejza zaproponował, żeby zwrócić uwagę na roczny koszt obioru śmieci od letników.
Pan Wójt odpowiedział, że stawki zaproponowane wobec właścicieli domków letniskowych są praktycznie maksymalnymi stawkami wg ustawy. 
Ponadto Pan Wójt wyjaśnił kwestię ustalania miesięcznej stawki opłaty za worek przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie poddał ją pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Nr XIII/74/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący się (radny Jacek Wiśniewski).

l) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była przedmiotem prac komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Wobec braku zgłoszeń odczytał treść uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Nr XIII/75/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 15 radnych. 

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami. 

1. 4 grudnia br. podpisano umowę z wykonawcą na modernizację drogi Stary Kobrzyniec-Rojewo. W dniu dzisiejszym dokonano odbioru drogi. Koszt zadania: 23 572,15 zł. 
2. MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE SIATKOWEJ - 5 grudnia br., w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogowie, odbyły się międzyszkolne rozgrywki w piłce siatkowej, w kategorii dziewcząt i chłopców.
3. KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA” Zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy konkurs pn. „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna” został rozstrzygnięty 10  grudnia br. Kartka wykonana przez uczennicę klasy VIII Szkoły Podstawowej w Sosnowie - Nadieżdę Grabowską, została wybrana jako GMINNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA.
4. GMINNY KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ – SP NADRÓŻ - 
11 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu odbył się XI Gminny Konkurs Piosenki Świątecznej. Fundatorem nagród była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu oraz Gmina Rogowo.
5. 17 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, została zawarta umowa dzierżawy Ośrodka Wczasowego "Sitnica" z przedstawicielami spółki cywilnej SPECTRUM (jako dzierżawcami obiektu). Kaucja: 7 509,15 zł do 31 grudnia. Okres umowy do 17 grudnia 2034 r. (15 lat). Kwota czynszu: 2 035,00 netto. 
6. Spotkanie Wigilijne w Gminie Rogowo - 18 grudnia br., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie odbyło się Spotkanie Wigilijne. Przed rozpoczęciem dokonano rozstrzygnięcia konkursu pn. „Świąteczne ozdoby z piernika”. Konkurs był skierowany dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Panie otrzymały nagrody pieniężne w formie voucherów.
Program artystyczny „Światło tego Świata” przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sosnowie.
7. Budowa drogi Charszewo-Ruda - 19 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo-Ruda od km 0+000 do km 0+925” z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lipno. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano na kwotę 
1 260 640,48 zł. Zgodnie z umową droga zostanie wybudowana do 30.09.2020 r. Otrzymamy zwrot 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.
8. 23 grudnia podpisano również umowę na nadzór inwestorski na kwotę 9 400,00 zł brutto – DM – PROJ Mariusz Majewski.
9. 19 -20 grudnia  br. do gminnych przedszkoli w Sosnowie, Rogowie, Nadrożu 
i Nowym Kobrzyńcu przekazano świąteczne prezenty. Na zabawki wydatkowano 1200,00 zł. 
10. W grudniu br. dokonano odbiorów inwestycji pn. „Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo”, realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Koszt nowopowstałego placu zabaw w miejscowości Rogowo (Plebanka) wyniósł 
51 295,43 zł, natomiast siłowni zlokalizowanej w Nadrożu – 9 963,00 zł. Gmina Rogowo pozyskała dofinansowanie w wysokości 32 034,00 zł. 

11. 27 grudnia z bankiem PNB Paribas podpisaliśmy umowę na kredyt długoterminowy. Marża 0,65 %, koszty kredytu – 220 932,19 zł. Kwota kredytu 2 400 000,00 zł.
12. Najpóźniej 31.12.2019 zostanie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Szacowana kwota 640 117,32 zł netto.
13. Porozumienie z Energą Oświetlenie – nastąpi uruchomienie 23 lamp, które kiedyś były lampami rtęciowymi lub były wyłączone ze względu na ochronę środowiska. Koszt: 3300 zł netto za przyłącze.

Ad. 5. W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje: 
- Radny Hejza zapytał, czy oprócz dzierżawy firma SPECTRUM będzie płaciła podatek od nieruchomości. Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie opłaty (m.in. podatek, za wodę, ścieki) odprowadza dzierżawca. 

Ad 6. Zakończenie obrad sesji
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.25 zakończył obrady XIII sesji Rady Gminy Rogowo.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                                    Protokolant
       Marek Długokęcki Dominika Więcławskametryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 stycznia 2020, 10:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574