P r o t o k ó ł Nr XII/2019

P r o t o k ó ł  Nr XII/2019
z obrad XII sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 28 listopada 2019 r. pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023) , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poprosił o dodanie jednego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu Gminy Rogowo.
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XII sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji. 
3. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
4. Podjęcie uchwał :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 r.
   b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2020 r.
   c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
   d) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
   e) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych
        stanowiących własność Gminy Rogowo
    f) w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
        urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu Gminy Rogowo.
5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XI  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 21 listopada 2019 r. zajmowano się następującymi tematami:
Pierwszym punktem obrad komisji było zaprezentowanie rozwoju ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy przez przedstawicieli firmy, która wygrała przetarg na dzierżawę ośrodka. W wersji multimedialnej przedstawiono wyremontowane przez firmę obiekty służące turystyce na terenach, objętych działaniem firmy. Przedstawiciel firmy przedstawił plan dzierżawy i rozwoju ośrodka wypoczynkowego.
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2019 r.
Pani Motylewska szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów  i w planie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym. Najważniejsze proponowane zmiany w załączniku inwestycyjnym  to wprowadzenie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją drogi Stary Kobrzyniec-Rojewo.  
Pan wójt przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność naszej Gminy.  
Z kolei pan wójt przedstawił radnym propozycję stawek w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych i w podatku rolnym na 2020r. 
Do proponowanych stawek podatku od środków transportowych radni nie mieli zastrzeżeń. Natomiast do proponowanych stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego radni wnieśli również swoje propozycje. 
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, które odbyło się w dniu 15.10.2019r  udział wzięli członkowie komisji oraz wójt Gminy.
Tematem obrad komisji było zajęcie stanowiska dotyczącego ewentualnego oddania w dzierżawę  lokalu ( w dawnej Agronomówce ), który przez wiele lat był wynajmowany przez lekarza weterynarii na prowadzenie usług weterynaryjnych.  
Pan wójt poinformował, że z dniem 30 października br. kończy się umowa najmu z lekarzem weterynarii, który nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy. Poprosił o wypowiedzenie się – czy ogłosić przetarg na wynajem lokalu?   
Członkowie komisji podczas dyskusji informowali, że większość rolników korzysta z usług wybranych przez siebie lekarzy weterynarii.   
Po dyskusji członkowie komisji podjęli decyzję, aby wójt ogłosił przetarg na wynajem lokalu. Oferty na dzierżawę można będzie złożyć w terminie do końca listopada br . Następnie zdecydowano, że jeżeli nie będzie chętnych w tym terminie na dzierżawę lokalu, to po ewentualnym remoncie lokal należy wystawić na sprzedaż. 
Ad. 3
Przewodniczący rady przedstawił  informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.  Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o złożeniu przez Pana Marka Długokęckiego –Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem kadencji oraz  za rok 2018. Oświadczenia zostały złożone w terminie. W wymienionych oświadczeniach stwierdzono uchybienie polegające na niezgodności w oświadczeniu majątkowym  dochodów z gospodarstwa na początek kadencji a stanu na 31.12.2018 r. Pan Marek Długokęcki  złożył wyjaśnienie dotyczące wpisania błędnego dochodu z gospodarstwa rolnego. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie  przekazał informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych  Rady Gminy Rogowo za rok 2018 r., z której wynika, że w 2 oświadczeniach majątkowych radnych stwierdzono uchybienia, które zostały wyjaśnione i uzupełnione. W pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Pan Wójt przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 r.  
Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o złożeniu przez Wójta Gminy Rogowo- Pana Zbigniewa Zgórzyńskiego dwóch oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem kadencji oraz  za rok 2018. Oświadczenia zostały złożone w terminie. W trakcie przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach, wojewoda stwierdził uchybienie. Pan Zbigniew Zgórzyński – Wójt Gminy Rogowo złożył stosowne wyjaśnienia w celu usunięcia nieprawidłowości.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie przekazał informację o złożonych 15 oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych  według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz o oświadczeniach majątkowych złożonych w związku z zakończeniem pracy, a także oświadczeniach złożonych w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy wójta i w związku z zatrudnieniem na stanowisko sekretarza Gminy. Oświadczenia zostały złożone z zachowaniem ustawowego terminu. W oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie przekazał także informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez dyrektora jednostki organizacyjnej – na zakończenie stosunku pracy oraz  pracownika samorządowego – w związku z otrzymaniem upoważnienia do podpisywania decyzji w imieniu wójta i na zakończenie stosunku pracy. W oświadczeniach tych wykazano uchybienia. 
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach wystosowano pisma do w/w osób o usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Na dzień składania niniejszej informacji, nie wpłynęły stosowne wyjaśnienia w celu usunięcia nieprawidłowości.
Ad. 4
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.
Zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi: zwiększenia planu dochodów o kwotę  5 078,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  zwiększenia dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 5 300, 00 zł.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi Stary Kobrzyniec – Rojewo” na kwotę 35 000  zł która pochodzi ze zmniejszenia w zadaniu polegającym na modernizacji boisk w Rogowie. 
Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły między innymi: na zadaniach z zakresu gospodarki komunalnej  zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24 800 zł w tym  ścieki 24 300 zł oraz  odpady 500 zł. 
Do przedstawionego materiału radny Wiśniewski poprosił o przedstawienie Zarządzeń Wójta nr 56, 58, 66 i 69 dotyczących zmian w budżecie, które znajdują się na stronie BIP. Pani skarbnik odpowiedziała że są to w większości zmiany dotyczące  zawiadomień od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego których dokonuje wójt poprzez posiadane upoważnienie rady. Następnie Pani skarbnik przedstawiła zmiany wprowadzone zarządzeniami. Radny Wiśniewski zapytał na jaki cel została wydatkowana kwota 8 000 zł  w dz. 758 w Zarządzeniu  Nr 58 z dnia 14 października 2019 r. Pani Motylewska odpowiedziała, że są to wydatki związane z bieżącą działalnością straży. 
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/58/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019 r. głosowało 14 radnych, 1 radny (Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący rady przedstawił  propozycje wójta odnośnie stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. i  poinformował, że na posiedzeniu  wszystkie komisje  przychyliły się do propozycji wójta. Natomiast na obradach sesji radny Wiśniewski zawnioskował o pozostawienie stawek podatku na 2020 r. na poziomie obowiązujących w roku bieżącym. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwa wnioski: za wnioskiem wójta głosowało 13 radnych, za wnioskiem radnego Wiśniewskiego 2 osoby. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/59/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. głosowało 14 radnych, 1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw.
Przewodniczący rady przedstawił propozycję wójta dotyczące stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. Stawki tego podatku były przedmiotem obrad na posiedzeniu komisji. Pan Długokęcki kolejno przedstawiał składniki tego podatku. Radni wnosili swoje propozycje:
- Radny Hejza proponował stawkę od gruntów pozostałych 0,35 zł za od 1m2;
- wójt proponował stawkę 0,40 zł za od 1m2; 
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w  propozycje. Podczas głosowania za propozycją wójta głosowało 11 radnych, za propozycją radnego Hejzy 4 radnych.
- radny Hejza proponował stawkę od budynków mieszkalnych 0,45 zł za od 1m2, za którą głosowało 7 radnych, za propozycja wójta 0,50 zł za od 1m2, głosowało 8 radnych. 
- rady Wiśniewski proponował stawkę od budynków związanych z działalnością gospodarczą 20,50 zł za 1 m2,  za którą głosowało 4 radnych, za propozycją wójta 21,50 zł od 1m2 głosowało 11 radnych. 
Do pozostałych składników podatku od nieruchomości radni nie zgłaszali innych propozycji. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.  i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/60/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. głosowało 13 radnych,  1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw, 1 radny (Hejza) wstrzymał się od głosowania. 
Radny Piotrowski opuścił salę obrad o godzinie 1301 i od tego momentu radnych uprawnionych do głosowania pozostało 14. 
W dalszej części przewodniczący rady przedstawił proponowaną przez wójta cenę żyta do podatku rolnego na 2020 r. tj. 40,50 zł za 1 q. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 58,46 zł z 1 q. Na obradach Komisji wójt omawiał temat podatku rolnego. 
Radny Hejza zgłosił swoją propozycję tj. 40 zł za 1 q. Innych propozycji nie było. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje. Za stawką wójta głosowało 7 radnych, za stawką radnego Hejzy głosowało również 7 radnych. W związku z tym, że żadna z propozycji nie uzyskała większości przewodniczący zarządził ponowne głosowanie powyższych  propozycji. Po ponownym głosowaniu za wnioskiem wójta głosowało 9 radnych, za wnioskiem radnego Hejzy 5 radnych. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r. i poprosił o przegłosowanie. Za uchwałą Nr XII/61/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r. głosowało 12 radnych, 1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw, 1 radny (Hejza) wstrzymał się od głosowania. 
W dalszej części pan wójt przedstawił projekt uchwały  w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rogowo. Zgodnie z przepisami organ może udzielić osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały rady. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/62/2019 w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rogowo głosowało 14 radnych. 
Następnie wójt przedstawił plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020- 2022. Wójt poinformował że sporządzony plan rozwoju i modernizacji urządzeń będzie stanowił podstawę do określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Do powyższego tematu nie było pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/63/2019 w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy Rogowo głosowało 14 radnych. 
Ad. 5
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.
-ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000 zł;         -ogłoszono przetarg na budowę drogi Charszewo-Ruda;
- ogłoszono przetarg na najem lokalu po weterynarii (w dawnej Agronomówce);
- wysłano zapytania ofertowe na remont drogi w Starym Kobrzyńcu;
- 20 października 2019 r. w Rogowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Tadeusza Dudrewicza - żołnierza, społecznika i posła na Sejm RP;
-  27 października br. uczczono pamięć zmarłych strażaków z terenu naszej gminy;
- 11 listopada odbyły się gminne uroczystości z okazji  Święta Niepodległości;
- 16 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie  Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowie oraz uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Kobrzyńcu;
- pan wójt poinformował o komunikacie Sanepidu w Rypinie z dnia 22.11.2019 r.,  dotyczącym obecności bakterii coli z wodociągu Rogowo zapatrującego miejscowości Nowy Kobrzyniec, Stary Kobrzyniec  i Rojewo. Pan wójt dodał że w dniu 28.11.2019 r. Sanepid w Rypinie wydał kolejny komunikat z którego wynika, że woda jest zdatna do picia z wodociągu w Rogowie. Wójt poinformował również o zamknięciu stacji wodociągowej w Sosnowie z powodu wykrycia bakterii coli. Woda dla miejscowości obsługiwanych przez stację w Sosnowie  dostarczana jest ze stacji wodociągowej z Nadroża;
- w związku z aktualizacją operatów szacunkowych zlecono rzeczoznawcy wycenę mieszkań komunalnych, Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz działek, które są wystawione na sprzedaż.
Ad. 6
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje :
- radny Wiśniewski poruszył temat  remontowanych dróg w ramach funduszu sołeckiego, które zostały zareklamowane do wykonawcy przez mieszkańców. Pan wójt odpowiedział, że odbyło się spotkanie z wykonawcą i wszystko jest wyjaśnione.
- radny Hejza zapytał o termin wykonania siłowni na świeżym powietrzu w Nadrożu. Wójt odpowiedział że zadanie to zastanie zrealizowane do 15 grudnia br. 
-pan wójt poinformował, że w 2013 r. zmieniły się przepisy dotyczące zatrudnienia Kierowników Instytucji Kulturalnych, które nie zostały zastosowane dla osoby pełniącej funkcję Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie. 
Ad. 7
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1330 zakończył obrady XII sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo      Protokolant
Marek Długokęcki                        Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 listopada 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2019, 13:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584