P r o t o k ó ł Nr XI/2019

P r o t o k ó ł  Nr XI/2019
z obrad XI sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 30 września 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz Gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  X sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał  :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
        na lata 2019-2035,
  c) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
        przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
        wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
        za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
        w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
4. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
        w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rogowo informacji o przebiegu
        wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.
5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z X  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 27 września 2019r zajmowano się następującymi tematami : 
Pan wójt przedstawił projekt regulaminu , który określa wysokość stawek nauczycielskich dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród. W projekcie regulaminu zostały przedstawione nowe stawki dodatków motywacyjnego oraz funkcyjnych, które zostały określone procentowo. Ponadto zaktualizowano zapisy regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.   
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2019r.
Pani Motylewska szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów  i w planie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym . Najważniejsze proponowane zmiany  to zwiększenie części oświatowej subwencji na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019r.  
Pani skarbnik przedstawiła również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy.
Przedmiotem posiedzenia  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która odbyła się w dniu 27.09.2019r było zajęcie stanowiska w sprawie skargi złożonej na pracownika Urzędu Gminy. Skarga dotyczyła niezadowolenia petentki ze skserowanej dokumentacji.
Po przeanalizowaniu zarzutów pod adresem pracownika Urzędu Gminy stwierdzono, że na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym ww. skarga nie odnosi się do działalności wójta. Komisja zajęła stanowisko w tej sprawie podejmując jednogłośnie uchwałę  o nie uznaniu skargi na działalność wójta i przekazała ją przewodniczącemu rady. 
W dniu 9.09.2019r na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wójt poinformował o realizacji obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do szkól na terenie naszej gminy. Ponadto poruszono sprawę wymiany pieca co w Nadrożu oraz remontu lub ewentualnego  przeniesienia kuchni w Sosnowie. Wójt zapoznał radnych z funkcjonowaniem nowo otwartego przedszkola.
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.
Zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi : zwiększenie planu dochodów o kwotę   10 550 zł ( wpływ ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu Zuk z OSP Nadróż i ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu z OSP Kobrzyniec, zwiększenie w podatkach planowanych dochodów o kwotę 17 450 zł, zwiększenie części subwencji oświatowej o kwotę 149 120 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 57 170 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dobry start.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły między innymi zwiększenia limitu wydatków o kwotę 38 000 zł w zadaniu dotyczącym budowy drogi gminnej Stary Kobrzyniec-Pinino, natomiast w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa drogi Szczerby” na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie dokonuje się zmian w paragrafach.
Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły między innymi : na zadaniach z zakresu oświaty zwiększa się planowane wydatki o kwotę 94 723 zł w tym : w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę 149 120 zł, w przedszkolach zmniejsza się wydatki o kwotę 3 068 zł, inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się wydatki o kwotę 24 546 zł, na dowożenie dzieci zmniejsza się wydatki o kwotę 27 507 zł, w ramach otrzymanej dotacji na zadaniu rodzina zwiększa się planowane wydatki o kwotę 59 520 zł, na zadaniach z zakresu gospodarki komunalnej zabezpiecza się środki w kwocie 43 783 zł na zapłatę za ścieki  i naprawy pomp. 
Do przedstawionego materiału radny Wiśniewski zapytał o powód zwiększenia wydatków  w zadaniu dotyczącym budowy drogi Stary Kobrzyniec-Pinino. Pani skarbnik odpowiedziała, że po przetargu na drogę Szczerby zmniejszył się wydatek na to zadanie i część kwoty z tej inwestycji została przeniesiona na drogę Stary Kobrzyniec-Pinino. Zwiększenie limitu wydatku o kwotę 38 000 zł na  budowę drogi Stary Kobrzyniec-Pinino wynikło po przeprowadzonym przetargu. 
Radny Wiśniewski nawiązał do zmniejszenia wydatku na dowożenie dzieci do szkól. i zapytał z jakiego powodu  zostały oszczędności w tym zadaniu. Pani skarbnik odpowiedziała, że po analizie budżetu w planie na to zadanie wystąpiła nadwyżka, która została przesunięta na inne działania. Oszczędności pozostały po rezygnacji z zakupu biletów miesięcznych dla uczniów szkół.
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/55/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 14 radnych, 1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy. W prognozie dokonano uaktualnienia w 2019r zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. W 2020r. dokonano zmian w związku z wprowadzeniem zadania dotyczącego budowy drogi Charszewo-Ruda. W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie „ Budowa drogi Charszewo-Ruda”.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie prognozy finansowej gminy  i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/56/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rogowo na lata 2019-2035 głosowało 14 radnych, 1 radny (Wiśniewski) wstrzymał się od głosowania.
Przystępując do omawiania projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli radny Hejza zapytał czy dyrektorzy otrzymali projekt tego regulaminu. Radny Wiśniewski zaznaczył, że na posiedzeniu komisji oświaty, która odbyła się w dniu 9.09 br nie był poruszany ten temat.
Przewodniczący rady odpowiedział, że w dniu 27.09 br na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, w tym również i komisji oświaty regulamin był szczegółowo omawiany przez wójta.
Pan Długokęcki zapytał, czy jest obowiązek aby regulamin wynagradzania nauczycieli był opiniowany przez rady pedagogiczne. Wójt odpowiedział, że nie ma obowiązku uzgadniania projektu regulaminu z radami pedagogicznymi, tylko ze związkami zawodowymi.
Pan wójt szczegółowo omówił wszystkie rozdziały w regulaminie. Regulamin określa wysokość stawek przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy oraz wysokość wypłacania nagród w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. W regulaminie ustalono  nowe stawki dodatków motywacyjnego oraz funkcyjnych, które zostały określone procentowo. Wójt dodał, że  zaktualizowano również zapisy regulaminu  do obowiązujących przepisów prawa.
Innych pytań do przedstawionego materiału radni nie zgłosili. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/57/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo głosowało 13 radnych, radna Kopycińska była przeciw uchwale, radna Wilczyńska wstrzymała się od głosowania.
Ad 4.
Pani skarbnik przedstawiła  uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rogowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.
Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2019r.
Ad 5.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.
- odbyły się zebrania w sołectwach Gminy Rogowo, na których ustalono wydatki funduszu sołeckiego
   na 2020r,
- dokonano odbioru technicznego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rogowie ( remizy OSP w Rogowie),
- na ukończeniu jest budowa drogi w Szczerbach,
- odbyły się dwa zapytania ofertowe  na zakup pieca co do SP w Nadrozu, z których jedno zapytanie
  zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała zabezpieczone środki f
  inansowe. W dniu 3.10.br będzie dostarczony piec do szkoły.
- podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na drogę w Szczerbach,
- odbyło się posiedzenie LGD na którym wybrano nowy zarząd
Wójt podał informację dotyczącą poniesionych wydatków na wesele dobrzyńskie i na dożynki gminne.
Wydatki z budżetu gminy na wesele dobrzyńskie stanowiły kwotę 2 538,78 zł. Pozostałe koszty związane z tą imprezą to dotacja na start dla KGW Charszewo z projektu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. Natomiast wydatki z budżetu gminy na zorganizowanie dożynek gminnych stanowiły kwotę 17 359,74 zł w tym : na nagrody za „ Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” 3 200 zł i na nagrody dla KGW za wsparcie i zaangażowanie w promocji gminy 4 500 zł. 
Następnie wójt poinformował o stwierdzonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu niezgodnościach z przepisami o zamówieniach publicznych, skutkujące zmniejszeniem kwoty dofinansowania do zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP”.  
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje :
- radny Hejza poruszył następujące sprawy : opóźnienie zakupu pieca co do SP w Nadrożu, stwierdził, że jest zimno w pomieszczeniach szkoły, zatrudnienia trzeciego germanisty do szkół w naszej gminie oraz utworzenia drugiego oddziału klasy 0 w SP w Rogowie.
Wójt odpowiedział, że utworzenie drugiego oddziału klasy 0 było podyktowane przekroczeniem liczby dzieci w jednej klasie ( nie może być więcej niż 25 uczniów w klasie 0). Ponadto wójt poinformował, że spraw kadrowych nie będzie poruszał na forum sesji, zainteresowanych zaprasza do swojego gabinetu w celu udzielenia informacji.
Dyrektor SP w Nadrożu w swojej wypowiedzi nawiązał do złożonego wniosku w 2017r na termomodernizację budynku szkoły. W tym projekcie była przewidziana między innymi wymiana pieca co. Dyrektor chciał podkreślić, że od długiego czasu czyni starania o wymianę pieca.  
Sołtys Skibicki poruszył temat zalegania folii po produkcji rolniczej u gospodarzy. Pan wójt poinformował o nowym programie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 
Pan Jacek Wiśniewski zwrócił uwagę o umieszczaniu na bieżąco na BIP zarządzeń wójta. 
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1200  zakończył obrady XI sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                   Jadwiga Trybańska


 metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 września 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 października 2019, 10:52:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583