Protokół nr 5/2005

 

P r o t o k ó ł  Nr V/05

z obrad XXIV sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

30 czerwca 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana

Marka Długokęckiego.

            Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów oraz zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.       Sprawy organizacyjne :

a)      otwarcie obrad XXIV sesji i stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

2.       Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4.       Podjęcie uchwał w sprawie :

a)      zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości ,

b)      zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005r,

c)       zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych ( w tym radna Buczyńska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 27.06.br, na którym zajmowała się tematem przyznawania stypendium socjalnego dla uczniów oraz zapoznała się z projektami uchwał na sesję.

Na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego w dniu 27.06.br zajmowano się następującymi tematami : przedstawienie planu rozwoju miejscowości Pręczki, zapoznanie się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Rypinie o dofinansowanie do zakupu paliwa i z pismem Domu Dziecka o dofinansowanie do wypoczynku wychowanków, przedstawienie proponowanych zmian w budżecie oraz projektu uchwały dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 10.05.br i w dniu 28.06.br. Na posiedzeniu w dniu 10.05.br komisja zajmowała się następującymi tematami : wyrażono zgodę na dofinansowanie uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogowie ze środków alkoholowych do wyjazdu na wycieczkę , udano się z wizytą do Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, aby obejrzeć lokal, który jest do zbycia przez Pana Rutkowskiego.

W dniu 28.06.br komisja zajmowała się następującymi tematami : zapoznano się

z planem rozwoju miejscowości Pręczki, przedstawione zostały zmiany w budżecie na 2005r oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej Świeżawy- Rogowo-Rojewo.

Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 22.06.br, na której poruszone były tematy : informacja o odbytym przetargu na zakup autobusu szkolnego, informacja o przesłaniu do Kuratorium organizacji roku szkolnego do zaopiniowania, zapoznano się z treścią pisma od Komendy Powiatowej Policji w Rypinie i Domu Dziecka w Rypinie, przedstawiono projekt planu rozwoju  miejscowości Pręczki.

Ad 3.

Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie.

Oto, niektóre z nich :

- uczestniczono w posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym udzielono absolutorium zarządowi związku i urealniono budżet na 2005r,

- podpisano w Toruniu list intencyjny w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Funduszu Poręczeń Kredytowych,

- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sosnowa, na którym omówiono zasady na włączenie się do kanalizacji ściekowej i podpisanie stosownej umowy,

- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pręczek, na którym przedstawiono temat włączenia się do kanalizacji ściekowej oraz omówiono z mieszkańcami plan rozwoju miejscowości Pręczki,

- zatrudniono osoby bezrobotne w ramach robót publicznych,

- odbyła się narada dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, na której poruszano tematy letniego wypoczynku dzieci, organizacji Dnia Dziecka,

- w dniu 20.05.br odbył się przetarg na remont hydroforni w Sosnowie,

- sprzedano samochód Żuk za kwotę 525 zł,

- w dniu 1.06.br podpisano akt notarialny dotyczący nabycia gruntów od Starostwa Powiatowego w Rypinie na drogę Kowalki-Nadróż,

- w dniu 12.06 odbyły się gminne zawody strażackie,

- odbyła się kontrola w USC dotycząca archiwizacji dokumentów,

- w dniu 20.06. odbył się przetarg na zakup autobusu szkolnego- wygrała firma z Sanoka,

- w dniu 22.06 odbył się przetarg na budowę drogi Sosnowo-Zamość,

- w dniu 24.06 odbył się przetarg na budowę drogi Pręczki(Seperak),

- w dniu 27.06 odbył się przetarg na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Duże III etap,

- w dniu 29.06 odbył się przetarg na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Świeżawy – wygrała firma Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z Golubia Dobrzynia za kwotę 1.882.437,67 zł,

- przesłano do Wojewody informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2004r.

Do powyższego materiału radni nie mieli pytań.

Ad 4.

Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.

W temat uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości wprowadziła Pani Hanna Stańska, która stwierdziła, że w związku ze złożonym wnioskiem na remont świetlicy w Pręczkach , jednym z załączników do wniosku musi być opracowany i zatwierdzony przez Radę Gminy plan rozwoju miejscowości. Po przedstawieniu materiału Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/23/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Pręczki głosowało 11 radnych, 2 radnych ( Buczyńska, Krajewska) wstrzymało się od głosowania.

Z kolei Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie na 2005r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Oto, niektóre z nich :

Zmiany w planie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”o kwotę 11.733 zł,

- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 12.101 zł,

- zwiększenie dochodów w dziale „ Administracja publiczna” o kwotę 9.313 zł z tytułu uzyskanych odsetek na lokatach i wpłat za ogrzewanie od BS w Skępem ,

- zwiększenie dochodów w dziale „ Oświata i wychowanie” o kwotę 2.030 zł w związku z otrzymana dotacją celową na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów kl.I szkół podstawowych.

Zmiany po stronie wydatków :

- zwiększenie wydatków w dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 48.047 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie stacji wodociągowej w Sosnowie,

- w dziale 750 „ Administracja publiczna” zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz odsetek na rzecz Związku Gmin Rypińskich z jednoczesnym zmniejszeniem środków przeznaczonych na tego rodzaju wydatek w dz. 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

- zmniejszenie wydatków w dziale „ Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych. Omawiając zmiany po stronie wydatków w dziale „ Oświata i wychowanie” Pani Nurkowska poinformowała, że po wysłaniu materiałów na sesję otrzymała podpisaną umowę od dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu na dostawę kotła grzewczego, którego koszt zakupu będzie wynosił 14.030 zł. W związku z tym proponuje się w budżecie SP w Nadrożu przeniesienie środków między paragrafami tj. z paragrafu na zakup materiałów i wyposażenia na paragraf dotyczący wydatków inwestycyjnych.

Pani Skarbnik omówiła również zmiany w załącznikach do budżetu dotyczące wykazu inwestycji gminnych w 2005r oraz wieloletni program inwestycyjny.

Po przedstawieniu powyższego materiału radni nie wnosili zapytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/24/05 zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła radnych w temat podjęcia uchwały odnośnie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Rojewo-Rogowo-Świeżawy. Pani Nowakowska poinformowała, że w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Rojewo-Rogowo-Świeżawy należy zabezpieczyć środki własne w budżecie na realizację tego zadania. Wobec nie posiadania w budżecie kwoty zabezpieczającej sfinansowanie tego zadania należałoby zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jest to korzystna forma pożyczki, gdyż po zakończonym zadaniu istnieje możliwość umorzenia części  pożyczki.  

Rozpoczęła się dyskusja. Radna Buczyńska zapytała ile jest podłączonych domostw do kanalizacji ściekowej w Sosnowie. Pan Kukowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy są włączone do kanalizacji 44 rodziny z perspektywa podłączenia się ponad 60 rodzin.

Kolejne pytanie radnej Buczyńskiej – jaki będzie koszt przyłącza dla indywidualnego właściciela posesji po wybudowania kanalizacji Rojewo-Rogowo-Świeżawy? Pani Wójt odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy żaden mieszkaniec, który podłączał się do kanalizacji nie ponosił kosztów za przyłącze, gdyż na budowę kanalizacji ściekowej były środki unijne.

Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/25/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej głosowało 9 radnych, radny Szałwiński był przeciw uchwale, 3 radnych ( Szarszewski, Buczyńska, Krajewska ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 5.

W tym punkcie Przewodniczący Rady odczytał pismo od Państwa Wiesława i Doroty Napiórkowskich skierowane do Rady Gminy w Rogowie o udostępnienie lokalu zastępczego i poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawy. Pani Nowakowska poinformowała, że stan techniczny budynku był znany Państwu Napiórkowskim w chwili zasiedlenia, kiedy zawierano umowę najmu lokalu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nadrożu. Państwo Napiórkowscy nie wnosili żadnych uwag i prosili o wyrażenie zgody na wprowadzenie się. Gmina Rogowo nie posiada lokalu zastępczego ani też środków na jego budowę. Zostały podjęte działania w celu sprzedaży obiektu obu tam zamieszkującym rodzinom, lecz ze względu braku porozumienia tych rodzin do sprzedaży nie doszło. W trakcie dyskusji radna Buczyńska stwierdziła, że jest to trudna sytuacja. Rozwiązaniem byłaby sprzedaż budynku jednej rodzinie, a drugiej rodzinie należałoby dać lokal zastępczy. Pani Wójt odpowiedziała, że kosztem realizacji inwestycji Gmina może budować lokale komunalne.Wiele rodzin na terenie naszej gminy nie ma własnych mieszkań. Radny Stefański zaproponował wspólne spotkanie Państwa Napiórkowskich i Pani Klimowskiej w celu omówienia warunków sprzedaży obiektu. Radni przychylili się do propozycji Pana Stefańskiego.

Kolejne pismo odczytane przez Pana Długokęckiego to prośba Pani Małgorzaty Wiśniewskiej o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż piwa w kawiarence na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Sitnicy. Pani Wójt w nawiązaniu do powyższego powiedziała, że na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała Rady Gminy w Rogowie z dnia 16.06.1993r w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, w której paragraf 2 przewiduje na terenie ośrodka wczasowego jeden punkt sprzedaży. Podczas dyskusji w tym temacie radny Szałwiński powiedział, że należałoby zmienić  uchwałę i nie ograniczać punktów sprzedaży alkoholu. Przewodniczący Rady zaproponował, aby na komisjach rady omówić ten temat.

Następnie radna Buczyńska wnioskowała o posadowienie otwartych tablic ogłoszeń w każdym sołectwie.

Pani Rucińska poruszyła temat przedłużenia kursu autobusowego z Huty Chojno do Rogowa.

Pani Wójt ustosunkowując się do wniosku radnej Buczyńskiej stwierdziła, że otwarta tablica jest w Rogowie. Kolejne tablice będą wykonane za odpłatnością w ramach praktyki uczniowskiej przez uczniów szkoły zawodowej w Sierpcu.

W sprawie przedłużenia kursu autobusu z Huta Chojno do Rogowa wystąpi do PKS.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXIV sesji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                               Protokolant

Marek Długokęcki                                              Jadwiga Trybańska          

    

 

Plik do pobrania Protokół nr 5/2005 (50kB) pdf

 

        

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (30 czerwca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2005, 12:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2220