P r o t o k ó ł Nr X/2019

P r o t o k ó ł  Nr X/2019
z obrad X sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 30 sierpnia 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poprosił o dodanie jednego punktu tj. podziękowanie Panu Tadeuszowi Wąsickiemu ,dyrektorowi Publicznego Gminazjum w Rogowie, za wieloletnią pracę w związku z przejściem na emeryturę

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  X sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  IX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał  :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
   b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
        Rogowo , a także określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
        1 września 2019 r,
   c) w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie
   d) podziękowanie Panu Tadeuszowi Wąsickiemu , dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Rogowie,
        za wieloletnią pracę w związku z przejściem na emeryturę.
4. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z IX  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019r zajmowano się następującymi tematami : 
Pan wójt poinformował radnych o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. 
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2019r.
Pani Motylewska szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów  i w planie wydatków. 
Pan wójt przedstawił projekt uchwały dotyczącej zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie oraz w sprawie ustalenia planu sieci szkól podstawowych od dnia 1 września 2019r
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków . 
W zakresie administracji publicznej zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 1 000,00 zł na podstawie dwóch umów zawartych z Powiatem Rypińskim przy realizacji pt. „Dobry zawód-Lepsza przyszłość ”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W zakresie pomocy społecznej zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 1897,00zł; w tym:
na wypłatę zasiłków zwiększa się o kwotę 22 723,00 zł;
na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole zmniejsza się  środki o kwotę 24 620,00 zł.
Ponadto w planie wydatków proponuje się następujące zmiany:
Na zadaniach „Urzędy gmin” w ramach rozdz.75023 zabezpiecza się środki na energię elektryczną 1 000,00 zł; zabezpiecza się kwotę 7 200,00 zł na koszty zastępstwa procesowego dotyczącego wypadku z 2017 r.
Na zadaniach z zakresu oświaty – przedszkola zabezpiecza się kwotę 15 000,00 zł na wydatki za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rypin ,przedszkoli w Rypinie i do przedszkola w Chrostkowie.
Na zadaniach edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się kwotę 13 400,00 zł na wypłaty stypendium dla uczniów (wkład własny) do dotacji.
Radny Wiśniewski  zadał pytanie odnośnie rozdz.75023, czy jest toczone postępowanie procesowe skoro zabezpieczono kwotę . Pan wójt odpowiedział ,że tak. Dwie  rodziny złożyły pozew do sądu o odszkodowanie w związku z wypadkiem z 2017 r .Odszkodowanie zostanie wypłacone  w kwocie ok. 200 000,00 zł. Pani skarbnik na następną sesję poda informację o dokładnych kwotach.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/52/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 15 radnych.
Następnie wójt przedstawił liczbę szkół działających  na terenie naszej gminy i podał ich obwody .
Przewodniczący rady odczytał  kolejny projekt uchwały dotyczący ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych ,a także określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych. .Za podjęciem uchwały Nr X/53/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019r głosowało 15 radnych .
Radny Wiśniewski zadał pytanie odnośnie stanu zatrudnienia nauczycieli ,czy się zmniejszył stan. Wójt wyjaśnił ,że nauczyciele stopniowo przechodzili do szkół podstawowych. Jedynie dyrektor Wąsicki przeszedł na emeryturę.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący rady odczytał  projekt uchwały w  sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/54/2019  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie  głosowało 14 radnych ,1 radny (Piotrowski) wstrzymał się od głosowania.
Pan wójt i przewodniczący rady podziękowali dyrektorowi Tadeuszowi Wąsickiemu za 20 lat pracy w Publicznym Gimnazjum w Rogowie. Wójt odczytał podziękowanie i wręczył prezent. Również dyrektorzy innych szkół z naszej gminy , pani kierownik biblioteki , radna powiatowa Nowakowska, pani kierownik GOPS ,pani sekretarz i pani skarbnik złożyli życzenia. Pan Wąsicki podziękował wszystkim zebranym za wieloletnią współpracę.
Pan wójt i przewodniczący rady wręczyli kwiaty i  pogratulowali Pani Katarzynie Daszkowskiej nominacji na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie.
Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.
   - wójt podziękował za trud włożony w przygotowanie rekonstrukcji wesela dobrzyńskiego,
     które odbyło się w dniu 28.07 br. w Charszewie ,
   - do 6 .09 br. ogłoszono  przetarg na remont drogi Kobrzyniec- Pinino,
   - złożono zapytanie o wycenę  pieca do Szkoły Podstawowej w Nadrożu,
   - zakończono remonty dróg gruntowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2019r,
   - będą organizowane zebrania sołeckie od 11.09 br. ,
   - kończą się remonty w szkołach,
   - był wyjazd do Bielsko- Białej celem obejrzenia samochodu dla OSP w Rogowie ,który 20.09 br.
      ma być odebrany,
   - wójt podziękował za pomoc w organizacji i obecność na  dożynkach gminnych w Rogowie
   - wójt zaprosił na Agrę, która odbędzie się 07.09 br, i na dożynki diecezjalne do Płońsku w dniu
     15.09. br. Jeśli będzie potrzeba udostępni samochód na przewiezienie wieńców dożynkowych,
   - wójt odniósł się do zaistniałej sytuacji w Sitnicy .Teren ośrodka został zamknięty i osoby
     nieupoważnione mają zakaz wstępu. Osoba, która sfotografowała panujący tam nieporządek działała       bezprawnie i sprawa została zgłoszona na policję,
   - wójt zaprosił na Mszę św. w intencji Ojczyzny, która odbędzie się 01.09 o godz.11.00 w kościele
      w Rogowie.1 września przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Podczas mszy grać
      będzie orkiestra dęta ze Szczutowa. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpi przemarsz na cmentarz,
   - będzie odnawiany pomnik poległych,
   - starosta rypiński zaprosił na rywalizację samorządów, która odbędzie się w dniu 7.09. br. ,
Ad 5
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje :
   1. radny Hejza zapytał, czy rada będzie uczestniczyła w spotkaniu odnośnie podpisania umowy
        dzierżawy Ośrodka Wczasowego w Sitnicy .Radni będą zaproszeni na takie spotkanie.
    2. Radny Wiśniewski zapytał o koszty imprez ( wesele dobrzyńskie, dożynki) .Pani skarbnik na k
        olejną sesję przygotuje informację o kosztach tych imprez,
    3. radny Kełpiński poruszył temat dopłaty za śmieci. Dotyczy osób, które przed podwyżką zapłaciły
        za cały rok. Odpowiedzi udzieliła pani skarbnik informując, że przepisy prawne nie pozwalają
        inaczej i jest konieczność uregulowania dopłaty .
   4. Radna  Anna Jancewicz  zgłosiła ,że nie świeci lampa solarna przy boisku w Czumsku Dużym,
   5. Pani sołtys sołectwa Ruda zapytała o remont drogi w Rudzie. Wójt odpowiedział, że jest złożony
        wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na tę drogę.
   6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadrożu podziękował za remont kotłowni w szkole,
   7. Radny Wiśniewski zapytał, czy na remont drogi Kobrzyniec- Pinino przysługuje dofinansowanie.     
        Wójt odpowiedział, że będzie dofinansowanie na tę drogę z FOGRu.
   8. Pan sołtys z Nadroża poprosił o założenie lustra drogowego w Nadrożu.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 12.06  zakończył obrady X sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo           Protokolant
Marek Długokęcki                             Emilia Ferszt


   


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 sierpnia 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 września 2019, 08:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578