P r o t o k ó ł Nr IX/2019

P r o t o k ó ł  Nr IX/2019
z obrad IX sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 25 lipca 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.900 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  IX sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  VIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał  :
    a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
    b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
        na lata 2019-2035,
    c) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
4. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z VIII  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 23 lipca 2019r zajmowano się następującymi tematami : 
Pan wójt poinformował radnych o odbytych przetargach  na zadania inwestycyjne.
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2019r.
Pani Motylewska szczegółowo omówiła projektowane zmiany w planie dochodów, w planie wydatków majątkowych oraz zmiany w planie wydatków bieżących. Do przedstawionych projektowanych zmian radni wnosili zapytania, na które odpowiedzi udzielała pani skarbnik.
Ponadto pani skarbnik przedstawiła zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że w dniu 10 lipca br członkowie komisji  wraz z wójtem i przewodniczącym rady odbyli wyjazdowe spotkanie w okolice Dylewa. Celem tej wizyty było zapoznanie się z tańszą metodą budowy dróg gminnych. Metoda, która wykonuje firma MAR-DAR mająca siedzibę w  gminie Chrostkowo oparta jest na podłożu tłucznia kamiennego, 3 warstwowym różnej wielkości gryzem, całość polanym płynnym asfaltem. Koszt 1 km drogi budowanej takim systemem kształtuje się w granicach 200-250 tys. zł.
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych na posiedzeniu komisji.
Radny Wiśniewski poprosił panią skarbnik, aby zmiany były przedstawione również na sesji, gdyż jak stwierdził mieszkańcy są zainteresowani podejmowanymi zmianami w budżecie. 
Pani Motylewska przedstawiła zmiany w budżecie za 2019r. po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.
Zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi : zwiększenie planu dochodów o kwotę 42 750 zł w zakresie oświaty i wychowanie, w rozdziale przedszkola na podstawie umowy o dofinansowanie , zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 195 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na usuwanie azbestu, zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 000 zł w zakresie kultury fizycznej na dofinansowanie  budowy siłowni zewnętrznej w Starym Kobrzyńcu.
Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały między innymi na : zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 105 000 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi gminnej Stary Kobrzyniec –Pinino  na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim na wykonanie zadania : modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 19 820 zł w zadaniu dotyczącym dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogowo, wprowadzeniu nowego zadania związanego z zakupem pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w SP w Nadrożu na kwotę 50 000 zł, wprowadzeniu zadania dotyczącego budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Kobrzyniec na kwotę 23 007 zł ( zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, na które gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 11 000 zł).
Ponadto zmiany w planie wydatków   dotyczyły między innymi : zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł na bieżące utrzymanie dróg, zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł na bieżące utrzymanie straży, w zakresie oświaty i wychowania w planie finansowym SP Nadróż zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł na remont szkoły, w planie finansowym SP Kobrzyniec zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000 zł na remont szkoły, zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 450 zł na usuwanie azbestu. 
Radny Wiśniewski Jacek poruszył temat planowanej budowy siłowni zewnętrznej w Starym Kobrzyńcu i zapytał kiedy był składany wniosek do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie do tego zadania. Stwierdził również, że inne sołectwa mają swoje problemy np. w Sosnowie należałoby wyczyścić staw. Wójt odpowiedział, że była możliwość pozyskania środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
„ Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” i złożono wniosek na to zadanie. Termin do składania wniosku był bardzo krótki. Staw zostanie wyczyszczony.
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/49/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 13 radnych, 1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw.
Z kolei pan przewodniczący rady stwierdził, że  zmiany do WPF były przedstawione przez panią skarbnik na połączonych komisjach rady i zapytał czy są pytania do tego tematu ?
Radny Wiśniewski odniósł się do inwestycji drogowej Stary Kobrzyniec-Pinino i zapytał czy zadanie to zostało wprowadzone do realizacji  w 2019r. Wójt odpowiedział, że to zadanie było zaplanowane już kilka lat wcześniej. Pani skarbnik dodała, że ta inwestycja była wprowadzona do budżetu na 2019r. na kwotę 15 000 zł, natomiast w związku z podpisaniem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania „ Budowa drogi gminnej Stary Kobrzuyniec-Pinino” należy zwiększyć limit wydatków o kwotę 105 000 zł tj. z kwoty 15 000 zł do 120 000 zł.. 
Radna Czerska w swoim wystąpieniu stwierdziła, że nigdy nie była przeciwna żadnej inwestycji i odniosła się do bardzo złego stanu drogi w Kobrzyńcu, która powinna być  wyremontowana.
Innych pytań nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie prognozy finansowej gminy . i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/50/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rogowo na lata 2019r-2035 głosowało 13 radnych, 1 radny (Wiśniewski) głosował przeciw.
Następnie pani kierownik GOPS poinformowała, że nadzór wojewody stwierdził uchybienia we wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w uchwale podjętej na poprzedniej sesji. Pani Bońkowska przedstawiła dane we wniosku, które kwestionował nadzór wojewody. 
Pytań do powyższego tematu nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/51/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego radni głosowali jednogłośnie tj. 14 radnych.
Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności między sesjami.
- rozstrzygnięty został przetarg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie,
- rozstrzygnięty został przetarg na  remonty dróg gruntowych realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2019r,
- wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Rogowo,
- rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w Charszewie i Nadrożu. Będzie spotkanie z panem Januszem Brześkiewiczem i Piotrem Berentem w sprawie warunków umowy dzierżawy Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
- wójt zaprosił wszystkich obecnych na rekonstrukcje wesela dobrzyńskiego, które odbędzie się w dniu 28.07 br w Charszewie,
- wójt podał kontakt telefoniczny do osoby, która odbiera od rolników folie,
Ad 5
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje :
1. pani skarbnik poinformowała, że ma przygotowane dla sołtysów nowe kwoty funduszu sołeckiego
        na 2020 rok i rozda je po sesji,
2. radna Gębicka poruszyła temat usytuowania przystanku na żądanie dla wysiadających w Rogowie,
        wójt będzie rozmawiał w tej sprawie z kierownikiem PKS,
3. pani sołtys sołectwa Borowo zgłosiła problem zwisających gałęzi przy drodze Borowo-Korzeniewo,
        które utrudniają przejazd  i poprosiła o przycięcie tych gałęzi,
4. pani sołtys Brzeszczek Małych zwróciła się z prośbą o równiarkę do remontu drogi do Dziegciar,
5. pani sołtys Rudy zwróciła się z prośbą o skoszenie trawy przy remizie w Rudzie,
6. pan sołtys sołectwa Czumsk Mały zgłosił plac zabaw do remontu 
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1015  zakończył obrady IX sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki Jadwiga Trybańska


   metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 lipca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 sierpnia 2019, 11:08:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589