P r o t o k ó ł Nr VIII/2019

P r o t o k ó ł  Nr VIII/2019
z obrad VIII sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 28 czerwca 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  VIII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  VII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Raport o stanie Gminy :
    a) wystąpienie Wójta Gminy Rogowo
    b) debata
    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018r
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
        z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018r.
6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018r wraz z informacją
        o stanie mienia Gminy.
7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
        Gminy Rogowo za 2018r.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
        Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2018r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na
        dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
        Zdrowotnej w Rypinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie
        działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości
        finansowanych przedsięwzięć.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
        odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
        wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
        rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018r.
16. Sprawozdanie wójta gminy z działalności.
17. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
18. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z VII  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Protokół z VII sesji uzupełniono o wypowiedź Pana Jacka Wiśniewskiego dotyczącą zapytania czy teren w Sosnowie  na którym znajdują się bramki jest własnością gminy. Chodzi o usunięcie tych bramek. Wójt odpowiedział, że teren w niedługim czasie aktem notarialnym zostanie przekazany gminie, a  bramki zostaną usunięte i przekazane do Czumska Dużego.

Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
W dniu 21 maja 2019r tematem obrad Komisji Rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2018r i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Członkowie komisji, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium dla wójta. 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019r zajmowano się następującymi tematami : 
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie na 2019r.
Pan wójt omówił raport o stanie Gminy Rogowo za 2018r, który zawiera między innymi analizę obszarów działalności gminy : finanse gminy, inwestycje i prace remontowe, warunki życia mieszkańców, oświatę i kulturę, pomoc i politykę społeczną. Do przedstawionego raportu radni zadawali pytania, na które  odpowiedzi udzielał pan wójt.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekty uchwał dotyczące budżetu , a mianowicie : w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków unijnych , w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.
Pani kierownik GOPS przedstawiła projekty uchwał na sesję dotyczące przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r oraz w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Ad 3.
Raport o stanie gminy za 2018r był omawiany szczegółowo przez wójta na posiedzeniu wszystkich komisji i na spotkaniu z sołtysami. Na zadawane pytania były udzielone odpowiedzi. 
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy za 2018r po raz pierwszy został przygotowany  i przedstawiony radzie gminy do 31 maja.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2018r., w szczególności realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący rady zapytał czy są pytania do raportu gminy ?
 Do powyższego tematu  nie było zapytań ze strony radnych. Natomiast radna powiatu pani Barbara Nowakowska chciała zabrać głos w sprawie raportu, gdyż jak stwierdziła, brakuje w nim informacji o programach oświatowych i o niektórych projektach. Przewodniczący rady, odpowiedział, że głosu pani radnej  udzieli w wolnych wnioskach. W związku z powyższym przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/40/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo głosowało 15 radnych.

Ad 4.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018 rok było tematem obrad komisji rady. Budżet Gminy Rogowo na 2018r. został przyjęty przez Radę Gminy Rogowo w dniu 28 grudnia 2017r. W trakcie roku budżet był zmieniany. Wynik finansowy wykonania budżetu za 2018 rok to deficyt w wysokości 1 735 168,48 zł stanowiący różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków. Zaplanowane inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. W 2018r w wyniku podjętych działań wpłynęły dodatkowe środki UE na dofinansowanie inwestycji w kwocie 862 780,39 zł.
Do powyższego materiału nie było uwag.

Ad 5.
Skarbnik gminy przedstawiła na posiedzeniach komisji temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/41/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2018r. głosowało 15  radnych.

Ad 6.
Skarbnik gminy odczytała  uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2018r.

Ad 8.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Emila Kopycińska odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  za 2018r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 9.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/42/2019  w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2018r.  głosowało 15 radnych. 
Wójt  podziękował  radnym  za udzielenie absolutorium.

Ad 10.
Na posiedzeniu komisji pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych. 
Prowadzący obrady zapytał radnych – czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/43/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 14 radnych, 1 radny ( Wiśniewski ) głosował przeciw.

Ad 11.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że na obradach komisji był przedstawiony przez panią skarbnik temat dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie  i zapytał – czy są uwagi lub pytania do tego tematu. Pytań nie było. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/44/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie  radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.

Ad 12. 
Z kolei przewodniczący rady poinformował, że na posiedzeniu komisji był przedstawiony temat związany z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w celu sfinansowania zadania dotyczącego budowy drogi gminnej w Szczerbach i zapytał czy są uwagi do tego tematu  Radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/45/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.

Ad 13.
Po przeprowadzonych wyborach sołeckich w związku ze zmianami osób pełniących funkcję sołtysa, należy uaktualnić wykaz inkasentów, którzy pobierają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   W związku z tym, przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/46/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 15 radnych.

Ad 14.
Na posiedzeniu komisji pani kierownik GOPS poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne rada gminy określa wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. W związku z powyższym w celu umożliwienia przyjmowania wniosków oraz dalszej wypłaty dodatku energetycznego podjęcie uchwały w tej sprawie jest zasadne.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 15 głosami „za” radni podjęli uchwałę Nr VIII/47/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Ad 15.
W dalszej części prowadzący obrady poinformował, że na obradach komisji było przedstawione szczegółowo przez panią kierownik GOPS sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2018r i zapytał czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/48/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za lata 2018 głosowało 15 radnych.

Ad 16.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności :
Wójt odniósł się do danych zawartych w raporcie i stwierdził, że nie ma wymogu aby raport był szczegółowy. W opracowanym raporcie są wpisane programy oświatowe, natomiast takie zadania jak  remont remizy w Rogowie i budowa przedszkola nie są ujęte w raporcie, gdyż nie były zakończone w 2018r. Wójt dodał, że przedszkole będzie jeszcze raz pomalowane. Raport zawiera dane za 2018r.
    - ogłoszony został przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w Charszewo i Nadróż, 
    - ogłoszony został przetarg na remonty dróg gruntowych realizowany w ramach funduszu sołeckiego
      w 2019r,
    - wójt podziękował paniom z KGW, strażakom i pracownikom szkól za zaangażowanie  w
       zorganizowaniu obchodów Dnia Dziecka,
    - w dniu 1.06 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze,
    - za dobre wyniki w nauce dla uczniów z terenu naszej gminy zorganizowana będzie wycieczka na
      Mazury,
    - rozpoczął się remont drogi gminnej w Szczerbach, 
    - wójt poinformował, że w dniu 28.07 odbędą się wybory do powiatowych izb rolniczych,
    - w dniu 28.07 w Charszewie odbędzie się „ Wesele dobrzyńskie”,
    - w miesiącu lipcu odbędzie się rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Rogowie oraz nabór
      nauczycieli do przedszkola,
    - wójt poinformował, że odbyły się spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
       i konwent wójtów, na których poruszany był temat zwrotu środków z budżetu państwa  w związku
       z podwyżk subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli. 

Ad 17.
W punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje głos zabrała radna Jancewicz, która poruszyła temat przywrócenia i przedłużenia porannego kursu autobusu do Czumska Dużego.  Wójt odpowiedział, że zwróci się w tej sprawie do prezesa PKS.
Następnie radny Hejza poruszył następujące tematy : budowa siłowni na świeżym powietrzu w Nadrożu, zapytał czy jest ogłoszony przetarg ? , termomodernizacja SP w Nadrożu i dalsze funkcjonowanie punktów przedszkolnych.
Na powyższe tematy wójt udzielił informacji. Siłownia będzie realizowana w bieżącym roku, będzie wymiana pieca co w SP w Nadrożu, natomiast gmina oczekuje na środki zewnętrzne na wykonanie termomodernizacji SP w Nadrożu. W sprawie punktów przedszkolnych wójt poinformował, że zakończyła się współpraca z fundacją, która prowadziła te punkty. W lipcu odbędzie się nabór i rekrutacja dzieci do przedszkola w Rogowie.  W zależności od liczby  zapisanych dzieci do przedszkola będzie rozważana możliwość utworzenia punktu przedszkolnego. 
Radny Wiśniewski zapytał – czy przetarg na zakup kruszywa będzie zawierał również usługę na jego rozwiezienie na odcinki dróg, które będą remontowane. Wójt odpowiedział, że przetarg jest ogłoszony na zakup kruszywa, dowiezienie na remontowane drogi i wykonanie remontu drogi.
Kolejny temat poruszony przez radnego Wiśniewskiego to odpowiedzialność za uszkodzenie plomb na hydrantach na trasie Nadróż-Sosnowo. Wójt odpowiedział, że nie ma odpowiedzialności karnej za zaginięcie lub uszkodzenie plomb.  
Radna Kopycińska przedstawiła problem nie palących się lamp ulicznych. Wójt odpowiedział, że są to lampy zmierzchowe, które nie zapalają się jeżeli jest jeszcze widno.  
Pani sołtys z Rogówka zapytała o przebieg sprawy związanej z działką mieszkańca Rogówka, której stan prawny  ma być uregulowany przez gminę. Pan wójt odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami będzie uregulowany stan prawny gruntu.
Radna powiatu pani Barbara Nowakowska na prośbę pani skarbnik powiatu rozdała radnym i sołtysom oraz wójtowi zestawienie dotyczące rozliczenia z Gminą Rogowo udzielonej pomocy na zadania drogowe w latach 2016-2018 oraz swoje wyjaśnienia związane z wykonaniem budżetu za 2018r.
Radna Czerska odniosła się do ponownego malowania przedszkola i zapytała czy będzie to wykonane w ramach gwarancji. Wójt odpowiedział, że zlecił firmie pomalowanie pomieszczeń w przedszkolu i będzie to wykonane w ramach gwarancji.

Ad 18.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1300 zakończył obrady VIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo           Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska


 


 metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 czerwca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 lipca 2019, 19:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597