Protokół nr IV/2005

P r o t o k ó ł   Nr IV/05

z obrad XXIII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

26 kwietnia 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

                Na obrady sesji przybyło 15 radnych rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów oraz zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady  zaproponował następujący porządek obrad :

1.       Sprawy organizacyjne :

a)       otwarcie obrad XXIII sesji i stwierdzenie quorum,

b)       przyjęcie protokołu z XXII sesji.

2.       Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń za okres między sesjami.

3.       Wystąpienie przedstawiciela ODR.

4.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie :

a)       upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy,

b)       zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,

c)        zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo,

d)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

e)       zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

f)        zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Rypin,

6.       Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2004r.

7.       Przedstawienie uchwały Nr 111/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2004r .

8.       Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie.

9.       Przedstawienie uchwały Nr 158/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo z wykonania budżetu gminy za 2004r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie.

11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2005r.

12.    Wolne wnioski i zapytania.

13.    Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( w tym  radny Kopczyński przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.   

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje. Radni nie zgłosili innych propozycji  i jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, 5 radnych ( Buczyńska, Krajewska, Sobocińska, Szałwiński, Słomiński ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 2.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji  o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Komisja Ładu i Porządku odbyła posiedzenie w dniu 18.04.br, na którym zajmowano się  tematami takimi jak : zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004r, omówienie projektów uchwał na sesję, wstępnie dyskutowano nad opracowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady w dniu 22.04.br. Omawiane tematy to : ocena wykonania budżetu gminy za 2004r, zapoznanie się z pismem Pana Grzegorza Rutkowskiego dotyczącego nabycia przez gminę pawilonu handlowego położonego na Ośrodku Wczasowym w Sitnicy, przedstawienie uwag do uchwał wniesionych przez Nadzór Wojewody, zapoznanie się ze zmianami w budżecie gminy na 2005r i projektem planu Aglomeracji Rypin.

Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 20.04.br, na której poruszono tematy : wykonanie budżetu gminy za 2004r, zapoznanie się z uwagami do uchwał, które wniósł Nadzór Wojewody oraz projekty uchwał na sesję.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytej w dniu 12.04.br, na której komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004r złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo.

Ad 3.

W tym punkcie prowadzący obrady udzielił głosu przedstawicielowi Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pan Puciński zabierając głos poinformował, że do dnia 15.05.br należy złożyć wnioski o dopłaty obszarowe. Ponadto poinformował, że pomoc w wypełnianiu wniosków jest udzielana w Biurze Powiatowym Agencji w Rypinie.

Ad 4.

Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie.

Oto, niektóre z nich :

- uczestniczono w posiedzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza,

- podpisano aneks do umowy pomiędzy Powiatową Strażą Pożarną w Rypinie a gminą Rogowo w sprawie dokonania przeglądu technicznego sprzętu przeciw pożarowego w jednostkach straży na terenie gminy,

- 14.04.br odbyła się narada dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, na której omawiano sprawę wniosków o stypendia socjalne. Uzgodniono, że każda szkoła będzie miała faks,

- odbyło się szkolenie dyrektorów szkół w Szkole Podstawowej w Sosnowie na którym dyrektorzy zostali zapoznani z techniką sporządzania sprawozdań i przesyłania ich na dyskietkach,

- odbyła się narada z sołtysami, na której Pani Stańska przedstawiła dane na temat pokryć dachowych eternitem. Sołtysi otrzymali materiały do przekazania mieszkańcom tj. ankiety do wypełnienia dotyczące podania powierzchni pokryć dachowych eternitem w celu dokonania przez gminę inwentaryzacji. Sołtysom została przekazana informacja w sprawie współfinansowania badania gleb przez rolników.

- ustalono z Warszawskim Ośrodkiem Badania Słuchu, że w gminie Rogowo odbędzie się bezpłatne badanie słuch w dniu 7.06.05r w godz. Od 900 do 1600,

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP i ustalono, że w dniu 3.05.05r odbędzie się Msza Św. z okazji obchodów święta patrona strażaków Św. Floriana, natomiast w dniu 12.06. br odbędą się gminne zawody strażackie,

- zakończył się konkurs wiedzy pożarniczej

- złożono 4 wnioski o środki strukturalne , dwa z nich tj. budowa drogi Pręczki(Seperak) i budowa kanalizacji sanitarnej w Świeżawach, w Rogowie i w Rojewie są z uwarunkowaniem,

- ogłoszono przetarg na zakup autobusu szkolnego,

- złożono dwa wnioski o dofinansowanie do zakupu autobusu szkolnego.

Do przedstawionego materiału radny Słomiński zadał zapytania : czy konsekwencją złożonych ankiet dotyczących pokryć dachowych nie będzie zlecenie rzeczoznawcy dokonania oceny stanu technicznego pokryć dachowych, na koszt właściciela obiektu?, czy są możliwe środki do pozyskania przez właścicieli budynków na wymianę pokryć dachowych?

Pani Wójt w odpowiedzi stwierdziła, że z przepisów obowiązujących w tym temacie wynika, że termin do wymiany pokryć dachowych wykonanych z azbestu jest do 2032r. Obowiązkiem właściciela budynku jest dokonywanie oceny stanu położonego eternitu, lecz może jej dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane na koszt właściciela budynku.  Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dotacji na wymianę pokryć dachowych.

Z kolei Pan Słomiński zapytał – jak przedstawia się realizacja płatności wykonawcy za budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczki-Kowalki-Rypin ? Pani Wójt odpowiedziała, że powyższe zadanie zostało zrealizowane i odebrane komisyjnie oraz rozliczone w dniu 7.01.05r. Ze środków zabezpieczonych przez Radę Gminy kwota 680 tys. zł została zapłacona wykonawcy. Rozliczono się z Agencją z całości dokumentacji wykonawstwa. Była wizytacja w terenie przez przedstawiciela Agencji. Po sprawdzeniu dokumentów materiały zostały przesłane do Warszawy celem refundacji środków w wysokości 1.203.000 zł.

Ad 5.

Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.

W temat uchwały dotyczącej upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem wprowadziła Pani Sekretarz, która stwierdziła, że Nadzór Wojewody wniósł telefonicznie uwagi do uchwały podjętej w dniu 22.02.br w powyższej sprawie. W związku z tym  należy wymienić czynności o których mowa w projekcie nowej  uchwały.

Radny Słomiński zapytał – czy jest pismo ,w którym zawarte są te uwagi ? Pani Sekretarz odpowiedziała, że aby skrócić tok postępowania, uwagi do uchwały zostały wniesione telefonicznie. Radny Słomiński zawnioskował o odrzucenie proponowanej uchwały, gdyż jak stwierdził, uchwała podjęta w lutym br ma swą moc. Jeśli Wojewoda zaskarży uchwałę i wypunktuje w jakim zakresie trzeba ją zmienić wówczas można się zastanowić nad jej zmianą.

Pani Sekretarz dodała, że do tej pory praktykowano taką zasadę co do zmian uchwał aby nie wydłużać toku postępowania, natomiast na przyszłość zmiany do uchwał będą wnoszone na piśmie.

Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem i zarządził głosowanie. 8 radnych głosowało za podjęciem uchwały

Nr XXIII/15/05 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy, 5 radnych ( Słomiński, Szarszewski, Szałwiński, Buczyńska, Krajewska ) byli przeciw uchwale, radna Sobocińska wstrzymała się od głosowania.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie na obrady sesji przybył radny Kopczyński. Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła radnych w temat podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. Poinformowała, że w uchwale zatwierdzającej ten program jest zapis, że wynagrodzenie z tytułu posiedzeń komisji dla członków komisji jest wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 1998r. W związku z tym, że Nadzór Wojewody wniósł pisemne zastrzeżenie , należy w Programie ująć punkt,  który określa wysokość wynagrodzenia dla członków komisji za posiedzenia.

Radna Buczyńska zapytała – czym się zajmowała komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w ostatniej kadencji ? Pani Wójt odpowiedziała, że odpowiedź będzie udzielona przy omawianiu wykonania budżetu za 2004r.

Radny Szałwiński zapytał – ile razy komisja alkoholowa spotkała się w ubiegłym roku ? Pani Wójt odpowiedziała, że było około 10 spotkań. Komisja spotykała się w miarę potrzeb, kiedy wpływają wnioski od Policji, z sądu lub od członków rodzin, w których nadużywany jest alkohol. Inne pytanie radnego Szałwińskiego do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – w jakiej wysokości członkowie komisji pobierali diety do tej pory ? Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że wynagrodzenie członków komisji alkoholowej to 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/16/05 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r radni głosowali jednogłośnie.

Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła zmiany do uchwały dotyczącej regulaminu pomocy materialnej dla uczniów, które zostały wniesione telefonicznie przez Nadzór Wojewody. Będąc przy temacie Pani Wójt poinformowała, że z terenu naszej gminy wpłynęły wnioski o stypendia socjalne na 450 uczniów. Środki przyznane na stypendia decyzją Wojewody to 105 tys. zł i nie zabezpieczają wysokości stypendium zgodnie ze złożonymi wnioskami. W trakcie dyskusji radna Krajewska zapytała czy stypendia socjalne będą przyznawane na zasadzie refundacji czy w formie pieniężnej? Pani Wójt odpowiedziała, że przede wszystkim stypendia socjalne będą udzielane na zasadzie refundacji, dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium w formie pieniężnej w przypadkach np. uczeń przebywa w internacie lub za wykupiony  obiad. Radna Krajewska poruszyła temat dotyczący środków na stypendia naukowe. Pani Wójt poinformowała, że środki na stypendia naukowe nie wpływają do budżetu jako dotacja, dyrektor każdej szkoły musi znaleźć środki  na ten cel w swoim budżecie.

Po dyskusji prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały

 Nr XXIII/17/05 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.

W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wprowadziła Pani Sekretarz. Podczas dyskusji radna Krajewska zadała pytania i poprosiła o wyjaśnienie następujących kwestii :

- czy na komisji oświaty była propozycja, aby materiał dotyczący wynagradzania nauczycieli był konsultowany ze środowiskiem nauczycielskim,

- jaka suma przypada na nagrody dyrektora dla nauczycieli stanowiąca 20%,

- nagroda dyrektora dla nauczyciela nie wyżej niż 50%,

- nagroda Wójta dla dyrektora i nauczyciela nie niższa niż 50%,

- czy były przyznawane nagrody nauczycielom w innym czasie niż z okazji Dnia Nauczyciela,

- wynagrodzenie za godziny doraźnego zastępstwa ( czy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, czy nauczyciela stażysty ).

Na pierwsze zapytanie odnośnie wniosku komisji oświaty w sprawie konsultowania regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Przewodniczący Komisji odpowiedział, że na posiedzeniu komisji nie było takiej propozycji, aby regulamin był konsultowany ze środowiskiem nauczycielskim. Na pozostałe pytania Pani Wójt udzieliła odpowiedzi przy podejmowaniu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród

dla nauczycieli i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/18/05 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze radni głosowali jednogłośnie.

Następnie Pani Wójt przedstawiła zmiany do uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli i odpowiedziała na zapytania radnej Krajewskiej . Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania w sprawie przyznawania nagród dla nauczyciela oraz wynagradzania nauczycieli Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu wynagradzania nauczycieli i radni przystąpili do głosowania nad uchwałą. Uchwałę Nr XXIII/19/05 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego radni podjęli jednogłośnie.

Kolejną uchwałą, którą radni podjęli to zaopiniowanie projektu planu Aglomeracji Rypin. Cel podjęcia tej uchwały przedstawiła Pani Stańska. Poinformowała, że przy opracowaniu planu aglomeracji udział brali przedstawiciele tych gmin, które przynależą do Aglomeracji Rypin. Po przedstawieniu powyższego materiału i udzieleniu wyjaśnień w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Rypin i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/20/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Rypin radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Ad 6.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r. Pani Wójt, zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku 2004 budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 9.877.109 zł i po stronie wydatków 10.177.301 zł. W trakcie roku budżet został zwiększony w związku z przydziałem dodatkowych środków na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz sfinansowania zadań własnych. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 97% planu. Na dochody składają się :

- dochody własne, które zostały wykonane w 99% do planu,

- dotacje celowe z budżetu , wykonane zostały w 95,8% planu,

- dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne, wykonane zostały w 100%,

- środki otrzymane z programu SAPARD zostały wykonane do planu w 73,1%,

- subwencje, wykonane zostały w 100% do planu.

Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Wójt omawiając wykonanie dochodów w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” podkreśliła, że wpływy w tym dziale stanowią poważną pozycję dochodów własnych. W tym dziale jest niepełne wykonanie dochodów, gdyż nie wpłynęły w odpowiedniej wysokości do ustalonego planu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również powstały zaległości podatkowe, na które są wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze a także zajęcia na hipotekę. Analizując wykonanie dochodów Wójt stwierdziła, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Rozpoczynając omawianie realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że zadania były realizowane w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów między innymi z ARiMR. Wykonanie zadań własnych oraz zleconych w roku ubiegłym Pani Nowakowska przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania wykonane z zakresu „ Działalność usługowa” przedstawił kierownik OW w Sitnicy. Pan Żbikowski omówił zakres prac wykonanych na terenie ośrodka w ubiegłym roku oraz przedstawił uzyskane przez jednostkę dochody netto w 2004r.

Omawiając wykonanie zadań działu „ Ochrona zdrowia” Pani Wójt poinformowała, że w roku ubiegłym skierowano 11 osób do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nawiązując do wcześniejszych pytań dotyczących ilości posiedzeń komisji i jej działania Pani Wójt poinformowała, że w 2004r było 12 posiedzeń komisji. Członkowie komisji na jednym z posiedzeń omawiali zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych.  W wyniku podjętych działań do budżetu pozyskano środki z innych źródeł w wysokości 1.615.830 zł. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonano zgodnie z podjętymi uchwałami. Gmina Rogowo nie zaciągała kredytów w 2004r i nie ma zobowiązań wobec banków ani innych wierzycieli. Pani Wójt przedstawiła również sprawozdanie z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004r

Pani Wójt przedstawiła wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Wykaz ulg oraz informacje dotyczącą rozliczenia kosztów wody pobranej z wodociągów gminnych za 2004r zostały rozdane wszystkim radnym obecnym na sali. Poinformowała radę, że nie udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Pani Nowakowska na zakończenie poprosiła Radę o udzielenie absolutorium za wykonane zadania, jednocześnie podziękowała pracownikom za pomoc w pozyskaniu środków unijnych.

Ad 7.

Z kolei Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2004r.

Ad 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do RIO w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Rogowo.

 

Ad 9.

Uchwałę Nr 158/2005 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2004r przedstawiła Wójt Gminy.

Ad 10.

Przystępując do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie.

Radna Buczyńska zwróciła się z pytaniem – na jakiej podstawie wyliczono Nadleśnictwu wartość zwolnienia ustawowego dla lasów zwolnionych tj. do 40 lat, gdyż jak stwierdziła, dla lasów zwolnionych nie ma stawki.  Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił pracownik zajmujący się wymiarem podatków. Poinformowano, że zwolnienie ustawowe lasów do lat 40 wyliczono na podstawie danych wynikających z deklaracji Nadleśnictwa. Stawka do wyliczenia ulg i zwolnień ustawowych w lasach jest taka sama jak dla lasów nie zwolnionych czyli powyżej 40 lat. W latach, kiedy Ministerstwo Finansów refundowało gminom utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w podatku leśnym, Nadleśnictwo wyliczało w deklaracji w ten sam sposób zwolnienie w podatku leśnym lasów do 40 lat.

Radny Słomiński stwierdził, że nie ma pytań do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu, ma do przedstawienia kwestie formalno prawne. Nawiązał do pytania do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zadanego w ubiegłym roku o podstawę pobierania przez Panią Wójt wynagrodzenia. Stwierdził, że wynagrodzenie Pani Wójt było pobierane bez wymaganej uchwały. Odczytał pismo RIO  w Bydgoszczy z dnia 19.08.2004r skierowane do Pana Słomińskiego dotyczące stanowiska w sprawie pobierania wynagrodzenia przez panią Wójt. Z kolei radny Słomiński poruszył temat utworzenia klubu radnych „ Dobra Gmina Wspólna Sprawa”, który został przedłożony na piśmie w Urzędzie Gminy w dniu 2.12.2002r. Inny punkt poruszony przez radnego Słomińskiego to skład komisji rewizyjnej, w skład której nie wchodzi członek klubu rady. Przytoczył pismo, które było przedstawione w 2004r na sesji, w którym Wojewoda zobowiązał Przewodniczącego Rady do sprostowania tej sprawy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz działanie organu komisji rewizyjnej  i stanowiska Przewodniczącego Rady każdy będzie głosował według własnego uznania.

Po zakończonej dyskusji w  temacie wykonania budżetu za 2004r Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r i udzielenia absolutorium Wójtowi i zarządził głosowanie. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIII/21/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie, 5 radnych ( Szarszewski, Buczyńska,  Krajewska, Słomiński, Szałwiński ) było przeciw.

Ad 11.

W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r wprowadziła Pani Nurkowska. Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Oto, niektóre z nich :

Zmiany w planie dochodów

- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 68.925 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 459.079 zł związanej z dofinansowaniem inwestycji dotyczącej budowy drogi Pręczki(Seperak),

- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.751.525 zł związanych z dofinansowaniem inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Świeżawach, Rogowie i Rojewie.

Zmiany po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 68.925 zł na zapłatę podatku od nieruchomości od budowli, dla których gmina Rogowo jest właścicielem, od pomieszczeń zajmowanych na potrzeby bibliotek i ochotniczych straży pożarnych,

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z budowa drogi Pręczki

( Seperak ) w ramach planowanych do otrzymania środków strukturalnych i dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 459.080 zł,

- zwiększenie własnych środków na realizację inwestycji związanej z budową drogi Pręczki ( Seperak ) w wysokości 459.080 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Świeżawach, w Rogowie i w Rojewie w ramach planowanych do otrzymania środków strukturalnych i dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę łączną 1.751.525 zł,

- zwiększenie środków własnych z budżetu gminy na realizację powyższej inwestycji w wysokości 1.751.525 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt budżetowy w wysokości 2.210.605 zł pokryty byłby planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW.

Radny Szałwiński odniósł się do zmiany w załączniku do uchwały zmieniającej budżet wieloletniego programu inwestycyjnego gminy, w którym nastąpiła zmiana długości budowanej drogi Zamość-Sosnowo, jak również zostały zdjęte środki strukturalne i z budżetu państwa na budowę drogi Pręczki ( Seperak ), a zaplanowano tylko środki własne gminy. Pani Wójt stwierdziła, że na komisjach rady, również na komisji gospodarczej, w której radny Szałwiński bierze udział wyjaśniała, że na dwa wnioski złożone przez gminę tj. budowę drogi Pręczki( Seperak ) i budowę  kanalizacji sanitarnej Świeżawy, Rogowo,Rojewo, które przechodzą do Panelu Ekspertów należy zabezpieczyć środki własne na sfinansowanie tych zadań. Taka jest decyzja Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast zmiana dotycząca długości budowanej drogi Zamość-Sosnowo nastąpiła przez pomyłkowo wpisaną długość 700 m zamiast 1010 m w załączniku do budżetu na 2005r. Pani Wójt podkreśliła, że na dzień dzisiejszy jest potrzebna taka zmiana w budżecie dotycząca zmiany finansowania inwestycji związanej z budową drogi Pręczki ( Seperak ) i budowa kanalizacji sanitarnej Świeżawy, Rogowo,Rojewo aby zadania te przeszły do Panelu Ekspertów. Natomiast, kiedy zajdzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na powyższe zadania musi być odrębna uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu. Radny Gutkowski stwierdził, że prosi Panią Wójt aby pieniądze na budowę drogi w Seperaku były zagwarantowane, obojętnie  z jakiego będą pochodzić źródła.

Radny Słomiński stwierdził, że budowa kanalizacji Rojewo-Rogowo-Świeżawy pochłonie dużą część środków z budżetu gminy. Zapytał – jak wygląda wykorzystanie nowo zbudowanej nitki kanalizacji ściekowej ?, ile zostało podłączonych posesji do kanalizacji w miejscowości Pręczki i Sosnowo ?  Pani Wójt odpowiedziała, że będą spotkania w miejscowości Pręczki i Sosnowo w celu wypowiedzenia się mieszkańców w tej sprawie. Następnie Pan Słomiński zaproponował, że jeżeli okaże się, że zainteresowanie włączeniem się do kanalizacji jest znikome, to należałoby przenieść  zadanie do realizacji związane z budową kanalizacji w Świeżawach, Rojewie i Rogowie na 2006r i nie zaciągać tak wysokiego kredytu na te inwestycję.

Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2005r i zarządził głosowanie. 9 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIII/22/05 zmieniającej uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r, 6 radnych ( Szarszewski, Buczyńska, Krajewska, Sobocińska, Słomiński, Szałwiński ))wstrzymali się.

Ad 12.

W tym punkcie radny Słomiński zapytał Przewodniczącego Rady – czy dyrektorzy szkół byli zaproszeni na sesję, gdyż ma pytanie do dyrektorów jak również były poruszane kwestie dotyczące ich wynagrodzeń i nagród.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że dyrektorzy szkół nie byli zaproszeni na sesję. pytania należy kierować do dyrektorów udając się do szkół. Ponadto Pani Wójt na spotkaniu   z dyrektorami szkól omawiała sprawy związane z regulaminem wynagradzania i nagród dla nauczycieli.

Ad 13.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1500

zakończył obrady XXIII sesji.

Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy                                                                 Protokolant

     Marek Długokęcki                                                                       Jadwiga Trybańska         

   

 Plik do pobrania Protokół nr IV/2005 (89kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (26 kwietnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 maja 2005, 07:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2445