P r o t o k ó ł Nr VII/2019

P r o t o k ó ł  Nr VII/2019

z obrad VII nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 17 czerwca 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i wnioskował o zdjęcie z porządku obrad  jednego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie celem realizacji projektu – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pani skarbnik poinformowała, że projekt uchwały w powyższej sprawie był przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania. W dniu sesji pani skarbnik otrzymała wyjaśnienie z RIO, z którego wynika, że nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały. Natomiast umowa  pomiędzy OSP w Rogowie a Gminą Rogowo zostanie zawarta zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad powyższego punktu za którym radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych. 
  Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  VII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  VI sesji
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019r.
3. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
4. Zakończenie obrad sesji.      

Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z VI  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie za 2019r. po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.
Zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi : zwiększenia planowanych dochodów w dz. 756 o kwotę 49 714 zł w tym : zwiększenie wpływów ( z podatku od nieruchomości o kwotę 42 816 zł, z podatku leśnego o kwotę 2119 zł), zwiększenia dochodów o kwotę 10 884 zł ( wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 391 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę 10 492 zł ), zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5 118 zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły zmniejszenia planowanych wydatków w dz. 750 rozdz. 75023  w ramach oszczędności o kwotę 122 662 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z udzieleniem dotacji dla OSP Rogowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W zakresie wydatków majątkowych w 2019r proponuje się wprowadzenie limitu dotacji celowej w kwocie 200 000 zł na zadanie inwestycyjne „ Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogowo”.  Przedmiotowa dotacja dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogowo dla poprawy ochrony przeciwpożarowej terenu gminy w szczególności miejscowości Rogowo.   Pani skarbnik dodała, że powyższe zmiany nie wpłyną na zmianę wyniku budżetu.
Radny Wiśniewski zapytał o zapis w załączniku Nr 4 do projektu uchwały dotyczący dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Pani skarbnik odpowiedziała, że zapis ten był już ujęty w załączniku do podjętej uchwały budżetowej na 2019r, a w obecnym załączniku jest dodany dział 754 tj. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związany z dotacją celową na dofinansowanie dla OSP Rogowo. Innych pytań nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/39/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 15 radnych.
Ad 3.
W wolnych wnioskach radny Hejza poruszył temat braku oznakowania zakrętu w Sosnowie w kierunku Pręczek.
Radna Kopycińska zapytała, czy zostało wysłane pismo do starostwa w sprawie ratalnego dofinansowania drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin. Pan wójt odpowiedział, że pismo w tej sprawie zostało wystosowane do Zarządu Powiatu Rypińskiego i do Przewodniczącego Rady Powiatu.
Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1130 zakończył obrady VII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo       Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 czerwca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 czerwca 2019, 08:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578