P r o t o k ó ł Nr VI/2019

P r o t o k ó ł  Nr VI/2019
z obrad VI sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 25 kwietnia 2019r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów, przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Cegłowski, Pan Wicestarosta Rypiński Piotr Czarnecki,  radna powiatu Pani Barbara Nowakowska, pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Rypinie Pan Roman Wasilewski, księgowa rypińskiego szpitala Pani Anna Wilkanowska   i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad 
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  VI sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  V sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
    b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
        w Rogowie za 2018 rok,
    c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2018 wraz
        z rekomendacjami,
    d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
        w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2018.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z V  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu w pierwszej kolejności pełniącemu obowiązki dyrektora szpitala i księgowej szpitala. Przedstawiciele szpitala w Rypinie poinformowali o złej sytuacji finansowej szpitala. Szpital jest zadłużony i w obecnej chwili najważniejsze jest zachowanie ciągłości funkcjonowania szpitala. Pomimo podejmowanych działań przez dyrekcję szpitala oraz powiatu niezbędne będzie pozyskanie kredytu bankowego. Pan Wasilewski zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe działalności szpitala w postaci dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego.
Radny Hejza podniósł temat braku specjalistów w rypińskim szpitalu. Pełniący obowiązki dyrektora poinformował, że są czynione starania aby zatrudnić pediatrów. 
Z kolei wicestarosta  odniósł się do zaplanowanej przebudowy drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin i zabezpieczeniu środków na tę inwestycję z budżetu Gminy Rogowo - 30% udziału tj. 501 185,17 zł. W tej sprawie wójt i przewodniczący rady udzielili pisemnych odpowiedzi do Zarządu Powiatu. Radni, na posiedzeniu komisji jednomyślnie nie wyrazili zgody na dofinansowanie tej inwestycji ze względu na bardzo złą sytuację finansową gminy.
Wicestarosta zwrócił się z prośbą, aby  jeszcze raz  przemyśleć  realizację powyższej inwestycji.
Radna Czerska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że jest taka potrzeba dokonania remontu przedmiotowej drogi powiatowej, ale ze względu na trudną sytuację finansową gminy  zaproponowała rozłożenie na raty środków na dofinansowanie tego zadania.
Radna powiatu pani Barbara Nowakowska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że radni poprzedniej kadencji zawsze wyrażali zgodę na dofinansowania dróg powiatowych.
Wójt gminy podkreślił fakt złej sytuacji finansowej gminy, która nie pozwala dofinansować jednorazowo w 2019r  tak dużej kwoty.  
Przewodniczący rady odpowiedział, że radni jeszcze raz zajmą się tym tematem.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad, przewodniczący rady udzielił głosu przedstawicielkom urzędu pocztowego, które rozdały plakaty i ulotki dotyczące ubezpieczeń upraw w urzędach pocztowych. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019r zajmowano się następującymi tematami : 
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie na 2019r.
Pani kierownik GOPS przedstawiła projekty uchwał na sesję dotyczące przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2018r,  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r wraz z rekomendacjami oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018r. Pani kierownik szczegółowo przedstawiła dane zawarte w sprawozdaniach i ocenie zasobów. Omówiła  najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej tj. wyodrębnienie mieszkania z zasobów Gminy na mieszkanie socjalne, utworzenie punktu konsultacyjnego i zatrudnienie specjalistów z zakresu prawa,  psychologii i terapeutów, utworzenie świetlicy środowiskowej, podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pomocy społecznej i utworzenie Klubu Seniora.  
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych na posiedzeniu komisji.
Prowadzący obrady zapytał radnych – czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/35/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 15 radnych.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że na obradach komisji było przedstawione przez panią kierownik GOPS sprawozdanie dotyczące działalności GOPS w Rogowie za 2018r  i zapytał – czy są uwagi lub pytania do tego tematu. Pytań nie było. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/36/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2018 rok radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Z kolei przewodniczący rady poinformował, że na posiedzeniu komisji był przedstawiony temat związany z oceną zasobów pomocy społecznej za 2018r i zapytał czy są uwagi do tego tematu  Radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/37/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2018 wraz z rekomendacjami radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
W dalszej części prowadzący obrady poinformował, że na obradach komisji było przedstawione szczegółowo przez panią kierownik GOPS sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2018r i zapytał czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/38/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018+2022 za rok 2018 głosowało 15 radnych.
Ad 4. 
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.
- wójt poinformował o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko Sekretarza Gminy, którym została pani Anna Ostrowska,
- odbyły się powtórne wybory sołtysa w sołectwie Wierzchowiska, na których wybrano nowego sołtysa panią Mariolę Trymers,
- zakupiono równiarkę drogową
- jest przygotowywany przetarg na wydzierżawienie ośrodka wczasowego w Sitnicy oraz na utylizację azbestu.
Wójt podziękował paniom  KGW z terenu naszej gminy za zorganizowanie stołu wielkanocnego w dniu 10.04 br . Podczas tego spotkania odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „ Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. Kolejny konkurs „ Tradycyjna palma wielkanocna” został rozstrzygnięty 12.04 br.     
Ad 5. 
Wolnych wniosków nie było.
Ad 6. 
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1300 zakończył obrady VI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo               Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska
  
 


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 maja 2019, 09:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578