P r o t o k ó ł Nr IV/2019

P r o t o k ó ł  Nr IV/2019

z obrad IV sesji  Rady Gminy Rogowo VIII kadencji z dnia 7 lutego 2019 r. pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych oraz radcę prawnego. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, z-ca wójta, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poprosił o dodanie jednego punktu tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  IV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  III sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
b) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży
        pożarnych
 w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,,
c) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
        do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
        zryczałtowanego dodatku energetycznego,
d) w sprawie Statutu Gminy Rogowo,
e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r,,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym-sołectwom
        położonym na terenie Gminy Rogowo,
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji. 
     
Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z III  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 

Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania ze wspólnego posiedzenia komisji.
 Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego  odbyły wspólne posiedzenie w dniu 6 lutego 2019r, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie za 2019r. po stronie dochodów, wydatków oraz zmiany w załączniku inwestycyjnym.
Następnie pan wójt przedstawił proponowaną kwotę ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w pożarach i szkoleniach.
Z kolei pan wójt poinformował, że zgodnie z przepisami kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie powinna mieć upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego na podstawie uchwały rady gminy. Do tego czasu pani kierownik wydawała decyzje na podstawie upoważnienia wójta.
Radni dyskutowali w temacie projektu statutu Gminy Rogowo.
Wójt przedstawił preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 2019r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że w dniu 14 i 28 stycznia 2019r odbyły się posiedzenia wyjazdowe w placówkach oświatowych. Komisja odwiedziła szkoły w Rogowie, w Sosnowie, w Nowym Kobrzyńcu, w Nadrożu oraz świetlice i biblioteki w Pręczkach, w Sosnowie, w Rogowie i w Nowym Kobrzyńcu, a także przedszkole w Rogowie. Celem prac komisji była kontrola stanu technicznego budynków szkolnych, przyległej infrastruktury zewnętrznej oraz ustalenie bieżących potrzeb placówek oświatowych na terenie Gminy Rogowo. Pan Piotrowski przedstawił szczegółowo wynik prac komisji. 

Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.
Zmiany po stronie dochodów polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 135,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły zmniejszenia planowanych wydatków w zadaniu dotyczącym termomodernizacji SP w Nadrożu o kwotę 56 600 zł, wprowadzenie nowego zadania „ Zakup pompy do przepompowni ścieków w Pręczkach” na kwotę 24 600 zł, , wprowadzenie zadania „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie” na kwotę 5 000 zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczyły między innymi : zabezpieczenia kwoty 6 000 zł dla SP Kobrzyniec na bieżące utrzymanie, zabezpieczenia środków dla Przedszkola Gminnego w Rogowie na zakup gazu do ogrzania budynku i na zapłatę za energię elektryczną, zwiększenia wydatków o kwotę 135,11 zł na wypłaty dodatków energetycznych w ramach otrzymanej dotacji, przemieszczenia planowanych wydatków w działach 855, 900, i 926.
Prowadzący obrady zapytał radnych – czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/23/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2019r głosowało 15 radnych.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że na obradach komisji był przedstawiony temat  ustalenia ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i w szkoleniach. Pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/24/2019 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych  radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Z kolei radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej upoważnienia kierownika GOPS w Rogowie do załatwiania spraw dotyczących wydawania decyzji w zakresie dodatku energetycznego. W obecnej chwili pani kierownik GOPS wydaje decyzje w tej sprawie na podstawie upoważnienia wójta. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/25/2019  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego głosowało 15 radnych.
Pan Długokęcki poinformował, że radni na posiedzeniu komisji zapoznali się z tematem dotyczącym statutu Gminy Rogowo i zapytał czy są  pytania do tego tematu.  Statut został zaopiniowany przez radcę prawnego. Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/26/2019 w sprawie Statutu Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie – 15 radnych.
Przewodniczący rady poinformował, że radni na obradach komisji zajmowali się tematem związanym z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019r. Na posiedzeniu komisji pan wójt omówił preliminarz wydatków przewidzianych na powyższe zadania do realizacji na 2019 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych Gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, który należy corocznie uchwalić.  
Radni  nie mieli uwag do  proponowanego programu na 2019r. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/27/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r radni głosowali jednogłośnie -  15 radnych.
W dalszej części radni przystąpili do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu sołectw. Zmiana polega na wydłużeniu kadencyjności Rady Sołeckiej i Sołtysa na okres 5 lat. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w tej sprawie  i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/28/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo głosowało 15 radnych. 

Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.
- w związku z odejściem na świadczenie emerytalne sekretarza Gminy, wójt powołał z dniem 1.02 br zastępcę wójta panią Annę Ostrowską,
- wójt poinformował, że odbędą się posiedzenia wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego w celu zapoznania się ze stanem technicznym hydroforni, przepompowni, mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Rogowo,
- wójt poinformował, że jest ustna zgoda Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zmianę wniosku w sprawie otwarcia Przedszkola Gminnego w Rogowie z dniem 1.09.2019r. Zmiana ta jest podyktowana prośbą rodziców, aby nie zmieniać nauczycieli w czasie roku szkolnego.  Nie ma również odbioru budynku przez nadzór budowlany.
- trwają prace  remontowe w remizie strażackiej w Rogowie, która po zmianie sposobu użytkowania będzie przeznaczona na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży, 
- wójt poinformował, że będzie ustalona odpłatność za wynajem sali gimnastycznej w wysokości 25 zł/g. Kwota ta będzie przeznaczona na dodatkowa pracę  dla osób obsługujących salę.  Dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy korzystanie z sali będzie nieodpłatne.
- wójt poinformował, że jest możliwość dofinansowania do zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP Rogowo,
- rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich,
- odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, do którego przystąpiła jedna firma „KARO”, i została wybrana do obsługi związanej z odpadami.
-   złożono wniosek na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi Stary Kobrzyniec-Pinino i wybrano osobę, która wykona dokumentacje,
- podpisano umowę z podmiotem, który będzie opracowywał projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- będzie realizowany projekt dla osób starszych dotyczący między innymi zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki, usług opiekuńczych 
Przewodniczący ogłosił przerwę.

Ad 5.
W wolnych wnioskach radna Czerska poruszyła temat dotyczący przedstawionych przez pana Krzysztofa Piotrowskiego bieżących potrzeb w placówkach oświatowych. Radna stwierdziła, że na miarę możliwości finansowych budżetu gminy należy poprawić warunki w szkołach. Natomiast do koniecznych napraw w przedszkolu gmina nie powinna dokładać środków, gdyż firma, która buduje przedszkole powinna je usunąć w ramach gwarancji. Radna Czerska dodała, że gmina zapłaciła karę do budowanego przedszkola. Pan wójt wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski nałożył karę, gdyż kierownik robót specjalności instalacji elektrycznej nie posiadał wymaganych uprawnień.   
Pan Krzysztof Piotrowski podziękował szkołom za zbiórkę pieniędzy podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Radny Hejza poruszył temat związany z późniejszą godziną wydawania obiadów w szkołach. Radny stwierdził, że dzieci, które wcześniej kończą lekcje nie zawsze zdążą zjeść obiad. 
Pan wójt poinformował, że w dniu 16.02 br Komitet Rodzicielki ze SP Rogowo wraz z wójtem organizują bal charytatywny.
Radna powiatu pani Barbara Nowakowska odniosła się do tematu w sprawie wniosku o dofinansowanie do budowy drogi Stary Kobrzyniec -Pinino i stwierdziła, że jej zdaniem dokumentacja powinna być zrobiona na dwa etapy a nie jak poinformował wójt na odcinek 370 m.
Pan sołtys Trymers podniósł temat ustalenia przez radę gminy ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych   za szkolenia. Jego zdaniem jest to kwota zbyt niska. Pan wójt poinformował, że były konsultacje z prezesem i naczelnikiem zarządu gminnego oraz z członkami straży pożarnej z Rogowa i Kobrzyńca sprawie wysokości ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia. Pan wójt dodał, że bycie strażakiem to zaszczyt. Ustalając wysokość ekwiwalentu za wyjazdy do pożarów wzięto pod uwagę fakt, że członek ochotniczej straży pożarnej naraża swoje zdrowie i życie oraz poświęca swój czas na wyjazdy do działań ratowniczych.
Radna Czerska dodała, że dawniej nie było żadnego ekwiwalentu za szkolenia dla strażaków ochotników. 

Ad 6. 
 Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1230 zakończył obrady IV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                           Jadwiga Trybańska


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (7 lutego 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 lutego 2019, 07:14:10)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 lutego 2019, 07:19:25)
Zmieniono: poprawiono rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 665