P r o t o k ó ł Nr III/2018

z obrad III sesji VIII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

     Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1200 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poprosił o dodanie jednego punktu tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.:
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  III sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  II sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok,
   b) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin
        Dobrzyńskich Region Północ,
   c) w sprawie wystąpienia Gminy Rogowo ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie,
   d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035,
   e) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok,
   f) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo
        świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
        rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,  
   g) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego
        na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  „
        Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   h) w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo 
   i) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
        i Opieki Społecznej.
4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
6. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z II  sesji.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu  radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania ze wspólnego posiedzenia komisji.
 Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego  odbyły wspólne posiedzenie w dniu 27 grudnia 2018r, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie po stronie dochodów, wydatków oraz zmiany w załączniku inwestycyjnym.
Następnie pani Motylewska przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo i projekt budżetu na 2019r wraz z autopoprawkami.
Z kolei radni dyskutowali na temat diet radnych i wypracowali stanowisko w tej sprawie. 
Pani kierownik GOPS przedstawiła projektowane uchwały dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego, które uprawnia do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób objętych programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku dla osób objętych powyższym programem rządowym.
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła szczegółowo projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych na posiedzeniu komisji.
Prowadzący obrady zapytał radnych – czy są pytania do tego tematu. Pytań nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/14/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r głosowało 15 radnych.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że na obradach komisji był przedstawiony temat  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania , która polegała na wprowadzeniu zmiany dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rogowo w Walnym Zebraniu Członków nowo wybranemu wójtowi Panu Zbigniewowi Zgórzyńskiemu. Pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/15/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Z kolei radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Rogowo ze Związku Gmin Rypińskich. Pan wójt poinformował, że ZGR został utworzony przez Gminy powiatu rypińskiego w celu pozyskania środków zewnętrznych w zakresie wybudowania Regionalnego Zakładu Utylizacji w Puszczy Miejskiej. W obecnej chwili brak jest nowych wspólnych celów do realizacji i pozostawanie w związku jest nieuzasadnione. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/16/2018  w sprawie wystąpienia Gminy Rogowo ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie głosowało 15 radnych.
Pan Długokęcki poinformował, że radni na posiedzeniu komisji zapoznali się z tematem wieloletniej prognozy finansowej gminy i zapytał czy są  pytania do tego tematu. Radni nie zgłosili pytań.
Prognozę  opracowuje się w celu oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 oraz prognozę wielkości zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BESTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035 radni głosowali jednogłośnie – 15 radnych.
Przewodniczący rady poinformował, że radni na obradach komisji zajmowali się tematem związanym z budżetem gminy na 2019r. Na posiedzeniu komisji pani skarbnik omówiła zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na 2019 rok, przedstawiła również autopoprawki do budżetu i poinformowała, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Rogowo na 2019r. 
Radni  nie mieli uwag do  projektu budżetu gminy na 2019r. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na przyszły rok i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/18/2018 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok radni głosowali jednogłośnie -  15 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad radni przystąpili do głosowania projektu uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku dla osób objętych nowym programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu”. Projekt tej uchwały był omawiany na komisjach przez panią kierownik GOPS. Ustanowiony w dniu 15 października 2018r. wieloletni program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu”   zastąpi program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Radni do tego tematu nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższym temacie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 głosowało 14 radnych, radny Piotrowski był przeciw.
Następnie przystąpiono do tematu związanego z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku na zakup posiłku dla osób objętych nowym rządowym programem, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r. Temat ten był również omawiany na posiedzeniu wspólnych  komisji. Proponowana zmiana podwyższająca kryterium dochodowe do 150% umożliwi większej liczbie rodzin korzystanie z pomocy w formie dożywiania. 
Radny Piotrowski proponował, aby objąć darmowym dożywianiem wszystkie dzieci w szkołach. Wójt i pani kierownik GOPS stwierdzili, że gmina nie jest w stanie zagwarantować wszystkim dzieciom bezpłatne dożywianie, chociażby ze względów lokalowych stołówki w Sosnowie, która przygotowuje posiłki. Ponadto pani kierownik dodała, że dyrektorzy szkół i nauczyciele są w posiadaniu wiedzy na temat dzieci, którzy są chętne do spożywania posiłków, a nie ma ich na liście. Mogą zgłosić te dzieci do  objęcia dożywianiem.   
Pani Bońkowska poinformowała, że nowy program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów. Pierwsze dwa dotyczą dzieci i osób z gospodarstw spełniających kryterium dochodowe. Ze środków przekazanych w ramach programu, gminy będą udzielać im wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ramach trzeciego modułu programu samorządy będą mogły ubiegać się o fundusze na wyposażenie stołówek. Możliwe będzie także uzyskania wsparcia na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.   
Po dyskusji w tym temacie, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
 „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 głosowało 14 radnych, radny Piotrowski wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący rady przedstawił proponowane wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz zasady ich pobierania, które są zawarte w projekcie uchwały. Innych propozycji radni nie zgłosili. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie diet radnych i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/21/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo głosowało 14 radnych, radna Wilczyńska była przeciw.
W dalszej części pan Marek Długokęcki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i zaproponował do składu tej komisji radnego Krzysztofa Piotrowskiego, który wyraził zgodę na pracę w tej komisji. Nie było sprzeciwu radnych i jednogłośnie przyjęto propozycję. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 5 grudnia 2018r w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/22/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej głosowało 15 radnych. 
Członkowie komisji wybrali spośród siebie na przewodniczącego komisji pana Krzysztofa Piotrowskiego, a na zastępcę komisji panią Katarzynę Wilczyńską.
Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił wójta o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.
Pan wójt poinformował, że odbędzie się spotkanie z sołtysami w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w części dotyczącej remontów dróg w celu ustalenia ilości kruszywa. Gmina ogłosi jeden przetarg na  zakup kruszywa dla wszystkich miejscowości.
Wójt poinformował również o zaplanowanym zakupie równiarki ciągnikowej.
W dniu 17.12.2018r w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na dofinansowanie budowy siłowni na świeżym powietrzu w Nadrożu i placu zabaw  na Plebance.
Pan wójt podziękował członkiniom KGW za przygotowanie stołu wigilijnego. 
Wójt złożył wszystkim życzenia noworoczne.    
Ad 5.
W wolnych wnioskach, pan sołtys Roman Ciepliński zapytał o sprawę dotyczącą  działania przedszkola gminnego w Rogowie. Pan wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej przedszkole rozpocznie działalność z dniem 1 marca 2019r. 
Przewodniczący rady na zakończenie złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji nowego roku.
Ad 6. 
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1400 zakończył obrady III sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo               Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska
 
 
   


  
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 stycznia 2019, 07:26:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624