P r o t o k ó ł Nr II/2018

P r o t o k ó ł  Nr II/2018

z obrad II sesji VIII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VIII kadencji ( 2018-2023)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1200 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczył wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  II sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  I sesji
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego), odczytanie protokołu,
d) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór
3. Podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
        Opieki Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku   
        Publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych
        na 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
        rolnego na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
14. Wystąpienie wójta.
15. Wolne wnioski i zapytania
16. Zakończenie obrad

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z I  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2. 
Następnie  przystąpiono do 2 punktu porządku obrad tj. do wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. Przewodniczący rady poinformował, że wyboru wiceprzewodniczących dokonuje rada bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W związku z tym konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej. Zaproponowano trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę  na pracę w komisji – Hejza Lech, Kopycińska Emila, Drozdowska Stanisława. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie skład osobowy ww. komisji.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady gminy. Radny Lech Hejza zgłosił kandydata Jacka Wiśniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radna Adela Gębicka zgłosiła kandydatkę Urszulę Czerską, która  wyraziła zgody na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. 
Następnie przewodnicząca komisji odczytała regulamin głosowania.
W dalszej części przewodnicząca komisji wyczytywała z listy obecności radnych, którzy kolejno podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. Ogłoszono przerwę, a komisja udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia głosów i sporządzenia protokołu. 
Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych tajnych wyborów na wiceprzewodniczących rady gminy. Przewodnicząca komisji Emila Kopycińska ogłosiła wynik tajnego głosowania i stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rogowo zostali wybrani : Urszula Czerska i Jacek Wiśniewski (14 głosów za). Protokół komisji wraz z kartami głosowania  w załączeniu protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr II/2/2018 w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo.
Nowo wybrani wiceprzewodniczący zajęli miejsca przy stole prezydialnym.
Ad 3.
W dalszej części przystąpiono do ustalenia ilościowego składu osobowego stałych komisji rady. Prowadzący obrady zawnioskował, aby każdy radny pracował co najmniej w jednej komisji. Pan Długokęcki zaproponował, aby w Komisji Rewizyjnej, w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Rozwoju Gospodarczego pracowało po 4 radnych, natomiast w Komisji Ładu i Porządku Publicznego były 3 osoby. Innych propozycji dotyczących składu ilościowego stałych komisji rady nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie ilościowego składu osobowego komisji i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/3/2018 w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji rady głosowało 14 radnych. 
Ad 4.
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji i przedstawią ich radzie. W ten sposób wybierani będą przewodniczący i ich zastępcy pozostałych komisji. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę  na pracę w komisji : Emila Kopycińska, Stanisława Drozdowska, Kazimierz Gutkowski, Anna Jancewicz. Innych kandydatów nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie tj. 14 głosów za podjęli uchwałę Nr II/4/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Następnie członkowie komisji wybrali spośród siebie panią Emilę Kopycińską na przewodniczącą komisji i panią Annę Jancewicz na zastępcę przewodniczącej komisji.         
Ad 5.
Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgłoszono następujących kandydatów do powyższej komisji, którzy wyrazili zgodę : Emila Kopycińska, Lech Hejza, Adela Gębicka, Roman Nowosad. Innych osób nie zgłoszono.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie tj. 14 głosów za podjęli uchwałę Nr II/5/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Następnie członkowie komisji wybrali spośród siebie panią Emilę Kopycińską na przewodniczącą komisji i Adelę Gębicką na zastępcę przewodniczącej komisji.
Ad 6.
Zgłoszono następujących kandydatów do  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej : Katarzyna Wilczyńska, Roman Nowosad, Jacek Wiśniewski, Marek Długokęcki. Innych propozycji nie było. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie . Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego powyższej komisji i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr II/6/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Członkowie komisji wybrali spośród siebie na przewodniczącego komisji pana Romana Nowosad, a na zastępcę komisji panią Katarzynę Wilczyńską
Ad 7.
Z kolei zgłoszono kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego : Lech Hejza, Tomasz Kos, Wojciech Nowatkowski, Urszula Czerska. Innych propozycji nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/7/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego głosowało 14 radnych.
Radni ww. komisji wybrali spośród siebie i przedstawili radzie przewodniczącego komisji pana Lecha Hejzę i zastępcę przewodniczącego panią Urszulę Czerską.
Ad 8.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego. Zgłoszeni kandydaci : Adela Gębicka, Piotr Kełpiński i Marek Długokęcki wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego powyższej komisji i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/8/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego radni głosowali jednogłośnie.
Członkowie komisji wybrali i przedstawili radzie przewodniczącego komisji panią Adelę Gębicką i zastępcę pana Marka Długokęckiego.
Ad 9.
W tym punkcie przewodniczący rady przedstawił propozycje składników miesięcznego wynagrodzenia dla wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej  sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
Ad 10.
Wójt gminy zaproponował, aby stawki podatku od środków transportowych na 2019r ustalić na poziomie obowiązujących w roku 2018. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/10/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r. głosowało 14 radnych.
Ad 11.
Przewodniczący rady przedstawił propozycję wójta dotyczącą stawek podatku od nieruchomości na 2019r. Wójt proponował aby stawki podatku. zostały uchwalone również na poziomie obowiązujących w roku 2018. Innych propozycji nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2019t i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. głosowało 14 radnych.
Ad 12.
W dalszej części przedstawiono propozycję wójta odnośnie  ceny żyta do podatku rolnego na 2019r. tj. 39,50 zł za 1q. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 54,36 zł za 1q. Innych propozycji nie było. Pan wójt dodał, że jest pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku do projektu uchwały w tej sprawie.  Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019r. i poprosił o przegłosowanie. Za uchwałą Nr II/12/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019r głosowało 14 radnych.
Ad 13.
Pani sekretarz poinformowała, że nadzór wojewody wniósł uwagi do uchwały w sprawie statutu gminy. W ocenie nadzoru stwierdzono, że część zapisów ujętych w statucie jest uregulowanych w  ustawach i należy je wyeliminować. Pytań do przedstawionego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie statutu i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/13/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
Ad 14.
Podczas wystąpienia wójt poinformował, że będzie zatrudnionych dwóch radców prawnych do obsługi urzędu gminy, rady gminy, sołtysów i będą oni udzielać porad prawnych mieszkańcom gminy. Ponadto wójt poruszył temat pozyskania samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Rogowie, na który jest złożony wniosek. Ponadto wójt poinformował również o rozpoczęciu prac związanych z remontem remizy w Rogowie. Następnie pan wójt odniósł się do  przedłożonego do zaopiniowania projekut koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Rypin-Lipno. Wyrażono opinię, że w miejscowości Nadróż chodnik należy wydłużyć do miejscowości Charszewo (Sitnica), a w miejscowości Nowy Kobrzyniec chodnik należy przedłużyć do zjazdu do Hodowli Bylin. Wójt poinformował, że będą odwiedzane wszystkie szkoły w naszej gminie w celu zapoznania się o ewentualnych potrzebach.
Pan wójt zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie wigilijne, które odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2018r o godz. 1500 w  sali narad urzędu gminy. W tym dniu panie z KGW przygotują stół wigilijny.
Ad 15.
Nie było wolnych wniosków.
Ad 16.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1400 zakończył obrady II sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo       Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska
 

 

   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (5 grudnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 grudnia 2018, 12:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676