P r o t o k ó ł Nr X/2018

P r o t o k ó ł  Nr X/2018
z obrad XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXXVII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2017/2018.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych..
6. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018r.
  b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
  d) w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie,
  e) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie
        postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia
        dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  f) w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVI  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 

Ad 2.
Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego  odbyły wspólne posiedzenie w dniu 14.11.2018r, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję.
Pani wójt przedstawiła temat dotyczący nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie, na której usytuowany  jest budynek gospodarczy Gminy oraz przedstawiła temat dotyczący nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Rogowie i uzasadniła cel nabycia tych nieruchomości.
Następnie radni przystąpili do omawiania projektu Statutu Gminy, do którego były wnoszone poprawki.
Pani wójt przedstawiła sprawę związaną z podjęciem uchwały dotyczącej utworzenia Przedszkola w Rogowie i  poinformowała, że  odbiór techniczny budowlany jest zrobiony. W grudniu br należy ogłosić  nabór na dyrektora placówki, aby od 1 stycznia 2019r placówka mogła funkcjonować. 
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie po stronie dochodów, wydatków oraz zmiany w załączniku inwestycyjnym. Pani Motylewska przedstawiając zmiany w budżecie poinformowała, że odbył się kolejny przetarg na budowę drogi w Rudzie, do którego przystąpiła tylko jedna firma. Oferta na to zadanie wynosi 2 409 607,96 zł.  Dofinansowanie ze środków zewnętrznych będzie około 800 000 zł, pod warunkiem, że zadanie to będzie zakończone do końca br. W związku z tym, proponowała pani skarbnik, aby przesunąć brakujące środki z inwestycji drogowej w Szczerbach i remontu SP w Nadrożu.  Radny Baldouski  podczas dyskusji zaproponował, aby wstrzymać się z tą inwestycją ze względu  na bardzo dużą kwotę. Radni, na komisji nie podjęli decyzji w tej sprawie. Pani wójt poinformowała radnych o ewentualnych dofinansowaniach do budowy dróg w roku przyszłym.      

Ad 3. 
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce między sesjami:
- wójt poinformowała o otwarciu ofert złożonych na pełnienie nadzoru inwestorskiego  
 nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP
- odbył się odbiór I etapu drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie,
- opracowana została koncepcja planu miejscowego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie,

Ad 4.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiła w wersji multimedialnej pani Agnieszka Dąbrowska.
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji wynika z dyspozycji przepisów ustawy o systemie oświaty. Informacja zawiera między innymi : strukturę organizacyjną szkół podstawowych i gimnazjum, bazę do działalności oświatowej, stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych, wyniki nauczania, osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także wydatki na oświatę. Z powyższego materiału wynika, że wysokość subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wydatków na oświatę. Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół jest coraz wyższy i od lat stanowi znaczną kwotę w ogólnych wydatkach budżetu gminy. Poziom finansowania oświaty z budżetu gminy jest coraz wyższy ( w 2017r przekroczył 30% wydatków na oświatę).

Ad 5.
Przewodniczący rady przedstawił  informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2017r.  Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał pisemną informację, z której wynika, że w 3 oświadczeniach majątkowych radnych stwierdzono uchybienia, które zostały wyjaśnione i uzupełnione. W pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Pani sekretarz przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r. Z  pisemnej informacji, po analizie oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Rypinie, wynika, że oświadczenia zostały złożone w terminie. W czterech oświadczeniach pracowników samorządowych stwierdzono nieprawidłowości. Zostały złożone stosowne wyjaśnienia. W pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono  nieprawidłowości. Również Wojewoda Kujawsko-Pomorski złożył informację pisemną, z której wynika, że Barbara Nowakowska – Wójt Gminy Rogowo złożyła oświadczenie majątkowe w terminie, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Natomiast oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego, po analizie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zostało wyjaśnione.

Ad 6.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.
Zmiany w planie dochodów polegały między innymi na dofinansowaniu o kwotę 26 200 zł wyposażenia Szkoły Podstawowej w Sosnowie w pomoce dydaktyczne w ramach zwiększenie ze środków rezerwy  części oświatowej subwencji, na zwiększeniu dochodów o kwotę 7 200 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na zwiększeniu wydatków na realizację projektu „Infostrada 2”, zwiększeniu wydatków o kwotę 26 200 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Sosnowie w ramach otrzymanej subwencji, na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 5 766 zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów 
( wkład własny do otrzymanej dotacji ). 
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczyły : w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy przedszkola gminnego dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w paragrafach : 6050, 6057, 6059 w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie , zwiększenia wydatków o kwotę 1 280 000  zł na zadanie dotyczące budowy drogi Charszewo-Ruda, zmniejszenia wydatków na budowę drogi gminnej Szczerby, zmniejszenia planowanych wydatków na termomodernizację i remont SP w Nadrożu.
Podczas dyskusji radny Baldouski zawnioskował, aby inwestycję dotyczącą budowy drogi Charszewo-Ruda odłożyć na późniejszy termin, ze względu na bardzo wysoką cenę.
Radny Hejza  zapytał – czy w przypadku zabezpieczenia środków na te inwestycję drogową i podpisania umowy z wykonawcą, będzie do końca 2018r zakończona budowa.
Pan Ciborski odpowiedział, że jego zdaniem jest już zbyt późno, aby firma zrealizowała tę inwestycję jeszcze w tym roku. Jeżeli nadejdą mrozy, to prace zostaną wstrzymane.
Wójt powiedziała, że nikt nie jest w stanie przewidzieć pogody, a firma buduje drogi nawet przy ujemnej temperaturze do -50C.
Po dyskusji  w tym temacie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Baldouskiego, za który głosowało 9 radnych, nie było głosów przeciw, 6 radnych się wstrzymało.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018r, po przegłosowanych wnioskach i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/43/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r głosowało 15 radnych.
Pani wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rogowie, która wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu, na którym jest budynek gospodarczy, z którego korzysta Gmina Rogowo. Obiekt znajduje się częściowo na gruncie prywatnym.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. W związku z powyższym, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/44/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Następnie pani wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rogowie, która wynika z konieczności powiększenia nieruchomości sąsiedniej należącej do Gminy Rogowo, na której położona jest remiza strażacka, która ma być rozbudowana. Natomiast nabycie kolejnej działki wynika z konieczności wyznaczenia drogi dojazdowej do nieruchomości położonych bezpośrednio przy nieruchomości 371/1.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. W związku z powyższym, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/45/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
W dalszej części pani wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczący utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie i poinformowała, że podjęcie uchwały jest niezbędne do utworzenia jednostki budżetowej pod taką nazwą oraz do realizacji projektów. 
Radny Hejza poruszył temat zatrudnienia w nowym przedszkolu. Wójt odpowiedziała, że zgodnie z projektem konkurs  na dyrektora przedszkola należy ogłosić na BIP Rogowo, będzie powołana komisja konkursowa do przeprowadzenia naboru dyrektora . Dopiero po objęciu funkcji,  dyrektor będzie zatrudniał pracowników.
Po dyskusji w tym temacie, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 
Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/46/18 w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych wstrzymało się od głosowania.
Następnie pani wójt przedstawiła temat dotyczący określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Rogowo. Do tego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały z powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/47/18 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Rogowo  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Z kolei przewodnicząca komisji statutowej , pani Urszula Czerska przedstawiła uwagi i propozycje komisji statutowej do projektu Statutu Gminy Rogowo. 
Proponowane zmiany dotyczyły : 
- paragrafu 38 ust. 5, w którym komisja proponowała wykreślenie zapisu dotyczącego zaopiniowania projektów uchwał przez radcę prawnego. Podczas głosowania nad tą zmianą - 14 radnych było za proponowaną poprawką, radny Baldouski był przeciw.
- paragrafu 61 ust. 3, w którym komisja proponowała wykreślenie tego ustępu, dotyczącego odwołania przez radę przewodniczącego komisji na wniosek większości członków komisji. Podczas głosowania tej zmiany 7 radnych było za, 6 radnych było przeciw, 2 radnych się wstrzymało.
- paragrafu 75, w którym komisja proponowała zmianę zapisu dotyczącego zadań wykonywanych, w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rewizyjnej. Komisja proponowała, aby zadania wykonywał zastępca przewodniczącego. Za propozycją komisji głosowało 15 radnych. 
Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej  statutu, po przegłosowanych poprawkach i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/48/18 w sprawie Statutu Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.

Ad 7. 
W punkcie wolne wnioski przewodniczący rady poinformował, że odbyła się ostatnia sesja w VII kadencji i podziękował pani wójt i radnym i sołtysom za dobrą współpracę na rzecz gminy i wręczył upominki w postaci książki „Droga do niepodległości”.
Pani wójt  również podziękowała za współpracę i zaangażowanie pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, strażakom i członkiniom KGW i wręczyła radnym i sołtysom książki „Historia samorządu i administracji w gminie Rogowo w latach 1809-2018”.

Ad 8.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300   zakończył obrady XXXVII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska


   


  
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (15 listopada 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 grudnia 2018, 13:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572