Protokół nr II/2005

P r o t o k ó ł  Nr II/05

z obrad XXI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu
22 lutego 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1.     Sprawy organizacyjne :
 a)     otwarcie obrad XXI sesji i stwierdzenie quorum,
 b)    przyjęcie protokołu z XX sesji.
2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie :
 a)    upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy,
 b)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Rogowie w sprawie ustalenia diety dla
        Przewodniczącego Rady Gminy,
 c)     uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2005 rok.
5.     Wolne wnioski i zapytania.
6.     Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad? Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady.
Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 11 radnych , 3 radnych ( Szałwiński, Buczyńska, Słomiński ) wstrzymało się od głosowania.

Ad 2
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji między sesjami.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 14.02.br, na którym skarbnik gminy przedstawiła zmiany do projektowanego budżetu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady 15.02.br. Poruszane tematy to : zmiany w planie projektowanych dochodów i wydatków na 2005r, projekt uchwały dotyczącej upoważnienia przewodniczącego do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy, zmiana w uchwale dotyczącej diety dla Przewodniczącego Rady, informacja wójta odnośnie stypendiów dla dzieci szkolnych.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 16.02.br, na którym komisja zapoznała się z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu budżetu na 2005r.
Posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 14.02.br, na którym omówiono zmiany do projektu budżetu na 2005r, zapoznano się z projektami uchwał na sesję oraz wstępnie dyskutowano na temat stypendiów dla dzieci szkolnych.

Ad 3.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie.
Oto, niektóre z nich :
- odbyło się posiedzenie Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Pracy w Rypinie, na którym podzielono środki na poszczególne zadania i ustalono, że odbędzie się odrębne spotkanie Rady Zatrudnienia z dyrektorami szkół średnich  z terenu powiatu rypińskiego odnośnie wprowadzenia kierunków szkolenia młodzieży,
- przygotowano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o środki strukturalne na cztery zadania inwestycyjne,
- podpisano porozumienie z Wójtem gminy Rypin na temat remontu dróg gminnych,
- przygotowano i przekazano sołtysom nakazy płatnicze na 2005r dla podatników naszej gminy, dla podatników zamieszkujących poza terenem gminy przesłano nakazy poczta.
Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała o wyroku sądowym, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez nauczyciela ze SP w Rogowie na rzecz ZUS.

Ad 4.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Przed wprowadzeniem w temat podjęcia uchwały dotyczącej upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem  Pan Długokęcki poinformował, że  w rejestrze uchwał nie ma odrębnej uchwały dotyczącej upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem. Pani Wójt dodała, że pomimo zapisu w paragrafie 73 w statucie gminy to art. 4 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek podjęcia odrębnej uchwały przez organ stanowiący dotyczącej tej kwestii. Przewodniczący Rady poprosił radnego Słomińskiego o ustosunkowanie się do jego   wniosku z poprzedniej sesji dotyczącego nie podejmowania  przez Radę Gminy uchwały odnośnie upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem. Pan Słomiński stwierdził, że musi przyznać rację ponieważ faktycznie odrębnej uchwały nie ma, natomiast była dyskusja w trakcie podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy.    Po wyjaśnieniu powyższej sprawy Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/6/05 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy głosowali wszyscy radni obecni na obradach.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wprowadziła Pani Wójt . Radni nie mieli uwag w tym temacie. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/7/05 zmieniającą uchwałę Rady Gminy w Rogowie w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.      
Po wznowieniu obrad prowadzący obrady udzielił głosu Pani Wójt, która zapoznała obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2005r. Ponadto poinformowała, że w projekcie budżetu są naniesione autopoprawki, które wynikają z ostatecznych decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody. Pani Wójt poinformowała również, że w projekcie budżetu zostało naniesione zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany urządzeń do hydroforni w Sosnowie celem poprawy jakości wody.
Z kolei Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy na 2005 rok. Projekt budżetu na 2005r po wprowadzonych autopoprawkach skalkulowano w wielkościach zrównoważonych tj. projektowane dochody stanowią 13.240.822 zł i wydatki stanowiące kwotę 13.240.822 zł. Źródłem pochodzenia dochodów są :
- dochody własne 1.803.145 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 1.100.550 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 152.500 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z programu SAPARD 1.435.245 zł,
- środki z programów strukturalnych 2.810.141 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – 468.357 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji 595.236 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.875.648 zł
Pani Nurkowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów i rozdziałów a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz plan inwestycyjny na 2005r i na lata 2005-2007. Zwróciła uwagę, że gmina nie jest zadłużona i nie planuje się korzystać z kredytów. Przedstawiła również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po przedstawieniu powyższego materiału radni wnosili zapytania. Radny Słomiński zapytał jak przedstawia się spływ środków z SAPARD na zrealizowane zadania inwestycyjne ? Pani Nurkowska udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego.
Radna Buczyńska poruszyła temat dotyczący wysokości środków na adaptację pomieszczenia na świetlicę w Pręczkach. Poprosiła o przedstawienie zamierzonych robót w tym obiekcie . Pani Wójt poinformowała, że jest opracowana dokumentacja wraz z kosztorysem na remont obiektu. Przedstawiła zakres robót w tym obiekcie jak również jest przewidziane urządzenie placu parkingowego.
Następnie zabrała głos Pani Stańska, która przedstawiła poniesione koszty związane z wykonaniem projektu na modernizację i remont świetlicy oraz na wykonanie kosztorysu. Przedstawiła również szczegółowo zakres robót dotyczących adaptacji pomieszczenia na świetlicę.
Radny Słomiński nawiązał do tematu budowy drogi z Nadroża do Huty. Zapytał czy jest ustalony kierunek budowy tej drogi. Pani Wójt odpowiedziała, że nie zapadła decyzja w którym kierunku będzie budowana droga. Będzie spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. W budżecie zabezpieczono kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Huta-Nadróż.
Radny Słomiński zawnioskował, aby po przegłosowaniu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu poddać pod głosowanie wniosek, aby do następnego porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący dyskusji nad wieloletnim programem inwestycyjnym i przyjęcie wieloletniego programu inwestycyjnego odrębną uchwałą. Wniosek swój podyktował tym, że nie wszyscy radni są członkami komisji i nie mają wpływu na program inwestycyjny. Stwierdził również, że najpierw powinien być dyskutowany program inwestycyjny, a następnie uchwalany budżet. Ponadto w dyskusji radny Słomiński powiedział, że budżet nie uwzględnia budowy chodników w sołectwach Pręczki, Świeżawy, Kobrzyniec wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które są niezbędne dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pani Wójt odpowiedziała, że budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nie może być ujęta w budżecie gminy, gdyż jest to zadanie powiatu. Drogi powiatowe nie mają uregulowanego stanu prawnego. Ponadto poinformowała, że były wysyłane pisma do starostwa o ujęcie w planie budowy chodników. Pani Nowakowska stwierdziła, że plan inwestycyjny jest przyjęty przez Radę Gminy poprzedniej kadencji zawarty w „Strategii Rozwoju Gminy Rogowo” oraz w „ Planie Rozwoju Lokalnego” , który jest opracowany wspólnie z powiatem.        
Po szerokiej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu na 2005r i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/8/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2005.

Ad 5.
W punkcie tym radna Sobocińska zabrała głos w sprawie pozyskiwania uczniów do  szkół na terenie naszej gminy. Stwierdziła, że jest jej wiadome, że część rodziców dzieci z Huty Chojno jest zainteresowanych przeniesieniem dzieci do SP w Kobrzyńcu. Zawnioskowała, aby tym rodzicom przedłożyć odpowiednią ofertę, która by ich zachęciła do przeniesienia dzieci. Zaproponowała, aby powołać grupę osób, która by przeprowadziła rozmowy z rodzicami i przedłożyła właściwa ofertę celem pozyskania uczniów do szkoły w Kobrzyńcu. Wójt odpowiedziała, że dyrektor Trzcińska prowadziła rozmowy z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły w Nowej Wsi o przeniesienie do Kobrzyńca. Pomimo, że był zapewniony dowóz dzieci do szkoły rodzice nie zdecydowali się na przeniesienie dzieci. Pani Sobocińska zaproponowała, aby zaoferować dzieciom wyprawkę szkolną. Pani Nowakowska odpowiedziała, że wyprawkę dzieci otrzymują zgodnie z przepisami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Słomińskiego dotyczący wprowadzenia do porządku obrad na przyszłej sesji dyskusji nad wieloletnim programem inwestycyjnym dla gminy Rogowo i podjęcie uchwały zatwierdzającej ten program inwestycyjny. Za przyjęciem  wniosku radnego Słomińskiego głosowało 13 radnych, 1 radny ( Gutkowski ) wstrzymał się od głosowania.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1400 zakończył obrady XXI sesji.


Przewodniczący Rady Gminy                                        Protokolant
Marek Długokęcki                                                         Jadwiga Trybańska
 

Plik do pobrania Protokól nr II/2005 (53kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (22 lutego 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 marca 2005, 07:55:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2260