P r o t o k ó ł Nr IX/2018

z obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący rady, przed przedstawieniem proponowanego porządku obrad poprosił panią wójt o wręczenie nagród nauczycielom.
Pani wójt poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski z okazji Dnia Edukacji Narodowej o przyznanie nagrody wójta i wręczyła listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne  następującym nauczycielom : pani Justynie Jackowskiej i pani Wioletcie Majewskiej.
Pani wójt podziękowała nagrodzonym nauczycielom za zaangażowanie w nauczaniu dzieci  oraz za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, życząc im sukcesów w pracy zawodowej. 
Przewodniczący rady złożył życzenia nagrodzonym nauczycielom w imieniu własnym i całej rady.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XXXVI sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXXV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2018r.
5. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018r.
   b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
   c) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
        ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
        Rogowo,
   d) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach
        publicznych na terenie Gminy Rogowo, 
   e) w sprawie Statutu Gminy Rogowo,
   f) w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie,
   g) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie
        postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia
        dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
   h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
   i) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
        mieszkaniach chronionych.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje do porządku obrad.
Radny Baldouski zaproponował i uzasadnił następujące propozycje do porządku obrad.
1. Zdjąć z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rogowo – skierować do zaopiniowania do radcy prawnego.
2. Zdjąć z porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie oraz uchwały  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – ze względu na nieodebranie przedszkola i nierozstrzygnięcie przetargu na jego doposażenie.
Pani sekretarz poinformowała, że jest opinia radcy prawnego i przekazała radnemu Baldouskiemu pisemną opinię radcy  w sprawie projektu Statutu Gminy Rogowo, jednak  radny Baldouski nie wycofał swojej propozycji.
Pani wójt wyraziła sprzeciw w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwał dotyczących przedszkola. Uzasadniała tym, że terminy realizacji projektu polegającego na budowie przedszkola i projektu miękkiego były już przesunięte. Obowiązują też terminy do otrzymania dotacji ze środków unijnych, trzeba zachować również terminy w procesie decyzyjnym. Odkładając rozpoczęcie działań, które powinny odbyć się od dnia 1.11.br, aby przedszkole mogło funkcjonować od 1.01.2019r, możemy również  stracić dofinansowanie.
Ponadto pani wójt poruszyła temat naboru dyrektora w nowym przedszkolu, który musi odbywać się zgodnie z konkursem w obowiązujących terminach.
Po wypowiedzi pani wójt w powyższym temacie propozycje radnego Baldouskiego do porządku obrad nie zostały wycofane.
W związku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone przez radnego Baldouskiego propozycje do porządku obrad.
Za propozycją dotyczącą zdjęcia z porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Za propozycją dotyczącą wykreślenia z porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Rogowie głosowało 11 radnych, 4 radnych było przeciw ( Hejza, Błażejewski, Nowatkowski, Smulski).
Za propozycją  dotyczącą wykreślenia z porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów głosowało 12 radnych, przeciw nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Hejza, Błażejewski, Nowatkowski).
Następnie prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji po przegłosowanych poprawkach. 12 radnych było za przyjęciem porządku obrad, przeciw nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosowania ( Hejza, Błażejewski, Nowatkowski).
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXV  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego  odbyły wspólne posiedzenie w dniu 8 października 2018r, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję.
Pani wójt przedstawiła temat dotyczący nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rogówku, na którym usytuowana jest remiza OSP Rogówko.
Pani kierownik GOPS przedstawiła i uzasadniła celowość projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz  omówiła projekt programu wspierania rodziny na lata 2018-2020. 
Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu przedstawiła pani sekretarz. Następnie pani Zarębska przedstawiła projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych. Radny Baldouski zaproponował wykreślenie  obowiązywania odstępstwa od zakazu sprzedaży alkoholu w czasie imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Radni przychylili się do tej propozycji.
Pani sekretarz poprosiła panią Czerską – członka Komisji Statutowej o przedstawienie projektu Statutu Gminy Rogowo. Radna Czerska poinformowała, że odbyły się 3 posiedzenia komisji ,na których  wypracowano projekt statutu, wnoszono proponowane poprawki do Statutu. Zwróciła również uwagę, że projekt statutu powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego. 
Pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że konkurs na budowę przedszkola, do którego przystąpiła Gmina Rogowo to konkurs zintegrowany. Aby móc otrzymać dofinansowanie na to zadanie należy zrealizować projekt  polegający na budowie przedszkola oraz projekt miękki polegający na utworzeniu 50 nowych miejsc w przedszkolu. Zgodnie z uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu terminy realizacji projektu zostały przesunięte. Rozpoczęcie działań następuje od dnia 1.11.br. Przez okres listopad i grudzień musi być przeprowadzona rekrutacja , nabór nauczycieli, aby od 1 stycznia 2019r placówka mogła funkcjonować. Dlatego konieczne jest utworzenie jednostki, aby móc uruchomić całą procedurę zgodnie z projektem i aby od stycznia przyszłego roku dzieci mogły korzystać z zajęć w nowym przedszkolu.
Radni podczas dyskusji pytali – czy jest odbiór techniczny budynku. Pani wójt odpowiedziała, że firma zgłosiła zakończenie procesu budowy , w najbliższym czasie będzie ustalony skład komisji do odbioru budynku. Radny Piotrowski proponował, aby odbył się najpierw odbiór techniczny budynku i dopiero utworzyć przedszkole. 
Radny Hejza stwierdził, że skoro gmina ma stracić dofinansowanie na to zadanie, to przedszkole powinno być utworzone zgodnie z projektem uchwały. 
Radna  Czerska i radna Kopycińska zaproponowały, aby radni udali się z wizytą do przedszkola i obejrzeli zaawansowanie prac w tym obiekcie. Pani wójt odpowiedziała, że skontaktuje się z przedstawicielem firmy budowlanej w tej sprawie i wstępnie ustalono termin wizyty na dzień 15.10 br o godz. 9, przed sesją.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie po stronie dochodów, wydatków oraz zmiany w załączniku inwestycyjnym. Pani Motylewska przedstawiając zmiany w budżecie poinformowała, że w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 35 000 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania w SP w Nadrożu. Pani wójt poinformowała radnych, że w bieżącym roku nie będzie termomodernizacji SP w Nadrożu, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania.
Pani wójt poinformowała, że odbył się przetarg na budowę drogi w Rudzie, do którego przystąpiła tylko jedna firma. Oferta na to zadanie wynosi 2 409 607,96 zł. Pani wójt poinformowała, że firma uzasadniała koszt tej inwestycji tym, że jest dużo robót ziemnych, teren jest nierówny, a poza tym nastąpił wzrost cen materiałów.  W budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 1 226 040 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych będzie około 800 000 zł. W związku z tym pani wójt poprosiła  radnych, aby wypowiedzieli się w tej sprawie. Radni podczas dyskusji stwierdzili, że jest to bardzo duża kwota, którą by trzeba znaleźć w budżecie. Jednak jest dofinansowanie i szkoda byłoby go stracić. Uzgodniono, żeby przesunąć brakujące środki z inwestycji drogowej w Szczerbach oraz z remontu SP w Nadrożu.
W dniu 5.09.2018r w Szkole Podstawowej w Nadrożu odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji  Rozwoju Gospodarczego, którego tematem było wypracowanie stanowiska dotyczącego zakupu nowego pieca centralnego ogrzewania do SP w Nadrożu. Członkowie komisji opowiedzieli się za zakupem nowego pieca. 
Ad 3. 
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce między sesjami:
- odbyły się spotkania we wszystkich sołectwach w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego. Wszyscy sołtysi przekazali protokoły z zebrań wiejskich wraz z uchwałami w obowiązującym terminie. Wnioski zostały podpisane przez wójta do realizacji.
- w dniu 3.09 br, po odbytym konkursie wprowadzono panią Jolantę Kaźmierkiewicz na stanowisko dyrektora SP w Rogowie,
- w dniu 11.09 odbył się przetarg na remont remizy OSP w Rogowie,
- po przetargu, wójt podpisała dokumenty na opracowanie koncepcji planu miejscowego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie,
- złożono wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie uwzględnienia w dokumentacji technicznej przejścia dla pieszych w sołectwie Kobrzyniec i Nadróż,. Podziękowała radnemu Baldouskiemu, radnemu Hejzie, radnemu Lewandowskiemu i pani Wilczyńskiej oraz mieszkańcom tych sołectw za zaangażowanie w tej sprawie.
- odbyło się spotkanie z przedstawicielkami KGW, na którym otrzymały nagrody za włożoną pracę podczas tegorocznego święta plonów ,
- trwają prace dotyczące przyjmowania protokołów posuszowych, które częściowo są podpisane przez wojewodę i oczekujemy na pozostałe.
Radny Baldouski podziękował pani wójt za pomoc w przygotowaniu wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz panu sołtysowi w miejscowości Nadróż.
Ad. 4
W tym punkcie pani skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r. RIO pozytywnie zaopiniowało informację z wykonania budżetu za ww. okres. Z przedłożonego dokumentu wynika, że uchwalony budżet Gminy na 2018r po wprowadzeniu zmian na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany po stronie dochodów w wysokości 11 491 922,32 zł tj. w 55,9% planu i po stronie wydatków w wysokości 10 185 930,19 zł tj. 34,8% planu. Gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości 1 305 992,13 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8 707 855 zł. Wypracowana nadwyżka budżetowa jest wynikiem niskiej realizacji zadań inwestycyjnych.  
Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki bieżące na dzień 30.06 br wykonano w kwocie 10 079 394,92 zł tj. 50,2% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 106 535,27 zł tj. 1,2% planu. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9 191 004,00 zł stanowią 31,4% planowanych wydatków budżetu. Jak wynika z informacji opisowej niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją inwestycji, których wykonanie i płatność nastąpią w II półroczu 2018r. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1 178 000 zł. W I półroczu 2018r gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br. spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.  
Radny Baldouski zwrócił się z  zapytaniem dotyczącym wydatku za m-c I i II br za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Odpowiedzi udzieliła pani skarbnik.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad 5.
 Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych.
Zmiany po stronie dochodów polegały między innymi na zwiększeniu dochodów o kwotę 7 676 zł za sprzedaż działki w Rogowie, zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych punktów przedszkolnych, zwiększeniu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup podręczników do szkół.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na przemieszczeniu planowanych wydatków między paragrafami, zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników, zwiększeniu planowanych wydatków na wywóz ścieków podczas awarii oraz na zapłatę za ścieki.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych dotyczyły : zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17 600 zł na zadanie dotyczące budowy drogi Stary Kobrzyniec-Pinino, zwiększenia wydatków o kwotę 1 324 060 zł na zadanie dotyczące budowy drogi Charszewo-Ruda, zmniejszenia wydatków na budowę drogi gminnej Szczerby, zmniejszenia planowanych wydatków na termomodernizację i remont SP w Nadrożu, na zakup pieca c.o. do SP w Nadrożu w w kwocie 35 000 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 300 000 zł na budowę przedszkola w Rogowie, 
Do przedstawionego materiału radni przystąpili do dyskusji. Radny Baldouski zapytał o zwiększoną kwotę 300 tys. zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczących budowy przedszkola.  Pan Ciborski odpowiedział, że kwota ta będzie zabezpieczeniem na zapłatę za roboty dodatkowe, które nie były ujęte w projekcie, a są niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania przedszkola. 
Następnie radny Baldouski poruszył zwiększony wydatek na budowę drogi w Rudzie. Stwierdził, że cena w złożonej ofercie na wykonanie tej inwestycji jest znacząco za wysoka do ceny, jaka jest przewidziana w budżecie na ten cel. Kwota po przetargu stanowi 
2 409 607,96 zł, natomiast w budżecie zaplanowano 1 226 040 zł. Radny Baldouski dodał, że droga ta powinna być pobudowana, ale nie za tak wysoką kwotę i proponował, aby, ogłosić nowy przetarg na to zadanie.
Pani wójt w swojej wypowiedzi poinformowała, że w następnym dniu po sesji musi dać odpowiedź do wojewody o decyzji rady. Poza tym, jeżeli nie będzie zrealizowane to zadanie do końca roku, to gmina straci 800 tys. zł dofinansowania. Pani wójt nawiązała do realizacji zadania dotyczącego budowy drogi w Szczerbach i termomodernizacji SP w Nadrożu. Poinformowała, że w roku bieżącym na te zadania gmina nie otrzyma dofinansowania. 
Radny Hejza stwierdził, że odciąganie w czasie budowy drogi w Rudzie może zaważyć na nieotrzymaniu dofinansowania, rosną koszty materiałów budowlanych i nie mamy pewności czy do kolejnego przetargu przystąpi więcej firm.
Radna Czerska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że opieszałość ze strony gminy doprowadziła do takiej sytuacji. Słup elektryczny nadal jest nie przesunięty, a droga powinna być pobudowana w I półroczu tego roku.
Pan Baldouski proponował aby zmniejszyć odcinek budowanej drogi, aby zminimalizować koszty. Poprosił również, aby skontaktować się z urzędem wojewódzkim, czy jest możliwość przesunięcia realizacji tego zadania na 2019r nie tracąc dofinansowania. Pan Ciborski wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, inwestycja musi być zrealizowana do końca tego roku, aby ubiegać się o dofinansowanie.
Pani sołtys z Rudy powiedziała, że we wszystkich miejscowościach są zrobione drogi, tylko w Rudzie nie było remontu drogi i zaapelowała o realizację zaplanowanej budowy drogi. 
Radny Piotrowski powiedział, że droga w Rudzie jest potrzebna, ale w tej sytuacji zadłużymy gminę biorąc  kredyt i proponował również odłożyć inwestycję. 
Pani wójt odpowiedziała, że budżet gminy na 2018r był uchwalony przez radę gminy z przewidzianym kredytem na tę inwestycję.
Po dyskusji  w tym temacie przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwa wnioski :
- wniosek radnego Baldouskiego – ogłosić nowy przetarg na budowę drogi w Rudzie za którym głosowało 7 radnych,
- wniosek radnego Hejzy – realizować inwestycję drogową w Rudzie z zabezpieczeniem środków zgodnie z projektem uchwały , za którym głosowało 6 radnych,
- 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018r, po przegłosowanych wnioskach i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/37/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r głosowało 14 radnych, 1 radny ( Hejza) był przeciw.
Pani sekretarz uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Nabycie nieruchomości gruntowej w Rogówku wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu, na którym posadowiona jest remiza OSP Rogówko. W ustalonej cenie w negocjacjach, właściciel gruntu w porozumieniu z Gminą postanowił zbyć nieruchomość. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. W związku z powyższym, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/38/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Następnie pani Zarębska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy . Pani sekretarz poinformowała, że powyższy projekt uchwały był konsultowany z przedstawicielami jednostek pomocniczych – z sołtysami. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych było za podjęciem uchwały Nr XXXVI/39/2018   w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.
Z kolei pani sekretarz przedstawiła wprowadzone na terenie naszej gminy odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych, które będą obowiązywały w czasie trwania gminnych festynów i imprez organizowanych przez gminę, jednostki pomocnicze Gminy, mieszkańców oraz stowarzyszenia. Pani sekretarz zaproponowała propozycję pani wójt, aby wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym tj. boisko wiejskie w miejscowości Czumsk Duży.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/40/18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Rogowo głosowało 15 radnych.   
Radny Piotrowski, po uzgodnieniu z przewodniczącym rady opuścił salę narad.
W dalszej części pani kierownik GOPS przedstawiła projekt programu wspierania rodziny. Celem programu jest wspieranie rodzin do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych. Pani Bońkowska przedstawiła problemy społeczne występujące na terenie naszej Gminy, zadania w zakresie wspierania rodziny i oczekiwane rezultaty.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/41/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2018-2020 radni głosowali jednogłośnie tj. 14 radnych.
Kolejny projekt uchwały, który przedstawiła pani Bońkowska dotyczył ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/42/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych radni głosowali jednogłośnie tj. 14 radnych.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski radny Baldouski poruszył temat zwiększonego wydatku inwestycyjnego dotyczącego remontu remizy OSP w Rogowie. Pani wójt odpowiedziała, że zadanie będzie rozpoczęte w tym roku, a płatność w przyszłym roku. Zakończenie zadania przewidziane jest w przyszłym roku. Zadanie będzie dofinansowane z funduszy unijnych. Pani wójt dodała, że cena tego zadania uległa zwiększeniu w wyniku wyższych kosztów związanych z podwyżką np. paliwa, energii, materiałów oraz braku ludzi do pracy i formy ich zatrudnienia. 
Innych wolnych wniosków nie było.
Ad 7.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1330  zakończył obrady XXXVI sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (15 października 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 listopada 2018, 20:37:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630