Protokół nr I/2005

P r o t k ó ł  Nr I/2005

z obrad XX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 11 lutego 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto  w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1.     Sprawy organizacyjne :
a)     otwarcie obrad XX sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XIX sesji
2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie :
a)     określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005r,
b)    ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2005r,
c)     uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Odpadami dla gminy Rogowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014,
d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005,
e)     uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie,
f)      upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem gminy.
5.     Wolne wnioski i zapytania.
6.     Zakończenie obrad.
Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy o godz. 1100 w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padewskiego Padlewskiego w Nadrożu dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum .
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował aby w porządku obrad umieścić wystąpienie przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Zbigniewa Zgórzyńskiego. Radny Słomiński zgłosił wniosek formalny aby zdjąć z porządku obrad podjęcie uchwały dotyczącej upoważnienia przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem. Stwierdził, że taka uchwała została podjęta przez Radę Gminy w ubiegłym roku. Pani Wójt poinformowała, że upoważnienie przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z wójtem jest zawarte w Statucie Gminy. Natomiast stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej to  podjęcie przez Radę Gminy odrębnej uchwały na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych. Na sali nie było możliwości wglądu do rejestru uchwał. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Słomińskiego. Za wnioskiem Pana Słomińskiego głosowało 6 radnych, 8 radnych ( Długokęcki, Kopczyński, Stefański, Gutkowski, Gołębiewski, Orzechowska, Budziński, Nowosad ) wstrzymało się od głosowania. Temat ten powróci na obrady na następnej sesji.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń między sesjami.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 4.02.br, na którym Wójt złożyła informację dotyczącą wpływu środków unijnych z tytułu zakończonych i rozliczonych inwestycji. Inne tematy komisji to omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady 10.02.br. Tematy komisji to : zapoznanie się z projektami uchwał na sesję oraz zapoznanie się z pismem Pana Rutkowskiego dotyczącego zbycia obiektu na Ośrodku Wczasowym w Sitnicy.
W związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Przewodniczący Rady odczytał protokół z posiedzenia komisji w dniu 7.02.br, z którego wynika, że komisja zajmowała się projektami uchwał na sesję oraz wysłuchała informacji Pani Wójt dotyczącej spotkania z Panią Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Komisja Oświaty odbyła posiedzenie 7.02.br, której tematem  była informacja wójta o złożonym wniosku na dofinansowanie wyposażenia klasy oddziału przedszkolnego dla SP w Nadrożu . Odbył się przetarg na zakup mebli do klasy „0’, a realizacja tego zadania do końca lutego br. Ponadto komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.
Ad 3.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie. Oto, niektóre z nich :
- odbyło się spotkanie z ks. dyrektorem Bursy Akademickiej w Przysieku, który zwrócił się o dofinansowanie utrzymania tej bursy. Z terenu naszej gminy przebywają w bursie dwie studentki z Nadroża.
- zakończono budowę kolektora ściekowego na odcinku Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin,
- zwrócono się do Kujawsko Pomorskiego Banku Żywnościowego o artykuły żywnościowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej ,a także do stołówki szkolnej, które są do odebrania w Toruniu,
- odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich, na którym dyskutowano w sprawie realizacji kolejnych zadań na lata następne i częściowe podsumowanie zadań za 2004r,
- odbyło się posiedzenie Rady Zatrudnienia w Urzędzie Pracy, na którym dyrektor poinformowała o zmianach w zatrudnianiu bezrobotnych,
- odbyło się spotkanie z Radą Sołecką wsi Rogowo na temat zadań do realizacji w ramach programu odnowy wsi,
- uczestniczono w spotkaniu z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym dyskutowano na temat przyznawania stypendium dla uczniów. Regulamin  stypendium naukowego będzie określała szkoła. Natomiast regulamin stypendiów socjalnych określa Rada Gminy.
- przygotowywane są wnioski do realizacji z funduszy strukturalnych : budowa drogi Sosnowo – Zamość, budowa drogi Pręczki - Seperak, budowa III etapu drogi Rogowo – Brzeszczki Duże, budowa kanalizacji ściekowej Rojewo – Rogowo – Świeżawy –Pręczki i modernizacja świetlicy w Pręczkach .
Ponadto Pani Nowakowska odniosła się do wypowiedzi radnej Buczyńskiej na poprzedniej sesji dotyczącej wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Wczasowym w Sitnicy i przedstawiła stan zatrudnienia na Ośrodku. Poinformowała, że na sesji Rady Gminy, na której będzie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r zostanie przedstawione rozliczenie za wodę oraz wykaz ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili pytań.
 Pan Długokęcki udzielił głosu Panu Zgórzyńskiemu, który w swoim wystąpieniu zachęcał rolników do korzystania ze środków unijnych. Poinformował o spotkaniu z rolnikami, które odbędzie się w budynku urzędu gminy. Poruszone będą takie tematy jak zalesienie gruntów, realizacja dopłat bezpośrednich.
Ad 4.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej wprowadziła Pani Wójt. Wyjaśniła interpretacje przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłaty targowej. Przedstawiła propozycje stawki dziennej na 2005r w wysokości 2 zł oraz zaproponowała aby opłatę targową  w drodze inkasa pobierali sołtysi z terenu danej wsi. Radny Słomiński zapytał czy przeprowadzone były szacunkowe dochody z tytułu tej opłaty oraz czy przepisy nakładają obowiązek uchwalenia przez radę tej opłaty. Pani Wójt wyjaśniła, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakładają obowiązek na radę gminy uchwalenia w drodze uchwały opłaty targowej.  Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej wysokości opłaty targowej. Za podjęciem uchwały Nr XX 1/05 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005r głosowało 8 radnych, 6 radnych ( Słomiński, Szałwiński, Szarszewski, Krajewska, Buczyńska, Sobocińska ) wstrzymało się od głosowania.
Z kolei Pani Wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Przedstawiła propozycję opłaty administracyjnej za wydanie wyrysu z planu miejscowego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz za wydanie wypisu z planu miejscowego i ze studium  uwarunkowań. Czynności te nie są objęte opłatą skarbową. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XX/2/05 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2005r.
Wstępnie w temat uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wprowadziła Pani Stańska, która poinformowała, że przepisy ustawy Prawo o ochronie środowiska i ustawa o odpadach zobligowały do opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Na początku 2004r po porozumieniu wójtów i starosty powiatu rypińskiego została powołana komisja do wyłonienia instytucji, która opracuje taki program. Program ochrony środowiska opracowała firma ABRYS. W związku z tym udzielono głosu przedstawicielom tej firmy w celu przedstawienia programu.
W programie ujęto między innymi : podstawowe kierunki zmian, opłaty za korzystanie ze środowiska, ochrona gruntów, wzmocnienie funkcji gleb, selektywna zbiórka odpadów. Po przedstawieniu tematu nastąpiła  dyskusja. Pani Buczyńska stwierdziła, że nie można mieć pytań w tym temacie skoro nie było możliwości zapoznania się z materiałem . Pani Wójt odpowiedziała, że na jednej sesji w roku ubiegłym informowała radnych o możliwości zapoznania się z projektem programu . Nikt z radnych nie skorzystał z tej propozycji.
W trakcie dyskusji radny Słomiński poruszył sprawę dotyczącą  składowania odpadów niebezpiecznych , ponadto zapytał w jakim zakresie program obejmuje ochronę wód i gruntów i ochronę powietrza atmosferycznego. Na powyższe tematy przedstawiciele firmy ABRYS udzielali odpowiedzi. Po
szerokiej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami i zarządził głosowanie. Ośmiu radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XX/3/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska  wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Rogowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014, sześciu radnych ( Słomiński, Szałwiński, Szarszewski, Buczyńska, Krajewska, Sobocińska ) wstrzymało się od głosowania.
W temat podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r wprowadziła Pani Wójt. Szczegółowo przedstawiła projekt programu w którym zawarto stan problemów alkoholowych w gminie oraz planowane działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych. Po przedstawieniu materiału nastąpiła dyskusja w tym temacie. Radna Krajewska  w swojej wypowiedzi stwierdziła, że projekt programu nie został podpisany przez osobę sporządzającą, ponadto program jest bardzo ogólny, brak jest szczegółów, w programie nie jest ujęte ilu osobom udzieliła porad Pani psycholog, brakuje też przedstawiciela policji i dyrektorów szkół. Na powyższe Pani Wójt odpowiedziała, że program przygotował Pan Wąsiki Stanisław i był przedłożony Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ilość udzielonych porad przez Panią psycholog będzie wykazana w wykonaniu budżetu za 2004r, w programie jest zapis dotyczący współpracy z Policją np. do kontrolowania punktów sprzedaży alkoholu . Pani Nowakowska powiedziała, że nie wyobraża sobie pracy Komisji bez współpracy z Policją.
Radna Buczyńska zwróciła się o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wspierania finansowego instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Pani Wójt na powyższe udzieliła odpowiedzi. Po dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/4/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 głosowało 8 radnych, 6 radnych ( Słomiński, Szałwiński, Szarszewski, Sobocińska, Buczyńska, Krajewska ) wstrzymało się od głosowania.
Z kolei Pani Wójt poinformowała, że w związku ze zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej zachodzi potrzeba uchwalenia statutu GOPS w Rogowie. Przedstawiła projekt statutu. Po omówieniu materiału przez Panią Wójt radna Buczyńska poprosiła o wyjaśnienie zapisu w statucie dotyczącego prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej. Pani Bońkowska wyjaśniła powyższy zapis. Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący uchwalenia statutu GOPS i zarządził głosowanie. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za podjęciem uchwały Nr XX/5/05 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski głos zabrał radny Słowiński, który stwierdził, że głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu dotyczącego ochrony środowiska stosunku 8 za do 6 wstrzymujących się nie było negacją ze strony radnych wstrzymujących się do programu opracowanego przez firmę ABRYS, jest wynikiem nieznajomości programu.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady o godz. 1430 zakończył obrady sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                   Protokolant
Marek Długokęcki                                                 Jadwiga Trybańska 

Plik do pobrania Protokół nr I/2005 (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rady Gminy w Rogowie (11 lutego 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 lutego 2005, 08:02:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (21 lutego 2005, 08:39:26)
Zmieniono: dodano "Plik do pobrania"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2505